Kenocidin Spray and Dip

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Hlorheksidīns
Pieejams no:
Cid Lines NV, Beļģija
ATĶ kods:
QD08AC02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Chlorhexidine
Deva:
5 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/aerosols tesmens pupu apstrādei
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Cid Lines NV, Beļģija
Ārstniecības grupa:
slaucamās govis
Autorizācija numurs:
V/MRP/12/0019

Šīm veterinārām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir

norādīta uz iepakojuma marķējuma

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Kenocidin Spray and Dip 5 mg/ml, šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens pupu

apstrādei slaucamām govīm

Chlorhexidine dicluconate

2.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Hlorheksidīna diglukonāts: 5.00 mg/ml (līdzvērtīgs hlorheksidīnam 2,815 mg/ml)

Patentēts zilais V (E131): 0.003 mg/ml

Glicerīns: 60.00 mg/ml

Alantoīns: 1.00 mg/ml

3.

ZĀĻU FORMA

Lietošanai uz tesmeņa.

Zils viskozs šķidrums

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

1L, 5L,10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Ne visi iepakojumu izmēri var tikt izplatīti.

5.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (slaucamām govīm)

6.

INDIKĀCIJA(-S)

Pupu dezinfekcijai, kas ietilpst mastīta profilakses plānā laktējošām slaucamām govīm.

Pupu ādas un pupu galu kopšanai.

7.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Veterinārās zāles ir gatavas lietošanai pēc slaukšanas, un tas jālieto līdz divām reizēm dienā.

Katrai govij izlietojiet vismaz 5 ml vienā reizē.

Iemērciet katras govs pupus nekavējoties pēc slaukšanas. Noteikti iemērciet trīs ceturtdaļas pupa.

Kad nepieciešams, iemērkšanas trauks vai pulverizators jāpiepilda no jauna.

Ja izmantojat parasto iemērkšanas trauku vai pulverizatoru, katrā slaukšanas reizē jālieto svaigs

šķīdums. Iemērkšanas trauks vai pulverizators jāiztukšo, jāiztīra un jāizskalo pēc katras slaukšanas

reizes vai slaukšanas laikā, kad tiek piesārņots. Nepārlejiet atlikušo šķīdumu no iemērkšanas trauka vai

pulverizatora atpakaļ oriģinālajā tvertnē. Nelietojiet veterinārās zāles slaukšanas aprīkojuma tīrīšanai

un/vai sterilizēšanai.

8.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļa un blakuproduktiem: nulle dienas

Piens: nulle dienas

9.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nodrošināt pupu un tesmens tīrību un sausumu pirms nākamās slaukšanas.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram, ziepes, tajā

skaitā dabiskās) vai neorganiskos anjonus, tāpēc nejaukt ar krāna ūdeni, citām ķīmiskām vielām,

dezinfekcijas līdzekļiem un citiem produktiem, kas paredzēti pupu un tesmeņa kopšanai.

Šīs veterinārās zāles paredzētas tesmeņa kopšanai, un ievērojama uzsūkšanās nenotiek.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ja parādās slimības pazīmes, konsultēties ar veterinārārstu.

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms pakļaujat govis mitriem (lietainiem), aukstiem vai vējainiem apstākļiem, ļaujiet veterinārajām

zālēm nožūt.

Ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms liellopu laišanas ārā pupiem ļaut nožūt.

Lietojot pupiem, kam ir ādas ievainojumi, var tikt kavēta brūču dzīšana. Ieteicams pārtraukt lietošanu

līdz sadzīst ievainojumi. Organisko vielu (strutu, asins utt.) klātbūtne var mazināt dezinficējošā

hlorheksidīna iedarbību.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja tās iekļūst acī, izskalojiet to ar tīru, tekošu ūdeni un vērsieties

pēc ārsta padoma.

Nejaušas norīšanas gadījumā lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc ārsta palīdzības.

Uzglabāt atsevišķi no cilvēku uztura un dzīvnieku barības.

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

Ja produkts tiek izmantots kā aerosols, novērst strādāšanu piesmidzinātajā gaisā .

Personām, kam ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Mainot pupu iemērcamā šķīduma aktīvās sastāvdaļas, retos gadījumos var izraisīt ādas kairinājumu.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas šajā etiķete nav minētas, lūdzu, informējiet

par tām savu veterinārārstu.

Kontrindikācijas

Nelietojiet, ja ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu vai citām palīgvielām

10.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Izmešanas datums:____/_____/______

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā

Sargāt no sasalšanas.

Ja veterinārās zāles ir sasalušas, atkausēt siltā vietā un pirms lietošanas labi sakratīt.

Sargāt no gaismas.

12.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Produkts nedrīkst iekļūt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdens organismus.

13.

VĀRDI

“LIETOŠANAI

DZĪVNIEKIEM”

UN

NOSACĪJUMI

VAI

IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, un ražošanas atļaujas turētājs, kas atbild par

sērijas izlaidi:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Beļģija

Tāl. +32 (0) 57 21 78 77

Fakss. +32 (0) 57 21 78 79

e-pasts: info@cidlines.com

16.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/12/0019

17.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/12/0019

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Kenocidin Spray and Dip 5 mg/ml šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens

pupu apstrādei slaucamām govīm

Hlorheksidīna diglukonāts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml satur:

Aktīvā viela:

Hlorheksidīna diglukonāts

(Līdzvērtīgs hlorheksidīnam

Palīgvielas:

Patentētā zilā V (E131)

Glicerīns

Alantoīns

5,00 mg

2,815 mg)

0,03 mg

60.00 mg

1.00 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens pupu apstrādei

Zils viskozs šķidrums

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi (slaucamām govīm)

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pupu dezinfekcijai, kas ietilpst mastīta profilakses plānā laktējošām slaucamām govīm.

Pupu ādas un pupu galu kopšanai.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietojiet, ja ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu vai citām palīgvielām

4.4

Īpaši brīdinājumi

Nodrošināt pupu un tesmens tīrību un sausumu pirms nākamās slaukšanas.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram,

ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskos anjonus, tāpēc nejaukt ar krāna ūdeni, citām

ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citām zālēm, kas paredzētas pupu un tesmeņa

kopšanai.

Šīs veterinārās zāles paredzētas tesmeņa kopšanai, un ievērojama uzsūkšanās nenotiek.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ja parādās slimības pazīmes, konsultēties ar veterinārārstu.

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms pakļaujat govis mitriem (lietainiem), aukstiem vai vējainiem laika apstākļiem, ļaujiet

veterinārajām zālēm nožūt.

Ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms liellopu laišanas ārā pupiem ļaut

nožūt.

Lietojot pupiem, kam ir ādas ievainojumi, var tikt kavēta brūču dzīšana. Ieteicams pārtraukt

lietošanu līdz sadzīst ievainojumi. Organisko vielu (strutu, asins utt.) klātbūtne var mazināt

dezinficējošā hlorheksidīna iedarbību.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja tās iekļūst acī, izskalojiet to ar tīru, tekošu ūdeni un

vērsieties pēc ārsta padoma.

Nejaušas norīšanas gadījumā lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc ārsta

palīdzības.

Uzglabāt atsevišķi no cilvēku uztura un dzīvnieku barības.

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

Ja produkts tiek izmantots kā aerosols, novērst strādāšanu piesmidzinātajā gaisā.

Personām, kam ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu, jāizvairās no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Mainot pupu iemērcamā šķīduma aktīvās sastāvdaļas, retos gadījumos var izraisīt ādas

kairinājumu.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nesaderības ir minētas 6.2. apakšpunktā.

4.9

Devas un lietošanas veids

Veterinārās zāles ir gatavas lietošanai pēc slaukšanas, un tas jālieto līdz divām reizēm dienā.

Katrai govij izlietojiet vismaz 5 ml vienā reizē.

Iemērciet katras govs pupus nekavējoties pēc slaukšanas. Noteikti iemērciet trīs ceturtdaļas

pupa.

Kad nepieciešams, iemērkšanas trauks vai pulverizators jāpiepilda no jauna.

Ja izmantojat parasto iemērkšanas trauku vai pulverizatoru, katrā slaukšanas reizē jālieto

svaigs šķīdums. Iemērkšanas trauks vai pulverizators jāiztukšo, jāiztīra un jāizskalo pēc katras

slaukšanas reizes vai slaukšanas laikā, kad tiek piesārņots. Nepārlejiet atlikušo šķīdumu no

iemērkšanas trauka vai pulverizatora atpakaļ oriģinālajā tvertnē. Nelietojiet veterinārās zāles

slaukšanas aprīkojuma tīrīšanai un/vai sterilizēšanai.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

piemērojams.

Šīs

veterinārās

zāles

paredzētas

lokālai

lietošanai

ievērojama

uzsūkšanās nenotiek.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļa un blakuproduktiem: nulle dienas

Piens: nulle dienas

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Dermatoloģiski, antiseptiski, dezinficējoši līdzekļi, kas veidoti uz

hlorheksidīna bāzes.

ATĶ vet kods: QD08AC02

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Hlorheksidīns ir bis-biguanīdu antiseptisks līdzeklis. Hlorheksidīnam ir plašs aktivitātes

spektrs. Tas saskarē spēj ātri un pilnībā iznīcināt praktiski visas veģetatīvās baktērijas.

Hlorheksidīns iznīcina sēnītes un novērš bakteriālo sporu veidošanos.

Hlorheksidīns izraisa šūnu sieniņu sabrukšanu. Tas rada caurlaidības izmaiņas vai zudumu un

bojājumus. Šūnu bojāejas rezultātā notiek starpšūnu sastāvdaļu noplūde. Notiek ļoti zemas

koncentrācijas šūnu sastāvdaļu atbrīvošanās. Augstas koncentrācijas hlorheksidīns izraisa

starpšūnu sastāvdaļu sarecēšanu. Elektrostatiskās mijiedarbības ar skābju fosfolipīdiem dēļ

primārā iedarbības vieta ir citoplazmatiskā membrāna.

Uz šo hlorheksidīna iedarbību ir uzņēmīgas visas veģetatīvās baktērijas, un šajā jomā nav

dokumentēts zināms rezistences mehānisms.

Hlorheksidīns

antiseptisks

līdzeklis.

Atbilstoši

Eiropas

standartiem

1656

(lauka

apstākļos)

Kenocidin

pārbaudīta

reakcija

Staphylococcus

aureus,

Pseudomonas

aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae, E. coli, S. agalactiae, S. dysgalactiae, S.

uberis, Corynebacterium

bovis, Streptococcus bovis, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Hlorheksidīns

pēc

lokālas

lietošanas

ievērojami

neuzsūcas

ādā,

līdz

sistēmiska

farmakokinētiska darbība nav indicēta

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Patentētais zilais V pulveris(E131)

Glicerīns

Alantoīns

Izopropilspirts

Makrogola stearāts

Piparmētras eļļa, daļēji brīvs no mentola

Citronskābes monohidrāts

30% nātrija hidroksīda šķīdums

Attīrīts ūdens

6.2

Nesaderība

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram,

ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskie anjoni, tāpēc nesajaukt ar krāna ūdeni, citām

ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citām zālēm, kas paredzētas pupu un tesmeņa

kopšanai.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 18 mēneši

Derīguma termiņš pēc iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Sargāt no sasalšanas.

Ja veterinārās zāles ir sasalušas, atkausēt siltā vietā un pirms lietošanas labi saskaliniet.

Sargāt no gaismas.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

litra

balti,

liela

blīvuma

polietilēna

multidevu

konteineri

(HDPE)

HDPE

aizskrūvējamajiem vākiem un gredzenveida aizslēgiem.

5,10,20,25,60

200*

litra

zilas,

HDPE

multidevu

konteineri

(HDPE)

HDPE

aizskrūvējamiem vākiem un gredzenveida aizslēgiem. 200 litru norādes apzīmogojums ir

sarkans.

Ne visi iepakojumu izmēri var tikt izplatīti.

*200 litru konteiners nav paredzēts, lai to atgrieztu atkārtotai iepildīšanai

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem. Produkts nedrīkst iekļūt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdens

organismus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Beļģija

Tāl. +32 (0) 57 21 78 77

Fakss. +32 (0) 57 21 78 79

e-pasts: info@cidlines.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/MRP/12/0019

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 02/03/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2015

RAŽOŠANAS,

IEVEŠANAS,

IZPLATĪŠANAS,

TIRDZNIECĪBAS,

PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju