Carprofelican

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Karprofēns
Pieejams no:
Le Vet Beheer B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QM01AE91
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Carprofen
Deva:
50 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Produlab Pharma b.v., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
kaķi; suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/13/0022

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0344

Mastijet Forte

Suspensija lietošanai temsenī govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŢOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŢĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Mastijet Forte

Suspensija lietošanai tesmenī govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs 8 g injektors satur:

Aktīvās vielas:

Tetraciklīns

200 mg

Neomicīns

250 mg

Bacitracīns

2000 SV

Prednizolons

10 mg

4.

INDIKĀCIJAS

Laktējošām slaucamām govīm klīniskā un subklīniskā mastīta ārstēšanai, kuru ierosina pret

tetraciklīnu, neomicīnu un bacitracīnu vai to kombināciju jutīgi mikroorganismi (S.aureus,

Streptococci, E.coli, Klebsiella spp., A.pyogenes).

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir alerģija pret tetraciklīnu, bacitracīnu, neomicīnu vai prednizolonu.

Nelietot tīrīšanas salvetes, ja uz pupiem ir redzamas nesadzijuši ievainojumi vai brūces.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot īslaicīgu somatisko šūnu skaita palielināšanos.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Laktējošas govis

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Vienas šļirces satura ievadīšana katrā inficētajā ceturksnī ik pēc 12 stundām. Maksimālā ārstēšana ir

četras ievadīšanas reizes.

Pirms lietošanas pilnīgi izslaukt ceturksni. Rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu un tā atveri ar pievienoto

tīrīšanas salveti (A). Rūpēties, lai novērstu injektora sprauslas piesārņošanu. Atkarībā no daļējas vai

pilnīgas ievietošanas, no injektora gala noņemt tikai uzgali un uzmanīgi ievadīt 5 mm dziļi pupa atverē

(B) vai noņemt visu vāciņu un uzmanīgi ievadīt visā sprauslas garumā pupa atverē (C). Visu injektora

saturu lēnām iespiest pupā.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nelietot šīs zāles, ja jums ir pastiprināta jutība pret tetraciklīniem, neomicīnu vai bacitracīnu vai ja

jums ir ieteikts nestrādāt ar šādiem preparātiem.

Mazgāt rokas pēc tīrīšanas salvešu lietošanas un uzvilkt aizargcimdus, ja izopropilalkohols jums

izraisa ādas kairinājumu.

Injektors jālieto tikai vienreiz.

10.

IEROBEŢOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un sblakusproduktiem:

14 dienas

Pienam:

8 slaukšanas reizes.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C - 8

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā (injektors, paciņa un kartona kārba).

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Neatbilstoša zāļu lietošana var paaugstināt baktēriju rezistenci pret tetraciklīnu, bacitracīnu vai

neomicīnu.

Zāles lietojamas pēc tam, kad veikta no dzīvnieka izolētu baktēriju jutīguma pārbaude. Ja tas nav

iespējams, ārstēšanu var veikt, balstoties uz vietējo (reģionālo un saimniecības) epidemioloģisko

informāciju par mērķbaktēriju jutīgumu, kā arī saskaņā ar oficiālo nacionālo pretmikrobo līdzekļu

lietošanas politiku.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām, ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem, neomicīnu vai bacitracīnu, jānovērš šo veterināro

zāļu saskarsme ar ādu.

Tetraciklīns, neomicīns un bacitracīns var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju) pēc injekcijas,

ieelpošanas, norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Alerģiskas reakcijas uz šīm vielām dažreiz var būt

smagas.

Ja pēc lietošanas novēro tādus simptomus kā ādas pietūkums, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt

šo brīdinājumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai elpošanas grūtības ir smagāki simptomi un

prasa nekavējošu medicīnisko palīdzību.

Paredzēts lietošanai laktācijas un grūsnības laikā.

Pētījumos laboratorijas dzīvniekiem netika konstatēta embriotoksiska un/vai teratogēna iedarbība.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina jāveic saskaņā ar vietējo normatīvo aktu

prasībām.

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt

apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04.01.2011

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lietošanai dzīvniekiem.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/96/0344

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Mastijet Forte suspensija lietošanai tesmenī govīm

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs 8 g injektors satur:

Aktīvās vielas:

Tetraciklīns

200 mg

Neomicīns

250 mg

Bacitracīns

2000 SV

Prednizolons

10 mg

Palīgviela(s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija lietošanai tesmenī

Dzeltena eļļaina suspensija.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Laktējošas govis

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Laktējošām slaucamām govīm klīniskā un subklīniskā mastīta ārstēšanai, kuru ierosina pret

tetraciklīnu, neomicīnu un bacitracīnu vai to kombināciju jutīgi mikroorganismi (S.aureus,

Streptococci, E.coli, Klebsiella spp., A.pyogenes).

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir alerģija pret tetraciklīnu, bacitracīnu, neomicīnu vai

prednizolonu.

Nelietot tīrīšanas salvetes, ja uz pupiem ir redzamas nesadzijuši ievainojumi vai brūces.

4.4.

Īpaši brīdinājumi

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Neatbilstoša zāļu lietošana var paaugstināt baktēriju rezistenci pret tetraciklīnu, bacitracīnu

vai neomicīnu.

Zāles lietojamas pēc tam, kad veikta no dzīvnieka izolētu baktēriju jutīguma pārbaude. Ja tas

nav iespējams, ārstēšanu var veikt, balstoties uz vietējo (reģionālo un saimniecības)

epidemioloģisko informāciju par mērķbaktēriju jutīgumu, kā arī saskaņā ar oficiālo nacionālo

pretmikrobo līdzekļu lietošanas politiku.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Personām, ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem, neomicīnu vai bacitracīnu, jānovērš šo

veterināro zāļu saskarsme ar ādu.

Tetraciklīns, neomicīns un bacitracīns var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju) pēc injekcijas,

ieelpošanas, norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Alerģiskas reakcijas uz šīm vielām dažreiz var

būt smagas.

Ja pēc lietošanas novēro tādus simptomus kā ādas pietūkums, meklēt medicīnisko palīdzību

un uzrādīt šo brīdinājumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai elpošanas grūtības ir

smagāki simptomi un prasa nekavējošu medicīnisko palīdzību.

4.6.

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Var novērot īslaicīgu somatisko šūnu skaita palielināšanos.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Paredzēts lietošanai laktācijas un grūsnības laikā.

Pētījumos laboratorijas dzīvniekiem netika konstatēta embriotoksiska un/vai teratogēna

iedarbība.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Viena injektora satura intramammāra ievadīšana katrā inficētajā ceturksnī ik pēc 12 stundām.

Maksimālā ārstēšana ir četras ievadīšanas reizes.

Pirms lietošanas pilnīgi izslaukt ceturksni. Rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu un tā atveri ar

pievienoto tīrīšanas salveti (A). Rūpēties, lai novērstu injektora sprauslas piesārņošanu.

Atkarībā no daļējas vai pilnīgas ievietošanas, no injektora gala noņemt tikai uzgali un

uzmanīgi ievadīt 5 mm dziļi pupa atverē (B) vai noņemt visu vāciņu un uzmanīgi ievadīt visā

sprauslas garumā pupa atverē (C). Visu injektora saturu lēnām iespiest pupā.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojama.

4.11.

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem:

14 dienas

Pienam:

8 slaukšanas reizes.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobo līdzekļu kombinācijas intramammārai ievadīšanai,

ATĶ vet kods: QJ51RV01

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Tetraciklīns ir bakteriostatiska antibiotika, kura darbojas, inhibējot olbaltumvielu sintēzi.

Jutīgie mikroorganismi ir grampozitīvās (S.aureus, Str. uberis) un gramnegatīvās baktērijas

(E.coli, Klebsiella spp.). Lielā koncentrācijā tetraciklīns ir arī bakericīds.

Bacitracīns ir polipeptīdu baktericīda antibiotika. Bacitracīns ir vairāku polipeptīdu

sajaukums, galvenokārt A, B1 un B2. Darbības mehānisms ir šūnapvalka sintēzes kavēšana.

Jutīgie mikroorganismi ir S.aureus, S. dysagalactiae, S.agalactiae. S.uberis un A.pyogens.

Bacitracīns ir rezistents pret gramnegatīviem mikroorganismiem.

Neomicīns ir baktericīda antibiotika, kas pieder aminoglikozīdu grupai, un darbojas kavējot

olbaltumvielu

sintēzi.

Zemā

koncentrācijā

neomicīns

bakteriostatisks.

Jutīgie

mikroorganismi ir S.aureus, E.coli, Klebsiella spp un A.pyogenes. Streptococci ir dabiski

rezistenti pret neomicīnu.

Prednizolons (delta1- hidrokortizons) ir sintētiskais kortikoīds ar pretiekaisuma iedarbību.

Prednizolons ir palīglīdzeklis bakteriālā mastīta ārstēšanā, un tas darbojas gan uz agrīnām

(pietūkums, tūska, leikocītu migrācija), gan uz vēlīnām (fibrīna nogulsnēšanās, fibroblastu

savairošanās) tesmeņa iekaisuma izpausmēm.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc ievadīšanas tesmenī tetraciklīns, neomicīns un bacitracīns tiek uzsūkti sistēmiski tikai ļoti

mazā apjomā. Tie izdalās aktīvā veidā ar pienu un niecīgā daudzumā, kas ticis uzsūkts

sistēmiski, tiek izdalīti ar urīnu un fēcēm.

Pēc ievadīšanas tesmenī prednizolons tiek ātri, bet vāji uzsūkts sistēmiski, sasniedzot

maksimālo līmeni plazmā 3 stundu laikā pēc ārstēšanas. Prednizolona uzsūktā daļa tiek

izvadīta galvenokārt ar urīnu.

Pēc pēdējās ārstēšanas ar šīm zālēm, koncentrācija virs minimālās inhibējošās koncentrācijas

jutīgajām bakterijām saglabājas tesmenī

vismaz 2 slaukšanas reizes neomicīnam un

bacitracīnam un 5 slaikšanas reizes tetraciklīnam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts

Šķidrais parafīns

6.2.

Nesaderība

Nav zināmas.

6.3.

Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 24 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2

C - 8

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Primārais iepakojuma materiāls ir polietilēns.

Kārbā 1 paciņa ar 20 injektoriem un 20 tīrīšanas salvetēm.

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina jāveic saskaņā ar vietējo

normatīvo aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/96/0344

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 19.02.1996

Pārreģistrācijas datums: 02.2011

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

21.08.2012

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Lietošanai dzīvniekiem

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju