Duracef 500 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Cefadroksils
Pieejams no:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Czech Republic
ATĶ kods:
J01DB05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cefadroxil
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pencef Pharma GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000712

Saskaņots ZVA 24.10.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Duracef 500 mg cietās kapsulas

Cefadroxilum monohydricum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Duracef un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Duracef lietošanas

Kā lietot Duracef

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Duracef

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Duracef un kādam nolūkam to lieto

Duracef ir cefalosporīnu grupas antibiotika. Cefalosporīni bojā baktēriju šūnas sieniņu, un tāpēc tiem piemīt

baktērijas iznīcinoša darbība. Pirms terapijas ārsts var veikt analīzes, lai noteiktu ierosinātāju jutību pret šīm

zālēm.

Duracef lieto, lai ārstētu infekcijas, ko izraisījušas pret cefadroksilu jutīgas baktērijas:

augšējo un dziļo elpceļu infekcijas: tonsilīts, faringīts;

ādas un mīksto audu infekcijas: piodermija, impetigo, abscess, furunkuls;

urīnceļu infekcijas: cistīts, pielonefrīts.

2.

Kas Jums jāzina pirms Duracef lietošanas

Nelietojiet Duracef šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret cefadroksilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai jebkuru

cefalosporīnu antibiotiku.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Duracef, nepieciešama šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret penicilīnu grupas zālēm;

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, jo tas var ietekmēt devas nozīmēšanu;

ja Jums agrāk diagnosticēts kolīts vai ārstēšanas laikā parādās caureja.

Citas zāles un Duracef

Cefalosporīnu grupas antibiotikas var samazināt perorālo kontraceptīvo līdzekļu efektivitāti un palielināt iekšķīgi

lietojamo antikoagulantu iedarbību. Informējiet ārstu, ja lietojat probenecīdu (podagras ārstēšanai).

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Duracef kopā ar uzturu

Šīs zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat,

ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Izvairieties to darīt, ja Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus ir pasliktinājušās.

Duracef cietās kapsulas satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Duracef

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem ar ķermeņa masu >40 kg

Faringīts un tonsilīts

Ieteicamā deva ir 1 g dienā vienā devā vai divās vienādi sadalītās devās vismaz 10 dienas.

Augšējo un dziļo elpceļu infekcijas

Vieglu infekciju gadījumos ieteicamā deva ir 1 g dienā divās vienādi sadalītās devās. Vidēji smagu un smagu

infekciju ārstēšanai ieteicamā deva ir 1-2 g dienā divās vienādi sadalītās devās.

Ādas un mīksto audu infekcijas

Ieteicamā deva ir 1 g dienā vienā devā vai divās vienādi sadalītās devās.

Urīnceļu infekcijas

Ieteicamā deva ir 2 g dienā divās vienādi sadalītās devās. Nekomplicētas apakšējo urīnceļu infekcijas (piem.,

cistīta) gadījumā ieteicamā deva ir 1 g vai 2 g dienā vienā devā vai divās vienādi sadalītās devās.

Bērniem ar ķermeņa masu <40 kg

Ieteicamā deva bērniem ir 25-50 mg/kg dienā, ievadot divās vienādi sadalītās devās (ik pēc 12 stundām).

Faringīta, tonsilīta vai impetigo gadījumā ieteicamo dienas devu var lietot vienā reizē.

Maksimālā deva bērniem nedrīkst pārsniegt maksimālo devu pieaugušiem.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss

50 ml/min) ārsts ordinē mazāku devu. Pēc

pirmās standarta devas lietošanas jāpagarina laiks starp nākošām devām.

Kamēr neesat pabeiguši ārsta nozīmēto terapijas kursu, nepārtrauciet lietot šīs zāles, pat ja Jūs vai Jūsu bērns

jūtas labāk. Tas palīdzēs pilnībā atbrīvoties no infekcijas.

Infekciju ārstēšanai, kuras izraisījusi baktērija bēta hemolītiskais streptokoks, ārsts nozīmēs Duracef lietošanas

kursu vismaz 10 dienu garumā. Bēta hemolītiskais streptokoks parasti izraisa iekaisušu kaklu un ir inficētās

brūcēs.

Ja esat lietojis Duracef vairāk nekā noteikts

Nekavējoties paziņojiet to ārstam un vērsieties tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Dodoties uz slimnīcu,

paņemiet līdzi zāļu tukšo iepakojumu un atlikušās zāles.

Var rasties gremošanas trakta traucējumi vai izsitumi uz ādas.

Ja esat aizmirsis lietot Duracef

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis devu, ieņemiet to tiklīdz atceraties. Tas

palīdzēs nodrošināt ķermenī pastāvīgu zāļu daudzumu. Ja deva ir aizmirsta un ir gandrīz pienācis laiks

nākamajai devai, tad iedzeriet zāles tagad un nākošo devu ieņemiet pēc 5-6 stundām, un turpiniet lietot zāles, kā

to noteica ārsts.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet lietot zāles un sazinieties ar ārstu, ja parādās kāds no šādiem simptomiem:

sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums, rīšanas vai elpošanas grūtības, izsitumi uz ādas, nātrene vai

nieze. Šīs var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežas blakusparādības (vairāk nekā 1 no 100, mazāk nekā 1 no 10 pacientiem)

slikta dūša un vemšana, caureja, gremošanas traucējumi, drudzis.

Retas blakusparādības (vairāk nekā 1 no 10000, mazāk kā 1 no 1000 pacientiem)

nātrene, izsitumi, nieze, vaginālā infekcija.

Citas reti novērotas blakusparādības

kandidoze (dzimumorgānu nieze vai kandidoze);

ādas bojājumi (Stīvensa-Džonsona sindroms, daudzformu eritēma - ja Jums ir gripai līdzīgi simptomi ar

sāpīgiem, sarkaniem vai purpursārtiem izsitumiem, kas izplatās, radot ādas virsējā slāņa atmiršanu vai

nolobīšanos, čulgas uz ādas un gļotādas, sevišķi mutē, degunā un acīs, nekavējoties sazinieties ar

ārstu), toksiska epidermas nekrolīze (ādas atslāņošanās);

sāpes locītavās (artralģija).

Ļoti reti gadās izmaiņas asins analīzēs vai aknu darbības traucējumi. Ziņojiet ārstam par caureju ar asinīm vai

gļotām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Duracef

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera pēc EXP. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Duracef satur

Aktīvā viela ir cefadroksils (monohidrāta veidā). Katra kapsula satur 500 mg cefadroksila.

Citas sastāvdaļas ir: magnija stearāts, koloidālais silīcija dioksīds, laktozes monohidrāts. Kapsulas

apvalks satur želatīnu un titāna dioksīdu (E171), melno tinti.

Duracef ārējais izskats un iepakojums

Duracef 500 mg cietās kapsulas ir baltas, necaurspīdīgas, tām uzdrukāts melns numurs “7244”, tās satur baltu

pulveri. Kartona kastīte ar 12 cietām kapsulām blisteros.

Primārā iepakojuma tulkojums

Duracef

Pharma Swiss

Duracef 500 mg

cietās kapsulas

cefadroksila monohidrāts

Derīgs līdz (EXP)

Sērija (LOT)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Čehija

Ražotājs

PenCef Pharma GmbH, Schützenanger 9, 37081 Göttingen, Lower Saxony, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju