Decaris 150 mg tablete

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Levamizols
Pieejams no:
Gedeon Richter Romania S.A., Romania
ATĶ kods:
P02CE01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Levamisol
Deva:
150 mg
Zāļu forma:
Tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Gedeon Richter Romania S.A., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000509

Saskaņots ZVA 16.09.2016.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Decaris 150 mg tablete

Levamizolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Decaris 150 mg tabletes (turpmāk Decaris) un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Decaris lietošanas

Kā lietot Decaris

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Decaris

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Decaris un kādam nolūkam to lieto

Decaris aktīvā viela, levamizols, ir ātras iedarbības prettārpu līdzeklis. Tas tārpam izraisa neiromuskulāru

paralīzi. Paralizētie tārpi tiek izvadīti normālas vēdera izejas veidā; parasti tas notiek 24 stundu laikā pēc

levamizola lietošanas.

Decaris ir indicēts sekojošu kuņģa zarnu trakta infestāciju ārstēšanai: Ascaris lumbricoides (milzu

apaļtārpi), Necator americanus

(āķtārpi) un

Ancylostoma duodenale

(sauc arī par vecās pasaules

āķtārpiem).

2. Kas Jums jāzina pirms Decaris lietošanas

Nelietojiet Decaris šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret levamizolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Decaris lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bieža levamizola lietošana var izraisīt alerģiskas reakcijas. Tādēļ nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu.

Piesardzība jāievēro vienlaikus lietojot ar citām zālēm, kas var ietekmēt asins šūnu veidošanos.

Dažiem pacientiem, parasti 2-3 nedēļas pēc terapijas, tiek ziņots par encefalopātijai līdzīgu sindromu.

Tiek ziņots par asinsvadu iekaisuma veidu, levamizola nereglamentētas lietošanas gadījumā, lai imitētu

kokaīnu.

Decaris terapijas laikā alkohola lietošana nav ieteicama.

Bērni un pusaudži

Decaris 150 mg tabletes nedrīkst lietot bērnu ārstēšanā.

Citas zāles un Decaris

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Vienlaikus lietošana ar citām zālēm, piemēram, antikoagulantiem (zāles pret asins recēšanu), noteiktiem

pretepilepsijas līdzekļiem (fenitoīns) vai citām prettārpu zālēm (albendazols, ivermektīns) var ietekmēt

Decaris iedarbību vai Decaris var izmainīt šo zāļu iedarbību, tāpēc šādos gadījumos, vaicājiet padomu

ārstam.

Decaris kopā ar alkoholu

Decaris terapijas laikā alkohola lietošana nav ieteicama. Aktīvās vielas un alkohola vienlaikus lietošana

var izraisīt sāpes vēderā, sliktu dūšu, vemšanu, galvassāpes un pietvīkumu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ja Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Decaris nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai krūts barošanas laikā, to var tikai izņēmuma gadījumā pēc

ārsta norādījuma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Decaris vispār neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, lai gan tiek ziņots par

encefalopātiju (traucējumi, kas ietekmē smadzenes, izraisot psihiskā stāvokļa pārmaiņas un neiroloģiskus

simptomus) kā ļoti retu terapijas nevēlamu blakusparādību.

Decaris satur laktozi (piena cukurs) un saharozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Saskaņots ZVA 16.09.2016.

3. Kā lietot Decaris

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Parastā deva ir 1 tablete (150 mg) vienreizējas devas veidā.

Tableti vēlams lietot pēc vieglas maltītes vakarā, uzdzerot nedaudz ūdens.

Lai atbrīvotos no tārpiem, pietiek ar vienu devu. Smagas āķtārpu infekcijas gadījumā, vienu līdz septiņu

dienu laikā pēc pirmās devas, ārstēšanu var atkārtot tikai pēc ārsta norādījumiem.

Caurejas līdzekļi vai īpaša diēta terapijas laikā nav nepieciešama.

Ja esat lietojis Decaris vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, ir iespējami šādi pārdozēšanas simptomi un pazīmes:

slikta dūša, vemšana, caureja, galvassāpes, reibonis, apjukums, krampji, krampju lēkmes un letarģija.

Ja esat lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu, kas zinās, kādi pasākumi ir

jāveic.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbūtiskākais blakusefekts par kuru tiek ziņots, ir ļoti reta (var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 10000)

blakusparādība. Ja Jums rodas šie simptomi, nekavējoties griezieties pie ārsta.

encefalopātija: dažas nedēļas pēc zāļu lietošanas var rasties galvassāpes, personības izmaiņas,

nespēja koncentrēties, letarģija, depresīvs garastāvoklis, trīce, vājums ekstremitātēs, neapzinātas

acu kustības, muskuļu raustīšanās, elpošanas traucējumi, pastiprināts nogurums vai aizmāršība.

Pēc levamizola lietošanas var rasties sekojošas blakusparādības:

bieži (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem): sāpes vēderā;

retāk (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem): galvassāpes, nieze;

reti (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem): drudzis;

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): slikta dūša, vemšana, caureja, izsitumi.

Jebkuru zāļu lietošana var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Decaris

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām (EXP:), kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Decaris satur

Aktīvā viela ir 177 mg levamizola hidrohlorīda (atbilst 150 mg levamizola).

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, povidons, talks, saharoze, laktozes monohidrāts un kukurūzas

ciete.

Decaris ārējais izskats un iepakojums

Decaris tabletes ir gandrīz baltas, apaļas, plakanas, slīpām malām ar iespiestu uzdruku „DECARIS 150”

vienā pusē. Blisteris satur vienu tableti. Blistera plāksnīte ir iepakota salokāmā kartona kārbiņā.

Primārā marķējuma tulkojums

DECARIS 150mg

Tablete

Levamizols

Gedeon Richter Romania S.A.

Derīgs līdz (EXP) Sērijas Nr. (Serie)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Romania S.A.

Str. Cuza –Voda nr. 99-105, Targu-Mures, Rumānija.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga,

LV-1005, t. 67381170

Saskaņots ZVA 16.09.2016.

Reģistrācijas Nr. I000509

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2016. gada septembris

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju