Eurican DHPPI2

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
novājinātu destemper viruss, dzīvas novājinātas suņu adenovīrusa (CAV2), un dzīvu novājinātu Suņu Parvovīrusa (CPV), Novājinātu parainfluenza 2. tipa vīruss
Pieejams no:
MERIAL S.A.S., Francija
ATĶ kods:
QI07AD04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
attenuated destemper viruss, live attenuated canine adenovirus (CAV2) and live attenuated Canine Parvovirus (CPV), Attenuated pa
Zāļu forma:
liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Francija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/NRP/00/1055

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/04/1623

Zeromast

600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs:

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Īrija

Zāļu sērijas ražotājs:

Cross Vetpharm Group Limited

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeromast 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī lielopiem

Cloxacillinum (benzathinum)

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs 3,6 g injektors ievadīšanai tesmenī satur:

Aktīvās vielas:

Kloksacilīns (kloksacilīna benzatīna veidā)

600 mg

Palīgvielas:

povidons, nātrija citrāts, polisorbāts 80, dinātrija edetāts, ūdens injekcijām.

4.

INDIKĀCIJA(S)

Klīniska mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā, ja to izraisījušas pret kloksacilīnu jutīgas

baktērijas, tostarp:

Staphylococcus,

Staphylococcus spp.,

Trueperella pyogenes (dažos gadījumos).

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumā, ja ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

Suspensija jāievada visos slimības skartajos tesmens ceturkšņos. Pirms infūzijas pupus jānotīra un

jādezinficē. Katram tesmens ceturksnim zāles lieto vienreiz, izmantojot vienu injektoru.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena".

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 2

dienas (60 stundas)

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Zāles jāievada, ja diagnosticēts klīnisks mastīts — pēc tam, kad pilnībā iztukšots slimības skartais

tesmens ceturksnis. Nākamajā slaukšanas reizē jāizslauc viss tesmens sekrēts. Pirms zāļu infūzijas

dzeinficējiet tesmens pupus. Kad no injektora noņemts uzgalis, jāuzmanās, lai nekontaminētu tā galu .

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizvairās no saskares ar tām, jo retos gadījumos var novērot alerģiskas

reakcijas.

Pēc injicēšanas, ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu, penicilīni un cefalosporīni var izraisīt

organisma sensibilizāciju. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var izraisīt paaugstinātas krusteniskās

jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt

smagas.

Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm zālēm.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojat tādus simptomus kā izsitumi uz ādas, meklējiet palīdzību un uzrādiet

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Tūska sejas, lūpu vai acu rajonā ir nopietni

simptomi, un to gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

02/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Tālr.: +3726709006

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/04/1623

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeromast 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs 3,6 g injektors ievadīšanai tesmenī satur:

Aktīvās vielas:

Kloksacilīns (kloksacilīna benzatīna veidā)

600 mg

Palīgviela:

Dinātrija edetāts 0,36 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi (laktējošas govis).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Klīniska mastīta ārstēšanai laktējošām govīm, ja to izraisījušas pret kloksacilīnu

jutīgas baktērijas, tostarp:

Staphylococcus,

Staphylococcus spp.,

Trueperella pyogenes (dažos gadījumos).

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot gadījumā, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no

palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāles jāievada, ja diagnosticēts klīnisks mastīts — pēc tam, kad pilnībā iztukšots slimības

skartais tesmens ceturksnis. Nākamajā slaukšanas reizē jāizslauc viss tesmens sekrēts.

Pirms zāļu infūzijas dezinficējiet tesmens pupus. Kad no injektora noņemts uzgalis,

jāuzmanās, lai nekontaminētu tā galu.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizvairās no saskares ar tām, jo retos gadījumos novērotas

alerģiskas reakcijas.

Pēc injicēšanas, ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu, penicilīni un cefalosporīni var

izraisīt organisma sensibilizāciju. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var izraisīt

paaugstinātas krusteniskās jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās

reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

zālēm.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojat tādus simptomus kā izsitumi uz ādas, meklējiet medicīnisku

palīdzību un uzrādiet lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja rodas tādi

nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties

meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Zeromast ir paredzēts govīm laktācijas periodā. Tam nepiemīt nelabvēlīga ietekme uz

grūsnību vai augli.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Suspensija lietošanai tesmenī.

Suspensija jāievada visos slimības skartajos tesmens ceturkšņos. Pirms infūzijas pupus

jānotīra un jādezinficē. Katram tesmens ceturksnim zāles lieto vienreiz, izmantojot vienu

injektoru

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojams.

4.11

Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 2

dienas (60 stundas).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: bēta-laktamāzes rezistenti penicilīni.

ATĶvet kods: QJ51CF02.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Zemā koncentrācijā kloksacilīnam piemīt bakteriostatiska iedarbība, bet augstā

koncentrācijā — baktericīda iedarbība. Primāri tas ir aktīvs pret grampozitīviem

mikroorganismiem, piemēram, Staphylococcus, Streptococcus spp. un Trueperella pyogenes.

To neiznīcina stafilokoku penicilināze.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc infūzijas ievadīšanas kloksacilīns ātri izplatās tesmens parenhīmā, un maksimālā

koncentrācija asins plazmā tiek sasniegta 2–8 stundu laikā. Minimālā inhibējošā koncentrācija

attiecībā uz Staphylococcus, Streptocococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus uberis un Trueperella pyogenes jutīgajiem celmiem pienā saglabājas ilgāk par

32 stundām.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Povidons, nātrija citrāts, polisorbāts 80, dinātrija edetāts, ūdens injekcijām.

6.2

Nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 18 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Vienai lietošanas reizei paredzēts polietilēna injektors ar 5 ml tilpumu, kas satur 3,6 g sterilas

suspensijas intramammārai ievadīšanai. Vienā iepakojumā ir 24 injektori.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/04/1623

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 23.02.2004

Pārreģistrācijas datums: 08.12.2008

10

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2016

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju