OLYMPUS ENDODET PRO

Valsts: Somija

Valoda: somu

Klimata pārmaiņas: Ecolab

Lejuplādēt Drošības datu lapa (SDS)
17-09-2021

Pieejams no:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Drošības datu lapa

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS ENDODET PRO
117637E
1 / 14
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS ENDODET PRO
Valmisteen tunnuskoodi
:
3097500 (ECOLAB): WD00340A (OLYMPUS); 3100640
(ECOLAB): WD00348A (OLYMPUS)
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Puhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
05.03.2020
Versio
:
1.3
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS ENDODET PRO
117637E
2 / 14
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
LISÄMERKINNÄT:
Eräitä seoksia koskevat
erityisvaatimukset
:
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Sisältää: subtilisiini, Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
2.3 MUUT VAARAT
Ei tunneta.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 SEOKSET
VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT
Kemiallinen nimi
CAS-Nro.
EY-Nro.
REACH-nro
Luokitus
ASETUS (EY) N:o 1272/2008
Pitoisuus [%]
Rasva-
alkoholietoksylaatteja >
5EO
147993-63-3
POLYMER
Ihoärsytys Luokka 2; H315
Lyhytalkainen (välitön) vaara
vesiympäristölle Luokka 1; H400
>
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Drošības datu lapa Drošības datu lapa bulgāru 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa spāņu 29-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa čehu 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa dāņu 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa vācu 26-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa igauņu 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa grieķu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa angļu 30-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa franču 26-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa itāļu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa latviešu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa lietuviešu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa ungāru 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa holandiešu 26-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa portugāļu 29-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa rumāņu 29-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovāku 29-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovēņu 29-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa zviedru 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa norvēģu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa horvātu 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa serbu 29-04-2022

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi