Fucidine 20 mg/g krēms

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

01-11-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Fuzidīnskābe
Pieejams no:
Laboratorios LEO Pharma, Spain
ATĶ kods:
D06AX01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Acidum fusidicum
Deva:
20 mg/g
Zāļu forma:
Krēms
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
LEO Laboratories Ltd., Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000658

SASKAŅOTS ZVA 01.11.2018.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fucidine 20 mg/g krēms

Acidum fusidicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Fucidine krēms un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Fucidine krēma lietošanas

Kā lietot Fucidine krēmu

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Fucidine krēmu

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Fucidine krēms un kādam nolūkam to lieto

Fucidine krēms ir antibiotika ar spēcīgu antibakteriālu iedarbību pret daudziem grampozitīviem

mikroorganismiem. Pret fuzidīnskābi īpaši jutīgi ir stafilakoki, arī rezistentie pret penicilīnu un citām

antibiotikām. Fucidine krēmam ir raksturīga ne tikai izteikta antibakteriāla darbība pret daudziem

mikroorganismiem, kas spēj izraisīt ādas infekcijas, bet arī unikāla spēja iekļūt infekcijas perēklī, izejot

cauri infekcijas vēl neskartiem ādas slāņiem.

Fucidine krēmu lieto stafilakoku, streptokoku, Propionibacterium acnes, Corynebacterium

minutissimum un citu pret fuzidīnskābi jutīgu mikroorganismu izraisītu ādas infekciju ārstēšanai.

Biežākās indikācijas ir: impetigo, karbunkuls, inficētas brūces, hidradenīts, folikulīts, furunkuls,

paronīhija, Sycosis barbae, eritrazma, Acne vulgaris.

Uzziests uz ādas, Fucidine krēms ir neredzams, tas neatstāj traipus un ir piemērots sejas un galvas

matainās daļas infekciju ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Fucidine krēma lietošanas

Nelietojiet Fucidine krēmu šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nelietojiet ilgstoši uz plašas ādas virsmas.

Pirms Fucidine krēma lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Fucidine krēms

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

SASKAŅOTS ZVA 01.11.2018.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fucidine krēmu drīkst lietot grūtniecības laikā.

Fucidine krēmu drīkst lietot barošanas ar krūti periodā, tomēr ieteicams izvairīties no lokālas

Fucidine krēma lietošanas uz krūtīm.

Fucidine krēma ietekme uz fertilitāti nav klīniski pētīta. Ietekme uz sievietēm fertilā vecumā

nav paredzama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fucidine krēms neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Fucidine krēms satur butilhidroksianizolu, cetilspirtu un kālija sorbātu.

Šīs palīgvielas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). Butilhidroksianizols var

izraisīt arī acu un gļotādu kairinājumu.

3.

Kā lietot Fucidine krēmu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Fucidine krēmu uzziež slimajiem ādas apvidiem 2 - 3 reizes dienā, parasti 7 dienas; vienīgi piņņu

gadījumā terapiju vajadzētu turpināt ilgāku laiku, atbilstoši šīs slimības gaitai.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Fucidine krēma panesība ir ļoti laba; paaugstinātas jutības reakcijas ir retas. Nevēlamās

blakusparādības, par kurām ziņots visbiežāk, ir dažādas ādas reakcijas un, it īpaši, reakcijas

ievadīšanas vietā. Ir ziņots par niezi, izsitumiem, ādas kairinājumu, kontaktdermatītu, nātreni,

angioedēmu (tūsku), ekzēmu, eritēmu (apsārtumu), konjunktivītu (acu iekaisumu), dedzināšanas un

dzelošu sāpju sajūtu ādā un alerģiskām reakcijām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, LV-1003, Rīga. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Fucidine krēmu

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “CAD:”.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmreizējas atvēršanas ir 28 dienas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fucidine krēms satur

1 g Fucidine krēma satur:

SASKAŅOTS ZVA 01.11.2018.

Aktīvā viela ir 20 mg fuzidīnskābes (Acidum fusidicum);

Citas sastāvdaļas: cetilspirts, 85% glicerīns, šķidrais parafīns, baltais mīkstais parafīns,

polisorbāts 60, kālija sorbāts, butilhidroksianizols (E 320), sālsskābe (pH korekcijai),

racemātiskais alfa-tokoferols, attīrīts ūdens.

Fucidine krēma ārējais izskats un iepakojums

Balts krēms, kas iepildīts 15 g tūbiņā.

Tūbiņa un lietošanas instrukcija ir ievietotas kartona kārbiņā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Laboratorios LEO Pharma S.A.,

Marina 16-18, 08005,

Barselona,

Spānija

Ražotājs

LEO Laboratories Limited,

Cashel Road

Dublin 12

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2018.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju