Lactaclox suspensija ievadīšanai tesmenī

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

31-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Ampicilīns,Kloksacilīns
Pieejams no:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Īrija
ATĶ kods:
QJ51CR50
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ampicillin,Cloxacillin
Deva:
5 g
Zāļu forma:
suspensija ievadīšanai tesmenī
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Norbrook Manufacturing Limited, Īrija
Ārstniecības grupa:
liellopi (laktējošas govis)
Produktu pārskats:
V/NRP/98/0812-01 - - Injektors, 1 deva - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/98/0812
Autorizācija datums:
2008-12-08

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/98/0812

Lactaclox suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām

govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry, Co.Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Lactaclox s

uspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens (5g) injektors satur:

Aktīvās vielas:

Kloksacilīns (kloksacilīna nātrija veidā ) 200 mg

Ampicilīns (ampicilīna nātrija veidā )

75 mg

Bālgana suspensija.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Klīniskā mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā, ko ierosina pret kloksacilīnu un ampicilīnu jutīgas

grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas, t.sk.:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus

spp.,

Staphylococcus

spp.,

Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām beta laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Ievadīt caur pupa kanālu viena injektora saturu katrā slimajā tesmeņa ceturksnī, nekavējoties pēc

slaukšanas. Atkārtot ar 12 stundu intervālu trīs reizes pēc kārtas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms infūzijas pups rūpīgi jānotīra un jādezinficē, un jārūpējas, lai nepieļautu injektora sprauslas

kontamināciju. Pēc infūzijas iemasēt produktu tesmenī virzienā uz augšu, pēc tam ieteicams lietot

dezinfekcijas līdzekli pupu iemērkšanai vai uzsmidzināšanai.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 60 stundas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Daļēji izlietots injektors ir jāiznīcina.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot cietstāvošām govīm.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu, kuri ir izolēti no katra laktējošas govs tesmeņa ceturkšņa

iegūtiem piena paraugiem, jutības pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz

informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa

baktēriju jutīgumu.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.

Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Zāles lietot uzmanīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas

ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/98/0812

Lactaclox suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām

govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry, Co.Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Lactaclox s

uspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens (5g) injektors satur:

Aktīvās vielas:

Kloksacilīns (kloksacilīna nātrija veidā ) 200 mg

Ampicilīns (ampicilīna nātrija veidā )

75 mg

Bālgana suspensija.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Klīniskā mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā, ko ierosina pret kloksacilīnu un ampicilīnu jutīgas

grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas, t.sk.:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus

spp.,

Staphylococcus

spp.,

Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām beta laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Ievadīt caur pupa kanālu viena injektora saturu katrā slimajā tesmeņa ceturksnī, nekavējoties pēc

slaukšanas. Atkārtot ar 12 stundu intervālu trīs reizes pēc kārtas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms infūzijas pups rūpīgi jānotīra un jādezinficē, un jārūpējas, lai nepieļautu injektora sprauslas

kontamināciju. Pēc infūzijas iemasēt produktu tesmenī virzienā uz augšu, pēc tam ieteicams lietot

dezinfekcijas līdzekli pupu iemērkšanai vai uzsmidzināšanai.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 60 stundas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Daļēji izlietots injektors ir jāiznīcina.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot cietstāvošām govīm.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu, kuri ir izolēti no katra laktējošas govs tesmeņa ceturkšņa

iegūtiem piena paraugiem, jutības pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz

informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa

baktēriju jutīgumu.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.

Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Zāles lietot uzmanīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas

ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju