Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

18-07-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

18-07-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Oksaliplatīns
Pieejams no:
Actavis Group PTC ehf., Iceland
ATĶ kods:
L01XA03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Oxaliplatin
Deva:
5 mg/ml
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Actavis Italy S.p.A., Italy; S.C. Sindan - Pharma S.R.L., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
11-0268

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Oxaliplatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Oxaliplatin Actavis un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Oxaliplatin Actavis lietošanas

Kā lietot Oxaliplatin Actavis

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Oxaliplatin Actavis

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Oxaliplatin Actavis un kādam nolūkam to lieto

Oxaliplatin Actavis lieto, lai ārstētu metastatisku (progresējošu) resnās vai taisnās zarnas audzēju vai

kā papildlīdzekli pēc ķirurģiskas operācijas resnās zarnas audzēja izņemšanai.

To lieto kombinācijā ar citiem pretvēža līdzekļiem, piemēram, 5-fluoruracilu (5-FU) un folīnskābi

(FS).

2.

Kas Jums jāzina pirms Oxaliplatin Actavis lietošanas

Nelietojiet Oxaliplatin Actavis šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret oksaliplatīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

ja Jums ir samazināts asins šūnu skaits (baltās asins šūnas un/vai trombocīti);

ja Jums jau ir tirpas un nejutīgums roku un/vai kāju pirkstos un Jums ir grūtības veikt smalkas

darbības, piemēram, aizpogāt pogas;

ja Jums ir nopietnas problēmas ar nierēm.

Lai arī esat vīrietis, lūdzu, izlasiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu, kas attiecas uz grūtniecību

un barošanu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums iepriekš ir bijušas alerģiskas reakcijas pret platīnus saturošām zālēm, piemēram,

karboplatīnu vai cisplatīnu;

ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jūs esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Ļoti svarīgi to pārrunāt ar ārstu pirms terapijas

sākuma;

ja pēc iepriekšējas oksaliplatīna terapijas Jums ir bijis samazināts asins šūnu skaits. Ārsts veiks

pārbaudes, lai pārbaudītu vai Jums ir pietiekams asins šūnu daudzums pirms terapijas;

ja Jums pēc iepriekšējas oksaliplatīna terapijas ir bijuši simptomi, kas liecina par nervu sistēmas

bojājumiem, piemēram, vājums, nejutīgums vai garšas sajūtas izmaiņas. Šīs parādības bieži vien

rodas aukstuma ietekmē. Ja Jūs novērojat šos simptomus, pastāstiet par to ārstam, it īpaši, ja tie

ir traucējoši un/vai ilgst ilgāk par 7 dienām. Ārsts veiks neiroloģisku izmeklēšanu pirms

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

terapijas un regulāri terapijas laikā, it īpaši, ja Jūs lietojat citas zāles, kas var izraisīt nervu

bojājumus. Nervu bojājumu simptomi var saglabāties arī pēc terapijas beigām;

ja Jūs vienlaicīgi saņemat arī 5-fluoruracilu, jo tas izraisa palielinātu caurejas, vemšanas, mutes

iekaisuma un asins sistēmas traucējumu risku;

ja Jums novērojami tādi simptomi, kā galvassāpes, psihiskā stāvokļa izmaiņas, krampji, redzes

traucējumi, sākot no neskaidras redzes līdz redzes zudumam (atgriezeniskas mugurējās

leikoencefalopātijas sindroma (rets neiroloģisks traucējums) simptomi).

Bērni

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem.

Citas zāles un Oxaliplatin Actavis

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Oxaliplatin Actavis nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Ja grūtniecība Jums iestājas terapijas laikā, Jums

par to nekavējoties jāinformē ārsts.

Sievietēm jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi terapijas laikā un 4 mēnešus pēc terapijas beigām,

vīriešiem kontracepcijas līdzekļi jālieto līdz pat 6 mēnešus ilgi pēc terapijas beigām.

Oksaliplatīns var izraisīt neauglību, kas var būt neatgriezeniska. Vīriešiem nav ieteicams kļūt par tēvu

oksaliplatīna terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās un meklēt medicīnisku padomu par spermas

konservēšanu pirms terapijas.

Pirms Oxaliplatin Actavis terapijas sākuma jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, vai Oxaliplatin Actavis terapija ietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Ja Jūs pēc oksaliplatīna infūzijas jūtaties miegains un/vai apreibis, vai arī Jums ir slikta dūša vai

vemšana, nevadiet transportlīdzekli, neapkalpojiet iespējami bīstamus mehānismus vai neveiciet

darbības, kuras var būt bīstamas samazinātas uzmanības rezultātā.

Terapijas laikā ar oksaliplatīnu iespējami pārejoši redzes traucējumi. Ja Jums rodas redzes traucējumi,

nevadiet transportlīdzekli, neapkalpojiet iespējami bīstamus mehānismus vai neveiciet darbības, kuras

var būt bīstamas.

3.

Kā lietot Oxaliplatin Actavis

Tikai pieaugušajiem.

Oxaliplatin Actavis Jums nozīmēs ārsts ar pieredzi vēža ārstēšanā.

Oxaliplatin Actavis lieto, injicējot vēnā (intravenozas infūzijas veidā) 2 – 6 stundas ilgi.

Oxaliplatin Actavis deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa virsmas laukuma (aprēķina, ņemot vērā ķermeņa

augumu un masu). Deva būs atkarīga arī no asins analīzēm un no tā, vai Jums iepriekš ir bijušas

blakusparādības pēc Oxaliplatin Actavis lietošanas. Parastā deva pieaugušajiem, arī gados vecākiem

pacientiem, ir 85 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma vienu reizi divās nedēļās, vienlaicīgi ar folīnskābi

un pirms 5-fluoruracila infūzijas. Terapijas ilgumu noteiks Jūsu ārsts. Jūsu terapija ilgs ne ilgāk par 6

mēnešiem pēc tam, kad audzējs būs pilnībā iznīcināts.

Zāļu ievadīšanas laikā adatai ir jāpaliek vēnā. Ja adata iznāk āra vai kļūst kustīga, vai arī šķīdums

nonāk audos ārpus vēnas (Jums, iespējams, būs diskomforts vai sāpes) – nekavējoties pastāstiet par

to ārstam vai medmāsai.

Ja esat lietojis Oxaliplatin Actavis vairāk nekā noteikts

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Tā kā šīs zāles Jums ievadīs slimnīcā, maz ticams, ka Jums tiks lietots par daudz vai par maz šo zāļu.

Neskatoties uz to, ja Jums ir kādas šaubas, pastāstiet par to ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Oxaliplatin Actavis

Oksaliplatīns jālieto atbilstoši noteiktam grafikam. Ievērojiet apmeklējumu laikus pie ārsta. Ja Jums ir

izlaista deva, pārrunājiet to ar ārstu. Ārsts izlems, kad Jums jālieto nākamā oksaliplatīna deva.

Ja pārtraucat lietot Oxaliplatin Actavis

Oksaliplatīna terapijas pārtraukšana var pārtraukt iedarbību uz audzēja augšanu. Nepārtrauciet

oksaliplatīna terapiju pirms neesat to pārrunājis ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Oxaliplatin Actavis var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jūs novērojat kādu blakusparādību, svarīgi ir informēt par to ārstu pirms nākamā terapijas cikla.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs novērojat kādu no sekojošām blakusparādībām:

patoloģiska zemādas asiņošana, asiņošana (samazināta trombocītu skaita asinīs dēļ) – ļoti bieži;

infekcijas pazīmes, piemēram, rīkles iekaisums un paaugstināta ķermeņa temperatūra

(samazināta balto asins šūnu skaita dēļ) – ļoti bieži;

ilgstoša vai smaga caureja vai vemšana – ļoti bieži;

lūpu iekaisums vai mutes čūla (stomatīts/mukozīts) – ļoti bieži;

neizskaidrojami elpceļu simptomi, piemēram, neproduktīvs klepus, apgrūtināta elpošana,

rētošanās vai balss izmaiņas (intersticiālas plaušu slimības, pulmonāras fibrozes simptomi) –

retāk;

alerģisku vai anafilaktisku reakciju simptomi ar pēkšņām izpausmēm kā izsitumi, nieze,

nātrene, apgrūtināta norīšana, sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas

trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana, stiprs nogurums (Jums var rasties sajūta, ka varat

noģībt). Vairākumā gadījumos šie simptomi parādījās infūzijas laikā vai uzreiz pēc tās, bet

novēlotās alerģiskās reakcijas tika novērotas pēc vairākām stundām vai pat dienām pēc infūzijas

ļoti bieži;

simptomu komplekss, kas ietver galvassāpes, psihiskā stāvokļa izmaiņas, krampjus, redzes

traucējumus, sākot no neskaidras redzes līdz redzes zudumam (atgriezeniskas mugurējās

leikoencefalopātijas sindroma (rets neiroloģisks traucējums) simptomi) – reti;

stīvums, spilgtas gaismas nepanesība un galvassāpes (meningisms) – bieži;

neparasta asiņošana, asinis urīnā/izkārnījumos – bieži;

asins trombi, parasti kājās, kas izraisa sāpes, pietūkumu vai apsārtumu – bieži;

krampji (lēkmes) – nav zināmi.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

nervu sistēmas traucējumi (perifēra sensora neiropātija). Jūs varat novērot tirpšanas un/vai

nejutīguma sajūtu roku pirkstos, kāju pirkstos, ap muti vai rīklē, kas dažreiz var rasties

vienlaicīgi ar krampjiem. Šie traucējumi bieži vien rodas aukstuma ietekmē, piemēram, atverot

ledusskapi vai turot aukstu dzērienu. Jums var būt arī grūti veikt smalkus darbus, piemēram,

aizpogāt pogas. Lai gan vairumā gadījumu šie simptomi izzūd pilnībā, pastāv perifērās sensorās

neiropātijas (vājums vai nejutīgums, ko izraisa nervu bojājumi) simptomu saglabāšanās iespēja

pēc terapijas pārtraukšanas;

dažiem cilvēkiem radās durstīšanas, šokam līdzīgas sajūtas, kas pārvietojās lejup pa rokām vai

ķermeni, saliecot kaklu;

dažreiz oksaliplatīns var izraisīt nepatīkamu sajūtu rīklē, it īpaši norijot, un izraisīt elpas

trūkuma sajūtu. Šī sajūta, ja tā rodas, parasti novērojama infūzijas laikā vai dažu stundu laikā

pēc tās beigām un to var izraisīt aukstuma ietekme. Lai gan sajūta ir nepatīkama, tā neturpinās

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

ilgi un izzūd bez ārstēšanas. Ārsts tās dēļ var pieņemt lēmumu mainīt terapiju;

samazināts sarkano asins šūnu skaits, kas var padarīt ādu bālu un izraisīt vājumu vai elpas

trūkumu. Ārsts veiks asins analīzes pirms terapijas sākuma un pirms katra terapijas cikla, lai

pārliecinātos vai Jums ir pietiekams asins šūnu daudzums;

samazināta ēstgriba vai ēstgribas zudums;

paaugstināts glikozes (asins cukurs) līmenis asinīs, kas var izraisīt slāpes, sausuma sajūtu mutē

un biežu urināciju;

samazināta kālija koncentrācija asinīs, kas var izraisīt sirdsdarbības traucējumus;

palielināta nātrija koncentrācija asinīs, kas var izraisīt vājumu vai pietūkumu šķidruma aiztures

dēļ;

garšas sajūtu izmaiņas;

galvassāpes;

asiņošana no deguna;

elpas trūkums;

klepus;

slikta dūša un vemšana – parasti pirms terapijas sākuma lieto zāles, kas novērš sliktu dūšu un to

lietošanu var turpināt arī pēc terapijas beigām;

sāpes vēderā, aizcietējums;

ādas bojājumi;

matu izkrišana;

muguras sāpes;

nespēks, vājums un sāpes;

reakcijas infūzijas laikā tuvu injekcijas ievadīšanas vietai vai arī injekcijas ievadīšanas vietā

(lokālas sāpes, apsārtums, ādas pietūkums, cieta āda, ādas audu atmiršana);

drudzis;

izmaiņas asins analīzēs, arī tajās, kas attiecas uz aknu darbības rādītājiem;

ķermeņa masas palielināšanās;

trīce.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

tekošs deguns (rinīts);

augšējo elpceļu infekcijas;

dehidratācija;

depresija, miegainība;

reiboņi;

muskuļu nervu pietūkums;

konjunktīvas iekaisums, redzes traucējumi;

asins trombi plaušās, kas var izraisīt sāpes krūškurvī un apgrūtinātu elpošanu;

pietvīkums;

žagas, sāpes krūškurvī;

gremošanas traucējumi, grēmas;

ādas atslāņošanās, izsitumi uz ādas, pastiprināta svīšana un nagu bojājumi;

locītavu un kaulu sāpes;

sāpes urinējot un urinēšanas biežuma izmaiņas;

izmaiņas asins analīzēs, kuras raksturo nieru darbību;

ķermeņa masas samazināšanās;

spiediena sajūta krūtīs, ko izraisa elpceļu muskuļu krampji (bronhospazmas);

pazemināts asinsspiediens;

izmaiņas asins ainā (dažu balto asins šūnu trūkums), ko pavada palielināta jutība pret infekcijām

(febrila neitropēnija/neitropēniska sepse);

kritieni.

Retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

dzirdes traucējumi;

zarnu blokāde vai tūska;

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

nervozitāte;

asins analīzes, kas liecina par palielinātu asins skābumu;

žokļu spazmas, muskuļu spazmas, nekontrolējama muskuļu raustīšanās, muskuļu trīce;

koordinācijas, līdzsvara un gaitas traucējumi;

spiediena sajūta rīklē vai krūtīs;

redzes traucējumi, piemēram, augšējā acs plakstiņa noslīdēšana un redzes dubultošanās;

neparasta sajūta mēlē, apgrūtināta runāšana;

sejas un/vai acu sāpes.

Reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem):

neskaidra runa;

kurlums;

resnās zarnas iekaisums, kas var izraisīt sāpes vēderā vai caureju (kolīts);

aizkuņģa dziedzera iekaisums;

asins ainas izmaiņas (trombocītu trūkums), ko izraisa alerģiskas reakcijas, kas saistītas ar

zemādas asiņošanu un neparastu asiņošanu (imūnalerģiska trombocitopēnija);

sarkano asins šūnu trūkums, ko izraisa pārmērīga asins šūnu sabrukšana (hemolītiska anēmija);

pārejoši redzes asuma traucējumi, redzes lauka traucējumi, redzes nerva iekaisums (optisks

neirīts).

Ļoti reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēku):

aknu slimības;

nieru iekaisums un nieru mazspēja.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

alerģisks vaskulīts (asinsvadu iekaisums);

autoimūnas reakcijas, kuru rezultātā samazinās asins šūnu daudzums (autoimūna pancitopēnija);

sarkano asins šūnu skaita samazinājums, kas var izraisīt nieru mazspēju (hemolītiski urēmiskais

sindroms);

miokarda infarkts (sirdslēkme), stenokardija (sāpes vai nepatīkama sajūta krūšu kurvī);

barības vada iekaisums (barības vada – caurules, kas savieno mutes dobumu ar kuņģi – gļotādas

iekaisums, kas izraisa sāpes un apgrūtinātu rīšanu);

asins vēzis, kas radies pēc ārstēšanas beigām (sekundāra leikoze);

visu veidu asins šūnu skaita samazināšanās (pancitopēnija);

traucējumi smadzeņu asins apgādē (išēmiski un hemorāģiski cerebrovaskulāri traucējumi);

plaušu infekcija (pneimonija) ar, iespējams, apgrūtinātu elpošanu (bronhopneimonija), kas var

beigties letāli.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Oxaliplatin Actavis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt vai neatdzesēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai

pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un flakona. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums nav dzidrs vai arī tas satur daļiņas.

Pēc infūzijas beigām, pāri palikušais Oxaliplatin Actavis ārstam vai medmāsai rūpīgi jāiznīcina.

Oksaliplatīns nedrīkst nonākt saskarē ar acīm vai ādu. Ja ir notikusi nejauša izšļakstīšanās,

nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Oxaliplatin Actavis satur

Aktīvā viela ir oksaliplatīns. Viens mililitrs koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur

5 mg oksaliplatīna.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts un ūdens injekcijām.

Oxaliplatin Actavis ārējais izskats un iepakojums

Oxaliplatin Actavis koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši

dzeltenīgs šķīdums bez redzamām daļiņām.

Iepakojumi:

1 x 10 ml flakons, kas satur 50 mg oksaliplatīna.

1 x 20 ml flakons, kas satur 100 mg oksaliplatīna.

1 x 40 ml flakons, kas satur 200 mg oksaliplatīna.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

Ražotājs

S.C. Sindan- Pharma S.R.L, 11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bucharest, Rumānija

Actavis Italy S.p.A., Via Pasteur 10, 20014 Nerviano (Milan), Itālija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Lielbritānija

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for solution for infusion

Austrija

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusion

Beļģija

Oxaliplatin AB 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulgārija

Oxaliplatin Actavis

Kipra

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for solution for infusion

Čehija

Oxaliplatin Actavis 5mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Vācija

Oxaliplatin-Aurobindo 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Dānija

Oxaliplatin Actavis

Igaunija

Oxaliplatin Actavis

Grieķija

Oxaliplatin/Actavis

Spānija

Oxaliplatino Aurovitas 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Somija

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Ungārija

Oxaliplatin Actavis 5mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Īrija

Oxaliplatin Actavis 5mg/ml Concentrate for solution for infusion

Īslande

Oxaliplatin Actavis

Itālija

OXALIPLATINO AUROBINDO

Lietuva

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburga

Oxaliplatin AB0 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Latvija

OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Malta

Oxaliplatin Actavis

Nīderlande

Oxaliplatine Aurobindo 5 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie

Norvēģija

Oksaliplatin konsentrat til infusjonsvæske Actavis

Polija

SINOXAL

Portugāle

Oxaliplatina Aurovitas

Rumānija

OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml concentrat pentru solužie perfuzabilã

Zviedrija

Oxaliplatin Actavis

Slovēnija

Sinoxal 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovākija

Sinoxal 5 mg/ml

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2019

___________________________________________________________________________

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Norādījumi lietošanai.

PRETVĒŽA LĪDZEKLIS

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt ar citām zālēm, izņemot tās, kas norādītas tālāk apakšpunktā „Intravenozi

ievadāma šķīduma pagatavošana”.

Oksaliplatīnu var lietot vienlaicīgi ar folīnskābi (FS) caur Y veida sistēmu.

Nesajaukt ar sārmainām zālēm vai šķīdumiem, it īpaši ar 5-fluoruracilu, folīnskābes preparātiem, kuri

kā palīgvielu satur trometamolu, un citu aktīvo vielu trometamola sāļiem. Sārmainas zāles vai šķīdumi

nelabvēlīgi ietekmēs oksaliplatīna stabilitāti (skatīt zemāk apakšpunktā „Intravenozi ievadāma

šķīduma pagatavošana”).

Neizmantot infūziju šķīduma pagatavošanai citus hlorīda jonus saturošus šķīdumus (tai skaitā kalcija,

kālija vai nātrija hlorīdu).

Nesajaukt ar citām zālēm vienā infūzijas maisā vai infūzijas sistēmā.

Nelietot alumīniju saturošas injekciju ierīces.

Uzglabāšanas apstākļi

Zāles, kas iepakotas pārdošanai:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt vai neatdzesēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai

pasargātu no gaismas.

Infūziju šķīdums:

Pēc atšķaidīšanas ar 5 % glikozes šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir noteikta

24 stundas, uzglabājot temperatūrā no 2°C - 8°C, un 6 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C. No

mikrobioloģiskā viedokļa šķīdums infūzijām jālieto nekavējoties. Ja tas netiek lietots nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un parasti tas nav ilgāks par 24

stundām, uzglabājot 2°C - 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana veikta kontrolētos un apstiprinātos

aseptiskos apstākļos.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Tāpat kā citu potenciāli toksisku vielu gadījumā, strādājot un pagatavojot oksaliplatīna šķīdumus,

jāievēro piesardzība.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Norādījumi par rīkošanos

Lai garantētu darbinieka un tā apkārtnes aizsardzību, medicīnas personālam darbā ar šo citotoksisko

līdzekli jāievēro īpaša piesardzība.

Citotoksisko līdzekļu injicējamie šķīdumi jāpagatavo apmācītam speciālistam, kuram/ai ir zināšanas

par izmantotajām zālēm apstākļos, kas garantē zāļu integritāti, vides aizsardzību un īpaši ar zālēm

strādājošā personāla aizsardzību atbilstoši slimnīcas politikai. Nepieciešama šim nolūkam paredzēta

sagatavošanas zona. Šajā zonā aizliegts smēķēt, ēst vai dzert.

Personālam jānodrošina piemēroti darba materiāli, it īpaši – virsvalki ar garām piedurknēm,

aizsargmaskas, galvassegas, aizsargbrilles, sterili, vienreizējai lietošanai paredzēti cimdi, darba zonas

aizsargpārklāji, tvertnes un maisi atkritumu savākšanai.

Ar izkārnījumiem un atvemto masu jāapietas piesardzīgi.

Grūtnieces jābrīdina, ka jāizvairās no darba ar citotoksiskiem līdzekļiem.

Ar visiem bojātajiem flakoniem jāapietas piesardzīgi un tie jāuzskata par bīstamajiem atkritumiem.

Bīstamie atkritumi jāsadedzina cietās, atbilstoši marķētās tvertnēs. Skatīt tālāk apakšpunktā

“Atkritumu likvidēšana”.

Ja oksaliplatīna koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai nonācis saskarē ar ādu, tā nekavējoties

rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Ja oksaliplatīna koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai nokļuvis uz gļotādām, tās nekavējoties

rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Īpaši brīdinājumi, kas attiecas uz zāļu ievadīšanu

NELIETOT alumīniju saturošas injekciju ierīces.

NEIEVADĪT neatšķaidītu.

Par šķīdinātāju drīkst izmantot tikai 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumu. NEIZMANTOT infūziju

šķīduma pagatavošanai nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus.

NESAJAUKT ar citām zālēm vienā infūzijas maisā un neievadīt vienlaicīgi caur vienu infūziju

sistēmu.

NESAJAUKT ar sārmainām zālēm vai šķīdumiem, it īpaši ar 5-fluoruracilu, folīnskābes

preparātiem, kuri kā palīgvielu satur trometamolu, un citu aktīvo vielu trometamola sāļiem.

Sārmainas zāles vai šķīdumi nelabvēlīgi ietekmēs oksaliplatīna stabilitāti.

Norādījumi par lietošanu kopā ar folīnskābi (FS) (kalcija folināta vai dinātrija folināta veidā)

85 mg/m

oksaliplatīna intravenozo infūziju ar 250 – 500 ml šķīduma var ievadīt vienlaicīgi ar

folīnskābes (FS) infūziju šķīdumu, kas pagatavots, izmantojot 5 % glikozes šķīdumu, 2 – 6 stundas

ilgas intravenozas infūzijas veidā, izmantojot Y veida sistēmu, kas novietota tieši pirms infūzijas

vietas.

Šīs divas zāles nedrīkst sajaukt vienā infūziju maisā. Folīnskābe (FS) nedrīkst saturēt trometamolu kā

palīgvielu un to drīkst atšķaidīt tikai ar izotonisku 5 % glikozes šķīdumu. Nekādā gadījumā nedrīkst

izmantot sārmainus šķīdumus vai nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus.

Norādījumi par lietošanu kopā ar 5-fluoruracilu (5-FU)

Oksaliplatīnu vienmēr jāievada pirms fluorpirimidīniem – piemēram, 5-fluoruracila (5-FU).

Pēc oksaliplatīna ievadīšanas jāizskalo sistēma un tad jāievada 5-fluoruracils (5-FU).

Papildus informācijai par citām zālēm, kuras lieto vienlaicīgi ar oksaliplatīnu, skatīt attiecīgo zāļu

ražotāja zāļu aprakstu.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Intravenozi ievadāma šķīduma pagatavošana

No flakona(iem) paņem nepieciešamo koncentrāta daudzumu un atšķaida ar 250 - 500 ml 5 % glikozes

šķīduma, lai oksaliplatīna koncentrācija būtu 0,2 - 0,7 mg/ml, bet ne mazāka. Koncentrācijas

diapazons, kam pierādīta oksaliplatīna fizikālā un ķīmiskā stabilitāte, ir 0,2 – 0,7 mg/ml.

Jāievada intravenozas infūzijas veidā.

Pēc atšķaidīšanas ar 5 % glikozes šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir noteikta

24 stundas, uzglabājot temperatūrā no 2°C - 8°C, un 6 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C. No

mikrobioloģiskā viedokļa šķīdums infūzijām jālieto nekavējoties. Ja tas netiek lietots nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs.

Pirms lietošanas pārbaudiet vizuāli. Atļauts lietot tikai dzidru šķīdumu bez daļiņām.

Šīs zāles paredzētas vienreizējai lietošanai. Neizlietotais infūziju šķīdums jāiznīcina.

NEKAD neizmantojiet nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus šķīduma pagatavošanai vai tā

atšķaidīšanai.

Oksaliplatīna infūziju šķīduma saderība ir pārbaudīta ar raksturīgām PVH ievadīšanas sistēmām.

Infūzija

Ievadot oksaliplatīnu, prehidratācija nav nepieciešama.

Pagatavotais šķīdums, kas ir atšķaidīts ar 250 - 500 ml 5 % glikozes šķīdumu tā, lai oksaliplatīna

koncentrācija nebūtu mazāka par 0,2 mg/ml, 2 - 6 stundu infūzijas veidā jāievada perifērajā vai

centrālajā vēnā. Ja oksaliplatīnu ievada kopā ar 5-fluoruracilu, oksaliplatīna infūzija jāveic pirms

5-fluoruracila infūzijas.

Atkritumu likvidēšana

Zāļu atlikumi, kā arī visi materiāli, kas ir izmantoti zāļu atšķaidīšanas un ievadīšanas laikā, ir

jāiznīcina atbilstoši stacionāra standartpriekšrakstiem, kas attiecas uz citotoksiskajiem līdzekļiem, un

ievērojot spēkā esošās likumdošanas prasības par bīstamu atkritumu iznīcināšanu.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 5 mg oksaliplatīna (Oxaliplatinum).

10 ml flakons: Katrs flakons satur 50 mg oksaliplatīna.

20 ml flakons: Katrs flakons satur 100 mg oksaliplatīna.

40 ml flakons: Katrs flakons satur 200 mg oksaliplatīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums, bez redzamām daļiņām un ar pH līmeni no 4,0 līdz

7,0.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Oksaliplatīns kombinācijā ar 5-fluoruracilu (5-FU) un folīnskābi (FS) ir indicēts:

III stadijas (C stadijas pēc Djūka klasifikācijas) resnās zarnas vēža adjuvantai terapijai pēc

primārā audzēja pilnīgas rezekcijas;

metastatiska kolorektāla vēža ārstēšanai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Tikai pieaugušajiem.

Ieteicamā oksaliplatīna adjuvantas terapijas deva ir 85 mg/m

intravenozi, ko atkārto ik pēc 2 nedēļām,

kopumā 12 ciklus (6 mēnešus).

Ieteicamā oksaliplatīna deva metastatiska kolorektāla vēža ārstēšanai ir 85 mg/m

intravenozi, ko

atkārto ik pēc 2 nedēļām.

Minētās devas jākoriģē atkarībā no panesamības (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Oksaliplatīns vienmēr jāievada pirms fluorpirimidīniem, piemēram, 5-fluoruracila.

Oksaliplatīnu ievada 2 - 6 stundas ilgas intravenozas infūzijas veidā 250 - 500 ml 5 % glikozes

šķīdumā, iegūstot koncentrāciju robežās no 0,2 līdz 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml ir lielākā klīniskajā

praksē izmantotā koncentrācija oksaliplatīna devai 85 mg/m

Oksaliplatīnu lieto pārsvarā kombinācijā ar ārstēšanās shēmām, kuru pamatā ir ilgstoša 5-fluoruracila

infūzija. Divu nedēļu ārstēšanas shēmai tika izmantotas 5-fluoruracila shēmas, kombinējot bolus

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

injekciju un ilgstošu infūziju.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Oksaliplatīns nav pētīts pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ārstēšanu var uzsākt ar parastajām

ieteicamajām devām (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem

deva nav jāpielāgo.

Aknu mazspēja

I fāzes pētījumā pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem hepatobiliāro traucējumu

biežums un smaguma pakāpe bija saistīti ar progresējošu slimību un aknu funkcionālo analīžu

novirzēm pētījuma sākumā. Klīniskās izstrādes laikā pacientiem ar patoloģiskiem aknu darbības

izmeklējumu rezultātiem netika veikta specifiska devas pielāgošana.

Gados vecāki pacienti

Oksaliplatīna lietošana monoterapijā vai kombinācijā ar 5-fluoruracilu pacientiem, kuri vecāki par 65

gadiem, nepalielināja smagas toksicitātes gadījumu skaitu. Tāpēc gados vecākiem pacientiem nav

nepieciešama specifiska devas pielāgošana.

Pediatriskā populācija

Nav atbilstošas indikācijas, lai lietotu oksaliplatīnu bērniem. Oksaliplatīna monoterapijas efektivitāte

bērniem ar norobežotiem audzējiem nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Oksaliplatīnu ievada intravenozas infūzijas veidā.

Oksaliplatīna ievadīšanai nav nepieciešama hiperhidratācija.

Oksaliplatīnu jāatšķaida ar 250 – 500 ml 5% glikozes šķīduma, lai iegūtu ne mazāk kā 0,2 mg/ml

koncentrācijas šķīdumu, ko ievada vai nu perifērajā, vai centrālajā vēnā 2 – 6 stundu laikā.

Oksaliplatīna infūzija vienmēr jāveic pirms 5-fluoruracila ievadīšanas.

Ekstravazācijas gadījumā ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc.

Norādījumi lietošanai

Pirms lietošanas Oxaliplatin Actavis ir jāatšķaida. Koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

atšķaidīšanai drīkst izmantot tikai 5% glikozes šķīdumu (skatīt 6.6. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Oksaliplatīns ir kontrindicēts:

pacientiem ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām;

mātēm, kuras baro bērnu ar krūti;

pacientiem ar mielosupresiju pirms pirmā terapijas kursa sākšanas, par ko liecina sākotnējais

neitrofilu skaits <2 x 10

/l un/vai trombocītu skaits <100 x 10

pacientiem, kuriem ir perifēra sensora neiropātija ar funkcionāliem traucējumiem pirms pirmā

terapijas kursa;

pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks nekā

30 ml/min).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Oksaliplatīnu drīkst ievadīt tikai specializētās onkoloģijas nodaļās, un tas jāievada pieredzējuša

ķīmijterapeita uzraudzībā.

Nieru darbības traucējumi

Tā kā nav pietiekami daudz informācijas par lietošanas drošumu pacientiem ar vidēji smagiem nieru

darbības traucējumiem, zāles drīkst ievadīt tikai pēc atbilstošas ieguvuma un riska attiecības

novērtēšanas pacientam.

Šajā gadījumā rūpīgi jākontrolē nieru darbība un atbilstoši toksiskajai ietekmei, jāpielāgo deva.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Īpaši jānovēro pacienti, kuriem anamnēzē ir alerģiska reakcija pret citiem platīnu saturošiem

savienojumiem, lai konstatētu alerģiskos simptomus. Ja novērojama anafilaktiska reakcija, infūzija

nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša simptomātiska ārstēšana. Atkārtota oksaliplatīna

ievadīšana ir kontrindicēta. Saistībā ar visiem platīna savienojumiem ziņots par krusteniskām

reakcijām, dažkārt ar letālu iznākumu.

Oksaliplatīna izraisītas ekstravazācijas gadījumā infūzija nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk standarta

lokāla simptomātiska ārstēšana.

Neiroloģiski simptomi

Rūpīgi jānovēro oksaliplatīna neiroloģiskā toksicitāte, it īpaši gadījumos, kad tas tiek lietots vienlaicīgi

ar citām zālēm, kurām piemīt specifiska neiroloģiskā toksicitāte. Neiroloģiskā pārbaude jāveic pirms

katras ievadīšanas un periodiski pēc tam.

Pacientiem, kuriem novērota akūta rīkles un balsenes dizestēzija (skatīt 4.8. apakšpunktu) 2 stundu

ilgas infūzijas laikā vai nākamo stundu laikā, nākamā oksaliplatīna infūzija jāveic 6 stundu ilgas

infūzijas veidā.

Perifēra neiropātija

Ja rodas neiroloģiski simptomi (parestēzija, dizestēzija), oksaliplatīna devas pielāgošanu jāveic

atkarībā no šo simptomu ilguma un smaguma pakāpes:

ja simptomi ilgst vairāk nekā septiņas dienas un tie ir traucējoši, sekojošā oksaliplatīna deva

jāsamazina no 85 līdz 65 mg/m

(metastatiska vēža gadījumā) vai 75 mg/m

(adjuvanta terapija);

ja parestēzija bez funkcionāliem traucējumiem turpinās līdz nākamajam ciklam, sekojošā

oksaliplatīna deva jāsamazina no 85 līdz 65 mg/m

(metastatiska vēža gadījumā) vai 75 mg/m

(adjuvantā terapijā);

ja parestēzija ar funkcionāliem traucējumiem turpinās līdz nākamajam ciklam, oksaliplatīna

lietošana jāpārtrauc;

ja pēc oksaliplatīna terapijas pārtraukšanas simptomi uzlabojas, var apsvērt iespēju atsākt

ārstēšanu.

Pacienti jāinformē, ka pēc terapijas beigām iespējami paliekoši perifēras sensoras neiropātijas

simptomi. Lokalizēta mērena parestēzija vai parestēzija, kas var ietekmēt funkcionālo aktivitāti var ilgt

līdz pat trīs gadus pēc adjuvantas terapijas pārtraukšanas.

Atgriezenisks mugurējās leikoencefalopātijas sindroms (RPLS)

Ziņots par atgriezeniskas mugurējās leikoencefalopātijas sindromu (RPLS – Reversible Posterior

Leukoencephalopathy Syndrome) pacientiem, kuri saņēmuši oksaliplatīnu kombinācijā ar

ķīmijterapiju. RPLS ir rets, atgriezenisks medicīnisks stāvoklis, kas attīstās strauji, kā rezultātā

iespējamas galvassāpes, apjukums, aklums un citi redzes un neiroloģiskie traucējumi (skatīt

apakšpunktu 4.8). RPLS diagnoze pamatota ar apstiprinošiem smadzeņu radioloģiskās izmeklēšanas

attēliem (MRI – Magnetic Resonance Imgaining).

Slikta dūša, vemšana, caureja un dehidratācija

Kuņģa-zarnu trakta toksicitātes gadījumā, par ko liecina slikta dūša un vemšana, nepieciešama

profilaktiska un/vai terapeitiska pretvemšanas terapija (skatīt 4.8. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Smaga caureja/vemšana, it īpaši kombinētas oksaliplatīna un 5-fluoruracila (5-FU) lietošanas

gadījumā, var izraisīt dehidratāciju, paralītisku ileusu, zarnu obstrukciju, hipokaliēmiju, metabolisku

acidozi un nieru darbības traucējumus.

Hematoloģiskās toksicitātes gadījumā (neitrofili <1,5 x 10

/l vai trombocīti <50 x 10

/l) nākamais

terapijas kurss jāatliek, līdz hematoloģiskie raksturlielumi atkal sasnieguši pieņemamu līmeni. Pirms

terapijas sākuma un pirms katra nākamā kursa jāpārbauda pilna asinsaina ar balto diferencētu leikocītu

skaitu.

Pacienti atbilstoši jāinformē par caurejas/vemšanas, mukozīta/stomatīta un neitropēnijas risku pēc

oksaliplatīna/5-fluouracila lietošanas, lai viņi varētu nekavējoties sazināties ar savu ārstējošo ārstu un

veikt attiecīgu ārstēšanu.

Ja mukozīts/stomatīts rodas vienlaicīgi ar neitropēniju vai bez tās, nākamais ārstēšanas kurss jāatliek,

līdz mukozīts/stomatīts uzlabojies līdz 1. pakāpei vai mazāk un/vai līdz neitrofilu skaits ir ≥1,5 x 10

Lietojot oksaliplatīnu kombinācijā ar 5-fluoruracilu (ar vai bez folīnskābes (FA)), jāveic parastā 5-

fluoruracila devas pielāgošana, atbilstoši tā izraisītajai toksicitātei.

Ja rodas 4. pakāpes caureja, 3. – 4. pakāpes neitropēnija (neitrofilu skaits <1,0x10

/l), 3. – 4. pakāpes

trombocitopēnija (trombocītu skaits < 50x10

/l), papildus nepieciešamajai 5fluoruracila (5-FU) devas

samazināšanai, oksaliplatīna deva jāsamazina no 85 līdz 65 mg/m

(metastatiska vēža gadījumā) vai 75

(adjuvanta terapija).

Neizskaidrojamu elpceļu simptomu, piemēram, neproduktīva klepus, elpas trūkuma, trokšņu vai

rentgenoloģiski nosakāmu plaušu infiltrātu, gadījumā oksaliplatīna lietošana jāpārtrauc līdz papildus

plaušu izmeklējumi izslēguši intersticiālu plaušu slimību (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aknas

Patoloģisku aknu funkcionālo testu rezultātu vai portālas hipertensijas gadījumā, kas acīm redzami nav

atkarīga no metastāzēm aknās, jāapsver zāļu izraisītu aknu asinsvadu traucējumu, kas rodas ļoti retos

gadījumos, iespējamība.

Grūtniecība

Par lietošanu grūtniecēm skatīt 4.6. apakšpunktu.

Fertilitāte

Neklīniskos pētījumos oksaliplatīnam novēroja genotoksisku ietekmi. Šā iemesla dēļ ar oksaliplatīnu

ārstētiem vīriešiem terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās nav ieteicams kļūt par tēvu un jāmeklē

medicīniskais padoms par spermas konservēšanu pirms ārstēšanas, jo oksaliplatīns var izraisīt

neatgriezenisku auglību zudumu.

Sievietēm ārstēšanas laikā ar oksaliplatīnu nedrīkst iestāties grūtniecība un viņām jālieto efektīvi

pretapaugļošanās līdzekļi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem, kuri tieši pirms 5-fluoruracila (5-FU) ievadīšanas ir saņēmuši vienu 85 mg/m

oksaliplatīna devu, nav novērotas 5-fuoruracila (5-FU) iedarbības izmaiņas.

In vitro nav novērota nozīmīga oksaliplatīna izspiešana no saistīšanās vietām ar plazmas

olbaltumvielām, vienlaicīgi lietojot sekojošas zāles: eritromicīnu, salicilātus, granisetronu, paklitakselu

vai nātrija valproātu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Neklīniskajos pētījumos novērota genotoksiska iedarbība. Šā iemesla dēļ ar oksaliplatīnu ārstētiem

vīriešiem terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās nav ieteicams kļūt par tēvu. Oksaliplatīna terapijas laikā

un 4 mēnešus pēc tās beigām sievietēm nedrīkst iestāties grūtniecība un tāpēc jāizmanto

kontracepcijas līdzekļi.

Grūtniecība

Līdz šim nav pieejama informācija par šo zāļu lietošanas drošumu grūtniecēm. Pētījumos ar

dzīvniekiem novēroja reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā iegūtos rezultātus

pētījumos ar dzīvniekiem un šo zāļu farmakoloģisko aktivitāti, grūtniecības laikā nav ietiecama

oksaliplatīna lietošana, it īpaši pirmā grūtniecības trimestra laikā. Oksaliplatīna lietošanu grūtniecības

laikā drīkst apsvērt tikai pēc riska/ieguvuma attiecības izvērtēšanas auglim un saņemot pacientes

piekrišanu.

Barošana ar krūti

Oksaliplatīna izdalīšanās mātes pienā nav pētīta. Oksaliplatīna terapijas laikā nedrīkst barot bērnu ar

krūti.

Fertilitāte

Oksaliplatīns var negatīvi ietekmēt auglību (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pamatojoties uz šīs vielas farmakoloģisko aktivitāti, oksaliplatīns var izraisīt neauglību. Vīriešu kārtas

pacientiem jākonsultējas par spermas konservēšanas iespēju.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr

oksaliplatīna terapijas gadījumā iespējams palielināts reiboņa, sliktas dūšas un vemšanas, un citu

neiroloģisku simptomu, kas ietekmē gaitu un līdzsvaru, risks, kas var nedaudz vai vidēji stipri

ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Redzes traucējumi, it īpaši pārejošs redzes zudums (kas ir atgriezenisks pēc terapijas beigām) var

ietekmēt pacienta spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Šā iemesla dēļ pacienti

jābrīdina par šo blakusparādību iespējamo ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot

mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk novērotās oksaliplatīna un 5-fluoruracila/folīnskābes (5-FU/FS) kombinācijas izraisītās

nevēlamās blakusparādības ir kuņģa–zarnu trakta simptomi (caureja, slikta dūša, vemšana un

mukozīts), hematoloģiski traucējumi (neitropēnija, trombocitopēnija), kā arī neiroloģiski traucējumi

(akūta un no kopējā devas lieluma atkarīga perifēra sensora neiropātija). Salīdzinot ar 5-FU/FS

monoterapiju, oksaliplatīna un 5-FU/FS kombinācijas gadījumā šīs blakusparādības kopumā ir

biežākas un smagākas.

Tabulā zemāk apkopotais nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums ir iegūts klīnisko pētījumu

laikā, kurā zāles lietotas metastatiskas slimības ārstēšanai un adjuvantai terapijai (oksaliplatīna +

5-FU/FS grupā tika iekļauti attiecīgi 416 un 1108 pacienti), kā arī pēcreģistrācijas pieredzē.

Sastopamības biežums šajā tabulā ir definēts, izmantojot sekojošu klasifikāciju: ļoti bieži (≥1/10),

bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti

(<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Sīkāka informācija sniegta tabulas beigās.

MedDRA

orgānu

sistēma

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Infekcijas un

Infekcija

Rinīts

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

infestācijas*

Augšējo

elpceļu

infekcijas

Neitropēniska

sepse

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi*

Anēmija

Neitropēnija

Trombocitopēnija

Leikopēnija

Limfopēnija

Febrila

neitropēnija

Imūnalerģiska

trombocitopēn

Hemolītiska

anēmija

Autoimūnā

pancitopēnija

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Alerģija/

alerģiskas

reakcijas+

Vielmaiņas

un uztures

traucējumi

Anoreksija

Hiperglikēmija

Hipokaliēmija

Hipernatriēmija

Dehidratācija

Metaboliska

acidoze

Psihiskie

traucējumi

Depresija

Bezmiegs

Nervozitāte

Nervu

sistēmas

traucējumi*

Perifēra sensora

neiropātija

Jušanas

traucējumi

Disgeizija

Galvassāpes

Reibonis

Motorais

neirīts

Meningisms

Dizartrija

Atgriezeniskas

mugurējās

leikoencefalop

ātijas sindroms

(RPLS) (skatīt

apakšpunktu

4.4)

Acu bojājumi

Konjunktivīts

Redzes

traucējumi

Pārejošs

samazināts

redzes asums

Redzes lauka

traucējumi

Redzes nerva

neirīts

Pārejošs

redzes

zudums, kas ir

atgriezenisks,

pārtraucot

terapiju

Ausu un

labirinta

bojājumi

Ototoksicitāte

Kurlums

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Asiņošana

Pietvīkums

Dziļo vēnu

tromboze

Hipertensija

Sirds

funkcijas

traucējumi

Akūts

koronārais

sindroms, tai

skaitā

miokarda

infarkts un

koronāro

artēriju

spazmas, kā arī

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

stenokardija

pacientiem,

kuri ārstēti ar

oksaliplatīnu

kombinācijā ar

5-FU un

bevacizumabu

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

Elpas trūkums

Klepus

Asiņošana no

deguna

Žagas

Plaušu

embolija

Intersticiāla

plaušu slimība

(dažkārt ar

letālu

iznākumu)

Plaušu

fibroze**

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi*

Caureja

Slikta dūša

Vemšana

Stomatīts/

mukozīts

Sāpes vēderā

Aizcietējums

Dispepsija

Gastroezofage

āls reflukss

Kuņģa-zarnu

trakta

asiņošana

Asiņošana no

taisās zarnas

Ileuss

Zarnu

nosprostojums

Kolīts, tai

skaitā

Clostiridum

difficile

izraisīta

caureja

Pankreatīts

Ezofagīts

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Ādas bojājumi

Alopēcija

Ādas lobīšanās

(t.i., plaukstu

un pēdu

sindroms)

Eritematozi

izsitumi

Izsitumi

Hiperhidroze

Nagu bojājumi

Alerģisks

vaskulīts

Skeleta-

muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Muguras sāpes

Artralģija

Kaulu sāpes

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Hematūrija

Dizūrija

Urinācijas

biežuma

izmaiņas

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Nespēks

Drudzis++

Astēnija

Sāpes

Reakcijas

injekcijas vietā++

Izmeklējumi

Paaugstināts aknu

enzīmu līmenis

Paaugstināts

sārmainās

fosfatāzes līmenis

asinīs

Paaugstināts

bilirubīna līmenis

asinīs

Paaugstināta

kreatinīna

koncentrācija

asinīs

Ķermeņa

masas

samazināšanās

(metastatiska

kolorektāla

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Paaugstināts

laktātdehidrogenā

zes līmenis asinīs

Ķermeņa masas

palielināšanās

(adjuvantas

terapijas

gadījumā)

vēža terapija)

Traumas,

saindēšanās

un ar

manipulācijā

m saistītas

komplikācijas

Kritieni

* Sīkāku informāciju skatīt zemāk.

** Skatīt 4.4. apakšpunktu.

+ Ļoti bieži: alerģijas/alerģiskas reakcijas, kas pārsvarā rodas infūzijas laikā, dažkārt ar letālu

iznākumu. Biežas alerģiskas reakcijas, tai skaitā izsitumi uz ādas, it īpaši, nātrene, konjunktivīts un

rinīts. Biežas anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas, tai skaitā bronhospazmas, angioedēma,

hipotensija, sāpes krūškurvī, un anafilaktiskais šoks.

Aizkavētas paaugstinātas jutības reakcijas tika novērotas vairākas stundas vai pat dienas pēc infūzijas.

++ Ļoti bieži drudzis, drebuļi (trīce), ko izraisījusi infekcija (ar vai bez febrilas neitropēnijas) vai arī

imunoloģiskais mehānisms.

+++ Ir ziņots par reakcijām injekcijas vietā, tai skaitā, lokālas sāpes, apsārtums, pietūkums un

tromboze. Ekstravazācija arī var izraisīt lokālas sāpes un iekaisumu, kas var būt smags un izraisīt

komplikācijas, tai skaitā nekrozi, it īpaši, veicot oksaliplatīna infūziju perifērajā vēnā (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti (<1/10 000)

Aknu sinusoīdu nosprostojuma sindroms, ko sauc arī par veno-okluzīvu aknu slimību, vai ar šādiem

aknu bojājumiem saistītas patoloģiskas izpausmes, tai skaitā aknu pelioze, mezglveida reģeneratīva

hiperplāzija, perisinusoidāla fibroze. Klīniskās izpausmes var būt portāla hipertensija un/vai

transamināžu līmeņa paaugstināšanās.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti (<1/10 000)

Akūta tubulāra nekroze, akūts intersticiāls nefrīts un akūta nieru mazspēja.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Sastopamības biežums pacientiem (%), atbilstoši smaguma pakāpei

85 mg/m

2

oksaliplatīna

vienlaicīgi ar 5-FU/FS

Metastatiskas slimības

terapija

Adjuvanta terapija

Ievadot ik pēc 2 nedēļām

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Anēmija

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neitropēnija

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocitopēnija

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrila neitropēnija

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neitropēniska sepse

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Pēcreģistrācijas pieredze, sastopamības biežums nav zināms

Hemolītiski urēmiskais sindroms

Sekundāra leikoze

Pancitopēnija

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Pēcreģistrācijas pieredze, sastopamības biežums nav zināms

Pneimonija un bronhopneimonija, ieskaitot letālus gadījumus

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sastopamības biežums pacientiem (%), atbilstoši smaguma pakāpei

85 mg/m

2

oksaliplatīna

vienlaicīgi ar 5-FU/FS

Metastatiskas slimības

terapija

Adjuvanta terapija

Ievadot ik pēc 2 nedēļām

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Slikta dūša

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Caureja

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vemšana

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozīts/stomatīts

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Indicēta profilakse un terapija ar spēcīgiem pretvemšanas līdzekļiem.

Smaga caureja/vemšana, it īpaši kombinētas oksaliplatīna un 5-fluoruracila lietošanas gadījumā, var

izraisīt dehidratāciju, paralītisku ileusu, zarnu obstrukciju, hipokaliēmiju, metabolisku acidozi un nieru

darbības traucējumus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nervu sistēmas traucējumi

Oksaliplatīna devas lieluma ierobežojošais faktors ir neiroloģiskā toksicitāte. Tā ir saistīta ar perifēro

sensoro neiropātiju, kas izpaužas ar dizestēziju un/vai parestēziju ekstremitātēs ar vai bez krampjiem,

ko bieži ierosina aukstums. Šādi simptomi rodas līdz pat 95 % ārstēto pacientu. Šo simptomu, kas

starp terapijas kursiem parasti kļūst vājāki, ilgums ar katru nākamo terapijas ciklu pagarinās.

Sāpes un/vai funkcionāli traucējumi ir indikācijas, kāpēc (atkarībā no simptomu izpausmju ilguma)

nepieciešams pielāgot zāļu devu vai pat pārtraukt terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Šie funkcionālie traucējumi ietver grūtības veikt smalkas kustības un, iespējams, ir jušanas traucējumu

sekas. Paliekošu simptomu attīstības risks, saņemot 850 mg/m

kopējo devu (10 ciklos), ir aptuveni

10 %, un 20 %, ja kopējā deva ir 1020 mg/m

(12 ciklos).

Vairumā gadījumu neiroloģiskās pazīmes un simptomi pēc terapijas beigām uzlabojas vai arī pavisam

izzūd. Resnās zarnas vēža adjuvantas terapijas gadījumā, 6 mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas 87 %

pacientu simptomu nebija nemaz vai arī tie bija viegli. Pēc 3 gadu novērošanas, 3 % pacientu tika

novērtas ilgstoša lokalizēta parestēzija, kuras smaguma pakāpe bija vidēji smaga (2,3 %), vai

parestēzija, kas var ietekmēt funkcionālo aktivitāti (0,5 %).

Ir aprakstīti akūti neirosensori simptomi (skatīt apakšpunktu 5.3). Šie simptomi sāk parādīties dažu

stundu laikā pēc zāļu ievadīšanas un bieži vien izpaužas aukstuma ietekmē. Simptomi parasti izpaužas

kā pārejoša parestēzija, dizestēzija un hipoestēzija. Akūts faringolaringeālas dizestēzijas sindroms

novērojams 1 – 2 % pacientu un tam ir raksturīga subjektīva disfāgijas vai dispnojas/smakšanas sajūta,

bez jebkādām objektīvām elpošanas traucējumu pazīmēm (bez cianozes vai hipoksijas),

laringospazmām vai bronhospazmām (bez stridora vai sēkšanas). Lai gan šādos gadījumos ir lietoti

antihistamīna līdzekļi un bronhodilatatori, šie simptomi ātri izzūd pat bez atbilstošas ārstēšanas. Šī

sindroma sastopamības biežumu palīdz samazināt infūzijas laika pagarināšana (skatīt apakšpunktu

4.4). Dažkārt novēroti citi simptomi, tai skaitā žokļa spazmas/muskuļu spazmas/muskuļu kontrakcijas

– patvaļīga muskuļu raustīšanās/mioklonuss, koordinācijas traucējumi/gaitas

traucējumi/ataksija/līdzsvara traucējumi, saspringuma sajūta/spiediena sajūta/diskomforts/sāpes rīklē

vai krūtīs. Turklāt, atsevišķos gadījumos var rasties kraniālo nervu disfunkcija, vai tā rodas kā

atsevišķi simptomi, piemēram, ptoze, redzes dubultošanās, balss zudums/disfonija/aizsmakums,

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

dažkārt aprakstīts kā balss saišu paralīze, mēles jušanas traucējumi vai dizartrija, dažkārt aprakstīts kā

runas spēju zudums, trīszaru nerva neiralģija/sejas sāpes/acu sāpes/samazināts redzes asums, redzes

lauka traucējumi.

Oksaliplatīna terapijas laikā ir aprakstīti arī citi neiroloģiski simptomi, piemēram, dizartrija, dziļo

cīpslu refleksa zudums un Lermita (Lhermitte's) sindroms. Atsevišķos gadījumos ir aprakstīts redzes

nerva iekaisums.

Pēcreģistrācijas pieredze, sastopamības biežums nav zināms

Krampji

Išēmiski un hemorāģiski cerebrovaskulāri traucējumi

Imūnās sistēmas traucējumi

Alerģisku reakciju sastopamības biežums pacientiem (%), atbilstoši smaguma pakāpei

85 mg/m

2

oksaliplatīna

vienlaicīgi ar 5-FU/FS

Metastatiskas slimības

terapija

Adjuvanta terapija

Ievadot ik pēc 2 nedēļām

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Visas

pakāpes

pakāpe

pakāpe

Alerģiskas reakcijas/Alerģija

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Oksaliplatīnam nav zināma antidota. Pārdozēšanas gadījumā iespējama blakusparādību saasināšanās.

Jāveic hematoloģisko raksturlielumu novērošana un simptomātiska ārstēšana.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi pretaudzēju līdzekļi, platīna savienojumi; ATĶ kods: L01XA03

Darbības mehānisms

Oksaliplatīns ir pretaudzēju līdzeklis, kas pieder jaunai platīna savienojumu grupai, kurā platīna atoms

kompleksa formā ir saistīts ar 1,2-diaminocikloheksānu (“DACH”) un oksalāta grupu.

Oksaliplatīns ir izolēts enantiomērs: (SP-4-2)-[(1R,2R)-cikloheksān-1,2-diamīn-kN, kN’]

[etanedioato(2-)-k0

, k0

] platīns.

Oksaliplatīnam piemīt plaša spektra citotoksiska (in vitro) un pretaudzēja (in vivo) aktivitāte pret

daudzām audzēju modeļu sistēmām, tai skaitā arī pret cilvēka kolorektāla vēža modeļiem. Gan in

vitro, gan in vivo oksaliplatīns uzrāda aktivitāti arī pret dažādiem modeļiem, kas rezistenti pret

cisplatīnu.

Lietojot kombinācijā ar 5-fluoruracilu, gan in vitro, gan in vivo ir novērota sinerģiska citotoksiska

iedarbība.

Oksaliplatīna darbības mehānisma pētījumu rezultāti, kas gan nav pilnīgi izprasti, pierāda, ka

oksaliplatīna atvasinājumi uz ūdens bāzes, kas veidojas oksaliplatīna biotransformācijas rezultātā,

mijiedarbojas ar DNS un veido šķērssaites gan pavediena iekšienē, gan starp pavedieniem, kā rezultātā

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

tiek pārtraukta DNS sintēze un tas izraisa citotoksisku un pretaudzēju iedarbību.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pacientiem ar metastatisku kolorektālu vēzi oksaliplatīna (85 mg/m

devu atkārtojot ik pēc 2 nedēļām)

un 5-fluoruracila/folīnskābes (5-FU/FS) kombinācijas efektivitāte ir aprakstīta 3 klīniskajos pētījumos:

Pirmās rindas terapijas salīdzinošā 2 grupu III fāzes pētījumā EFC2962 nejaušināti tika iekļauti

420 pacienti, kuri saņēma vai nu tikai 5-FU/FS (LV5FU2, n=210), vai oksaliplatīna

kombināciju ar 5-FU/FS (FOLFOX4, N=210).

Agrāk ārstētu pacientu, kas rezistenti pret irinotekānu (CPT-11) kopā ar 5-FU/FS, salīdzinošā 3

grupu III fāzes pētījumā EFC4584, tika iekļauti 821 pacients, kas saņēma attiecīgi tikai 5-FU/FS

(LV5FU2, n=275), tikai oksaliplatīnu (n=275) vai oksaliplatīnu kopā ar 5-FU/FS (FOLFOX4, N

= 271).

Visbeidzot, nekontrolētā II fāzes pētījumā EFC2964 tika iekļauti pacienti, kuri ir rezistenti pret

5-FU/FS monoterapiju un tika ārstēti ar oksaliplatīnu kombinācijā ar 5-FU/FS (FOLFOX4, n =

57).

Divos randomizētos klīniskajos pētījumos (EFC2962 – pirmās rindas terapijā un EFC4584 – iekļaujot

agrāk ārstētus pacientus) novēroja nozīmīgi labākus atbildes reakcijas rādītājus un ilgāku dzīvildzi bez

slimības progresēšanas (PFS)/laiku līdz slimības progresēšanai (TTP), salīdzinot ar terapijas shēmu,

kurā izmanto ārstēšanu tikai ar 5-FU/FS. Pētījumā EFC4584, kurā tika iekļauti agrāk ārstēti, rezistenti

pacienti, novērotajai vidējai kopējās dzīvildzes (OS) atšķirībai, izmantojot oksaliplatīna un 5-FU/FS

kombināciju, nebija statistiskas nozīmes.

Atbildes reakcijas biežums FOLFOX4 pētījumā, salīdzinot ar LV5FU2 pētījumu

Atbildes reakcija %

(95 % TI)

neatkarīga radioloģiska pārskata ITT

analīze

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatīna

monoterapija

Pirmās rindas terapija

EFC2962

(16-27)

(42-46)

Atbildes reakcijas vērtējums ik pēc 8 nedēļām

P vērtība = 0,0001

Agrāk ārstēti pacienti

EFC4584

(rezistenti pret CPT-11 + 5-FU/FA)

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

(0,2-3,2)

Atbildes reakcijas vērtējums ik pēc 6 nedēļām

P vērtība < 0,0001

Agrāk ārstēti pacienti

EFC2964

(rezistenti pret 5-FU/FA)

Atbildes reakcijas vērtējums ik pēc 12

nedēļām

(13-36)

* NP - Nav piemērojams.

Vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas (PFS)/vidējais laiks līdz slimības progresēšanai (TTP)

FOLFOX4 pētījumā, salīdzinot ar LV5FU2 pētījumu

Vidējā PFS/TTP,

Mēneši (95 % TI)

neatkarīga radioloģiska pārskata ITT

analīze

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatīna

monoterapija

Pirmās rindas terapija

EFC2962 (PFS)

(5,5-6,5)

(7,2-8,8)

Log-rank P vērtība = 0,0003

Agrāk ārstēti pacienti

EFC4584 (TTP)

(1,8-2,9)

(4,7-6,1)

(1,6-2,7)

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

(rezistenti pret CPT-11 + 5-FU/FA)

Log-rank P vērtība < 0,0001

Agrāk ārstēti pacienti

EFC2964

(rezistenti pret 5-FU/FA)

(3,1-5,7)

* NP - Nav piemērojams.

Vidējā vispārējā dzīvildze (OS) FOLFOX4 pētījumā, salīdzinot ar LV5FU2 pētījumu

Vidējā kopējā dzīvildzes (OS), mēneši

(95 % TI)

ITT analīze

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatīna

monoterapija

Pirmās rindas terapija

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Log-rank P vērtība = 0,12

Agrāk ārstēti pacienti

EFC4584

(rezistenti pret CPT-11 + 5-FU/FA)

(7,3-9,3)

(9,1-10,5)

(7,2-8,7)

Log-rank P vērtība = 0,09

Agrāk ārstēti pacienti

EFC2964

(rezistenti pret 5-FU/FA)

10,8

(9,3-12,8)

* NP - Nav piemērojams.

Agrāk ārstētiem pacientiem (EFC4584), kuriem slimības simptomi bija jau terapijas sākumā, novērots,

ka, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma tikai 5-FU/FS (LV5FU2), pacientu grupā, kuri saņēma

oksaliplatīna/5-FU/FS terapiju (FOLFOX4), ievērojami lielākai daļai pacientu novēroja ar slimību

saistīto simptomu uzlabošanos (14,6 % , salīdzinot ar 27,7 % p = 0,0033).

Agrāk neārstētiem pacientiem (EFC2962) starp abām terapijas grupām nav novērotas statistiski

nozīmīgas dzīves kvalitātes raksturlielumu atšķirības. Tomēr kontroles grupā dzīves kvalitātes

raksturlielumi attiecībā uz vispārējo veselības stāvokli un sāpēm parasti bija labāki, bet oksaliplatīna

grupā sliktāki attiecībā uz sliktu dūšu un vemšanu.

Adjuvantā terapijā, MOSAIC salīdzinošajā III fāzes pētījumā (EFC3313) 2246 pacienti tika

randomizēti (no kuriem 899 pacienti ar II/B stadiju pēc Djūka klasifikācijas un 1347 pacienti ar III/C

stadiju pēc Djūka klasifikācijas), lai pēc primāra resnās zarnas vēža pilnīgas rezekcijas turpinātu

terapiju vai nu tikai ar 5-FU/FS (LV5FU2, n=1123 (B2/C) =448/675) vai oksaliplatīnu kombinācijā ar

5-FU/FA (FOLFOX4, n=1123 (B2/C) = 451/672).

EFC 3313 3 gadu dzīvildze bez slimības progresēšanas (ITT analīze)* visā populācijā

Terapijas grupa

LV5FU2

FOLFOX4

Procentuāli 3 gadu dzīvildze bez slimības progresēšanas

(95 % TI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Riska attiecība

(95 % TI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratificēts Log-rank tests

P=0,0008

* Vidējais novērošanas periods 44,2 mēneši (visi pacienti tika novēroti vismaz 3 gadus).

Vērtējot 3 gadu dzīvildzi bez slimības progresēšanas, pētījumā tika pierādīts nozīmīgs pārākums

oksaliplatīna kombinācijai ar 5-FU/FA (FOLFOX4), salīdzinājumā tikai ar 5-FU/FA (LV5FU2).

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

EFC 3313 3 gadu dzīvildze bez slimības progresēšanas (ITT analīze*) atbilstoši slimības stadijai

Pacienta stadija

II stadija

(B2 stadija pēc Djūka

klasifikācijas)

III stadija

(C stadija pēc Djūka

klasifikācijas)

Terapijas grupa

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procentuāli 3 gadu dzīvildze bez

slimības progresēšanas

(95 % TI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Riska attiecība

(95 % TI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank tests

P=0,151

P=0,002

* Vidējais novērošanas periods 44,2 mēneši (visi pacienti tika novēroti vismaz 3 gadus).

Vispārējā dzīvildze (ITT analīze)

3 gadu dzīvildzes bez slimības progresēšanas analīzes laikā, kas bija MOSAIC pētījuma primārais

mērķa kritērijs, FOLFOX4 grupā dzīvi bija joprojām 85,1 % pacientu salīdzinājumā ar 83,8 %

pacientu LV5FU2 grupu. Tas ir interpretējams kā kopējās mirstības samazinājums par 10 % par labu

FOLFOX4 grupai, kas nav statistiski nozīmīgi (riska attiecība = 0,90 %).

Attiecīgi FOLFOX4 grupā un LV5FU2 grupā šie rādītāji bija 92,2 % salīdzinājumā ar 92,4 % II

stadijas (B2 stadija pēc Djūka klasifikācijas) apakšgrupā (riska attiecība = 1,01) un 80,4 salīdzinājumā

ar 78,1 % III stadijas (C stadija pēc Djūka klasifikācijas) apakšgrupā (riska attiecība = 0,87).

Pediatriskā populācija

Oksaliplatīna monoterapija tika novērtēta bērniem divos I fāzes (69 pacienti) un divos II fāzes (90

pacienti) pētījumos. Kopumā tika ārstēti 159 bērni (vecumā no 7 mēnešiem līdz 22 gadiem) ar

norobežotiem audzējiem. Oksaliplatīna monoterapijas efektivitāte bērniem nav noteikta. Abi II fāzes

pētījumi tika pārtraukti audzēja atbildes reakcijas trūkuma dēļ.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Atsevišķu aktīvo vielu farmakokinētikas raksturlielumi nav noteikti. Ultrafiltrējama platīna (visu

nesaistīto, aktīvo un neaktīvo platīna savienojumu) farmakokinētika pēc 2 stundu oksaliplatīna

130 mg/m

devas infūzijas, ievadot ik pēc trīs nedēļām, no 1. līdz 5. ciklam vai 85 mg/m

devas

infūzijas, ievadot ik pēc trīs nedēļām, no 1. līdz 3. ciklam ir šāda:

Platīna farmakokinētikas raksturlielumu apkopojums ultrafiltrātā pēc atkārtotām 85 mg/m

2

oksaliplatīna devām, ievadot ik pēc 2 nedēļām, vai 130 mg/m

2

oksaliplatīna devām, ievadot ik pēc 3

nedēļām

Deva

C

max

AUC

0-48

AUC

t

1/2α

t

1/2β

t

1/2γ

V

ss

CL

µ g/ml

µ g.st./ml

µ g.st./ml

st.

st.

st.

l

l/st.

85 mg/m

2

Vidēji

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

2

Vidēji

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

Vidējās AUC

0-48

un C

vērtības ir noteiktas 3. cikla (85 mg/m

) vai 5. cikla (130 mg/m

) laikā.

Vidējās AUC, V

, CL un CL

R0-48

vērtības ir noteiktas 1. cikla laikā.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

, AUC, AUC

0-48

un CL vērtības ir noteiktas nediferencētā analīzē.

½α

½β

un t

½γ

ir noteikti diferencētā analīzē (apvienojot 1. – 3. cikla laikā iegūtos rezultātus).

2 stundu ilgas infūzijas beigās 15 % ievadītā platīna konstatēts sistēmiskajā asinsritē, bet pārējie 85 %

devas ātri izkliedējas audos vai izdalās ar urīnu. Neatgriezeniskās saistīšanās ar sarkanajām asins

šūnām un plazmu rezultātā šo matriču eliminācijas pusperiodi ir tuvu dabiskajai sarkano asins šūnu un

seruma albumīnu apritei. Ievadot 85 mg/m

ar 2 nedēļu intervālu vai 130 mg/m

ar 3 nedēļu intervālu,

vielas akumulācija plazmas ultrafiltrātā nav konstatēta, bet šajā matricē 1. cikla laikā iestājas līdzsvara

koncentrācija. Mainība starp pacientiem, kā arī vienam pacientam parasti ir neliela.

Biotransformācija

Tiek uzskatīts, ka biotransformācija in vitro ir vielas neenzimātiskās sadalīšanās rezultāts. Nav iegūti

pierādījumi par citohroma P450 mediētajiem diaminocikloheksāna (DACH) gredzena metabolisma

procesiem.

Pacienta organismā oksaliplatīns ir pakļauts plašai biotransformācijai un 2 stundu ilgas infūzijas

beigās nemainīta viela plazmas ultrafiltrātā nav konstatējama. Vēlāk sistēmiskajā asinsritē kopā ar

daudziem neaktīviem konjugātiem ir identificēti daži citotoksiski biotransformācijas starpprodukti,

tostarp arī platīna monohlor-, dihloro- un diakvo- DACH savienojumi.

Eliminācija

Lielākā daļa platīna izdalās ar urīnu, bet vielas maksimālo klīrensu novēro 48 stundu laikā pēc

ievadīšanas.

Līdz 5. dienai aptuveni 54 % no kopējās devas izdalās ar urīnu, bet < 3 % izdalās ar izkārnījumiem.

Īpašas grupas

Nieru darbības traucējumi

Nieru darbības traucējumu gadījumā novēro nozīmīgi samazinātu klīrensu (no 17,6 ± 2,18 l/st. līdz

9,95 ± 1,91 l/st.), kā arī statistiski nozīmīgu izkliedes tilpuma samazinājumu (no 330 ± 40,9 līdz 241 ±

36,1 l). Smagu nieru darbības traucējumu ietekme uz platīna klīrensu nav novērtēta.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīnisko pētījumu laikā dzīvnieku sugām (peļu, žurku, suņu un/vai pērtiķu) noteiktie mērķa orgāni,

lietojot vienreizējas vai atkārtotas devas, ir kaulu smadzenes, kuņģa-zarnu trakts, nieres, sēklinieki,

nervu sistēma un sirds. Dzīvnieku mērķa orgānos novērotā toksicitāte (izņemot ietekmi uz sirdi) atbilst

tam, ko izraisa citas platīnu saturošas zāles un DNS bojājoši citotoksiskie līdzekļi, ko izmanto cilvēka

vēžu ārstēšanai. Ietekme uz sirdi ir novērota tikai suņiem. Šī ietekme izpaužas kā elektrofizioloģiski

traucējumi ar letālu kambaru fibrilāciju. To, ka kardiotoksicitāte ir specifiska tikai suņiem, uzskata ne

tikai tādēļ, ka tā ir novērota tikai suņiem, bet arī tādēļ, ka devas, kuru lielums līdzīgs devām, kas

suņiem izraisa letālu kardiotoksicitāti (150 mg/m

), cilvēks panes labi. Rezultāti, kas iegūti,

neklīniskajos pētījumos izmantojot žurku sensoros neironus, liecina, ka akūtie neirosensorie simptomi,

kas saistīti ar oksaliplatīna lietošanu, var būt mijiedarbība ar sprieguma kontrolētiem Na

jonu

kanāliem.

Zīdītāju šūnu testu sistēmās oksaliplatīnam piemita mutagēnas un klastogēnas īpašības un izraisīja

embriotoksicitāti žurkām. Lai gan nav veikti kancerogenitātes pētījumi, tiek uzskatīts, ka oksaliplatīns

ir potenciāli kancerogēns.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

Oksaliplatīnu var lietot vienlaicīgi ar folīnskābi (FS) caur Y veida sistēmu.

Nesajaukt ar sārmainām zālēm vai šķīdumiem, it īpaši ar 5-fluoruracilu, folīnskābes preparātiem, kuri

kā palīgvielu satur trometamolu, un citu aktīvo vielu trometamola sāļiem. Sārmainas zāles vai šķīdumi

nelabvēlīgi ietekmēs oksaliplatīna stabilitāti (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Neizmantot infūziju šķīduma pagatavošanai citus hlorīda jonus saturošus šķīdumus (tai skaitā kalcija,

kālija vai nātrija hlorīdu).

Nesajaukt ar citām zālēm vienā infūzijas maisā vai infūzijas sistēmā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Nelietot alumīniju saturošas injekciju ierīces.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Zāles, kas iepakotas pārdošanai:

2 gadi.

Infūziju šķīdums:

Pēc atšķaidīšanas ar 5 % glikozes šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir noteikta

24 stundas, uzglabājot temperatūrā no 2°C - 8°C, un 6 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C. No

mikrobioloģiskā viedokļa šķīdums infūzijām jālieto nekavējoties. Ja tas netiek lietots nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un parasti tas nav ilgāks par 24

stundām, uzglabājot 2°C - 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana veikta kontrolētos un apstiprinātos

aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zāles, kas iepakotas pārdošanai:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nesasaldēt vai neatdzesēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaini stikla flakoni (I klases) ar brombutilgumijas aizbāzni un alumīnija apvalku un

polipropilēna vāciņu. Flakoni var būt iepakoti ar vai bez aizsargpārklājuma.

Iepakojumi:

1 x 10 ml flakons

1 x 20 ml flakons

1 x 40 ml flakons

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Tāpat kā citu potenciāli toksisku vielu gadījumā, strādājot un pagatavojot oksaliplatīna šķīdumus,

jāievēro piesardzība.

Norādījumi par rīkošanos

Lai garantētu darbinieka un tā apkārtnes aizsardzību, medicīnas personālam darbā ar šo citotoksisko

līdzekli jāievēro īpaša piesardzība.

Citotoksisko līdzekļu injicējamie šķīdumi jāpagatavo apmācītam speciālistam, kuram/ai ir zināšanas

par izmantotajām zālēm, apstākļos, kas garantē zāļu integritāti, vides aizsardzību un īpaši ar zālēm

strādājošā personāla aizsardzību atbilstoši slimnīcas politikai. Nepieciešama šim nolūkam paredzēta

sagatavošanas zonā. Šajā zonā aizliegts smēķēt, ēst vai dzert.

Personālam jānodrošina piemēroti darba materiāli, it īpaši – virsvalki ar garām piedurknēm,

aizsargmaskas, galvassegas, aizsargbrilles, sterili, vienreizējai lietošanai paredzēti cimdi, darba zonas

aizsargpārklāji, tvertnes un maisi atkritumu savākšanai.

Ar izkārnījumiem un atvemto masu jāapietas piesardzīgi.

Grūtnieces jābrīdina, ka jāizvairās no darba ar citotoksiskiem līdzekļiem.

Ar visiem bojātajiem flakoniem jāapietas piesardzīgi un tie jāuzskata par bīstamajiem atkritumiem.

Bīstamie atkritumi jāsadedzina cietās, atbilstoši marķētās tvertnēs. Skatīt turpmāk apakšpunktā

“Atkritumu likvidēšana”.

Ja oksaliplatīna koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai nonācis saskarē ar ādu, tā nekavējoties

rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Ja oksaliplatīna koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai nokļuvis uz gļotādām, tās nekavējoties

rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Īpaši brīdinājumi, kas attiecas uz zāļu ievadīšanu

NELIETOT alumīniju saturošas injekciju ierīces.

NEIEVADĪT neatšķaidītu.

Par šķīdinātāju drīkst izmantot tikai 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumu. NEIZMANTOT infūziju

šķīduma pagatavošanai nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus.

NESAJAUKT ar citām zālēm vienā infūzijas maisā un neievadīt vienlaicīgi caur vienu infūziju

sistēmu.

NESAJAUKT ar sārmainām zālēm vai šķīdumiem, it īpaši ar 5-fluoruracilu, folīnskābes

preparātiem, kuri kā palīgvielu satur trometamolu, un citu aktīvo vielu trometamola sāļiem.

Sārmainas zāles vai šķīdumi nelabvēlīgi ietekmēs oksaliplatīna stabilitāti.

Norādījumi par lietošanu kopā ar folīnskābi (FS) (kalcija folināta vai dinātrija folināta veidā)

85 mg/m

oksaliplatīna intravenozo infūziju ar 250 – 500 ml šķīduma var ievadīt vienlaicīgi ar

folīnskābes (FS) infūziju šķīdumu, kas pagatavots, izmantojot 5 % glikozes šķīdumu, 2 – 6 stundas

ilgas intravenozas infūzijas veidā, izmantojot Y veida sistēmu, kas novietota tieši pirms infūzijas

vietas.

Šīs divas zāles nedrīkst sajaukt vienā infūziju maisā. Folīnskābe (FS) nedrīkst saturēt trometamolu kā

palīgvielu un to drīkst atšķaidīt tikai ar izotonisku 5 % glikozes šķīdumu. Nekādā gadījumā nedrīkst

izmantot sārmainus šķīdumus vai nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus.

Norādījumi par lietošanu kopā ar 5-fluoruracilu (5

-

FU)

Oksaliplatīnu vienmēr jāievada pirms fluorpirimidīniem – piemēram, 5-fluoruracila (5-FU).

Pēc oksaliplatīna ievadīšanas jāizskalo sistēma un tad jāievada 5-fluoruracils (5-FU).

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Papildus informācijai par citām zālēm, kuras lieto vienlaicīgi ar oksaliplatīnu, skatīt attiecīgo zāļu

ražotāja zāļu aprakstu.

Intravenozi ievadāma šķīduma pagatavošana

No flakona(iem) paņem nepieciešamo koncentrāta daudzumu un atšķaida ar 250 - 500 ml 5 % glikozes

šķīduma, lai oksaliplatīna koncentrācija būtu 0,2 - 0,7 mg/ml, bet ne mazāka. Koncentrācijas

diapazons, kam pierādīta oksaliplatīna fizikālā un ķīmiskā stabilitāte, ir 0,2 – 0,7 mg/ml.

Jāievada intravenozas infūzijas veidā.

Pēc atšķaidīšanas ar 5 % glikozes šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir noteikta

24 stundas, uzglabājot temperatūrā no 2°C - 8°C, un 6 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C. No

mikrobioloģiskā viedokļa šķīdums infūzijām jālieto nekavējoties. Ja tas netiek lietots nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs.

Pirms lietošanas pārbaudiet vizuāli. Atļauts lietot tikai dzidru šķīdumu, bez daļiņām.

Šīs zāles paredzētas vienreizējai lietošanai. Neizlietotais infūziju šķīdums jāiznīcina.

NEKAD neizmantojiet nātrija hlorīdu vai hlorīdus saturošus šķīdumus šķīduma pagatavošanai vai tā

atšķaidīšanai.

Oksaliplatīna infūziju šķīduma pagatavošanai saderība ir pārbaudīta ar raksturīgām PVH ievadīšanas

sistēmām.

Infūzija

Ievadot oksaliplatīnu, prehidratācija nav nepieciešama.

Pagatavotais šķīdums, kas ir atšķaidīts ar 250 -500 ml 5 % glikozes šķīdumu tā, lai oksaliplatīna

koncentrācija nebūtu mazāka par 0,2 mg/ml, 2 - 6 stundu infūzijas veidā jāievada perifērajā vai

centrālajā vēnā. Ja oksaliplatīnu ievada kopā ar 5-fluoruracilu, oksaliplatīna infūzija jāveic pirms

5-fluoruracila infūzijas.

Atkritumu likvidēšana

Zāļu atlikumi, kā arī visi materiāli, kas ir izmantoti zāļu atšķaidīšanas un ievadīšanas laikā, ir

jāiznīcina atbilstoši stacionāra standartpriekšrakstiem, kas attiecas uz citotoksiskajiem līdzekļiem, un

ievērojot spēkā esošās likumdošanas prasības par bīstamu atkritumu iznīcināšanu.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

11-0268

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 28. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 11. augusts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

03/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju