Oculoheel acu pilieni, šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Echinacea, Pilocarpus, Karotes officinalis, Euphrasia
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Echinacea, Pilocarpus, Spoons officinalis, Euphrasia
Zāļu forma:
Acu pilieni
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Oculoheel acu pilieni, šķīdums

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums

svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to

noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā

instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Oculoheel acu pilieni un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Oculoheel acu pilienu lietošanas

Kā lietot Oculoheel acu pilienus

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Oculoheel acu pilienus

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Oculoheel acu pilieni un kādam nolūkam tos lieto

Oculoheel acu pilieni ir homeopātiskas zāles, lieto, ja ir iekaisušas, pārpūlētas,

kairinātas vai asarojošas acis, graušanas sajūta acīs, jutīgums pret gaismu un

plakstiņu iekaisumi.

2.

Kas jāzina pirms Oculoheel acu pilienu lietošanas

Nelietojiet Oculoheel acu pilienus šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret aktīvām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu, vai kurvjziežu dzimtas augiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 2,81 mg fosfāta katrā flakonā, kas ir ekvivalents 6,25 mg / g.

Flakona saturs paredzēts vienai lietošanas reizei: t.i., pilināšanai 1 reizi kreisajā

un/vai labajā acī, ja nepieciešams. Atvērt flakonu tieši pirms lietošanas. Atvērtos

neizlietotos flakonus izmest, nelietot atkārtoti.

Citas zāles un Oculoheel acu pilieni

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat

lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu

vai farmaceitu.

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Oculoheel acu pilieni neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

3.

Kā lietot Oculoheel acu pilienus

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību

gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva bērniem un pieaugušajiem ir: parasti iepilina pa 1 pilienam slimajā acī

3 reizes dienā.

Instrukcija lietošanai *:

1. Atdaliet flakoniņu, to pagriežot un noraujot.

2. Ar skrūvējošu kustību atraujiet flakona vāciņu.

3. Atlieciet galvu atpakaļ, turot flakonu vertikāli uz leju iepiliniet pilienu no flakona

konjunktīvas maisiņā, nedaudz saspiežot flakonu.

*(skatīt zīmējumu).

Ja Jūs lietojat citus acu pilienus, jānogaida vismaz 15 minūtes.

Ja esat lietojis Oculoheel acu pilienus vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Oculoheel acu pilienus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Oculoheel acu pilienus

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība), piemēram,

konjunktīvas apsārtums.

Ja Jums ir nopietns caurspīdīgā slāņa, kas atrodas acs priekšējā daļā (radzene),

bojājums, ļoti retos gadījumos fosfāti var izraisīt duļķainus plankumus uz radzenes,

kas rodas, nogulsnējoties kalcijam terapijas laikā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs

varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā,

LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

5.

Kā uzglabāt Oculoheel acu pilienus

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakoniņa

pēc „Derīgs līdz:”.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā

izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Oculoheel acu pilieni satur:

1 flakoniņš 0,45ml (=0,45g) satur aktīvās vielas:

Euphrasia

110,7mg

Cochlearia officinalis

110,7mg

Pilocarpus

110,7mg

Echinacea

110,7mg

Citas sastāvdaļas ir: ūdens injekcijām, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta

dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts.

Oculoheel acu pilienu ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa15 flakoniņiem, katrā pa 0,45 ml šķīduma.

Oculoheel acu pilieni ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2020

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

Zāļu apraksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Oculoheel acu pilieni, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 flakoniņš 0,45ml (=0,45g) šķīduma satur aktīvās vielas:

Euphrasia

110,7mg

Cochlearia officinalis

110,7mg

Pilocarpus

110,7mg

Echinacea

110,7mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Oculoheel acu pilieni ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Iekaisušas, pārpūlētas, kairinātas vai asarojošas acis, graušanas sajūta acīs, jutīgums

pret gaismu un plakstiņu iekaisumi.

4.2. Devas un lietošanas veids

Bērniem un pieaugušajiem: Parasti iepilina pa 1 pilienam slimajā acī 3 reizes dienā.

Lietojot citus acu pilienus, ieteicams nogaidīt vismaz 15 minūtes.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām, vai kurvjziežu dzimtes augiem.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 2,81 mg fosfāta katrā flakonā, kas ir ekvivalents 6,25 mg / g.

Flakonus var lietot tikai 1 reizi. Flakona saturs paredzēts vienai lietošanas reizei: t.i.,

pilināšanai 1 reizi kreisajā un/vai labajā acī, ja nepieciešams. Atvērt flakonu tieši pirms

lietošanas. Atvērtos, neizlietotos flakonus izmest. Nelietot atkārtoti.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami.

Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Oculoheel acu pilieni neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība), piemēram,

konjunktīvas apsārtums.

Ļoti retos gadījumos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu dažiem

pacientiem ar būtiskiem radzenes bojājumiem ziņots par radzenes kalcifikāciju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas.

Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes

speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu

valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Pirmsklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts,

ūdens injekcijām.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2020

Flakoni/kartona kārba. Iepakojumā pa 15 flakoniņiem, katrā pa 0,45ml šķīduma.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu

lietošanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tel.: +49 7221 501-00

Fax: +49 7221 501 210

E-pasts: info@heel.com

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

00-0239

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

15.03.2000.

13.04.2005.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2020

Oculoheel acu pilieni, šķīdums / Marketing authorization No. 00-0239

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju