P3-ULTRASIL 130 (913757)

Čehija - čehu - Ecolab

Nopērc to tagad

Drošības datu lapa Drošības datu lapa (SDS)
17-09-2021
Pieejams no:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorizācija numurs:
114605E

Dokumenti citās valodās

Drošības datu lapa Drošības datu lapa
bulgāru 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
spāņu 24-11-2017
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
dāņu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
vācu 16-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
igauņu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
grieķu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
angļu 25-11-2017
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
franču 23-11-2017
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
itāļu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
latviešu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
lietuviešu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
ungāru 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
holandiešu 23-11-2017
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
poļu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
rumāņu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
slovāku 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
slovēņu 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
somu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
zviedru 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
krievu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
ukraiņu 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
horvātu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa
serbu 20-09-2021

Izlasiet visu dokumentu

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 130

07DS-JYJ2-M10Q-33A5

Kód výrobku

114605E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

3.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

29.09.2020

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

2 / 17

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

3 / 17

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 30 - < 50

Tetrasodná sůl kyseliny

etylendiamintetraoctové

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

Látky, které mají pracovní limit expozice :

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 0.25 - < 0.5

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

...

Izlasiet visu dokumentu

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Kopīgojiet šo informāciju