Lincocin 500 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-01-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Linkomicīns
Pieejams no:
Pfizer, S.A., Spain
ATĶ kods:
J01FF02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Lincomycin
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pfizer Italia s.r.l., Italy
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000734

Saskaņots ZVA 24.01.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lincocin 500 mg cietās kapsulas

Lincomycinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Lincocin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Lincocin lietošanas

Kā lietot Lincocin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Lincocin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Lincocin un kādam nolūkam to lieto

Lincocin satur linkomicīnu, kas ir antibakteriāls līdzeklis. Lincocin lieto šādu infekciju

ārstēšanai (augšējo un apakšējo elpceļu infekcijas, ādas un mīksto audu infekcijas, kaulu un

locītavu infekcijas, u.c. infekcijas).

2.

Kas Jums jāzina pirms Lincocin lietošanas

Nelietojiet Lincocin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret linkomicīnu vai klindamicīnu, vai kādu citu (6. punktā minēto)

šo zāļu sastāvdaļu;

Lincocin nedrīkst nozīmēt priekšlaicīgi dzimušajiem un jaundzimušajiem bērniem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lincocin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir caureja vai parasti tā Jums rodas pēc antibiotisko līdzekļu lietošanas, vai Jums

ir bijušas kuņģa-zarnu trakta problēmas. Ja parādās smaga, ilgstoša vai asiņaina

caureja pēc Lincocin lietošanas vai lietošanas laikā, nekavējoties pasakiet to

ārstam. Tas var liecināt par zarnu iekaisumu (pseidomembranozo kolītu). Iespējams,

ka būs nepieciešama ārstēšanas pārtraukšana;

Jums ir nieru vai aknu problēmas;

Jums ir astma, ekzēma vai siena drudzis;

Jūs lietojat citas zāles, kas var nomākt zarnu peristaltiku.

Lincocin nepietiekošā daudzumā nonāk smadzenēs, tāpēc tas nav piemērots tādu infekciju

ārstēšanai kā meningīts.

Citas zāles un Lincocin

Dažas zāles var ietekmēt Lincocin darbību. Vienlaicīgi lietojot Lincocin ar citām zālēm, var

mazināties to efektivitāte, piemēram:

eritromicīns (antibiotisks līdzeklis),

muskuļu relaksanti (neiromuskulatorie blokatori), tos izmanto operācijās.

Saskaņots ZVA 24.01.2020

Lincocin lietošana kopā ar uzturu

Lincocin cietās kapsulas jālieto 1 – 2 stundas pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Benzilspirts var šķērsot placentu.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Linkomicīns var izdalīties mātes pienā, Jūsu

ārsts izlems par Lincocin lietošanu. Salīdzinoši maza ir iespēja, ka zīdainis ar pienu uzņems

ļoti daudz linkomicīna, bet gadījumā, ja Jūsu bērnam parādās asiņaina caureja vai kādas

saslimšanas pazīmes, izstāstiet to ārstam un pārtrauciet barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināma ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Lincocin satur laktozes monohidrātu

Kapsulas satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība,

pirms Lincocin cieto kapsulu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Lincocin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Pieaugušajiem

Iekšķīgai lietošanai

500 mg 3 vai 4 reizes dienā (ik pēc 8 vai 6 stundām), atkarībā no infekcijas smaguma.

Lai sasniegtu optimālu uzsūkšanos, Lincocin cietās kapsulas jālieto 1 – 2 stundas pirms vai

pēc ēšanas.

Bērniem (pēc 1 mēneša vecuma)

Iekšķīgai lietošanai

Ieteicamā deva bērniem (pēc viena mēneša vecuma) ir 30-60 mg linkomicīna uz katru

ķermeņa kilogramu (kg) dienā, dalot 3 – 4 vienādās reizes devās, atkarībā no slimības

smaguma.

Lai sasniegtu optimālu uzsūkšanos, Lincocin cietās kapsulas jālieto 1 – 2 stundas pirms vai

pēc ēšanas.

Pacienti ar samazinātu aknu vai nieru funkciju

Pacientiem ar bojātu aknu vai nieru funkciju var tikt samazināts linkomicīna lietošanas

biežums.

Pacientiem ar izteiktiem nieru darbības traucējumiem ir nepieciešama devas pielāgošana.

Ja esat lietojis Lincocin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Lincocin cietās kapsulas vairāk nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai

dodieties uz tuvāko slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Lincocin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Saskaņots ZVA 24.01.2020

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži sastopamas (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

caureja, slikta dūša, vemšana.

Retāk sastopamas (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

vagināla infekcija;

izsitumi, nātrene.

Reti sastopamas (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 1000):

nieze.

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

zarnu iekaisums - pseidomembranozais kolīts, Clostridium difficile kolīts;

asinsrades traucējumi - pancitopēnija, agranulocitoze, aplastiskā anēmija,

neitropēnija, leikopēnija, trombocitopēniskā purpura;

alerģiskas reakcijas - anafilaktiska reakcija, angioedēma, seruma slimība;

sirdsdarbības–elpošanas apstāšanās. Retos gadījumos ziņots pēc pārāk straujas

intravenozas ievades;

pazemināts asinsspiediens pēc parenterālas ievades, lielākoties pēc pārāk straujas

ievades. Tromboflebīts pēc intravenozas injekcijas;

ezofagīts (barības vada iekaisums) pēc cieto kapsulu lietošanas, diskomforta sajūta

vēderā;

dzelte, patoloģiski aknu funkciju testi;

ādas bojājumi - Stīvensa–Džonsona sindroms, bulozais dermatīts, eksfoliatīvais

dermatīts, daudzformu eritēma;

sterils abscess injekcijas vietā, sabiezējums injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā,

kairinājums injekcijas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt

daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglābāt Lincocin

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot Lincocin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lincocin satur

- Aktīvā viela ir linkomicīns (linkomicīna hidrohlorīda veidā).

Katra cietā kapsula satur 500 mg linkomicīna.

- Citas sastāvdaļas

Saskaņots ZVA 24.01.2020

Kapsulas: laktozes monohidrāts, magnija stearāts, talks.

Ārējais izskats un iepakojums

Lincocin cietā kapsula ir necaurspīdīga ar tumši zilu vāciņu un gaiši zilu pamatni, uz tās

marķējums „P&U 500”. Cietās kapsulas iepakotas PVH/alumīnija blisteros, iepakojumā 24

cietās kapsulas.

Informācija uz primārā iepakojuma:

Lincocin 500 mg

cietās kapsulas

Linkomicīns. Iekšķīgai lietošanai

Pfizer, S.L.

Pfizer

Sērija (Lote):

Derīgs līdz (CAD):

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer, S.L.

Avda. de Europa, 20-B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas- Madrid

Spānija

Ražotājs

Pfizer Italia s.r.l.

Via del Comercio - Località Marino del Tronto. Ascoli Piceno

63046 Ascoli Piceno

Itālija

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2020

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju