LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Biotīns,Dexpanthenol,Pyridoxine hydrochloride,Riboflavine nātrija fosfāts,Tiamīna hidrohlorīds,Nikotīnamīds,Holīna hlorīds,Ciānkobalamīns
Pieejams no:
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Igaunija
ATĶ kods:
QA11EA
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Biotin,Dexpanthenol,Pyridoxine hydrochloride,Riboflavine sodium phosphate,Thiamine hydrochloride,Nicotinamide,Choline chloride,Cyanocobalamin
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Igaunija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kazas; liellopi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/12/0042-01 - - Stikla flakons, 100 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/12/0042
Autorizācija datums:
2017-07-04

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/12/0042

LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds 10 mg

Riboflavīna nātrija fosfāts 5 mg

Piridoksīna hidrohlorīds 5 mg

Ciānkobalamīns 20

Dekspantenols

12,5 mg

Nikotīnamīds 50 mg

Biotīns 100

Holīna hlorīds 10 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts, nātrija citrāts, nātrija hidroksīds.

Oranžs līdz sarkans šķīdums injekcijām.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām kā papildu B grupas vitamīnu avots to trūkuma gadījumā,

slimību periodā, atšķiršanas un stresa apstākļos (vakcinācija, transportēšana, paaugstināts mitrums,

krasas temperatūras izmaiņas).

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot

gadījumos,

konstatēta

pastiprināta

jutība

pret

aktīvajām

vielām

pret

kādu

palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Injekcijas vietā var būt neliels audu kairinājums.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānām, dziļām intramuskulārām vai lēnām intravenozām injekcijām.

Zirgiem, liellopiem: 10 - 15 ml.

Teļiem, kumeļiem, aitām, kazām: 5 - 10 ml.

Kazlēniem, jēriem: 5 - 8 ml.

Cūkām: 2 - 10 ml.

Devu var ievadīt atkārtoti 2 – 3 reizes nedēļā vienu nedēļu vai atkarībā no dzīvnieka vispārējā

veselības stāvokļa.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jāsadala un jāievada divās injekciju vietās.

Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk

mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanu. Nepārsniegt ieteicamo devu.

Veicot injekciju, ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī ( 2-8 ºC).

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Jāuzmanās no zāļu pašinjicēšanas. Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties

meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret LV Introvit-B-Complex vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm. Ar šīm veterinārajām zālēm jāstrādā uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības

pasākumus. Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

06/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: 100 ml brūns stikla flakons noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu kartona kastītē.

Lai iegūtu papildu informāciju

par šīm

veterinārajām

zālēm,

lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieku:

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/12/0042

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds 10 mg

Riboflavīna nātrija fosfāts 5 mg

Piridoksīna hidrohlorīds 5 mg

Ciānkobalamīns 20

Dekspantenols

12,5 mg

Nikotīnamīds 50 mg

Biotīns 100

Holīna hlorīds 10 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts

Nātrija citrāts

Nātrija hidroksīds

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Oranžs līdz sarkans šķīdums injekcijām.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas.

4.2. Lietošanas indikācijas

Zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām kā papildu B grupas vitamīnu avots to trūkuma gadījumā,

slimību periodā, atšķiršanas un stresa apstākļos (vakcinācija, transportēšana, paaugstināts mitrums,

krasas temperatūras izmaiņas).

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot

gadījumos,

konstatēta

pastiprināta

jutība

pret

aktīvajām

vielām

pret

kādu

palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Jāuzmanās no zāļu pašinjicēšanas.

Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret LV Introvit-B-Complex vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm. Ar šīm veterinārajām zālēm jāstrādā uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības

pasākumus. Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Injekcijas vietā var būt neliels audu kairinājums.

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9. Devas un lietošanas veids

Subkutānām, dziļām intramuskulārām vai lēnām intravenozām injekcijām.

Zirgiem, liellopiem: 10 - 15 ml.

Teļiem, kumeļiem, aitām, kazām: 5 - 10 ml.

Kazlēniem, jēriem: 5 - 8 ml.

Cūkām: 2 - 10 ml.

Devu var ievadīt atkārtoti 2 – 3 reizes nedēļā vienu nedēļu vai atkarībā no dzīvnieka vispārējā

veselības stāvokļa.

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jāsadala un jāievada divās injekciju vietās. Nepārsniegt ieteicamo devu.

Veicot injekciju, ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11. Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: vitamīni, B vitamīnu komplekss.

ATĶvet kods: QA11EA.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

B grupas vitamīni ir organiskas vielas ar dažādu ķīmisko struktūru un tie ir vitāli nepieciešami normālai

organisma funkcionēšanai.

Tie ir bioloģiski aktīvi zemā koncentrācijā un ir iesaistīti arī šūnu funkciju regulēšanas procesā. Šie

vitamīni ir dažu fermentu sistēmu sastāvā un tādā veidā piedalās ogļhidrātu, proteīnu, tauku metabolismā

un nukleīnskābju sintēzē.

B vitamīni darbojas pēc tandēma principa - kopā, veicinot augšanas procesu, reproduktīvo veselību,

nervu sistēmas funkciju, rezistenci pret slimībām, ādas un apmatojuma veselību un daudz citas

fizioloģiskas funkcijas. Kombinēta B grupas vitamīnu lietošana nosaka to sinerģisko efektu.

Ja viens vai vairāki B vitamīni tiek ievadīti ilgāku laiku, tas var novest pie citu B vitamīnu trūkuma.

Līdz ar to ir jāuzņem viss B vitamīnu komplekss.

Vitamīns

B1

darbojas

koenzīms

glikozes

glikogēna

šķelšanā,

piedalās

acetaldehīdu

transportēšanā, ogļhidrātu metabolismā un taukskābju sintēzē.

Vitamīna

B2

nātrija

fosfāts

tiek

fosforilēts

koenzīma

riboflavīna–5–fosfāta

flavīnadenīndinukleotīda (FAD) formā, kas darbojās kā ūdeņraža recipienti un donori, tādā veidā

sekmējot oksidēšanās – reducēšanās procesus.

Vitamīns B6 tiek pārvērsts piridoksīna fosfātā, kas funkcionē kā koenzīms ar transamināzēm un

dekarboksilāzēm proteīnu un aminoskābju vielmaiņā.

Nikotīnamīds tiek pārvērsts neaizstājamā koenzīmā nikotīnamīda adenīndinukleotīda (NAD) un

nikotīnamīda adenīndinukleotīda fosfātā (NADF), kas piedalās ūdeņraža transportēšanā (oksidēšana –

reducēšana) un ogļhidrātu, aminoskābju un taukskābju biosintēzē un sašķelšanā.

Pantotenols jeb pantotēnskābe tiek pārvērsta koenzīmā A, kam ir galvenā loma ogļhidrātu un

aminoskābju vielmaiņā un taukskābju, steroīdu un acetilkoenzīma A sintēzē.

Vitamīns B12 ir nepieciešams nukleīnskābju sastāvdaļu sintēzē, sarkano asins ķermenīšu sintēzē un

propionātu

metabolismā.

Piedalās

etil

–grupas

transportā,

metionīna

formatēšanā,

ogļhidrātu

oksidācijā un zaroto aminoskābju katabolismā.

Biotīns (Vitamīns B7) barības elementus pārvērš enerģijā un nodrošina tauku, ogļhidrātu un proteīnu

metabolismu. Vitamīns B7 (biotīns) ir ļoti svarīgs apmatojuma, ādas un nagu veselībai. Tas ir iesaistīts

arī aminoskābju līmeņa stabilizēšanai asinīs, kā arī DNS sintēzē, lai notiktu normāls šūnu dalīšanas

process.

Vitamīns B9 (folijskābe) nepieciešams proteīnu un hemoglobīna formēšanā.

Holīna hlorīds ietekmē karotīna un vitamīna A metabolismu. Tas ir vitāli nepieciešams komponents,

lai nodrošinātu pareizu nervu sistēmas funkcionēšanu.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Ja ūdenī šķīstošie vitamīni tiek uzņemti parenterāli, absorbcija ir ātra un pilnīga. Vitamīni izplatās

visos organisma audos. Vitamīnu metabolisms ir ātrs to pārpalikumi no organisma tiek izvadīti ar

urīnu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Benzilspirts

Nātrija citrāts

Nātrija hidroksīds (pH regulēšanai)

Ūdens injekcijām

6.2. Būtiska nesaderība

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī ( 2-8 ºC).

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

100 ml brūns stikla flakons, noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu kartona kastītē.

6.6. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/12/0042

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 28/05/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 04/07/2017

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju