Neo-angin cherry sūkājamās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-06-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Alcohol 2,4-Dichlorobenzylicus, Amylmetacresolum, Levomentholum
Pieejams no:
Divapharma GmbH, Germany
ATĶ kods:
R02AA20
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Alcohol 2,4-Dichlorobenzylicus, Amylmetacresolum, Levomentholum
Deva:
1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg
Zāļu forma:
Sūkājamā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Divapharma GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
11-0012

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

neo-angin cherry sūkājamās

tabletes

Alcohol 2,4 – dichlorobenzylicus, amylmetacresolum,

levomentholum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai

farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3-4 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir neo-angin cherry un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms neo-angin cherry lietošanas

Kā lietot neo-angin cherry

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt neo-angin cherry

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir neo-angin cherry un kādam nolūkam tās lieto

neo-angin cherry ir antiseptisks līdzeklis mutes un rīkles iekaisuma ārstēšanai.

neo-angin cherry lieto rīkles gļotādas iekaisuma (ar tādiem tipiskiem simptomiem kā kakla

iekaisums, apsārtums vai pietūkums) ārstēšanai papildus pamatārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms neo-angin cherry lietošanas

Nelietojiet neo-angin cherry šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jau kaut kas no zemāk minētā attiecas uz Jums, konsultējieties ar ārstu.

Mutes dobuma un rīkles infekcija nepāriet 3 - 4 dienu laikā vai

pasliktinās.

Ja Jums ir hronisks klepus un balss aizsmakums, pirms neo-angin cherry lietošanas

konsultējieties ar ārstu. Šie var būt arī ļaundabīgu slimību simptomi.

Bērni

neo-angin cherry nav paredzētas lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam (aizrīšanās risks).

Citas zāles un neo-angin cherry

1/4

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Vienlaikus ar šīm zālēm nav ieteicams lietot citas mutes dobumā lietojamas zāles. Mijiedarbība ar

citām zālēm nav zināma.

neo-angin cherry kopā ar uzturu un dzērienu

Nav informācijas, ka uzturs jebkādā veidā ietekmē neo-angin cherry iedarbību. Lai aktīvā viela

ilgāk paliktu uz mutes dobuma un rīkles gļotādas, neēdiet un nedzeriet uzreiz pēc neo-angin cherry

lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav datu par neo-angin cherry lietošanu grūtniecības laikā. Pētījumos ar dzīvniekiem nav

konstatēta tieša vai netieša kaitīga ietekme uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un

attīstību pēc dzemdībām.

Nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams pilnībā izslēgt riskus auglim, tādēļ šo zāļu

lietošana grūtniecības un barošanas ar krūti laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

neo-angin cherry neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

neo-angin cherry satur kumaču 4R (E124), benzilspirtu, butilēto hidroksianizolu (E320) un

izomaltu (E953)

neo-angin cherry sastāvā ir krāsviela kumačs 4R (E124), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Šīs zāles satur ļoti mazas devas benzilspirta (ķiršu aromatizētāja sastāvdaļa), 0,30 mg katrā

sūkājamā tabletē (kopējais daudzums 2,6g). Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, vai Jums ir aknu vai nieru slimība, konsultējieties ar

ārstu vai farmaceitu. Tas nepieciešams tāpēc, ka liels daudzums benzilspirta var uzkrāties Jūsu

organismā un var izraisīt blakusparādības (ko sauc par metabolo acidozi) .

Ķiršu aromatizētājs šajās zālēs satur arī butilēto hidroksianizolu (E320), kas var izraisīt

kairinājumu.

Katra neo-angin cherry sūkājamā tablete satur 2,58 g izomalta (E953) cukura aizvietotāja, kas

atbilst apmēram 6 kcal (26 kilodžouliem). Tas jāņem vērā pacientiem ar cukura diabētu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar

ārstu.

Izomalts var izraisīt vieglu caureju veicinošu iedarbību.

Krāsvielas šajās zālēs satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā sūkājamā tabletē, - būtībā tās ir

2/4

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

“nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot neo-angin cherry

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien nav nozīmēts citādi, pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma lēni

nosūkāt vienu tableti ik pēc 2 – 3 stundām. Maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes.

Aizrīšanās riska dēļ neo-angin cherry nedrīkst lietot bērni līdz 6 gadu vecumam. Ja

simptomi pasliktinās vai neuzlabojas pēc 3-4 dienām, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis neo-angin cherry vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis (-usi) neo-angin cherry vairāk nekā noteikts un konstatējat jebkādas nevēlamas

reakcijas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav saņemti ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem. Maksimālā diennakts deva ir 6 sūkājamās

tabletes. Pārdozēšanas gadījumā ir iespējams mutes un kuņģa gļotādas kairinājums.

Ja esat aizmirsis lietot neo-angin cherry

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Ja esat aizmirsis (-usi) lietot neo- angin

cherry sūkājamās tabletes vai esat tās lietojis (-usi) mazāk, turpiniet lietošanu saskaņā ar

norādījumiem, sākot ar nākamo devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pēc neo-angin cherry lietošanas var novērot šādas blakusparādības:

ļoti reti:

mutes un kuņģa gļotādas kairinājums;

nav zināmi:

alerģiskas reakcijas, tādas kā mutes un mēles pietūkums.

Blakusparādību novērtējums pamatojas uz to sastopamības biežumu.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkus.

Bieži: var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem.

Retāk: var ietekmēt līdz 1 no 1 000 cilvēkiem.

Ļoti reti: var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Ziņošana par blakusparādībām

3/4

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt neo-angin cherry

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko neo-angin cherry satur

Aktīvās vielas ir 2,4-dihlorbenzilspirts; amilmetakrezols; levomentols. Katra sūkājamā tablete

satur 1,20 mg 2,4-dihlorbenzilspirta; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg levomentola.

Citas sastāvdaļas ir piparmētras ēteriskā eļļa, izomalts (E953), vīnskābe, ķiršu aromatizētājs,

kas satur arī benzilspirtu un butilēto hidroksianizolu (E320), kumačs 4R (E124) un indigotīns

(E132), kas satur nātriju.

neo-angin cherry ārējais izskats un iepakojums

Sarkanas, apaļas, no abām pusēm izliektas, viegli caurspīdīgas sūkājamas tabletes. Iepakojumā 12,

16, 24 vai 48 sūkājamās tabletes blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2019

4/4

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

neo-angin cherry sūkājamās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra sūkājamā tablete satur:

2,4-dihlorbenzilspirtu (alcohol 2,4-dichlorobenzylicus)

1,20 mg

amilmetakrezolu (amylmetacresolum)

0,60 mg

levomentolu (levomentholum)

5,90 mg

Bez cukura

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: 2,58 g izomalta (E953), 0,44 mg kumača 4R

(E124), 0,30 mg benzilspirta, mazāk kā 0,02 mg butilēta hidroksianizola

(E320).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Sūkājamā tablete.

Sarkanas, apaļas, no abām pusēm izliektas, viegli caurspīdīgas sūkājamās

tabletes.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Rīkles gļotādas iekaisuma (ar tādiem tipiskiem simptomiem kā kakla

iekaisums, apsārtums vai pietūkums) papildterapija.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, pusaudži un bērni, kas vecāki par 6 gadiem

Pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vecākiem par 6 gadiem lēni nosūkāt vienu tableti ik

pēc 2-3 stundām, maksimāli 6 sūkājamās tabletes dienā.

Ja, ņemot vērā klīnisko ainu, nav nepieciešams šīs zāles lietot ilgāk, neo-angin

nedrīkst lietot ilgāk kā 3-4 dienas.

4.3.

Kontrindikācijas

1/6

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1.

apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zāles nav piemērotas bērniem līdz 6 gadu vecumam (aspirācijas risks).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

neo-angin cherry sūkājamo tablešu sastāvā ir krāsviela kumačs 4R (E124),

kura var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Šīs zāles satur ļoti mazas devas benzilspirta (ķiršu aromatizētāja sastāvdaļa), 0,30 mg katrā

sūkājamā tabletē (kopējais daudzums 2,6g). Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas. Īpaša

piesardzība nepieciešama grūtniecības laikā vai barošanas ar krūti laikā vai nieru vai aknu

slimības gadījumā, jo benzilspirta akumulācijas un toksicitātes (metabolā acidoze) rezultātā var

uzkrāties organismā.

Ķiršu aromatizētājs šajās zālēs satur arī butilēto hidroksianizolu (E320), kas var izraisīt gļotādas

kairinājumu.

Katras sūkājamās tabletes sastāvā ir arī 2,58 g izomalta (E953) cukura aizstājēja, kas atbilst

apmēram 6 kcal (26 kilodžouliem). Tas jāievēro pacientiem ar cukura diabētu.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

Izomalts var izraisīt vieglu laksatīvu iedarbību.

Krāsvielas šajās zālēs satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā sūkājamā tabletē, - būtībā tās

ir “nātriju nesaturošas”.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma ar šīm zālēm saistīta mijiedarbība, lietojot iekšķīgi.

4.6.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami klīniskie dati par neo-angin cherry sūkājamo tablešu lietošanu

grūtniecības laikā.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav atklāta nekāda tieša vai netieša kaitīga ietekme

uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc

dzemdībām. Nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams pilnībā izslēgt

riskus auglim.

Barošana ar krūti

Parakstot šīs zāles grūtniecēm vai sievietēm barošanas ar krūti laikā, jāievēro

piesardzība.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus

2/6

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

neo-angin cherry sūkājamās tabletes neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas zemāk

atbilstoši orgānu sistēmu

klasifikācijai un biežumam

. Biežums tiek definēts šādi:

ļoti bieži (

1/10)

bieži (

1/100 līdz <1/10)

retāk (

1/1 000 līdz <1/100)

reti (

1/10 000 līdz <1/1 000)

ļoti reti (<1/10 000)

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Pēc neo-angin cherry sūkājamo tablešu lietošanas tika ziņots par šādām nevēlamām

blakusparādībām:

kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

ļoti reti: mutes un kuņģa gļotādas kairinājums

imūnās sistēmas traucējumi:

nav zināmi: alerģiskas reakcijas, tādas kā mutes un mēles pietūkums.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi rīkles un balsenes slimību ārstēšanai,

antiseptiski līdzekļi

ATĶ kods: R02AA20

neo-angin cherry sūkājamās tabletes, kuru aktīvās sastāvdaļas ir 2,4-

dihlorbenzilspirts, amilmetakrezols un levomentols, ir zāles ar antiseptisku un

vieglu pretsāpju darbību.

Darbības mehānisms

3/6

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Antiseptiskās aktīvās vielas farmakoloģiski iedarbojas uz patogēniem

mikroorganismiem, kuri inficē mutes un rīkles gļotādu. Visizplatītākie faringītu

izraisošie patogēnie mikroorganismi ir tādas grampozitīvās un gramnegatīvās

baktērijas kā stafilokoki, pneimokoki, fuzobaktērijas un it sevišķi

Staphylococcus

aureus

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae

Branhamella catarrhalis

Dažkārt sastopamas arī patogēnās sēnītes un raugi, it sevišķi

Candida albicans

Šo infekciju rezultātā rodas dažādu veidu iekaisumi, kuru simptomi ir

saaukstēšanās, stomatīts, moniliāze, smaganu iekaisums, faringīts, laringīts,

tonsilīts, kā arī angīna.

neo-angin lietošana nodrošina agrīnu, iedarbīgu ārstēšanu un mazina

nepieciešamību pēc antibiotiskiem līdzekļiem. 2,4-dihlorbenzilspirts tiek

klasificēts kā benzola atvasinājums, bet amilmetakrezols – kā fenola

atvasinājums; levomentols ir ciklisks monoterpēns. 2,4-dihlorbenzilspirta un

amilmetakrezola galvenās iedarbības pamatā ir to virsmas aktīvās īpašības.

Abas vielas mijiedarbojas ar šūnas membrānu, proti, šūnas membrānā

esošajiem lipīdiem, un tas izskaidro to antibakteriālo un pretsēnīšu iedarbību.

Levomentols papildina abu pārējo aktīvo sastāvdaļu iedarbību ar pretsāpju

efektu, kura pamatā ir gļotādas aukstuma receptoru stimulācija.

Pateicoties iepriekšminētajām īpašībām, neo-angin cherry sūkājamās tabletes

atvieglo viegla mutes un rīkles katarāla iekaisuma simptomus. Zāles ir labi

panesamas, un tām ir patīkama garša.

Pamatojoties uz daudzu gadu pieredzi, nav sagaidāma pakāpeniska

iedarbības pret dažādiem patogēniem mikroorganismiem samazināšanās.

Cukura aizvietotājs izomalts nav kancerogēns.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Sūkājot neo-angin cherry sūkājamo tableti vai ļaujot tai lēni izšķīst mutē, tās

aktīvās

vielas rada lokālu antiseptisku un vieglu lokāli atsāpinošu iedarbību. Virsmas

aktīvo īpašību dēļ aktīvās sastāvdaļas labi pielīp pie gļotādas, un tas

nodrošina ilgstošu iedarbību uz gļotādu.

Biotransformācija

Visas šo zāļu sastāvdaļas ātri uzsūcas un tiek ātri izvadītas.

2,4-dihlorbenzilspirta sadalīšanās notiek caur 2,4-dihlorbenzilskābi, kas tiek

izvadīta kā skābe

(piemēram, benzoskābe) vai kā glicīna konjugāts caur aknām.

Amilmetakrezols daļēji tiek oksidēts par atbilstošu karboksilskābi un izvadīts

caur aknām kā glikuronīds. Mentols tiek izvadīts ar urīnu un žulti arī

glikuronīda veidā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Kombinācijai nav zināmu specifisku risku.

4/6

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Pētījumi ar 2,4-dihlorbenzilspirtu un amilmetakrezolu liecina, ka nevienam no

šiem antiseptiskajiem līdzekļiem (atsevišķi vai kombinācijā) nepiemīt toksiska

vai mutagēna iedarbība. Pētījumi par 2,4-dihlorbenzilspirta un

amilmetakrezola toksicitāti neliecina par mutagēnas iedarbības iespējamību.

Ņemot vērā nelielos sūkājamo tablešu sastāvā esošo aktīvo vielu daudzumus,

kā arī to augstās LD

vērtības, nav kaitīgas ietekmes uz veselību, ja šīs zāles

lieto atbilstoši norādījumiem.

Levomentols ir pietiekami labi zināms, un to var uzskatīt par netoksisku un

nekaitīgu. Reproduktīvās toksicitātes pētījumos mentolam nebija teratogēnas

vai embriotoksiskas iedarbības.

Arī ieguvumu un risku attiecības pētījumos kombinācija ir atzīta par pozitīvu

un piemērotu zāļu

lietošanai pie minētajām indikācijām.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Piparmētras ēteriskā eļļa

Izomalts (E953)

Vīnskābe

Ķiršu

aromatizētājs, kas satur arī benzilspirtu, butilētu hidroksianizolu (E320)

Kumačs 4R (E124), satur nātriju

Indigotīns (E132), satur nātriju

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

4 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Primārais iepakojums: PVH/PVdH un alumīnija folijas blisteris

Sekundārais iepakojums: kartona kastīte

Saturs

: 12, 16, 24 vai 48 sūkājamās tabletes

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

5/6

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2020

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

11-0012

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 1. februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 23. oktobris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2019

6/6

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju