Fucidin 20 mg/g ziede

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

08-10-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Nātrija fuzidāts
Pieejams no:
LEO Laboratories Limited, United Kingdom
ATĶ kods:
D06AX01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Natrii fusidas
Deva:
20 mg/g
Zāļu forma:
Ziede
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Leo Laboratories Limited, Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000790

SASKAŅOTS ZVA 08.10.2018.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fucidin

®

20 mg/g ziede

Natrii fusidas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Fucidin ziede un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Fucidin ziedes lietošanas

Kā lietot Fucidin ziedi

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Fucidin ziedi

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Fucidin ziede un kādam nolūkam to lieto

Fucidin ziede satur nātrija fuzidātu. Tas pieder pie antibiotiskajām vielām.

Fucidin ziede darbojas, nogalinot mikroorganismus (baktērijas), kas izraisa infekcijas.

Fucidin ziedi lieto, lai ārstētu stāvokļus, kuros ādu ir inficējuši mikroorganismi (baktērijas), piemēram:

-impetigo (mitrumu izdalošas, kreveļainas un tūskas skartas ādas zonas);

-inficētas brūces sviedru dziedzeros, matu folikulos, ādā ap nagiem un ķermeņa krokās.

2.

Kas Jums jāzina pirms Fucidin ziedes lietošanas

Nelietojiet Fucidin ziedi šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība nepieciešama, ja Jūs gatavojaties šīs zāles lietot acu tuvumā.

Pirms Fucidin ziedes lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Fucidin ziede

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fucidin ziedi var lietot grūtniecības laikā.

Fucidin ziedi drīkst lietot barošanas ar krūti periodā, tomēr ieteicams izvairīties no lokālas

Fucidin ziedes lietošanas uz krūtīm.

Fucidin ziedes ietekme uz fertilitāti nav klīniski pētīta. Ietekme uz sievietēm fertilā vecumā nav

paredzama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Parasti šīs zāles Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus ietekmēs ļoti maz. Ja jūtat

kādu blakusparādību, kas Jums var neļaut vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus,

konsultējieties ar savu ārstu.

Fucidin ziede satur:

lanolīnu (vilnas taukus). Var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontakdermatītu).

cetilspirtu. Var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontakdermatītu).

butilētu hidroksianizolu (E321), kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram,

SASKAŅOTS ZVA 08.10.2018.

kontakdermatītu) vai acu un gļotādas kairinājumu.

Ja kāda šo zāļu sastāvdaļa Jums rada bažas, lūdzu, jautājiet padomu ārstam.

3.

Kā lietot Fucidin ziedi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Kā lietot Fucidin ziedi

Šīs zāles paredzētas tikai lietošanai uz ādas Jums vai bērnam.

Nenorīt. Neieziest ķermeņa dobumos.

Noņemiet vāciņu. Pirms ziedes pirmās lietošanas pārbaudiet, vai slēgums nav bojāts. Pēc tam vāciņa

smaili izduriet caur tūbiņas slēgumu.

Pirms Fucidin ziedes lietošanas vienmēr nomazgājiet rokas. Šīs zāles maigi jāieziež ādā. Ja tās lietojat

uz sejas, jāuzmanās, lai izvairītos no saskares ar acīm.

Ja vien šīs zāles nelietojat roku ārstēšanai, pēc Fucidin ziedes lietošanas vienmēr nomazgājiet rokas.

Ja nedaudz zāļu nejauši esat ieziedis acī, tā nekavējoties jāizmazgā ar aukstu ūdeni. Ja iespējams, pēc

tam acs jāizskalo ar acu skalošanas līdzekli. Iespējama acs dedzināšana. Ja Jums rodas

redzes traucējumi vai acs iekaisums, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Cik daudz Fucidin ziedes jālieto

Cik daudz Fucidin ziedes lietot, Jums pateiks ārsts. Parasti šīs zāles jālieto septiņas dienas, 2–3

reizes dienā.

Ādu var pārklāt ar pārsēju vai saiti. Ievērojiet ārsta ieteikumus.

Ja esat aizmirsis lietot Fucidin ziedi

Ja esat aizmirsis lietot šīs zāles, izdariet to, tiklīdz par to atceraties. Pēc tam nākamo reizi lietojiet šīs

zāles parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Fucidin ziedes panesamība ir ļoti laba; paaugstinātas jutības reakcijas ir retas. Nevēlamās

blakusparādības, par kurām ziņots visbiežāk ir dažādas ādas reakcijas un, it īpaši, reakcijas lietošanas

vietā. Ir ziņots par izsitumiem, niezi, eritēmu (apsārtumu), kontaktdermatītu, ekzēmu, angioedēmu

(tūsku), nātreni, pūslīšu veidošanos uz ādas un gļotādām, konjunktivītu (acu iekaisumu), dedzināšanas

un dzelošu sāpju sajūtu ādā un alerģiskām reakcijām.

Būtiskas blakusparādības, kurām jāpievērš uzmanība:

Ja Jums ir kāds no turpmāk minētajiem simptomiem, Jums nepieciešama steidzama

medicīniska palīdzība:

apgrūtināta elpošana;

sejas vai rīkles tūska;

smagi izsitumi uz ādas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Fucidin ziedi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

SASKAŅOTS ZVA 08.10.2018.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmās atvēršanas ir 90 dienas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas

pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fucidin ziede satur

-Aktīvā viela ir nātrija fuzidāts. Viens g ziedes satur 20 mg nātrija fuzidāta.

-Citas sastāvdaļas ir lanolīns (vilnas tauki), cetilspirts, šķidrais parafīns un baltais vazelīns,

racemātiskais alfa-tokoferols, butilēts hidroksitoluols (E 321).

Svarīgu informāciju par kādu no Jūsu zāļu palīgvielām Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas

2.punkta beigās.

Fucidin ziedes ārējais izskats un iepakojums

Fucidin ziede ir caurspīdīgi dzeltenīga līdz gandrīz balta ziede.

Fucidin ziede pieejama tūbiņās pa 15 g.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

LEO Laboratories Limited,

Hurley,

Berkšīra, SL6 6RJ

Lielbritānija

Ražotājs:

LEO Laboratories Limited

Dublin 12

Īrija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un zāļu pārpakotājs Latvijā: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel.63022249.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr.I000790.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 09/2018.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju