Cryomarex Rispens

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Novājinātu Marek slimības vīruss, Rispens starin
Pieejams no:
MERIAL S.A.S., Francija
ATĶ kods:
QI01AD03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Attenuated Marek's disease virus, Rispens starin
Zāļu forma:
suspensija un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
MERIAL Porte des Alpes, Francija
Ārstniecības grupa:
cāļi
Autorizācija numurs:
V/MRP/14/0044

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/16/0031

Porcilis Ery+Parvo+Lepto suspensija injekcijām cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis Ery+Parvo+Lepto suspensija injekcijām cūkām.

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra 2 ml deva satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēti turpmāk minēto mikroorganismu celmi:

Erysipelothrix rhusiopathiae serotips 2 (celms M2) ≥ 1 ppd

Cūku parvovīruss (celms 014)

≥ 130 U

Leptospira interrogans serogrupa Canicola serovariants Portland-Vere

(celms Ca-12-000)

≥ 2816 U

Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovariants Copenhageni

(celms Ic-02-001)

≥ 210 U

Leptospira interrogans serogrupa Australis serovariants Bratislava (celms As-05-073) ≥ 1704 U

Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovariants Dadas (celms Gr-01-005) ≥ 648 U

Leptospira interrogans serogrupa Pomona serovariants Pomona (celms Po-01-000) ≥ 166 U

Leptospira santarosai serogrupa Tarassovi serovariants Gatuni (celms S1148/02) ≥ 276 U

Adjuvants:

-tokoferola acetāts

150 mg

Palīgviela:

Formaldehīds (konservants)

0,4-1 mg

Aizsargājoša deva cūkai, salīdzinot ar atsauces preparātu, kas uzrāda aizsargājošo efektivitāti cūkām.

Nosakot antigēnu masu ar in vitro potences testu (ELISA).

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Cūku aktīvai imunizācijai:

- lai samazinātu cūku rozes klīniskos simptomus (ādas bojājumi un drudzis), ko izraisa

Erysipelothrix rhusiopathiae, serotips 1 un serotips 2.

- lai samazinātu transplacentālo infekciju, vīrusu slodzi un augļa mirstību, ko izraisa cūku

parvovīruss.

- lai samazinātu klīniskos simptomus (paaugstināta ķermeņa temperatūra un un samazināta

barības uzņemšana vai aktivitāte), infekciju un baktēriju izdalīšanu, ko izraisa L. interrogans

serogrupas Canicola serovariants Canicola.

- lai samazinātu klīniskos simptomus (paaugstināta ķermeņa temperatūra un un samazināta

barības uzņemšana vai aktivitāte), infekcijas smagumu un augļa mirstību, ko izraisa L.

interrogans serogrupas Pomona serovariants Pomona.

- lai samazinātu infekciju, ko izraisa L. interrogans serogrupas Icterohaemorrhagiae

serovarianti Copenhageni un Icterohaemorrhagiae, L. interrogans serogrupas Australis

serovariants Bratislava, L. kirschneri serogrupas Grippotyphosa serovarianti Grippotyphosa

un Bananal/Liangguang, L. weilii serogrupas Tarassovi serovariants Vughia un L.

borgpetersenii serogrupas Tarassovi serovariants Tarassovi.

Imunitātes sākums:

E. rhusiopathiae: 3 nedēļas

Cūku parvovīruss: 10 nedēļas

Leptospira serogrupas: 2 nedēļas

Imunitātes ilgums:

E. rhusiopathiae: 6 mēneši cūku parvovīruss: 12 mēneši

Leptospira serogrupa Australis: 6 mēneši

Leptospira serogrupas Canicola, Icterohaemorrhagiae,

Grippotyphosa, Pomona un Tarassovi: 12 mēneši

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti bieži var novērot pārejošas lokālas reakcijas galvenokārt sarkana, mīksta līdz cieta,

nesāpīga pietūkuma veidā. Parasti lokālu reakciju diametrs ir ≤ 5 cm; ļoti retos gadījumos

lokālu reakciju diametrs atsevišķiem dzīvniekiem var būt līdz 20 cm diametrā. Visas lokālās

reakcijas pilnībā izzūd aptuveni 2 nedēļu laikā pēc vakcinācijas. Atsevišķiem dzīvniekiem reti

var novērot vidēji smagas sistēmiskas reakcijas, piemēram, vemšanu, apsārtumu, ātru

elpošanu un raustīšanos, kas izzūd dažu minūšu laikā. Atsevišķiem dzīvniekiem retāk var

novērot pārejošu ēstgribas pavājināšanos vai aktivitātes samazināšanos. Ēstgriba un aktivitāte

pilnībā atjaunojas nedēļas laikā. Ķermeņa temperatūras paaugstināšanos ļoti bieži var novērot

līdz divām dienām pēc vakcinācijas. Novērotā vidējā ķermeņa temperatūras paaugstināšanās

bija 0,5 °C (atsevišķos gadījumos maksimālais paaugstinājums bija 1,5 °C).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)

viena ārstēšanas kursa laikā);

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Intramuskulārai lietošanai. Vienreizēja 2 ml deva jāievada kakla rajonā.

Pamatvakcinācijas shēma: cūkām, kas līdz šim nav tikušas vakcinētas, pirmā injekcija jāveic

6 līdz 8 nedēļas pirms gaidāmā apsēklošanas datuma un otra injekcija – 4 nedēļas vēlāk.

Revakcinācija: vienreizēja revakcinācija ar šīm veterinārajām zālēm jāveic katru gadu. Sešus

mēnešus pēc katras vakcinācijas ar šīm veterinārajām zālēm jāveic vienreizēja revakcinācija

ar Erysipelotrix rhusiopathiae saturošu preparātu, kas jāievada imunitātes uzturēšanai pret

Erysipelotrix rhusiopathiae. Ja ir iepriekš zināma infekcija ar L. interrogans serogrupu

Australis, jāveic vienreizēja revakcinācija ar šīm veterinārajām zālēm ik pēc sešiem

mēnešiem, jo nav zināms, vai un cik ilgi imunitāte šai serogrupai saglabājas pēc sešiem

mēnešiem.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms vakcīnas lietošanas ļaut tai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Izvairīties no piesārņojuma ievadīšanas.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 – 8

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu

lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc vakcīnas dubultas devas ievadīšanas nav novērotas citas blakusparādības, kas nav minētas

6 punktā.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi

pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmērs:

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 20 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 20 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 50 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 50 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 100 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/16/0031

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis Ery+Parvo+Lepto suspensija injekcijām cūkām.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 2 ml deva satur :

Aktīvās vielas:

Inaktivēti turpmāk minēto mikroorganismu celmi:

Erysipelothrix rhusiopathiae serotips 2 (celms M2) ≥ 1 ppd

Cūku parvovīruss (celms 014)

≥ 130 U

Leptospira interrogans serogrupa Canicola, serovariants Portland-Vere

(celms Ca-12-000)

≥2816 U

Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae, serovariants Copenhageni

(celms Ic-02-001)

≥ 210 U

Leptospira interrogans serogrupa Australis, serovariants Bratislava(celms As-05-073) ≥ 1704 U

Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa, serovariants Dadas (celms Gr-01-005) ≥ 648 U

Leptospira interrogans serogrupa Pomona, serovariants Pomona (celms Po-01-000) ≥ 166 U

Leptospira santarosai serogrupa Tarassovi, serovariants Gatuni (celms S1148/02) ≥ 276 U

Adjuvants:

-tokoferola acetāts

150 mg

Palīgviela:

Formaldehīds (konservants)

0,4-1 mg

Aizsargājoša deva cūkai, salīdzinot ar atsauces preparātu, kas uzrāda aizsargājošo

efektivitāti cūkām.

Nosakot antigēnu masu ar in vitro potences testu (ELISA).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Viendabīga, balta līdz gandrīz balta suspensija pēc saskalināšanas.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Cūku aktīvai imunizācijai:

- lai samazinātu cūku sarkanguļas klīniskos simptomus (ādas bojājumi un drudzis), ko izraisa

Erysipelothrix rhusiopathiae, serotips 1 un serotips 2.

- lai samazinātu transplacentālo infekciju, vīrusu slodzi un augļa mirstību, ko izraisa cūku

parvovīruss.

- lai samazinātu klīniskos simptomus (paaugstināta ķermeņa temperatūra un samazināta

barības uzņemšana vai aktivitāte), infekciju un baktēriju izdalīšanu, ko izraisa L. interrogans

serogrupas Canicola serovariants Canicola.

- lai samazinātu klīniskos simptomus (paaugstināta ķermeņa temperatūra un un samazināta

barības uzņemšana vai aktivitāte), infekcijas smagumu un augļa mirstību, ko izraisa L.

interrogans serogrupas Pomona serovariants Pomona.

- lai samazinātu infekciju, ko izraisa L. interrogans serogrupas Icterohaemorrhagiae

serovarianti Copenhageni un Icterohaemorrhagiae, L. interrogans serogrupas Australis

serovariants Bratislava, L. kirschneri serogrupas Grippotyphosa serovarianti Grippotyphosa

un Bananal/Liangguang, L. weilii serogrupas Tarassovi serovariants Vughia un L.

borgpetersenii serogrupas Tarassovi serovariants Tarassovi.

Imunitātes sākums:

E. rhusiopathiae: 3 nedēļas

Cūku parvovīruss: 10 nedēļas

Leptospira serogrupas: 2 nedēļas

Imunitātes ilgums:

E. rhusiopathiae: 6 mēneši

Cūku parvovīruss: 12 mēneši

Leptospira serogrupa Australis: 6 mēneši

Leptospira serogrupas Canicola, Icterohaemorrhagiae,

Grippotyphosa, Pomona un Tarassovi: 12 mēneši

4.3

Kontrindikācijas

Nav.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ļoti bieži var novērot pārejošas lokālas reakcijas galvenokārt sarkana, mīksta līdz cieta,

nesāpīga pietūkuma veidā. Parasti lokālu reakciju diametrs ir ≤ 5 cm; ļoti retos gadījumos

lokālu reakciju diametrs atsevišķiem dzīvniekiem var būt līdz 20 cm diametrā. Visas lokālās

reakcijas pilnībā izzūd aptuveni 2 nedēļu laikā pēc vakcinācijas. Atsevišķiem dzīvniekiem reti

var novērot vidēji smagas sistēmiskas reakcijas, piemēram, vemšanu, apsārtumu, ātru

elpošanu un raustīšanos, kas izzūd dažu minūšu laikā. Atsevišķiem dzīvniekiem retāk var

novērot pārejošu ēstgribas pavājināšanos vai aktivitātes samazināšanos. Ēstgriba un aktivitāte

pilnībā atjaunojas nedēļas laikā. Ķermeņa temperatūras paaugstināšanos ļoti bieži var novērot

līdz divām dienām pēc vakcinācijas. Novērotā vidējā ķermeņa temperatūras paaugstināšanās

bija 0,5 °C (atsevišķos gadījumos maksimālais paaugstinājums bija 1,5 °C).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)

viena ārstēšanas kursa laikā);

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu

lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

4.9

Devas un lietošanas veids

Pirms vakcīnas lietošanas ļaut tai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Izvairīties no piesārņojuma ievadīšanas.

Intramuskulārai lietošanai.

Vienreizēja 2 ml deva jāievada kakla rajonā.

Pamatvakcinācijas shēma: cūkām, kas līdz šim nav tikušas vakcinētas, pirmā injekcija jāveic

6 līdz 8 nedēļas pirms gaidāmā apsēklošanas datuma un otra injekcija – 4 nedēļas vēlāk.

Revakcinācija: vienreizēja revakcinācija ar šīm veterinārajām zālēm jāveic katru gadu. Sešus

mēnešus pēc katras vakcinācijas ar šīm veterinārajām zālēm jāveic vienreizēja revakcinācija

ar Erysipelotrix rhusiopathiae saturošu vakcīnu, kas jāievada imunitātes uzturēšanai pret

Erysipelotrix rhusiopathiae. Ja ir iepriekš zināma infekcija ar L. interrogans serogrupu

Australis, jāveic vienreizēja revakcinācija ar šīm veterinārajām zālēm ik pēc sešiem

mēnešiem, jo nav zināms, vai un cik ilgi imunitāte šai serogrupai saglabājas pēc sešiem

mēnešiem.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pēc vakcīnas dubultas devas ievadīšanas nav novērotas citas blakusparādības, kas nav minētas

4.6. apakšpunktā.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: imunoloģiskās veterinārās zāles Suidae dzimtai. Inaktivētu vīrusu

un inaktivētu baktēriju vakcīna cūkām. ATĶ vet kods: QI09AL07.

Vakcīna stimulē aktīvās imunitātes veidošanos cūkām pret E. rhusiopathiae, cūku

parvovīrusu, L. interrogans serogrupas Canicola serovariantu Canicola, L. interrogans

serogrupas Icterohaemorrhagiae serovariantu Copenhageni un Icterohaemorrhagiae, L.

interrogans serogrupas Australis serovariantu Bratislava, L. kirschneri serogrupas

Grippotyphosa serovariantu Grippotyphosa un Bananal/Liangguang, L. interrogans

serogrupas Pomona serovariantu Pomona, L. weilii serogrupas Tarassovi serovariantu Vughia

un L. borgpetersenii serogrupas Tarassovi serovariantu Tarassovi.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Formaldehīds

-tokoferola acetāts

Polisorbāts 80

Simetikons

Nātrija hlorīds

Kālija hlorīds

Kālija dihidrogēnfosfāts

Dinātrija fosfāta dihidrāts

Ūdens injekcijām

6.2

Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Šo veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 – 8

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

PET flakoni ar 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas), 100 ml (50 devas) vai 250 ml (125 devas),

noslēgti ar halogēnbutilgumijas (I tipa, Ph. Eur.) aizbāzni un aizvākoti ar alumīnija vāciņu.

Iepakojuma izmērs:

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 20 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 20 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 50 ml.

Kartona kārba ar 10 flakoniem pa 50 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 100 ml.

Kartona kārba ar 1 flakonu pa 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

Win de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/16/0031

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 06/10/2016

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2016

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju