Iricar krēms

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-10-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Cardiospermum halicacabum
Pieejams no:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cardiospermum halicacabum
Deva:
100 mg/g
Zāļu forma:
Krēms
Receptes veids:
Bez receptes
Ražojis:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
01-0200

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Iricar

krēms

Cardiospermum

halicacabum mātes tinktūra

Homeopātiskās zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas (skat. 4.punktu).

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Iricar

un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Iricar

lietošanas

Kā lietot Iricar

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Iricar

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Iricar

un kādam nolūkam to lieto

Iricar

ir homeopātiskas zāles, kuras lieto ādas iekaisumu ar niezi (pruritus), piem., ekzēmas un

neirodermīta (endogēnā ekzēma) ārstēšanai.

2.

Kas jāzina pirms Iricar

lietošanas

Nelietojiet Iricar

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret Cardiospermum

halicacabum vai kādu citu (6.

sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība

Konsultējieties ar savu ārstu:

stipru ādas iekaisumu, strutojošas ādas vai drudža gadījumos,

ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk,

ja parādās jaunas sūdzības.

Bērni

Iricar

lietošana nav atzīta bērniem līdz 1 gada vecumam. Tādēļ to nevajadzētu lietot šajā vecuma

grupā. Konsultējieties ar savu ārstu.

Nepieļaut krēma nokļūšanu acīs, uz gļotādas un atvērtām brūcēm. Pēc krēma lietošanas rūpīgi

nomazgājiet rokas.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Iricar

lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

Citas zāles un Iricar

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai

varētu lietot.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja Jūs domājat, ka iestājusies grūtniecība, ja

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Iricar

neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Iricar

satur benzilspirtu un cetostearilspirtu,

kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontaktdermatītu).

3.

Kā lietot Iricar

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar Jūsu ārsta vai farmaceita

norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušiem un bērniem no 1 gada vecuma: Iricar

3 reizes dienā uzziež uz skartajiem ādas rajoniem.

Plānā slānī uzklāj uz ādas un viegli iemasē.

Ja esat lietojis Iricar

vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Iricar

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Iricar

Pārtraucot Iricar

lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles

var izraisīt blakusparādības, kaut arī tās neizpaužas visiem.

Ļoti retos gadījumos var rasties lokālas ādas reakcijas, piemēram, kontaktdermatīts.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Iricar

lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400;

Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat

palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Iricar

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tūbiņas un iepakojuma pēc

saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Nesasaldēt.

Uzglabāšanas laiks pēc šo zāļu pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Iricar

satur

Aktīvā viela ir Cardiospermum

halicacabum mātes tinktūra. 1 g krēma satur 100 mg

Cardiospermum

halicacabum mātes tinktūras.

Citas sastāvdaļas ir benzilspirts, etilēnglikola mono- un distearāts, izopropilmiristāts,

oktadecilheptanoāta un oktadeciloktanoāta maisījums, šķidrais parafīns, cetostearilspirts, 85%

glicerīns, kālija hidroksīds, attīrīts ūdens.

Iricar

ārējais izskats un iepakojuma saturs

Iricar krēms ir mīksts, spožs, iedzeltens.

Alumīnija tūbiņa ar plastmasas vāciņu. 1 tūbiņa satur 50 g krēma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tel. +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts info@dhu.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1

Rīga LV-1012

Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 14.10.2014.

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Iricar krēms

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g krēma satur: Cardiospermum halicacabum mātes tinktūra – 100 mg.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: benzilspirts un cetostearilspirts.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Krēms.

Krēms ir mīksts, spožs, iedzeltens.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ādas iekaisumu ar niezi (pruritus), piem., ekzēmas un neirodermīta (endogēnā ekzēma) ārstēšana.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pieaugušiem un bērniem no 1 gada vecuma: Iricar

3 reizes dienā uzziež uz skartajiem ādas rajoniem.

Plānā slānī uzklāj uz ādas un viegli iemasē.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams bērniem līdz 1 gada vecumam, jo nav pietiekošu datu par lietošanu.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret Cardiospermum

halicacabum

jebkuru no 6.1. apakšpunktā minētajām

palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārskatīšana ir nepieciešama:

stipru ādas iekaisumu, strutojošas ādas vai drudža gadījumos,

ja stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās,

ja parādās jaunas sūdzības.

Jāizvairās no krēma kontakta ar acīm, gļotādām un atvērtām brūcēm. Pēc krēma lietošanas rūpīgi

jānomazgā rokas.

Šīs zāles satur benzilspirtu un cetostearilspirtu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt ārstēšanu un konsultēties ar ārstu.

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu

lietošanu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecības un zīdīšanas periodā Iricar

var lietot tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Iricar neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti (<1/10000) vai biežumu nevar noteikt izejot no pieejamiem datiem, cetostearilspirts un

benzilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatīts).

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt ārstēšanu un konsultēties ar ārstu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles. ATĶ kods: V03AX.

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības

izpratni un ārstniecisko preparātu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē,

pakāpeniski atšķaidot. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, stiprinot

organisma pašdziedināšanās spējas, tās neiedarbojas uz kādu konkrētu orgānu. Šo zāļu terapeitiskais

efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to

farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3

Preklīniskie dati par drošību

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

Nav piemērojamas. Iricar kā homeopātiskām zālēm preklīniskie pētījumi nav veikti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Benzilspirts (konservants)

Etilēnglikola mono- un distearāts

Izopropilmiristāts

Oktadecilheptanoāta un oktadeciloktanoāta maisījums

Šķidrais parafīns

Cetostearilspirts

Glicerīns (85%)

Kālija hidroksīds

Attīrīts ūdens

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Nesasaldēt.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija tūbiņa ar plastmasas vāciņu. 1 tūbiņa satur 50 g krēma.

6.6

Īpaši norādījumi par iznīcināšanu.

Nav īpašu norādījumu.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tel. +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts info@dhu.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

01-0200

SASKAŅOTS ZVA 21-11-2014

9.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 09.05.2001.

Pēdējās atjaunošanas datums: 05.12.2007.

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

14.10.2014.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju