Cefaseptin

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Cefaleksīns
Pieejams no:
Vetoquinol S.A., Francija
ATĶ kods:
QJ01DB01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cefalexinum
Deva:
750 mg
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Vetoquinol S.A., Francija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/15/0051

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cefaseptin 300 mg tabletes suņiem

V/DCP/15/0050

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefaseptin 300 mg tabletes suņiem

Cefalexinum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienas tabletes sastāvs

Cefaleksīns (cefaleksīna monohidrāta veidā)…………………………………

300 mg

Iegarenas bēškrāsas tabletes.

Šīs tabletes var sadalīt divās vai četrās vienādās daļās.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu, ieskaitot Staphylococcus spp., izraisītu bakteriālu

ādas infekciju (ieskaitot dziļās un virsējās piodermas) ārstēšanai.

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu, ieskaitot Escherichia coli, izraisītu urīnceļu infekciju

(ieskaitot nefrītu un cistītu) ārstēšanai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citiem cefalosporīniem, citām β-

laktāmu grupas vielām vai kādu no palīgvielām.

Nelietot, ja mikroorganismi ir rezistenti pret cefalosporīniem vai penicilīniem.

Nelietot trušiem, jūrascūciņām, kāmjiem un smilšu pelēm.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažiem suņiem pēc šo zāļu ievadīšanas ļoti retos gadījumos ir novērota slikta dūša, vemšana

un/vai caureja.

Retos gadījumos ir iespējama paaugstināta jutība.

Ja rodas paaugstināta jutība, ārstēšana jāpārtrauc.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)

viena ārstēšanas kursa laikā);

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg cefaleksīna uz kilogramu ķermeņa svara (kas atbilst 30 mg zāļu uz kilogramu

ķermeņa svara dienā).

Ārstēšanas ilgums:

– 14 dienas urīnceļu infekciju gadījumos;

– vismaz 15 dienas virsēju bakteriālu ādas infekciju gadījumos;

– vismaz 28 dienas dziļu bakteriālu ādas infekciju gadījumos.

Ja nepieciešams, šīs tabletes ir drīkst sasmalcināt vai pievienot barībai.

Smagos vai akūtos gadījumos devu var dubultot, ja vien nav diagnosticēta mazspēja (skatīt

apakšpunktu “Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem”).

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu, ka netiek lietota pārāk maza deva, pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka

ķermeņa svars.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 48 stundas.

Visas daļēji izlietotās tabletes jāatliek atpakaļ atvērtajā blisteriepakojumā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz kārbiņas pēc

apzīmējuma EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem

Atbildīgajam

veterinārārstam

rūpīgi

jāapsver,

virsējās

piodermas

ārstēšanai

lietot

antibiotikas sistēmiski vai to vietā lietot antibiotikas nesaturošus līdzekļus.

Tāpat kā ar citām antibiotikām, kas galvenokārt tiek izvadītas caur nierēm, nieru funkcijas

traucējumu gadījumos ir iespējama sistēmiska zāļu uzkrāšanās organismā. Ja ir diagnosticēta

nieru mazspēja, jāsamazina deva, turklāt nav atļauts vienlaikus lietot pretmikrobu līdzekļus,

par kuriem zināms, ka tie ir nefrotoksiski.

Nelietot, lai ārstētu kucēnus, kuriem ķermeņa svars ir mazāks par1 kg.

Veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutīguma pārbaudes

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo,

fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu.

Ja zāļu lietošanā netiek ievēroti zāļu aprakstā minētie norādījumi, var palielināties pret

cefaleksīnu rezistento baktēriju sastopamība un samazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem

cefalosporīniem un penicilīniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi..

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var

izraisīt

paaugstinātu

jutību

(alerģiju).

Paaugstināta

jutība

pret

penicilīniem

izraisīt

krusteniskas reakcijas ar cefalosporīniem vai otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas uz šīm

vielām var būt nopietnas.

Nestrādājiet ar šīm zālēm, ja zināt, ka esat sensibilizēts vai ja jums ir ieteikts

nestrādāt ar šādiem preparātiem.

šīm

zālēm

jāstrādā

ļoti

uzmanīgi

ievērojot

visus

ieteiktos

piesardzības

pasākumus, lai nepieļautu ekspozīciju. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Ja pēc ekspozīcijas jums attīstās tādi simptomi kā ādas izsitumi, jums nepieciešama

medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam šis brīdinājums. Nopietnāki simptomi ir

sejas, lūpu vai acu tūska vai apgrūtināta elpošana, un to dēļ ir nepieciešama steidzama

medicīniska palīdzība.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums kucēm grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai

pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lai nodrošinātu efektivitāti, šīs veterinārās zāles nelietot kombinācijā ar bakteriostatiskajām

antibiotikām.

Vienlaicīga

pirmās

paaudzes

cefalosporīnu

aminoglikozīdu

grupas

antibiotiku

dažu

diurētisko

līdzekļu,

piemēram,

furosemīda,

lietošana

palielināt

nefrotoksicitātes risku.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Ar dzīvniekiem veiktajos pētījumos, kuru laikā divas reizes dienā tika lietotas līdz piecas

reizes lielākas devas (15 mg cefaleksīna/kg) par ieteicamajām, ir novērota laba šo zāļu

panesamība.

Pēc pārdozēšanas ir paredzamas nevēlamās blakusparādības, kas var rasties lietojot noteikto

devu. Pārdozēšanas gadījumā ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

10/2015

15.

CITA INFORMĀCIJA

PVH/alumīnija/OPA-PVH blisteri.

Kartona kārbiņas ar vienu blisteri pa 10 tabletēm.

Kartona kārbiņas ar 10 blisteriem pa 10 tabletēm.

Kartona kārbiņas ar 25 blisteriem pa 10 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/15/0050

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefaseptin 300 mg tabletes suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienas tablete satur:

Aktīvā viela:

Cefaleksīns (cefaleksīna monohidrāta veidā) ..................................................... 300 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Iegarenas bēškrāsas tabletes.

Šīs tabletes var sadalīt divās vai četrās vienādās daļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu, ieskaitot Staphylococcus spp., izraisītu bakteriālu

ādas infekciju (ieskaitot dziļās un virssējās piodermas) ārstēšanai.

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu, ieskaitot Escherichia coli, izraisītu urīnceļu infekciju

(ieskaitot nefrītu un cistītu) ārstēšanai.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citiem cefalosporīniem, citām β-

laktāmu grupas vielām vai kādu no palīgvielām.

Nelietot, ja mikroorganismi ir rezistenti pret cefalosporīniem vai penicilīniem.

Nelietot trušiem, jūrascūciņām, kāmjiem un smilšu pelēm.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Atbildīgajam

veterinārārstam

rūpīgi

jāapsver,

virsējās

piodermas

ārstēšanai

lietot

antibiotikas sistēmiskivai to vietā lietot antibiotikas nesaturošus līdzekļus.

Tāpat kā ar citām antibiotikām, kas galvenokārt tiek izvadītas caur nierēm, nieru funkcijas

traucējumu gadījumos ir iespējama sistēmiska zāļu uzkrāšanās organismā. Ja ir diagnosticēta

nieru mazspēja, jāsamazina deva, turklāt nav atļauts vienlaikus lietot pretmikrobu līdzekļus,

par kuriem zināms, ka tie ir nefrotoksiski.

Nelietot, lai ārstētu kucēnus, kuriem ķermeņa svars ir mazāks par 1 kg.

Veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutīguma pārbaudes

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo,

fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu.

Ja zāļu lietošanā netiek ievēroti zāļu aprakstā minētie norādījumi, var palielināties pret

cefaleksīnu rezistento baktēriju sastopamība un samazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem

cefalosporīniem un penicilīniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var

izraisīt

paaugstinātu

jutību

(alerģiju).

Paaugstināta

jutība

pret

penicilīniem

izraisīt

krusteniskas reakcijas ar cefalosporīniem vai otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas uz šīm

vielām var būt nopietnas.

Nestrādājiet ar šīm zālēm, ja zināt, ka esat jutīgs vai ja jums ir ieteikts nestrādāt ar

šādiem preparātiem.

šīm

zālēm

jāstrādā

ļoti

uzmanīgi

ievērojot

visus

ieteiktos

piesardzības

pasākumus, lai nepieļautu ekspozīciju. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Ja pēc ekspozīcijas jums attīstās tādi simptomi kā ādas izsitumi, jums nepieciešama

medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam šis brīdinājums. Nopietnāki simptomi ir

sejas, lūpu vai acu tūska vai apgrūtināta elpošana, un to dēļ ir nepieciešama steidzama

medicīniska palīdzība.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Dažiem suņiem pēc šo zāļu ievadīšanas ļoti retos gadījumos ir novērota slikta dūša, vemšana

un/vai caureja.

Retos gadījumos ir iespējama paaugstināta jutība.

Ja rodas paaugstināta jutība, ārstēšana jāpārtrauc.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)

viena ārstēšanas kursa laikā);

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums kucēm grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai

pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lai nodrošinātu efektivitāti, šīs veterinārās zāles nelietot kombinācijā ar bakteriostatiskaj ām

antibiotikām.

Vienlaicīga

pirmās

paaudzes

cefalosporīnu

aminoglikozīdu

grupas

antibiotiku

dažu

diurētisko

līdzekļu,

piemēram,

furosemīda,

lietošana

palielināt

nefrotoksicitātes risku.

4.9

Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg cefaleksīna uz kilogramu ķermeņa svara (kas atbilst 30 mg zāļu uz kilogramu

ķermeņa svara dienā).

Ārstēšanas ilgums:

– 14 dienas urīnceļu infekciju gadījumos;

– vismaz 15 dienas virsēju bakteriālu ādas infekciju gadījumos;

– vismaz 28 dienas dziļu bakteriālu ādas infekciju gadījumos.

Lai nodrošinātu pareizu devu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, pēc iespējas

precīzāk

jānosaka

ķermeņa

svars.

nepieciešams,

šīs

tabletes

drīkst

sasmalcināt

pievienot barībai.

Smagos vai akūtos gadījumos devu var dubultot, ja vien nav diagnosticēta nieru mazspēja

(skatīt 4.5 apakšpunktu).

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Ar dzīvniekiem veiktajos pētījumos, kuru laikā divas reizes dienā tika lietotas līdz piecas

reizes lielākas devas (15 mg cefaleksīna/kg) par ieteicamajām, ir novērota laba šo zāļu

panesamība.

Pēc pārdozēšanas ir paredzamas nevēlamās blakusparādības, kas var rasties lietojot noteikto

devu. Pārdozēšanas gadījumā ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretmikrobu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, pirmās paaudzes

cefalosporīni.

ATĶvet kods: QJ01DB01

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Cefaleksīna iedarbība baktēriju sieniņās inhibē nukleopeptīdu sintēzi. Cefalosporīni traucē

transpeptizējošo

enzīmu

darbību,

baktēriju

šūnu

sieniņās

nepieļaujot

peptidoglikānu

šķērssaišu veidošanos. Glikānu šķērssaišu veidošanās ir obligāti nepieciešama šūnu sieniņu

veidošanai. Biosintēzes inhibīcija novājina šūnas sieniņas, ko visbeidzot pārplēš osmotiskais

spiediens. Apvienotā iedarbība izraisa šūnas līzi un pavediena veidošanos.

Cefaleksīns

aktīvs

pret

plašu

grampozitīvo

(piemēram,

Staphylococcus

sugām)

gramnegatīvo (piemēram, Escherichia coli) aerobo baktēriju spektru.

Klīnisko

laboratorijas

standartu

institūts (CLSI)

saistībā

suņu

infekcijām

iesaka

sekojošus minimālās inhibitoru koncentrācijas (MIC) jutības testu robežpunktus E.coli un

Staphylococcus:

MIC (µg/ml)

Raksturojums

≤ 2

Jutīgi mikroorganismi

Vidēji jutīgi mikroorganismi

≥ 8

Rezistenti mikroorganismi

Rezistenci pret cefaleksīnu var izraisīt viens no tālāk aprakstītajiem rezistences mehānismiem.

Pirmkārt, cefalosporināžu sintēze, kas antibiotiku inaktivē, hidrolizējot β-laktāma gredzenu.

Šis

mehānisms

visbiežāk

raksturīgs

gramnegatīvajām

baktērijām.

Šis

rezistences

mehānisms tiek pārnests ar plazmīdām vai hromosomām.

Otrkārt, pret beta laktāmiem

rezistentajām

grampozitīvajām

baktērijām

bieži

raksturīga

samazināta

penicilīnus

piesaistošo proteīnu (PPP) afinitāte pret beta-laktāmu grupas zālēm. Visbeidzot, rezistentas

baktērijas fenotipa veidošanos var veicināt efluksa sūkņi, kas antibiotikas izvada no šūnas,

porīnu struktūras pārmaiņas, kuru dēļ vājinās aktīvās vielas pasīvā difūzija caur šūnas

sieniņām.

Līdzīgās struktūras dēļ starp antibiotikām, kas pieder beta-laktāma grupai, pastāv labi zināmā

krusteniskā rezistence (pēc tiem pašiem rezistences mehānismiem). Šādu rezistenci izraisa

enzīmi beta laktamāzes, porīnu struktūras pārmaiņas vai dažādi efluksa sūkņi. E. coli ir

aprakstīta vienlaicīga rezistence (vairāki atšķirīgi rezistences mehānismi), ko izraisa dažādu

rezistences gēnu klātbūtne plazmīdās.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Aktīvās vielas koncentrācija plazmā tika novērota 30 minūtes pēc vienreizējas iekšķīgas

cefaleksīna ieteicamās devas (15 mg uz kilogramu ķermeņa svara) bīglu šķirnes suņiem.

Maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota pēc 1,3 stundām, un tā bija 18,2

g/ml.

Aktīvās vielas biopieejamība bija > 90%. Cefaleksīns bija konstatējams līdz 24 stundām pēc

tā lietošanas. Pirmais urīna paraugs tika paņemts pēc 2–12 stundām, un 12 stundu laikā

noteiktā cefaleksīna maksimālā koncentrācija bija 430–2758

g/ml.

Pēc tādas pašas devas atkārtotas iekšķīgas lietošanas divas reizes dienā septiņu dienu garumā

maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota divas stundas vēlāk, un tā bija 20

g/ml.

Ārstēšanas periodā koncentrācija saglabājās virs 1

g/ml. Vidējais eliminācijas pusperiods ir

divas stundas. Divas stundas pēc devas saņemšanas aktīvās vielas līmenis ādā bija 5,8–

g/g.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Povidons K30

Kroskaramelozes nātrija sāls

Mikrokristāliska celuloze

Cūku aknu pulveris

Raugs

Krospovidons

Nātrija stearilfumarāts

6.2

Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 48 stundas

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Visas daļēji izlietotās tabletes jāatliek atpakaļ atvērtajā blisteriepakojumā.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

PVH/alumīnija/OPA-PVH blisteri

Kartona kārbiņas ar vienu blisteri pa 10 tabletēm.

Kartona kārbiņas ar 10 blisteriem pa 10 tabletēm.

Kartona kārbiņas ar 25 blisteriem pa 10 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0050

9.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 27.10.2015.

10

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2015

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju