HIPRACOX BROILERS

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Eimeria ir lielākais oocysta, Eimeria tenella oocysta, Eimeria acervulina oocysta, Eimeria vieglas oocysta, Eimeria praecox oocysta
Pieejams no:
Laboratorios Hipra S.A., Spānija
ATĶ kods:
QI01AN01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Eimeria is the largest oocysta, Eimeria tenella oocysta, Eimeria acervulina oocysta, Eimeria mild oocysta, Eimeria praecox oocys
Zāļu forma:
šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Laboratorios Hipra S.A., Spānija
Ārstniecības grupa:
vistas
Autorizācija numurs:
V/MRP/08/0001

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/08/0001

HIPRACOX BROILERS

suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE,

JA DAŽĀDI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona)

Spānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

HIPRACOX BROILERS

suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra vakcīnas 0,007 ml deva satur:

Aktīvās vielas:

Katra vakcīnas 0,007 ml deva satur sekojošu skaitu sporulētu oocistu, kuras iegūtas no piecām

agrīnām novājinātām kokcīdiju sugām:

Eimeria acervulina,

celms 003.................................... 300 – 390 *

Eimeria maxima,

celm

s

013 ........................................ 200 – 260 *

Eimeria mitis,

celms 006 ............................................. 300 – 390 *

Eimeria praecox,

celms 007 ........................................ 300 – 390 *

Eimeria tenella

celms 004 ........................................... 250 – 325 *

* Pēc ražotāja

in vitro

procedūrām sajaukšanas laikā un izlaides brīdī.

Palīgvielas un papildvielas:

Šķīdinātājs tikai rupjai izsmidzināšanai: UNIFLOCK (0,02 ml/deva)

Nedaudz brūngana līdz balta, duļķaina suspensija ieksķīgai lietošanai.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Broilera

cāļu

aktīvai imunizācijai,

samazinātu

zarnu

bojājumus

kokcidiozes

klīniskās

pazīmes, kuras izraisa

Eimeria acervulina

Eimeria maxima,

Eimeria mitis, Eimeria praecox

Eimeria tenella.

Imunitāte iestājas 14 dienas pēc vakcinācijas un aizsardzība turpinās vismaz 42 dienas pēc

vakcinācijas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc vakcinācijas vispārīgas nevēlamās blakusparādības nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri).

8.

DEVAS

ATKARĪBĀ

NO

DZĪVNIEKU

SUGAS,

LIETOŠANAS

VEIDA

UN

METODES

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vai rupjo izsmidzināšanu.

Lietošanai ar dzeramo ūdeni:

Cāļiem:

0,007 ml vakcīnas/1 dienu vecs putns.

Izmantot tikai manuāli uzpildāmās papildus dzirdinātavas.

Pirms lietošanas flakonu kārtīgi saskalināt 5-10 reizes.

Izšķīdiniet vakcīnu tīrā istabas temperatūras ūdenī (izvairieties no pārāk auksta vai pārāk karsta

ūdens izmantošanas) ar aprēķinu 1000 devas uz 10 litriem ūdens.

Rūpīgi maisiet līdz vakcīna ūdenī tiek pilnībā izšķīdināta.

Atkarībā no dzīvnieku skaita uz vienu dzirdinātavu, piepildiet katru dzirdinātavu ar 1-1,5 litriem

vakcīnu saturošo ūdeni.

Lietojiet vienu HIPRACOX BROILERS devu (0,007 ml) uz katru 1 dienu vecu cāli.

Lietošanai ar rupjo izsmidzināšanu:

Cāļiem:

0,007 ml vakcīnas uz vienu putnu + 0,02 ml UNIFLOCK uz katru 1 dienu vecu putnu.

Nepieciešams piemērots tīrs konteineris ar pietiekamu tilpumu (287 ml 1000 devām

vai 1435 ml 5000 devām).

Pievienojiet tīru istabas temperatūras ūdeni (260 ml uz 1000 devām vai 1300 ml uz 5000 devām).

Saskaliniet UNIFLOCK flakonu. Pievienojiet tā saturu ūdenim un uzmanīgi maisiet līdz tas ir

vienmērīgi samaisīts.

Saskaliniet HIPRACOX BROILERS flakonu. Pievienojiet tā saturu sajaukumam un rūpīgi maisiet

līdz tas ir vienmērīgi samaisīts. Piepildiet smidzināšanas ierīci ar visu šķīduma maisījumu un

uzturiet to homogenizētā stāvoklī.

Izsmidziniet 28 ml pagatavotā šķīduma uz 100 cāļiem. Izsmidzināšanas ierīcē jābūt 3 bāru lielam

spiedienam. Izsmidzināšanas iekārtai jānodrošina ≥ 100

m izmēra pilieni.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vistas jātur uz pakaišu grīdām.

Lai samazinātu vides inficēšanas risku, no telpām ir jāizvāc pakaiši un telpām un materiāliem ir

jābūt tīriem.

Lietošanai ar dzeramo ūdeni:

Pirms vakcinācijas ūdens jānostādina 2-4 stundas.

Lietojot ar dzeramo ūdeni, vakcīnu ievadīt, lietojot manuāli uzpildāmas papildus dzirdinātavas.

Nelietojiet vakcinācijai citas ūdens sadales sistēmas, tādas kā, piemēram, zvaniņdzirdnes, nipeļu

dzirdnes un automātiskās kausu dzirdinātavas.

Parasti dzeramā ūdens lietošanai ir nepieciešams 10 litri ūdens uz 1000 vienu dienu veciem cāļiem.

Nodrošiniet

mini-dzirdinātavas

aprēķinu

dzirdinātava

katriem

100-150

putniem.

Pārliecinieties, ka dzirdinātavas ir tīras un nav novietotas zem perētavām.

Nodrošiniet attiecīgu dzirdinātavu skaitu un izvietojiet tās vienmērīgi, lai visi putni varētu piekļūt

vakcīnas ūdenim.

Ir svarīgi nodrošināt, lai ap vienu dzirdinātavu nesapulcējas pārāk daudz putnu.

Kad ūdens ar vakcīnu ir pilnībā izdzerts, var atjaunot dzeramā ūdens padevi pastāvīgajās dzirdnēs.

Lietošanai ar rupjo izsmidzināšanu:

Pēc vakcinācijas turiet cāļus būros vismaz 1 stundu.

Pēc tam cāļus pārvietojiet uz pakaišiem un turpiniet turēt kā ierasts.

Izmantojiet vienīgi UNIFLOCK krāsvielu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2

C - 8

C). Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

Uzglabāt UNIFLOCK temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot

nekavējoties un iznīcināt

neizlietoto vakcīnu.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar lietošanas instrukciju: ne ilgāk kā 10 stundas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nedrīkst vakcinēt slimus vai satrauktus putnus.

Nelietot dējējvistām un vaislas vistām.

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju vai citu komponentu, kas

paredzēts lietošanai ar šīm veterinārajām zālēm.

Pēc veterināro zāļu lietošanas nomazgājiet un dezinficējiet rokas un iekārtas.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja notikusi nejauša

norīšana,

nekavējoties

meklēt

medicīnisko

palīdzību

uzrādīt

lietošanas

instrukciju

iepakojuma marķējumu ārstam.

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu

lietošanas jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nelietot citas pret kokcidiozi paredzētas veterinārās zāles vai vielas ar barību vai ūdeni vismaz 3

nedēļas pēc cāļu vakcinācijas. Vakcīnas oocistu replikācija un līdz ar to stabilas imunitātes attīstība

būt

traucēta,

oocistu

reinfekcijas

izstrādātā

aizsardzības

pastiprināšana

tādejādi

tiks

ierobežota.

Vakcīna neaizsargā pret kokcidiozi citas sugas kā tikai vistas un ir iedarbīga tikai pret norādītajām

Eimeria

sugām.

13.

ĪPAŠI

NORĀDĪJUMI

NEIZLIETOTU

VETERINĀRO

ZĀĻU

VAI

TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

HIPRACOX BROILERS: atkritumus iznīcināt vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā

dezinfekcijas līdzeklī, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes.

UNIFLOCK: jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar

nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS,

KAD

LIETOŠANAS

INSTRUKCIJA

PĒDĒJO

REIZI

TIKA

APSTIPRINĀTA

08/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Aktīvās imunitātes stimulācijai pret kokcidiozi, ko izraisa

Eimeria acervulina, Eimeria maxima,

Eimeria mitis, Eimeria praecox

Eimeria tenella.

HIPRACOX BROILERS iepakojumu izmēri:

Kartona kastīte ar 1000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 5000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 1000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 5 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 6 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

UNIFLOCK iepakojumu izmēri:

Kartona kastīte ar 1000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 5000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 1000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 5 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 6 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Ne visi HIPRACOX BROILERS vai UNIFLOCK iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/08/0001

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

HIPRACOX BROILERS

suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena deva (0,007 ml) suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Katra vakcīnas 0,007 ml deva satur sekojošu skaitu sporulētu oocistu, kuras iegūtas no piecām

agrīnām novājinātām kokcīdiju sugām:

Eimeria acervulina,

celms 003 .................................... 300 – 390 *

Eimeria maxima,

celm

s

013 ........................................ 200 – 260 *

Eimeria mitis,

celms 006 ............................................. 300 – 390 *

Eimeria praecox,

celms 007 ........................................ 300 – 390 *

Eimeria tenella

celms 004 ........................................... 250 – 325 *

*Pēc ražotāja

in vitro

procedūrām sajaukšanas laikā un izlaides brīdī.

Palīgvielas un papildvielas:

Šķīdinātājs tikai rupjai izsmidzināšanai: UNIFLOCK (0,02 ml/deva)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā

3.

ZĀĻU FORMA

Nedaudz brūngana līdz balta, duļķaina suspensija iekšķīgai lietošanai.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Vistas (broileri).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Broileru cāļu aktīvai imunizācijai, lai samazinātu zarnu bojājumus un kokcidiozes klīniskās pazīmes,

kuras izraisa

Eimeria acervulina

Eimeria maxima,

Eimeria mitis, Eimeria praecox

Eimeria tenella.

Imunitāte

iestājas

dienas

pēc

vakcinācijas

aizsardzība

turpinās

vismaz

dienas

pēc

vakcinācijas.

4.3

Kontrindikācijas

Nav.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Vakcīna neaizsargā pret kokcidiozi citas sugas kā tikai vistas un ir iedarbīga tikai pret norādītajām

Eimeria

sugām.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vistas jātur uz pakaišu grīdām.

Nedrīkst vakcinēt slimus vai satrauktus putnus.

Lietojot

dzeramo

ūdeni

vakcīnu

ievadīt,

lietojot

manuāli

uzpildāmas

papildu

dzirdinātavas.

Vakcinācijai nelietojiet tādas ūdens sadales sistēmas kā, piemēram, zvaniņdzirdnes, nipeļu dzirdnes un

automātiskās kausu dzirdinātavas.

Lai samazinātu vides inficēšanas risku, no telpām ir jāizvāc pakaiši un telpām un materiāliem ir jābūt

tīriem.

Skatīt 6.2. apakšpunktu (Būtiska nesaderība).

Lietošanai izsmidzināšanas veidā izmantot tikai krāsvielu UNIFLOCK.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc veterināro zāļu lietošanas nomazgājiet un dezinficējiet rokas un iekārtas.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.

notikusi

nejaušas

norīšana,

nekavējoties

meklēt

medicīnisko

palīdzību

uzrādīt

lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot dējējvistām un vaislas vistām.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar

citām

veterinārajām zālēm. Lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas

jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nelietot citas pret kokcidiozi paredzētas veterinārās zāles vai vielas ar barību vai ūdeni vismaz 3

nedēļas pēc cāļu vakcinācijas. Vakcīnas oocistu replikācija un līdz ar to stabilas imunitātes attīstība

var būt traucēta, un oocistu reinfekcijas izstrādātā aizsardzības pastiprināšana tādejādi tiks ierobežota.

4.9

Devas un lietošanas veids

Viena vakcīnas deva (atbilst 0,007 ml 1000 un 5000 devu iepakojumiem) paredzēta katram vienu

dienu vecam cālim. Visiem putniem jāsaņem vienreizēja deva.

Lietot iekšķīgi ar dzeramo ūdeni vai izsmidzināšanu.

Lietošanai ar dzeramo ūdeni:

Vakcīnas ievadīšanai izmantot manuāli uzpildāmas papildu dzirdinātavas (skat. 4.5. apakšpunktu).

Pirms vakcinācijas ūdens jānostādina 2-4 stundas (šajā laikā ir iekļauta transportēšana no inkubatora

uz fermu).

Nodrošiniet attiecīgu mini-dzirdinātavu skaitu vai dzirdīšanas platību tā, lai visām vistām būtu pieeja

vakcīnas ūdenim un tās saņemtu pareizo vakcīnas devu.

Mini-dzirdinātavas izvietot vienmērīgi, nodrošinot 1 dzirdinātavu uz 100-150 putniem. Dzirdinātavas

ieteicams izvietot rindā zem vai blakus vietai, kur paredzēts izvietot pastāvīgās dzirdinātavas.

Pārliecinieties, ka mini-dzirdinātavas ir rūpīgi iztīrītas un nav novietotas zem perētavām.

Kad mini-dzirdinātavas ir izvietotas, 5-10 reizes kārtīgi sakratiet vakcīnas flakonu pirms tā atvēršanas.

Rūpīgi sajauciet flakona saturu ar attiecīgu daudzumu tīru istabas temperatūras ūdeni (10 litri vai 50

litri ūdens attiecīgi uz 1000 devām un 5000 devām). Nelietojiet ļoti aukstu vai ļoti karstu ūdeni.

Uzmanīgi maisiet, līdz vakcīna ūdenī tiek pilnībā izšķīdināta.

Atkarībā no dzīvnieku skaita uz vienu dzirdinātavu, uzpildiet katru mini-dzirdinātavu ar 1-1,5 litriem

(1 litrs 100 putniem uz vienu dzirdinātavu vai 1,5 litri 150 putniem uz vienu dzirdinātavu).

Ir svarīgi nodrošināt, lai ap vienu mini-dzirdinātavu nesapulcējas pārāk daudz putnu. Ja tā notiek,

nesteidzīgi izejiet cauri putnu baram, lai palielinātu vājāko putnu iespēju piekļūt dzirdinātavām un

ūdenim ar vakcīnu.

Kad ūdens ar vakcīnu ir pilnībā izdzerts, papildu mini-dzirdinātavas jāizņem un jāatjauno tīra dzeramā

ūdens padeve pastāvīgajās dzirdnēs.

Lietošanai ar rupjo izsmidzināšanu:

Pirms

pagatavošanas

uzsākšanas,

nepieciešama

piemērota

tīra

tvertne

pietiekamu

tilpumu

vakcīnas šķīduma (v.šķ.) pagatavošanai (minimālais tilpums 287 ml vai 1435 ml attiecīgi uz katru

1000 vai 5000 devu flakonu)

Lai pagatavotu v.šķ., vispirms ir jāpagatavo krāsvielas šķīdums (kr.šķ.).

Kr.šķ. pagatavošanai rūpīgi saskaliniet krāsvielas (UNIFLOCK) flakonu. Atšķaidiet flakona saturu ar

tīru istabas temperatūras ūdeni (260 ml vai 1300 ml ūdens attiecīgi uz katru 1000 vai 5000 devu

flakonu).

Kad kr.šķ. ir pagatavots, kārtīgi saskaliniet HIPRACOX BROILERS flakonu un atšķaidiet tā saturu ar

kr.šķ. lai pagatavotu v.šķ. (280 ml vai 1400 ml kr.šķ. attiecīgi uz katru 1000 vai 5000 devu flakonu).

Uzpildiet izsmidzināšanas ierīces vakcīnas rezervuāru ar visu pagatavotā v.šķ. daudzumu.

Uzturiet v.šķ. pastāvīgi viendabīgu. Vakcīnu lietot ar rupjo izsmidzināšanu uz cāļiem, izsmidzinot 28

ml v.šķ. uz 100 cāļiem. Izsmidzināšanas iekārtas spiedienam ir jābūt 3 bāru līmenī. Izsmidzināšanas

iekārtai jānodrošina

m izmēra pilieni.

Vakcīnas vienmērīgas izplatīšanās uzlabošanai, ieteicams turēt cāļus būros vismaz 1 stundu pēc

vakcinācijas, lai nodrošinātu, ka cāļi uzņem visus vakcīnas pilienus.

Pēc tam cāļus pārvietojiet uz pakaišiem un turpiniet turēt kā ierasts.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: dzīvu parazītu vakcīnas, kokcīdijas.

ATĶ vet kods: QI01AN01.

Aktīvās imunitātes stimulācijai pret kokcidiozi, ko izraisa

Eimeria acervulina, Eimeria maxima,

Eimeria mitis, Eimeria praecox

Eimeria tenella

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

HIPRACOX BROILERS

UNIFLOCK

Fosfātu buferšķīdums:

Patentzilais V (E 131)

Kālija hlorīds

Košenila sarkanais A Kumačs 4R (E 124)

Dinātrija fosfāts 12H

Vaniļas aromatizētājs

Kālija dihidrogenfosfāts

Fosfātu buferšķīdums:

Nātrija hlorīds

Kālija hlorīds

Dinātrija fosfāts 12H

Kālija dihidrogenfosfāts

Nātrija hlorīds

6.2

Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju vai citu komponentu, kas

paredzēts lietošanai ar šīm veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

HIPRACOX BROILERS

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 6 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot vakcīnu nekavējoties pēc tās atvēršanas

un iznīciniet neizlietoto vakcīnu.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: ne ilgāk kā 10 stundas.

UNIFLOCK:

Veterināro zaļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 12 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

HIPRACOX BROILERS

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2

C - 8

C). Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

UNIFLOCK:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

HIPRACOX BROILERS iepakojumi ir izgatavoti no 10 ml un 50 ml I tipa (1000 un 5000 devu)

bezkrāsainiem stikla flakoniem ar I tipa polimēra elastomēra aizdarēm un alumīnija Flip-vāciņiem.

UNIFLOCK iepakojumi ir izgatavoti no 20 ml un 100 ml II tipa (1000 un 5000 devu) krāsainiem

stikla flakoniem ar I tipa polimēra elastomēra aizdarēm un alumīnija vāciņiem.

Izplatīšanai paredzētie iepakojumi:

HIPRACOX BROILERS un UNIFLOCK ir iepakoti atsevišķi. Abi produkti iepakoti vienādos izplatīšanai

paredzētajos iepakojumos:

Kartona kastīte ar 1000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 5000 devu flakonu.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 1000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 10 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 5 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Kartona kastīte ar 6 flakoniem ar 5000 devām katrā flakonā.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

HIPRACOX BROILERS: atkritumus iznīcināt vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā dezinfekcijas

līdzeklī, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes.

UNIFLOCK:

jebkuras

neizlietotas

veterinārās

zāles

atkritumi

jāiznīcina

saskaņā

nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

LABORATORIOS HIPRA, SA.

Avda. la Selva, 135

17170 - AMER (Girona)

Spānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/08/0001

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 16/04/2008

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 27/07/2011

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju