Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-03-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Erlotinibs
Pieejams no:
Mylan S.A.S, France
ATĶ kods:
L01XE03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Erlotinib
Deva:
150 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Remedica Ltd., Cyprus
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
06-AUG-22
Autorizācija numurs:
17-0183

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Erlotinibum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Erlotinib Mylan, un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Erlotinib Mylan lietošanas

Kā lietot Erlotinib Mylan

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Erlotinib Mylan

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Erlotinib Mylan un kādam nolūkam to lieto

Erlotinib Mylan satur aktīvo vielu erlotinibu. Erlotinib Mylan ir zāles vēža ārstēšanai, kas kavē

olbaltumvielas, ko sauc par epidermas augšanas faktora receptoru (EGFR), aktivitāti. Zināms, ka šī

olbaltumviela piedalās vēža šūnu augšanā un izplatīšanās procesā.

Erlotinib Mylan paredzēts lietošanai pieaugušajiem. Šīs zāles Jums var būt parakstītas tāpēc, ka Jums ir

nesīkšūnu plaušu vēzis vēlīnā stadijā. Tās var nozīmēt kā sākotnējo terapiju vai pamatterapiju, ja Jūsu

slimības gaita pēc sākotnējās ķīmijterapijas nozīmīgi nemainās, ar nosacījumu, ka vēža šūnām ir

noteiktas EGFR mutācijas. Tās var nozīmēt arī tad, ja iepriekš veiktā ķīmijterapija nav varējusi palīdzēt

apturēt Jūsu slimību.

Šīs zāles Jums var būt parakstītas arī kombinācijā ar citām zālēm, ko sauc par gemcitabīnu, ja Jums ir

aizkuņģa dziedzera vēzis metastāžu stadijā.

2.

Kas Jums jāzina pirms Erlotinib Mylan lietošanas

Nelietojiet Erlotinib Mylan šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret erlotinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

ja lietojat citas zāles, kas var palielināt vai samazināt erlotiniba daudzumu Jūsu asinīs vai

ietekmēt tā iedarbību (piemēram, tādas pretsēnīšu zāles kā ketokonazols, proteāzes inhibitori,

eritromicīns, klaritromicīns, fenitoīns, karbamazepīns, barbiturāti, rifampicīns, ciprofloksacīns,

omeprazols, ranitidīns, asinszāle vai proteasomu inhibitori), konsultējieties ar ārstu. Dažos

gadījumos šīs zāles var pavājināt Erlotinib Mylan iedarbību vai pastiprināt Erlotinib Mylan

izraisītās blakusparādības, un Jūsu ārstam var būt jāpielāgo ārstēšana. Erlotinib Mylan

lietošanas laikā ārsts var neārstēt Jūs ar šīm zālēm;

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

ja Jūs lietojat antikoagulantus (zāles, kas palīdz novērst trombozi vai asins recekļu rašanos,

piemēram, varfarīnu), Erlotinib Mylan var palielināt asiņošanas risku. Konsultējieties ar ārstu,

viņam vajadzēs regulāri pārbaudīt Jūs, veicot noteiktas asins analīzes;

ja lietojat statīnus (zāles, kas samazina holesterīna līmeni asinīs), Erlotinib Mylan var palielināt

ar statīnu lietošanu saistītu muskuļu bojājumu risku, kas retos gadījumos var izraisīt nopietnu

muskuļaudu sairšanu (rabdomiolīzi), izraisot nieru bojājumu. Konsultējieties ar ārstu;

ja nēsājat kontaktlēcas un Jums iepriekš ir bijušas acu problēmas, piemēram, sausās acs

sindroms, acs priekšējās daļas (radzenes) iekaisums vai čūlas, tostarp uz acs priekšējās daļas,

pastāstiet to ārstam.

Skatīt arī tālāk “Citas zāles un Erlotinib Mylan”.

Jums ir jāizstāsta ārstam:

ja Jums pēkšņi ir apgrūtināta elpošana, kas ir saistīta ar klepu vai drudzi, jo ārstam varbūt

vajadzēs Jūs ārstēt ar citām zālēm un pārtraukt Erlotinib Mylan terapiju;

ja Jums ir caureja, jo ārstam varbūt vajadzēs Jūs ārstēt ar pretcaurejas zālēm (piemēram,

loperamīdu);

nekavējoties, ja Jums ir smaga vai nepārejoša caureja, slikta dūša, ēstgribas zudums vai

vemšana, jo ārstam varbūt vajadzēs pārtraukt ārstēšanu ar Erlotinib Mylan un ārstēt Jūs

slimnīcā;

ja Jums ir stipras sāpes vēderā, smagas čūlas vai ādas lobīšanās. Ārstam var būt jāpārtrauc Jūsu

ārstēšana uz laiku vai pavisam;

ja Jums rodas akūts acs apsārtums vai tas pasliktinās un rodas sāpes acīs, pastiprinās acs

asarošana, rodas neskaidra redze un/vai jutība pret gaismu, lūdzam nekavējoties to pastāstīt

savam ārstam vai medmāsai, jo Jums var būt nepieciešama neatliekama palīdzība (skatīt tālāk

„Iespējamās blakusparādības”);

ja lietojat arī statīnus, un Jums ir neizskaidrojamas muskuļu sāpes, jutīgums, vājums vai

krampji. Ārstam var būt nepieciešams uz laiku vai pavisam pārtraukt Jūsu ārstēšanu.

Skatīt arī 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”.

Aknu vai nieru slimība

Nav zināms, vai Erlotinib Mylan iedarbība mainās, ja Jūsu aknas vai nieres nedarbojas pienācīgi. Ja

Jums ir smaga aknu vai nieru slimība, ārstēšana ar šīm zālēm nav ieteicama.

Glikuronizācijas traucējumi, piemēram, Žilbēra sindroms

Ja Jums ir glikuronizācijas traucējumi, piemēram, Žilbēra sindroms, ārstam Jūs jāārstē piesardzīgi.

Smēķēšana

Ja Jūs ārstē ar Erlotinib Mylan, Jums ieteicams pārtraukt smēķēšanu, jo smēķēšana var samazināt šo

zāļu daudzumu asinīs.

Bērni un pusaudži

Erlotinib Mylan nav pētītas par 18 gadiem jaunākiem pacientiem. Bērniem un pusaudžiem ārstēšana ar

šīm zālēm nav ieteicama.

Citas zāles un Erlotinib Mylan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Erlotinib Mylan kopā ar uzturu un dzērieniem

Nelietojiet Erlotinib Mylan ēšanas laikā. Skatiet arī 3. punktu “Kā lietot Erlotinib Mylan”.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ārstēšanas laikā ar Erlotinib Mylan izsargājieties no grūtniecības. Ja Jums iespējama grūtniecība,

ārstēšanas laikā, kā arī vismaz 2 nedēļas pēc pēdējās tabletes lietošanas izmantojiet piemērotu

pretapaugļošanās līdzekli.

Ja ārstēšanas laikā ar Erlotinib Mylan Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties par to informējiet savu

ārstu, kurš izlems, vai ārstēšanu drīkst turpināt.

Ārstēšanas laikā ar Erlotinib Mylan nebarojiet bērnu ar krūti, kā arī vismaz divas nedēļas pēc pēdējās

tabletes lietošanas.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pētīta Erlotinib Mylan iespējamā ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus, taču ir maz ticams, ka Jūsu ārstēšana ietekmēs šīs spējas.

Erlotinib Mylan satur laktozi un nātriju

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot Erlotinib Mylan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Tablete jālieto vismaz vienu stundu pirms vai divas stundas pēc ēšanas.

Ja Jums ir nesīkšūnu plaušu vēzis, parastā deva ir viena Erlotinib Mylan 150 mg tablete katru dienu.

Ja Jums ir metastātisks aizkuņģa dziedzera vēzis, parastā deva ir viena Erlotinib Mylan 100 mg tablete

katru dienu. Erlotinib Mylan lieto kombinācijā ar gemcitabīna terapiju.

Ārsts var pielāgot Jūsu lietoto devu ik pa 50 mg.

Ja Erlotinib Mylan nav pieejams tādā stiprumā, kāds Jums nepieciešams, Jums jālieto citas tirgū

pieejamas zāles. Jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Ja esat lietojis Erlotinib Mylan vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Jums var pastiprināties blakusparādības, un ārsts var pārtraukt ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot Erlotinib Mylan

Ja esat aizmirsis lietojis vienu vai vairākas Erlotinib Mylan devas, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu

ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Erlotinib Mylan

Svarīgi ir turpināt Erlotinib Mylan lietošanu katru dienu tik ilgi, cik ārsts to Jums ir parakstījis.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām blakusparādībām, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

Dažos gadījumos ārstam var būt jāsamazina Jūsu Erlotinib Mylan deva vai jāpārtrauc ārstēšana:

caureja un vemšana (ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Nepārejoša un

smaga caureja var izraisīt zemu kālija jonu koncentrāciju asinīs un nieru darbības traucējumus,

īpaši tad, ja Jūs vienlaicīgi saņemat citus ķīmijterapijas līdzekļus. Ja Jums ir smagāka vai

nepārejoša caureja, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, jo ārstam Jūs var būt jāārstē

slimnīcā;

konjunktivīta/keratokonjunktivīta (ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) un

keratīta (bieži: var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) izraisīts acu kairinājums;

plaušu kairinājuma veids, ko sauc par intersticiālo plaušu slimību (retāk eiropiešiem (var

ietekmēt mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem), biežāk japāņu izcelsmes pacientiem: (var ietekmēt

mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)). Šī slimība var būt saistīta arī ar Jūsu slimības dabīgo attīstību,

un dažos gadījumos tā var beigties ar nāvi. Ja Jums attīstās tādi simptomi kā pēkšņi apgrūtināta

elpošana kopā ar klepu vai drudzi, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, jo Jums var būt šī

slimība. Ārsts var pieņemt lēmumu pilnīgi pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Erlotinib Mylan;

novērotas kuņģa – zarnu trakta perforācijas (retāk: var ietekmēt mazāk nekā 1 no 100

cilvēkiem). Ja Jums ir stipras sāpes vēderā, pastāstiet par to savam ārstam. Arī tad, ja Jums

agrāk ir bijušas peptiskas čūlas vai divertikulīts, pastāstiet par to savam ārstam, jo tas var

paaugstināt šo risku;

retos gadījumos (reti: var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem) novērota aknu mazspēja.

Ja Jūsu asins analīžu rezultāti liecina par smagām aknu darbības izmaiņām, ārstam var būt

jāpārtrauc Jūsu ārstēšana ar Erlotinib Mylan.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

izsitumi, kas var rasties vai pastiprināties saules staru iedarbībai pakļautajās ādas zonās. Ja esat

pakļauts saules staru iedarbībai, var būt ieteicams valkāt aizsargapģērbu un/vai izmantot

aizsargkrēmu (piemēram, ar minerālvielām);

infekcijas;

ēstgribas zudums, ķermeņa masas samazināšanās;

depresija;

galvassāpes, ādas jutības izmaiņas vai ekstremitāšu nejutīgums;

apgrūtināta elpošana, klepus;

slikta dūša;

kairinājums mutes dobumā;

sāpes vēderā, gremošanas traucējumi un gāzu uzkrāšanās;

novirzes aknu darbību raksturojošo asins analīžu rezultātos;

nieze, ādas sausums un matu izkrišana;

nogurums, drudzis, drebuļi.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

deguna asiņošana;

kuņģa vai zarnu asiņošana;

iekaisuma reakcijas ap nagiem;

matu maisiņu infekcija;

pinnes;

ādas plīsumi (ādas plaisāšana);

pavājināta nieru darbība (lietojot neapstiprinātu indikāciju gadījumā kombinācijā ar

ķīmijterapiju).

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

skropstu izmaiņas;

pārmērīga ķermeņa un sejas apmatojuma augšana pēc vīrišķā tipa;

uzacu izmaiņas;

nagu trauslums un atdalīšanās.

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem):

apsārtušas vai sāpīgas delnas vai pēdu apakšējās virsmas (palmāri plantārs eritrodizestēzijas

sindroms).

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

radzenes perforācijas vai čūlošanas gadījumi;

ļoti izteikta pūslīšu veidošanās uz ādas vai ādas lobīšanās (liecina par iespējamu Stīvensa –

Džonsona sindromu);

acs krāsainās daļas iekaisums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Erlotinib Mylan

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Erlotinib Mylan satur

Erlotinib Mylan aktīvā viela ir erlotinibs.

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 100 mg erlotiniba (erlotiniba hidrohlorīda veidā).

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 150 mg erlotiniba (erlotiniba hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze (E460), A tipa nātrija cietes

glikolāts, magnija stearāts (E470b).

Tabletes apvalks: polivinilspirts (E 1203), titāna dioksīds (E171), makrogols 3350 (E1521), talks

(E553b), A tipa metakrilskābes – etilakrilāta kopolimērs (1:1), nātrija hidrogēnkarbonāts.

Erlotinib Mylan ārējais izskats un iepakojums:

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Baltas vai iedzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iegravētu ‘100’ vienā pusē un

aptuveni 8,9 mm platas.

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Baltas vai iedzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iegravētu ‘150’ vienā pusē un

aptuveni 10,5 mm platas.

Tās ir pieejamas Alumīnija-OPA/Alumīnija/PVH blisteriepakojumos pa 30 tabletēm vai perforētos

dozējamu vienību blisteriepakojumos ar 30x1 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

Ražotājs

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol

Kipra

Šīs zāles Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehija

Erlotinib Mylan

Horvātija

Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete

Dānija

Erlotinib Mylan

Igaunija

Erlotinib Mylan

Somija

Erlotinib Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francija

Erlotinib Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, comprimés pelliculés

Grieķija

Erlotinib/Mylan 100 mg, 150 mg Film-coated Tablets

Ungārija

Erlotinib Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg filmtabletta

Itālija

Erlotinib Mylan

Latvija

Erlotinib Mylan 100 mg, 150 mg apvalkotās tabletes

Lietuva

Erlotinib Mylan 100 mg, 150 mg plėvele dengtos tabletės

Norvēģija

Erlotinib Mylan

Polija

Erlotinib Mylan

Portugāle

Erlotinib Mylan

Rumānija

Erlotinib Mylan 50 mg comprimate filmate

Erlotinib Mylan 100 mg comprimate filmate

Erlotinib Mylan 150 mg comprimate filmate

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Slovākija

Erlotinib Mylan 100 mg

Erlotinib Mylan 150 mg

Slovēnija

Erlotinib Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg filmsko obložene tablete

Spānija

Erlotinib Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Zviedrija

Erlotinib Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg filmdragerade tabletter

Nīderlande

Erlotinib Mylan, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg filmomhulde tabletten

Lielbritānija

Erlotinib Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg film-coated tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2020.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 100 mg erlotiniba (Erlotinibum) (erlotiniba hidrohlorīda veidā).

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 150 mg erlotiniba (Erlotinibum) (erlotiniba hidrohlorīda veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Viena apvalkotā tablete satur 95,93 mg laktozes monohidrāta.

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Viena apvalkotā tablete satur 143,90 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete

Erlotinib Mylan 100 mg apvalkotās tabletes

Baltas vai iedzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iegravētu ‘100’ vienā pusē un

aptuveni 8,9 mm diametrā.

Erlotinib Mylan 150 mg apvalkotās tabletes

Baltas vai iedzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iegravētu ‘150’ vienā pusē un

aptuveni 10,5 mm diametrā.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Nesīkšūnu plaušu vēzis (NSŠPV)

Erlotinib Mylan indicēts kā pirmās izvēles terapija pacientiem ar lokāli progresējošu vai metastātisku

nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV) ar epidermas augšanas faktora receptoru (Epidermal Growth Factor

Receptor; EGFR) aktivācijas mutācijām.

Erlotinib Mylan indicēts arī pārejai uz uzturošu terapiju pacientiem ar lokāli progresējošu vai

metastātisku NSŠPV ar EGFR aktivācijas mutācijām un stabilu slimību pēc pirmās izvēles

ķīmijterapijas saņemšanas.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Erlotinib Mylan indicēts arī pacientu ar lokāli progresējošu vai metastātisku NSŠPV ārstēšanai pēc

vismaz viena neveiksmīga ķīmijterapijas kursa. Erlotinib Mylan ir indicēts pacientiem ar audzējiem bez

EGFR aktivizējošām mutācijām, ja nav piemērotas citas terapijas iespējas.

Ordinējot Erlotinib Mylan, jāņem vērā faktori, kas saistīti ar pagarinātu dzīvildzi.

Pacientiem ar EGFR-IHC negatīviem audzējiem ieguvums attiecībā uz dzīvildzi vai cita klīniski

nozīmīga iedarbība nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Aizkuņģa dziedzera vēzis

Erlotinib Mylan kombinācijā ar gemcitabīnu indicēts pacientu ar metastātisku aizkuņģa dziedzera vēzi

ārstēšanai.

Ordinējot Erlotinib Mylan, jāņem vērā faktori, kas saistīti ar pagarinātu dzīvildzi (skatīt 4.2. un 5.1.

apakšpunktu).

Pacientiem ar lokāli progresējošu slimību labāku dzīvildzi nevar pierādīt.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Erlotinib Mylan terapija jākontrolē ārstam ar pretvēža terapijas pieredzi.

Devas

Pacienti ar nesīkšūnu plaušu vēzi

Atbilstoši reģistrētajām indikācijām jāveic analīzes, lai noteiktu EGFR mutācijas klātbūtni (skatīt 4.1.

apakšpunktu).

Ieteicamā Erlotinib Mylan dienas deva ir 150 mg, ko lieto vismaz vienu stundu pirms vai divas stundas

pēc ēšanas.

Pacienti ar aizkuņģa dziedzera vēzi

Ieteicamā Erlotinib Mylan dienas deva ir 100 mg, ko lieto vismaz vienu stundu pirms vai divas stundas

pēc ēšanas kombinācijā ar gemcitabīnu (skatīt gemcitabīna zāļu aprakstu par aizkuņģa dziedzera vēža

indikāciju). Pacientiem, kuriem pirmo 4 – 8 terapijas nedēļu laikā nerodas izsitumi, atkārtoti jāizvērtē

turpmākā ārstēšana ar Erlotinib Mylan (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ja nepieciešama devas pielāgošana, tā pakāpeniski jāsamazina pa 50 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja Erlotinib Mylan nav pieejams tādā stiprumā, kāds Jums nepieciešams, Jums jālieto citas tirgū

pieejamas zāles.

Vienlaicīgas CYP3A4 substrātu un modulatoru lietošanas gadījumā var būt jāpielāgo deva (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Erlotinibs tiek eliminēts aknu metabolisma ceļā un izvadīts ar žulti. Lai arī erlotiniba iedarbība

pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7-9 punkti pēc Child-Pugh skalas) un

pacientiem ar normālu aknu darbību bija līdzīga, lietojot Erlotinib Mylan pacientiem ar aknu darbības

traucējumiem, jāievēro piesardzība. Ja rodas smagas blakusparādības, jāapsver Erlotinib Mylan devas

mazināšana vai lietošanas pārtraukšana. Erlotiniba lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

smagiem aknu darbības traucējumiem (AsAT un AlAT > 5 x NAR) nav pētīta. Erlotinib Mylan nav

ieteicams lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Erlotiniba lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna

koncentrācija serumā >1,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu) nav pētīta. Ņemot vērā

farmakokinētikas datus, pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas

pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). Erlotinib Mylan lietošana pacientiem ar

smagiem nieru darbības traucējumiem nav ieteicama.

Pediatriskā populācija

Erlotiniba drošums un efektivitāte, reģistrēto indikāciju gadījumos lietojot pacientiem vecumā līdz 18

gadiem, nav pierādīta. Erlotinib Mylan lietošana bērniem nav ieteicama.

Smēķētāji

Pierādīts, ka smēķēšana samazina erlotiniba iedarbību par 50 – 60%. Maksimālā panesamā Erlotinib

Mylan deva smēķētājiem ar NSŠPV bija 300 mg. Pacientiem, kuri turpina smēķēt, 300 mg devu

lietošana otrās izvēles terapijai pēc nesekmīgas ķīmijterapijas salīdzinājumā ar ieteicamo 150 mg devu

lietošanu nav vairojusi efektivitāti. Drošuma dati 300 mg un 150 mg devām bija līdzvērtīgi; tomēr tiem

pacientiem, kuri saņēma lielāko erlotiniba devu, paaugstinājās izsitumu, intersticiālas plaušu slimības

un caurejas gadījumu sastopamības biežums. Cilvēkiem, kuri pašlaik smēķē, jāiesaka atmest smēķēšanu

(skatīt 4.4., 4.5., 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret erlotinibu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

EGFR mutāciju statusa noteikšana

Lemjot par Erlotinib Mylan lietošanu pirmās rindas terapijā vai balstterapijā, lai ārstētu lokāli

progresējošu vai metastātisku NSŠPV, ir svarīgi noteikt pacienta EGFR mutāciju statusu.

Validēts, stabils, uzticams un jutīgs tests ar iepriekš noteiktu pozitīvu rezultātu slieksni un ar pierādītu

derīgumu EGFR mutāciju statusa noteikšanā, izmantojot vai nu audzēja DNS, ko iegūst no audu parauga, vai

cirkulējošo brīvo DNS (cbDNS), ko iegūst no asins (plazmas) parauga, ir jāveic saskaņā ar vietējo

medicīnisko praksi.

Ja tiek izmantots tests cbDNS noteikšanai plazmā, un aktivizējošo mutāciju noteikšanas rezultāts ir negatīvs,

ja iespējams, jāveic audu tests, jo plazmas testam ir iespējami viltus negatīvi rezultāti.

Smēķētāji

Smēķētājiem jāiesaka pārtraukt smēķēšanu, jo erlotiniba koncentrācija plazmā smēķētājiem ir mazāka,

salīdzinot ar nesmēķētājiem. Samazināšanās pakāpe ir klīniski nozīmīga (skatīt 4.2., 4.5., 5.1. un 5.2.

apakšpunktu).

Intersticiāla plaušu slimība

Pacientiem, kuri saņēmuši erlotinibu nesīkšūnu plaušu vēža (NSŠPV), aizkuņģa dziedzera vēža vai citu

progresējošu norobežotu audzēju ārstēšanai, retāk ziņots par intersticiālai plaušu slimībai (IPS)

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

līdzīgiem gadījumiem, tostarp ar letālu iznākumu. Pivotālā NSŠPV pētījumā BR.21 intersticiālas plaušu

slimības (IPS) sastopamība (0,8%) placebo un erlotiniba grupās bija vienāda. Randomizētu, kontrolētu

NSŠPV klīnisko pētījumu meta analīzē (izņemot I fāzes un vienas grupas II fāzes pētījumus, sakarā ar

kontroles grupu neesamību) IPS līdzīgu gadījumu sastopamība ar erlotinibu ārstētiem pacientiem bija

0,9% salīdzinājumā ar 0,4% pacientu kontroles grupā. Aizkuņģa dziedzera vēža pētījumā kombinācijā

ar gemcitabīnu IPS līdzīgu gadījumu sastopamība bija 2,5% erlotiniba un gemcitabīna grupā

salīdzinājumā ar 0,4% ar placebo un gemcitabīnu ārstēto grupā. Pacientiem, kuriem bija aizdomas par

IPS līdzīgiem gadījumiem, atklātās diagnozes bija pneimonīts, apstarojuma pneimonīts, paaugstinātas

jutības pneimonīts, intersticiāla pneimonija, intersticiāla plaušu slimība, obliterējošs bronhiolīts, plaušu

fibroze, akūts respiratorā distresa sindroms (ARDS), alveolīts un plaušu infiltrācija. Simptomi sākās

dažas dienas vai pat vairākus mēnešus pēc erlotiniba terapijas uzsākšanas. Bieži bija jaucējfaktori vai

veicinoši faktori, piemēram, vienlaicīgi vai iepriekš veikta ķīmijterapija, iepriekš veikta apstarošana, jau

iepriekš diagnosticēta parenhimatoza plaušu slimība, metastātiska plaušu slimība vai plaušu infekcijas.

Japānā veiktos pētījumos pacientiem IPS sastopamība bija lielāka (aptuveni 5% ar mirstības rādītāju

1,5%).

Pacientiem, kuriem pēkšņi rodas jauni un/vai progresējoši neizskaidrojami plaušu simptomi, piemēram,

aizdusa, klepus un drudzis, erlotiniba terapija jāpārtrauc uz laiku, kamēr tiek noskaidrota diagnoze.

Pacientus, kas vienlaicīgi tiek ārstēti ar erlotinibu un gemcitabīnu, rūpīgi jānovēro, jo var attīstīties IPS

līdzīga toksicitāte. Ja tiek atklāta IPS, erlotiniba lietošana ir jāpārtrauc un jāuzsāk nepieciešamā

atbilstošā ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Caureja, dehidratācija, elektrolītu līdzsvara traucējumi un nieru mazspēja

Caureja (tajā skaitā ļoti reti gadījumi ar letālu iznākumu) radusies aptuveni 50% pacientu, kuri lietojuši

erlotinibu, un vidēji smaga vai smaga caureja ārstējama, piemēram, ar loperamīdu. Dažos gadījumos

var būt jāsamazina deva. Klīniskajos pētījumos devu samazināja ik pa 50 mg. Devas samazināšana ik

pa 25 mg nav pētīta. Ja rodas smaga vai nepārejoša caureja, slikta dūša, anoreksija vai vemšana, kas

saistīta ar dehidratāciju, erlotiniba terapija jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša ārstēšana, lai novērstu

dehidratāciju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Reti saņemti ziņojumi par hipokaliēmiju un nieru mazspēju (tajā

skaitā ar letālu iznākumu). Daži gadījumi bija sekundāri smagai dehidratācijai caurejas, vemšanas

un/vai anoreksijas dēļ, bet citus bija izraisījusi vienlaicīga ķīmijterapija. Smagākas vai ilgstošākas

caurejas gadījumā vai gadījumos, kad rodas dehidratācija, īpaši pacientu grupās ar pastiprinošiem riska

faktoriem (īpaši – vienlaicīga ķīmijterapija un citu zāļu lietošana, simptomi vai slimības vai citi

predisponējoši stāvokļi, tostarp liels vecums), erlotiniba terapija jāpārtrauc un jāveic atbilstoši

pasākumi, lai nodrošinātu pacienta intensīvu intravenozu rehidratāciju. Turklāt pacientiem, kuriem

pastāv dehidratācijas risks, jākontrolē arī nieru darbība un elektrolītu, tostarp kālija līmenis serumā.

Hepatīts, aknu mazspēja

Erlotiniba lietošanas laikā ziņots par retiem aknu mazspējas gadījumiem (tostarp ar letālu iznākumu).

Veicinošie faktori bija jau pastāvoša aknu slimība vai vienlaicīga hepatotoksisku zāļu lietošana. Tāpēc

šādiem pacientiem jāapsver periodisku aknu darbības pārbaužu nepieciešamība. Ja aknu darbības

izmaiņas ir smagas, erlotiniba lietošana ir jāpārtrauc (skatīt 4.8. apakšpunktu). Erlotinib Mylan lietošana

nav ieteicama pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Kuņģa-zarnu trakta perforācija

Lietojot Erlotinib Mylan, pacientiem ir palielināts retāk sastopamas kuņģa-zarnu trakta perforācijas

risks (tajā skaitā daži gadījumi ar letālu iznākumu). Pacientiem, kas vienlaicīgi lieto antiangiogēniskus

līdzekļus, kortikosteroīdus, NPL un/vai ķīmijterapiju ar taksānu, vai kam anamnēzē ir peptiska čūla vai

divertikulīta slimība, ir palielināts risks. Pacientiem, kuriem rodas kuņģa-zarnu trakta perforācija,

Erlotinib Mylan lietošana pilnīgi jāpārtrauc (skatīt 4.8. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Bullozi un eksfoliatīvi ādas bojājumi

Ziņots par bulloziem, erozīviem un eksfoliatīviem ādas bojājumiem, tai skaitā arī ļoti retiem

gadījumiem ar aizdomām par Stīvensa-Džonsona sindromu/toksisku epidermas nekrolīzi, dažos

gadījumos ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ja rodas smagi bullozi, erozīvi vai eksfoliatīvi

ādas bojājumi, ārstēšana ar Erlotinib Mylan jāpārtrauc uz laiku vai pavisam. Pacientiem ar bulloziem un

eksfoliatīviem ādas bojājumiem jāpārbauda ādas infekcijas esamība un jānozīmē ārstēšana atbilstoši

vietējām ārstēšanas vadlīnijām.

Acu bojājumi

Pacientus, kuriem ir pazīmes vai simptomi, kas liecina par keratītu, piemēram akūtu vai tā

pasliktināšanos - acu iekaisums, asarošana, jutība pret gaismu, redzes dubultošanās, sāpes acī un/vai acu

apsārtums, nekavējoties jāsūta pie oftalmologa. Ja tiek apstiprināta čūlainā keratīta diagnoze, ārstēšanu

ar Erlotinib Mylan jāpārtrauc uz laiku vai pavisam. Diagnosticējot keratītu, rūpīgi jāapsver turpmākās

ārstēšanas ieguvumi un riski. Erlotinib Mylan piesardzīgi jālieto pacientiem, kuriem anamnēzē bijis

keratīts, čūlainais keratīts vai smagas pakāpes acu sausums. Kontaktlēcu lietošana arī ir keratīta un čūlu

rašanās riska faktors. Ziņots par ļoti retiem radzenes perforācijas vai čūlas rašanās gadījumiem

erlotiniba lietošanas laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Mijiedarbība ar citām zālēm

Spēcīgi CYP3A4 induktori var pavājināt erlotiniba iedarbību, turpretim spēcīgi CYP3A4 inhibitori var

izraisīt paaugstinātu toksicitāti. Jāizvairās no vienlaicīgas ārstēšanas ar šāda veida līdzekļiem (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Citi mijiedarbības veidi

Erlotinibam raksturīga samazināta šķīdība, ja pH ir augstāks par 5. Zāles, kas ietekmē kuņģa un zarnu

trakta (KZT) augšējās daļas pH, piemēram, protonu sūkņa inhibitori, H2 antagonisti un antacīdi

līdzekļi, var ietekmēt erlotiniba šķīdību un tādējādi tā biopieejamību. Erlotinib Mylan devas

palielināšana, lietojot to vienlaicīgi ar šiem līdzekļiem, nekompensēs iedarbības pavājināšanos.

Jāizvairās no vienlaicīgas erlotiniba un protonu sūkņa inhibitoru nozīmēšanas. Vienlaicīgas erlotiniba

un H2 antagonistu vai antacīdu līdzekļu lietošanas ietekme nav zināma, tomēr ir iespējams, ka

biopieejamība ir samazināta. Tādēļ šo līdzekļu vienlaicīga lietošana nav vēlama (skatīt 4.5.

apakšpunktu). Ja Erlotinib Mylan lietošanas laikā ir nepieciešama antacīdu līdzekļu lietošana, tie jālieto

vismaz 4 stundas pirms vai 2 stundas pēc Erlotinib Mylan dienas devas lietošanas.

Erlotinib Mylan satur laktozi un nātriju

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes

deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Erlotinibs un citi CYP substrāti

Erlotinibs ir spēcīgs CYP1A1 inhibitors un vidēji spēcīgs CYP3A4 un CYP2C8 inhibitors, kā arī

spēcīgs UGT1A1 pastarpinātās glikuronizācijas inhibitors in vitro.

Spēcīgas CYP1A1 inhibīcijas fizioloģiskā nozīme nav zināma, jo cilvēka audos ir ļoti ierobežota

CYP1A1 ekspresija.

Lietojot erlotinibu vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu, vidēji spēcīgu CYP1A2 inhibitoru, erlotiniba

iedarbība [AUC] būtiski palielinājās par 39%, bet statistiski nozīmīgas C

pārmaiņas netika novērotas.

Līdzīgi attiecīgi par 60% un 48% palielinājās aktīvā metabolīta iedarbība attiecībā uz AUC un C

. Šā

palielinājuma klīniskā nozīme nav noteikta. Kombinējot erlotinibu ar ciprofloksacīnu vai spēcīgiem

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, fluvoksamīnu), jāievēro piesardzība. Ja novēro ar erlotiniba lietošanu

saistītas nevēlamās blakusparādības, erlotiniba devu var samazināt.

Iepriekšēja vai vienlaicīga ārstēšana ar Erlotinib Mylan nemainīja prototipisku CYP3A4 substrātu,

midazolāma un eritromicīna klīrensu, bet samazināja midazolāma perorālo biopieejamību līdz 24%.

Citā klīniskā pētījumā novērots, ka erlotinibs neietekmē vienlaicīgi lietota CYP3A4/2C8 substrāta

paklitaksela farmakokinētiku. Tāpēc nozīmīgas mijiedarbības iespējamība ar citu CYP3A4 substrātu

metabolismu ir maz ticama.

Glikuronizācijas inhibīcija var izraisīt mijiedarbību ar zālēm, kas ir UGT1A1 substrāti un tiek izvadītas

tikai un vienīgi ar šī mehānisma starpniecību. Pacientiem, kuriem ir zems UGT1A1 ekspresijas līmenis

vai ģenētiski glikuronizācijas traucējumi (piemēram, Žilbēra slimība), var paaugstināties bilirubīna

koncentrācija serumā, tāpēc viņi ir jāārstē piesardzīgi.

Erlotinibu cilvēka organismā aknās metabolizē aknu citohromi, galvenokārt CYP3A4, mazākā apjomā

CYP1A2. Erlotiniba metabolisko klīrensu, iespējams, papildina arī ārpusaknu CYP3A4 pastarpinātais

metabolisms zarnās, CYP1A1 pastarpinātais metabolisms plaušās un CYP1B1 pastarpinātais

metabolisms audzēja audos. Iespējama mijiedarbība ar aktīvajām vielām, ko metabolizē šie enzīmi vai

kuras ir šo enzīmu inhibitori vai induktori.

Spēcīgi CYP3A4 aktivitātes inhibitori samazina erlotiniba metabolismu un paaugstina erlotiniba

koncentrāciju plazmā. Klīniskajā pētījumā vienlaicīga erlotiniba un ketokonazola, kas ir spēcīgs

CYP3A4 inhibitors, lietošana (200 mg perorāli divreiz dienā 5 dienas) izraisīja erlotiniba kopējās

iedarbības palielināšanos (par 86% AUC un par 69% C

). Tāpēc, kombinējot erlotinibu ar spēcīgu

CYP3A4 inhibitoru, piemēram, azolu grupas pretsēnīšu līdzekļiem (t. i., ketokonazolu, itrakonazolu,

vorikonazolu), proteāzes inhibitoriem, eritromicīnu vai klaritromicīnu, jāievēro piesardzība. Ja

nepieciešams, erlotiniba deva ir jāsamazina, īpaši, ja novēro toksicitāti.

Spēcīgi CYP3A4 aktivitātes induktori pastiprina erlotiniba metabolismu un nozīmīgi samazina

erlotiniba koncentrāciju plazmā. Klīniskajā pētījumā vienlaicīga erlotiniba un rifampicīna, kas ir

spēcīgs CYP3A4 induktors, lietošana (600 mg perorāli reizi dienā 7 dienas) izraisīja erlotiniba AUC

mediānas samazināšanos par 69%. Vienlaicīga rifampicīna lietošana kopā ar vienreizēju 450 mg

Erlotinib Mylan devu izraisīja vidējo erlotiniba iedarbību (AUC), kas bija 57,5% no tās, ko novēroja

pēc vienreizējas 150 mg Erlotinib Mylan devas lietošanas, ja netika veikta ārstēšana ar rifampicīnu.

Tāpēc jāizvairās no Erlotinib Mylan lietošanas vienlaicīgi ar CYP3A4 induktoriem. Pacientiem, kuriem

nepieciešama vienlaicīga ārstēšana ar Erlotinib Mylan un spēcīgu CYP3A4 induktoru, piemēram,

rifampicīnu, jāapsver devas palielināšana līdz 300 mg, stingri kontrolējot drošumu (tostarp nieru un

aknu darbību un seruma elektrolītu līmeni) un, ja panesamība ir laba ilgāk nekā 2 nedēļas, var apsvērt

devas palielināšanu līdz 450 mg, stingri kontrolējot drošumu. Iedarbības samazināšanās iespējama arī

tad, ja vienlaicīgi lieto citus induktorus, piemēram, fenitoīnu, karbamazepīnu, barbiturātus vai asinszāli

(Hypericum perforatum). Jāievēro piesardzība, lietojot šīs aktīvās vielas kombinācijā ar erlotinibu. Kad

vien iespējams, jāapsver alternatīvas ārstēšanas iespējas ar zālēm, kurām nepiemīt spēcīga CYP3A4

induktora darbība.

Erlotinibs un kumarīna atvasinājumu grupas antikoagulanti

Ziņots, ka pacientiem, kuri lieto Erlotinib Mylan, ir novērota mijiedarbība ar kumarīna atvasinājumu

grupas antikoagulantiem, tajā skaitā varfarīnu, kā rezultātā pacientiem palielinājies starptautiskais

standartizētais koeficients (International Normalized Ratio - INR) un asiņošanas gadījumu biežums, kas

dažreiz bija ar letālu iznākumu. Pacientiem, kuri lieto kumarīna atvasinājumu grupas antikoagulantus,

regulāri jākontrolē jebkādas protrombīna laika vai INR izmaiņas.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Erlotinibs un statīni

Erlotinib Mylan kombinācija ar statīniem var palielināt statīnu izraisītās miopātijas, kā arī reti novērotās

rabdomiolīzes, rašanās iespēju.

Erlotinibs un smēķētāji

Farmakokinētiskās mijiedarbības pētījuma rezultāti liecina par nozīmīgu AUC

un koncentrācijas

plazmā samazināšanos pēc 24 stundām attiecīgi 2,8, 1,5 un 9 reizes pēc Erlotinib Mylan lietošanas

smēķētājiem, salīdzinot ar nesmēķētājiem. Tāpēc pacienti, kuri vēl arvien smēķē, jāmudina pārtraukt

smēķēšanu pēc iespējas ātrāk pirms Erlotinib Mylan lietošanas uzsākšanas, jo citādi samazināsies

erlotiniba koncentrācija plazmā. Pamatojoties uz pētījuma CURRENTS datiem, pacientiem, kuri aktīvi

smēķē, 300 mg devu lietošana salīdzinājumā ar ieteicamo 150 mg devu lietošanu nav vairojusi

efektivitāti. Drošuma dati 300 mg un 150 mg devām bija līdzvērtīgi; tomēr tiem pacientiem, kuri

saņēma lielāko erlotiniba devu, paaugstinājās izsitumu, intersticiālas plaušu slimības un caurejas

gadījumu sastopamības biežums (skatīt 4.2., 4.4., 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Erlotinibs un P-glikoproteīna inhibitori

Erlotinibs ir P-glikoproteīna aktīvās vielas transportvielas substrāts. Lietojot kombinācijā ar P

glikoproteīna inhibitoriem, piemēram, ciklosporīnu un verapamilu, var mainīties erlotiniba izkliede un/

vai eliminācija. Šīs mijiedarbības sekas, piemēram, attiecībā uz CNS toksicitāti, nav noteiktas. Šādās

situācijās jāievēro piesardzība.

Erlotinibs un zāles, kas ietekmē pH

Erlotinibam raksturīga samazināta šķīdība, ja pH ir augstāks par 5. Zāles, kas ietekmē kuņģa un zarnu

trakta (KZT) augšdaļas pH, var ietekmēt erlotiniba šķīdību un, tādējādi, tā biopieejamību. Erlotiniba

vienlaicīga lietošana ar omeprazolu, protonu sūkņa inhibitoru (PSI), samazināja erlotiniba iedarbību

[AUC] un maksimālo koncentrāciju [C

] attiecīgi par 46% un 61%. T

vai eliminācijas pusperiods

nemainījās. Vienlaicīga Erlotinib Mylan lietošana ar 300 mg H2 receptoru antagonista ranitidīna

samazināja erlotiniba iedarbību [AUC] un maksimālo koncentrāciju [C

] attiecīgi par 33% un 54%.

Erlotinib Mylan devas palielināšana, lietojot to vienlaicīgi ar šiem līdzekļiem, nekompensēs iedarbības

pavājināšanos. Tomēr, lietojot Erlotinib Mylan pārmaiņus 2 stundas pirms vai 10 stundas pēc ranitidīna

pa 150 mg divas reizes dienā, erlotiniba iedarbība [AUC] un maksimālā koncentrācija [C

samazinājās tikai par attiecīgi 15% un 17%. Antacīdu ietekme uz erlotiniba uzsūkšanos nav pētīta, taču

iespējama samazināta uzsūkšanās, radot zemāku koncentrāciju plazmā. Kopumā nav vēlama erlotiniba

un protonu sūkņa inhibitoru kombinācijas lietošana. Ja Erlotinib Mylan lietošanas laikā antacīdu

līdzekļu lietošana ir nepieciešama, tie jālieto vismaz 4 stundas pirms vai 2 stundas pēc Erlotinib Mylan

dienas devas lietošanas. Ja apsver ranitidīna lietošanu, tas jālieto pārmaiņus, proti, Erlotinib Mylan

jālieto vismaz 2 stundas pirms vai 10 stundas pēc ranitidīna lietošanas.

Erlotinibs un gemcitabīns

Ib fāzes pētījumā nekonstatēja nozīmīgu gemcitabīna ietekmi uz erlotiniba farmakokinētiku, nebija arī

nozīmīgas erlotiniba ietekmes uz gemcitabīna farmakokinētiku.

Erlotinibs un karboplatīns/paklitaksels

Erlotinibs palielina platīna koncentrāciju. Klīniskajā pētījumā erlotiniba lietošana vienlaicīgi ar

karboplatīnu un paklitakselu izraisīja kopējā platīna AUC

0-48

palielināšanos par 10,6%. Lai gan

statistiski nozīmīgs, šīs atšķirības apmērs netiek uzskatīts par klīniski nozīmīgu. Klīniskajā praksē var

būt citi blakusfaktori, kas izraisa palielinātu karboplatīna iedarbību, piemēram, nieru darbības

traucējumi. Nozīmīgas karboplatīna vai paklitaksela ietekmes uz erlotiniba farmakokinētiku nebija.

Erlotinibs un kapecitabīns

Kapecitabīns var palielināt erlotiniba koncentrāciju. Lietojot erlotinibu kombinācijā ar kapecitabīnu,

konstatēja statistiski nozīmīgu erlotiniba AUC palielināšanos un C

palielināšanos, kas tuva normas

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

augšējai robežai, salīdzinot ar rādītājiem, kas novēroti citā pētījumā, kurā erlotinibu lietoja

monoterapijā. Erlotinibs nozīmīgi neietekmēja kapecitabīna farmakokinētiku.

Erlotinibs un proteasomu inhibitori

Darbības mehānisma dēļ proteasomu inhibitori, tajā skaitā bortezomibs, varētu ietekmēt EGFR

inhibitoru, tajā skaitā erlotiniba, iedarbību. Šādu ietekmi apstiprina neliels klīnisko datu un preklīnisko

pētījumu datu apjoms, kas liecina par proteasomu izraisītu EGFR sabrukšanu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par erlotiniba lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīta

teratogēna ietekme vai patoloģisku dzemdību izraisīšana. Tomēr nevar izslēgt nevēlamas ietekmes

iespējamību uz grūtniecību, jo pētījumos ar žurkām un trušiem palielinājās embrija/augļa mirstība,

(skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam nav zināms.

Reproduktīvā vecuma sievietes

Reproduktīvā vecuma sievietēm Erlotinib Mylan terapijas laikā jāizsargājas no grūtniecības. Ārstēšanas

laikā, kā arī vismaz 2 nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas jāizmanto piemēroti pretapaugļošanās līdzekļi.

Grūtniecei ārstēšanu drīkst turpināt tikai tad, ja iespējamais ieguvums mātei ir lielāks nekā risks auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai erlotinibs izdalās mātes pienā. Nav pētīta Erlotinib Mylan ietekme uz piena sekrēciju

vai tā klātbūtne krūts pienā. Tā kā iespējamais kaitējums zīdainim nav zināms, mātēm jāiesaka nebarot

bērnu ar krūti gan Erlotinib Mylan lietošanas laikā, gan vismaz divas nedēļas pēc pēdējās devas

saņemšanas.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīta kaitīga ietekme uz fertilitāti. Tomēr nevar izslēgt nevēlamu

ietekmi uz fertilitāti, jo pētījumos ar dzīvniekiem novēroja ietekmi uz reproduktīvajiem rādītājiem

(skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus,

tomēr erlotiniba lietošanas laikā nav novēroti garīgo spēju traucējumi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Erlotiniba lietošanas drošuma novērtējums pamatojas uz datiem par vairāk nekā 1500 pacientiem,

kas tika ārstēti vismaz ar vienu 150 mg erlotiniba devu monoterapijas veidā, kā arī vairāk nekā 300

pacientiem, kuri saņēma 100 mg vai 150 mg erlotiniba kombinācijā ar gemcitabīnu.

Informācija par zāļu izraisīto nevēlamo blakusparādību (NBP) sastopamību, par kurām pēc

erlotiniba monoterapijas vai lietošanas kopā ar ķīmijterapijas līdzekļiem ir ziņots klīnisko pētījumu

laikā, ir apkopota, grupējot pēc Nacionālā Vēža pētījumu institūta kopējiem toksicitātes (NCI-CTC)

un smaguma pakāpes noteikšanas kritērijiem (1. tabula). Par sarakstā minētajām NBP ir ziņots

vismaz 10 % (erlotiniba grupas) pacientu, un ar erlotinibu ārstētajiem pacientiem tās ir bijušas par ≥

3 % biežāk nekā ar salīdzināmajām zālēm ārstētajiem pacientiem. Pārējās NBP, arī tās, kas

novērotas citos pētījumos, ir apkopotas 2. tabulā.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Klīnisko pētījumu laikā novērotās nevēlamās blakusparādības 1. tabulā ir parādītas atbilstoši

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai. Visu zāļu izraisīto nevēlamo blakusparādību sastopamības

raksturošanai ir izmantoti šādi pieņemtie apzīmējumi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības norādītas to nopietnības

samazināšanās secībā.

Nesīkšūnu plaušu vēzis (erlotinibs lietots monoterapijā)

Pirmās izvēles terapija pacientiem ar EGFR mutācijām\

Atklātā, randomizētā III fāzes pētījumā ML20650, kurā piedalījās 154 pacienti, erlotiniba kā pirmās

izvēles terapijas pacientiem ar NSŠPV, kuriem ir EGFR aktivējošas mutācijas, drošums tika novērtēts

75 pacientiem, un šiem pacientiem netika novēroti nekādi jauni signāli saistībā ar drošumu.

Visbiežāk novērotās blakusparādības ar erlotinibu ārstētajiem pacientiem pētījumā ML20650 bija

izsitumi un caureja (jebkādas pakāpes — attiecīgi 80% un 57% pacientu); vairumā gadījumu tās bija

1./2. smaguma pakāpes un ārstējamas bez terapeitiskas iejaukšanās. 3. pakāpes izsitumi un caureja

radās attiecīgi 9% un 4% pacientu. 4. pakāpes izsitumus vai caureju nenovēroja. Gan izsitumu, gan

caurejas dēļ erlotiniba lietošana bija jāpārtrauc 1% pacientu. Devas mainīšana (lietošanas pārtraukšana

vai devas samazināšana) izsitumu un caurejas dēļ bija nepieciešama attiecīgi 11% un 7% pacientu.

Balstterapija

Divos citos dubultmaskētos, randomizētos, ar placebo kontrolētos 3. fāzes pētījumos – BO18192

(SATURN) un BO25460 (IUNO) – erlotinibu lietoja uzturošā terapijā pēc pirmās izvēles ķīmijterapijas.

Šajos pētījumos piedalījās pavisam 1532 pacienti ar progresējošu, recidivējušu vai metastātisku NSŠPV

pēc pirmās izvēles, platīnu saturošas standartterapijas, un šiem pacientiem jauni drošuma signāli netika

atklāti.

BO18192 un BO25460 pētījumā ar erlotinibu ārstētiem pacientiem biežākās blakusparādības bija

izsitumi (pētījumā BO18192 jebkuras smaguma pakāpes – 49,2 % pacientu, 3. pakāpes – 6,0 %

pacientu; pētījumā BO25460 jebkuras smaguma pakāpes – 39,4 % pacientu, 3. pakāpes – 5,0%

pacientu) un caureja (pētījumā BO18192 jebkuras smaguma pakāpes – 20,3 % pacientu, 3. pakāpes –

1,8 % pacientu; pētījumā BO25460 jebkuras smaguma pakāpes – 24,2% pacientu, 3. pakāpes – 2,5 %

pacientu). Nevienā no pētījumiem netika novēroti 4. pakāpes izsitumi vai caureja. BO18192 pētījumā

erlotiniba lietošana izsitumu vai caurejas dēļ bija jāpārtrauc attiecīgi 1 % un < 1 % pacientu, bet

BO25460 pētījumā izsitumu vai caurejas dēļ šo zāļu lietošana nebija jāpārtrauc nevienam pacientam.

BO18192 pētījumā izsitumu vai caurejas dēļ erlotiniba devas maiņa (lietošanas pārtraukšana uz laiku

vai devas samazināšana) bija nepieciešama attiecīgi 8,3 % un 3 % pacientu, bet BO25460 pētījumā –

attiecīgi 5,6 % un 2,8 % pacientu.

Otrās un nākamo izvēļu terapija

Randomizētā, dubultmaskētā pētījumā (BR.21; erlotinibu lietojot kā otrās izvēles terapiju) izsitumi (75

%) un caureja (54 %) bija visbiežāk novērotās blakusparādības (BP). Vairums bija 1./2. smaguma

pakāpes un izzuda bez ārstēšanas. 3./4. pakāpes izsitumi un caureja radās attiecīgi 9 % un 6 % ar

erlotinibu ārstēto pacientu, katras blakusparādības dēļ 1 % pacientu pārtrauca pētījumu. Devas

samazināšana izsitumu un caurejas dēļ bija nepieciešama attiecīgi 6 % un 1 % pacientu. BR.21 pētījumā

laika mediāna līdz izsitumu parādīšanās brīdim bija 8 dienas un laika mediāna līdz caurejas rašanās

brīdim bija 12 dienas.

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Parasti izsitumi izpaužas vieglu vai vidēji smagu eritematozu un papulopustulāru izsitumu veidā, un var

rasties vai pastiprināties saules starojumam pakļautos ādas apvidos. Pacientiem, kas uzturas saulē, var

ieteikt valkāt aizsargājošu apģērbu un/vai lietot krēmu ar saules aizsargfiltru (piemēram, minerālus

saturošu līdzekļu).

Aizkuņģa dziedzera vēzis (lietojot erlotinibu vienlaicīgi ar gemcitabīnu)

Biežāk novērotās blakusparādības pivotālajā pētījumā PA.3 pacientiem ar aizkuņģa dziedzera vēzi, kas

saņēma 100 mg erlotiniba un gemcitabīnu, bija nogurums, izsitumi un caureja. Erlotiniba un

gemcitabīna grupā par 3./4. pakāpes izsitumiem un caureju ziņoja 5% pacientu (par katru

blakusparādību). Laika mediāna līdz izsitumu un caurejas parādīšanās brīdim bija attiecīgi 10 dienas un

15 dienas. Gan izsitumu, gan caurejas dēļ 2% pacientu bija jāsamazina deva un līdz 1 % pacientu, kas

saņēma erlotinibu un gemcitabīnu, bija jāpārtrauc dalība pētījumā.

1. tabula. NBP, kas novērotas ≥ 10 % pacientu pētījumā BR.21 (ar erlotinibu ārstētajiem) un pētījumā PA.3

(ar erlotinibu un gemcitabīnu ārstētajiem), un NBP, kas novērotas biežāk (≥ 3 % pacientu) nekā pēc placebo

lietošanas pētījumā BR.21 (ar erlotinibu ārstētajiem) un pētījumā PA.3 (ar erlotinibu un gemcitabīnu

ārstētajiem).

Erlotinibs (BR.21)

N = 485

Placebo (PA.3)

N = 259

Visbiežāk

novēroto

blakusparādību

biežuma

kategorija

NCI-CTC pakāpe

Jebkuras

pakāpes

3.

4.

Jebkuras

pakāpes

3.

4.

MedDRA ieteicamais termins

%

%

%

%

%

%

Infekcijas un infestācijas

Infekcija*

< 1

ļoti bieži

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Ķermeņa masas

samazināšanās

-

ļoti bieži

ļoti bieži

Acu bojājumi

Keratoconjunctivitis sicca

Konjunktivīts

<1

-

ļoti bieži

ļoti bieži

Psihiskie traucējumi

Depresija

ļoti bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Neiropātija

Galvassāpes

< 1

<1

ļoti bieži

ļoti bieži

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes

slimības

Aizdusa

Klepus

ļoti bieži

ļoti bieži

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju