Mitex

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Miconazoli nitras, Prednizoloni acetas, Polymyxini B sulfas
Pieejams no:
Richter Pharma AG, Austrija
ATĶ kods:
QS02CA01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Miconazoli nitras, Prednizoloni acetas, Polymyxini B sulfas
Zāļu forma:
ausu pilieni un uz ādas lietojama suspensija
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Richter Pharma AG, Austrija
Ārstniecības grupa:
kaķi; suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/15/0006

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/98/0803

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds

35 mg

Riboflavīna nātrija fosfāts

0,5 mg

Piridoksīna hidrohlorīds

7,0 mg

Nikotīnamīds

23 mg

Askorbīnskābe

70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants)

1 mg

4.

INDIKĀCIJAS

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm ārstēšanai

zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Zirgiem strauja intravenoza infūzija var izraisīt anafilakses reakcijas.

Intravenozas infūzijas gadījumā pirms ievadīšanas Combivit var atšķaidīt sterilā sāļu vai sāļu-

dekstrozes šķīdumā un ievadīt vēnā lēni.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ievadot zemādā vai intramuskulāri, injekcijas vietā var novērot vieglu audu kairinājumu.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Ievada subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi vienu reizi dienā.

Zirgiem, liellopiem

20 - 30 ml

Teļiem, kumeļiem

5 - 10 ml

Aitām

5 - 10 ml

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jādala un jāinjicē divās vietās.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Jāievēro parastie aseptiskie piesardzības pasākumi.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem :

Nulle dienas.

Pienam :

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Neuzglabāt temperatūrā virs 25

C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu

prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

08/12/2008

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/98/0803

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds

35 mg

Riboflavīna nātrija fosfāts

0,5 mg

Piridoksīna hidrohlorīds

7,0 mg

Nikotīnamīds

23 mg

Askorbīnskābe

70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants)

1 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Zirgi, liellopi, aitas

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm

ārstēšanai zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

4.3.

Kontrindikācijas

Zirgiem strauja intravenoza infūzija var izraisīt anafilakses reakcijas.

Intravenozas infūzijas gadījumā pirms ievadīšanas Combivit var atšķaidīt sterilā sāļu vai sāļu-

dekstrozes šķīdumā un ievadīt vēnā lēni.

4.4.

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

4.6.

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Ievadot zemādā vai intramuskulāri, injekcijas vietā var novērot vieglu audu kairinājumu.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Ievada subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi vienu reizi dienā. Jāievēro parastie

aseptiskie piesardzības pasākumi.

Zirgiem, liellopiem

20 - 30 ml

Teļiem, kumeļiem

5 - 10 ml

Aitām

5 - 10 ml

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jādala un jāinjicē divās vietās.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojama.

4.11.

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem :

Nulle dienas.

Pienam :

Nulle dienas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Vitamīni, ATĶvet kods: QA11EB

Tiamīna hidrohlorīds (B

vitamīns) darbojas kā koenzīms glikozes un glikogēna šķelšanā.

Riboflavīna nātrija fosfāts (B

vitamīns) tiek fosforilēts koenzīma riboflavīna-5-fosfāta un

flavīnadenīndinukleotīda (FAD) formā, kas darbojas kā ūdeņraža recipienti un donori

Piridoksīna hidrohlorīds (B

vitamīns) tiek pārvērsts piridoksīna fosfātā, kas funkcionē kā

koenzīms ar transamināzēm un dekarboksilāzēm proteīnu un aminoskābju vielmaiņā.

Nikotīnamīds tiek pārvērsts neaizstājamā koenzīmā nikotīnamīdadenīndinukleotīdā (NAD) un

nikotīnamīdadenīndinukleotīda fosfātā (NADF).

C vitamīns (askorbīnskābe) tiek iesaistīts folijskābes pārvēršanā tetrahidrofolijskābē un

prolīna pārvēršanā hidroksiprolīnā, kas ir neaizstājams kolagēna veidošanā.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Dinātrija edetāts

Propilēnglikols

Hlorokrezols

Nātrija hidroksīds

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Nav zināma.

6.3.

Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 25

C. Sargāt no gaismas.

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

50 ml un 100 ml dzintarkrāsas II tipa stikla flakoni, noslēgti ar brombutilgumijas aizbāzni un

alumīnija vāciņu.

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0803

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 25/09/1998

Pārreģistrācijas datums: 08/12/2008

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/12/2008

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju