Finadyne vet.

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Fluniksīns meglumine
Pieejams no:
Intervet International BV, Nīderlande
ATĶ kods:
QM01AG90
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Flunixin meglumine
Deva:
50 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums uzliešanai uz muguras
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Vet Pharma Friesoythe GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
liellopi
Autorizācija numurs:
V/DCP/14/0010

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/93/00034

Nafpenzal DC

Suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

1.

REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS

Nafpenzal DC

Suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Katrs 3 g intramammārai lietošanai satur:

Aktīvās vielas:

Prokaīna benzilpenicilīns

300 mg

Dihidrostreptomicīns (kā dihidrostreptomicīna sulfāts)

100 mg

Nafcilīns (kā nātrija nafcilīns)

100 mg

4.

INDIKĀCIJA(AS)

Pret benzilpenicilīnu, nafcilīnu un/vai dihidrostreptomicīnu jutīgu baktēriju izraisītu

subklīnisku mastītu ārstēšanai un profilaksei govīm cietstāves periodā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīnu, nafcilīnu vai

dihidrostreptomicīnu.

Nelietot govīm laktācijas periodā.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažreiz iespējamas alerăiskas reakcijas.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĖA SUGAS

Liellopi (govis cietstāves periodā)

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAĥĒMIENA

Viena injektora satura intramammārai infūzijai katra tesmeĦa ceturksnī govīm cietstāves

periodu uzsākot.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms infūzijas, pilnībā izslaukt pienu no tesmeĦa. Rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupus un pupu

galus ar pievienoto salveti, rūpējoties, lai nenotraipītu injektora uzgali. DaĜēji vai pavisam

noĦemt vāciĦu no injektora uzgaĜa, atkarībā no tā vai uzgali ievietos daĜēji vai pilnībā.

Uzmanīgi ievietot injektora uzgali pupa kanāla atverē un visu injektora saturu lēni izspiest

pupā. Maigi masēt pupu un tesmeni, lai zāles labāk izplatītos. Ārstēt visus ceturkšĦus uzsākot

cietstāves periodu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

GaĜai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 36 stundas, ja cietstāves periods ir ilgāks par 6 nedēĜām; ja cietstāves periods ir īsāks

par 6 nedēĜām: pienam jāveic antibiotiku tests pirms piegādes.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Neuzglabāt temperatūrā virs 25

Nesasaldēt.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Benzilpenicilīni, nafcilīns vai dihidrostreptomicīns var izraisīt paaugstinātu jutību (alerăiju)

pēc injekcijas, ieelpošanas vai saskarsmes ar ādu. Paaugstināta jutība pret cefalosporīniem var

izraisīt krusteniskas reakcijas pret penicilīniem vai otrādi. Alerăiskās reakcijas pret šīm

vielām dažreiz var būt Ĝoti smagas. Nafpenzal DC sastāva īpašības un piedāvātais lietošanas

veids (vienreizējs intramammārais injektors) rada mazu iespēju personāla potenciālai

saskarsmei ar zālēm.

Tomēr jāievēro sekojoši piesardzības pasākumi:

1. Personām, ar pastiprinātu jutību pret šīm vielām vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm

veterinārajām zālēm.

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot ieteicamos piesardzības pasākumus.

3. Ja jums pēc lietošanas parādās tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums

vai apgrūtināta elpošana ir daudz smagāki simptomi un prasa neatliekamu medicīnisko

palīdzību.

ŠĜirci drīkst lietot tikai vienreiz.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

11/09/2009

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

ZĀěU APRAKSTS

V/NRP/93/0034

1.

VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS

Nafpenzal DC

Suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs 3 g injektors satur:

Aktīvās vielas:

Prokaīna benzilpenicilīns

300 mg

Dihidrostreptomicīns (kā dihidrostreptomicīna sulfātu)

100 mg

Nafcilīns (kā nātrija nafcilīnu)

100 mg

Palīgviela(s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀěU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērėa sugas

Liellopi (govis cietstāves periodā)

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērėa sugas

Pret benzilpenicilīnu, nafcilīnu un/vai dihidrostreptomicīnu jutīgu baktēriju izraisītu

subklīnisku mastītu ārstēšanai un profilaksei govīm cietstāves periodā.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta hipersensitivitāte pret penicilīnu, nafcilīnu vai

dihidrostreptomicīnu.

Nelietot govīm laktācijas periodā.

4.4

Īpaši brīdinājumi

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta hipersensitivitāte pret penicilīnu, nafcilīnu vai

dihidrostreptomicīnu.

Nelietot govīm laktācijas periodā.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Benzilpenicilīni, nafcilīns vai dihidrostreptomicīns var izraisīt paaugstinātu jutību (alerăiju)

pēc injekcijas, ieelpošanas vai saskarsmes ar ādu. Paaugstināta jutība pret cefalosporīniem var

izraisīt krusteniskas reakcijas pret penicilīniem vai otrādi. Alerăiskās reakcijas pret šīm

vielām dažreiz var būt Ĝoti smagas. Nafpenzal DC sastāva īpašības un piedāvātais lietošanas

veids (vienreizējs intramammārais injektors) rada mazu iespēju personāla potenciālai

saskarsmei ar zālēm.

Tomēr jāievēro sekojoši piesardzības pasākumi:

1. Personām, ar pastiprinātu jutību pret šīm vielām vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm

veterinārajām zālēm.

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot ieteicamos piesardzības pasākumus.

3. Ja jums pēc lietošanas parādās tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums

vai apgrūtināta elpošana ir daudz smagāki simptomi un prasa neatliekamu medicīnisko

palīdzību.

ŠĜirci drīkst lietot tikai vienreiz.

4.6

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Dažreiz iespējamas alerăiskas reakcijas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Zāles ir paredzētas lietošanai grūsnības laikā. Nevēlama iedarbība uz augli nav zināma.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Novērojama sinerăiska darbība kombinācijās ar β-laktāma gredzenu saturošām antibiotikām

un aminoglikozīdiem.

Var novērot antagonismu Nafpenzal DC kombinācijās ar bakteriostatiskas iedarbības

antibiotikām.

Var novērot baktēriju rezistenci, kas norāda uz krustenisko rezistenci pret citām β-laktāma

gredzenu saturošām antibiotikām un aminoglikozīdiem.

4.9

Devas un lietošanas veids

Viena injektora satura intramammārai infūzijai katra tesmeĦa ceturksnī govīm cietstāves

periodu uzsākot.

Pirms infūzijas, pilnībā izslaukt pienu no tesmeĦa. Rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupus un pupu

galus ar pievienoto salveti, rūpējoties, lai nenotraipītu injektora uzgali. DaĜēji vai pavisam

noĦemt vāciĦu no injektora uzgaĜa, atkarībā no tā vai uzgali ievietos daĜēji vai pilnībā.

Uzmanīgi ievietot injektora uzgali pupa kanāla atverē un visu injektora saturu lēni izspiest

pupā. Maigi masēt pupu un tesmeni, lai zāles labāk izplatītos. Ārstēt visus ceturkšĦus uzsākot

cietstāves periodu.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojams.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

GaĜai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 36 stundas, ja cietstāves periods ir ilgāks par 6 nedēĜām; ja cietstāves periods ir īsāks

par 6 nedēĜām: pienam jāveic antibiotiku tests pirms piegādes.

5.

FARMAKOLOĂISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobu līdzekĜu kombinācijas ievadīšanai tesmenī, ATĖ vet

kods: QJ51RC23

Aktīvās satāvdaĜas ir (prokaīna) benzilpenicilīns, nafcilīns un dihidrostreptomicīns.

Benzilpenicilīns un nafcilīns ir β-laktāma gredzenu saturošas antibiotikas; nafcilīns ir pret

penicilināzi rezistents, pussintētisks penicilīns; dihidrostreptomicīns ir aminoglikozīdu grupas

antibiotika. Dotā kombinācija ir aktīva pret grampozitīvajām baktērijām, ieskaitot penicilāzi

producējošiem stafilokokiem, un gramnegatīvajām baktērijām.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Šėidrais parafīns, alumīnija distearāts.

6.2

Nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīgums

2 gadi

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 25

Nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Zema blīvuma polietilēna šĜirce, noslēgta ar polietilēna vāciĦu.

Kārbā 1 paciĦa ar 4 šĜircēm un 4 tīrīšanas salvetēm.

Kārbā 1 paciĦa ar 20 šĜircēm un 20 tīrīšanas salvetēm.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

7.

REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

8.

REĂISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/93/00034

9.

REĂISTRĀCIJAS /PĀRREĂISTRĀCIJAS DATUMS

Reăistrācijas datums: 14/10/1998

Pēdējās pārreăistrācijas datums: 15/07/2008

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/09/2009

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju