Calciject 40 CM šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Borskābe,Kalcija glikonāts,Magnija hipofosfīts
Pieejams no:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Īrija
ATĶ kods:
QA12AX00
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Boric Acid,Calcium gluconate,Magnesium hypophosphite
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Norbrook Manufacturing Limited, Īrija
Ārstniecības grupa:
liellopi
Produktu pārskats:
V/NRP/97/0576-01 - - Stikla flakons, 400 ml - Ir pieejams; V/NRP/97/0576-02 - - Polipropilēna flakons, 400 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/97/0576
Autorizācija datums:
2012-07-05

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0576

Calciject 40 CM šķīdums injekcijām liellopiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject 40 CM

šķīdums

injekcijām liellopiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Borskābe

68,4 mg

Kalcija glikonāts

333,3 mg

Magnija hipofosfīta heksahidrāts

50,0 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Hipokalcēmijas ārstēšanai liellopiem, kā arī, ja ir nepieciešams paaugstināt magnija līmeni asinīs.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Subkutānas injekcijas vietā reizēm var novērot pārejošu pietūkumu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai vai lēnai intravenozai injekcijai.

Liellopiem:

200 - 400 ml/dzīvnieku.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas šķīdums jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija vai infūzija jāveic

lēni,

novērstu

iespējamo

neiromuskulāro

disfunkciju

sirds

nepietiekamību.

parādās

pārdozēšanas

pazīmes

(sirds

ritma

traucējumi,

asinsspiediena

samazināšanās,

nemiers),

infūzija

nekavējoties jāpārtrauc. Jāievēro vispārpieņemtie aseptiskas pasākumi. Subkutānās ievadīšanas vieta ir

viegli jāpamasē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Sargāt no gaismas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, rūpīgi skalot acis ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt

medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vieta jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums saglabājas,

meklēt medicīnisku palīdzību. Uzmanīties no nejaušas (gadījuma rakstura) pašinjicēšanas, jo tas var

izraisīt lokālu kairinājumu injekcijas vietā. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0576

Calciject 40 CM šķīdums injekcijām liellopiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject 40 CM

šķīdums

injekcijām liellopiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Borskābe

68,4 mg

Kalcija glikonāts

333,3 mg

Magnija hipofosfīta heksahidrāts

50,0 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Hipokalcēmijas ārstēšanai liellopiem, kā arī, ja ir nepieciešams paaugstināt magnija līmeni asinīs.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Subkutānas injekcijas vietā reizēm var novērot pārejošu pietūkumu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai vai lēnai intravenozai injekcijai.

Liellopiem:

200 - 400 ml/dzīvnieku.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas šķīdums jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija vai infūzija jāveic

lēni,

novērstu

iespējamo

neiromuskulāro

disfunkciju

sirds

nepietiekamību.

parādās

pārdozēšanas

pazīmes

(sirds

ritma

traucējumi,

asinsspiediena

samazināšanās,

nemiers),

infūzija

nekavējoties jāpārtrauc. Jāievēro vispārpieņemtie aseptiskas pasākumi. Subkutānās ievadīšanas vieta ir

viegli jāpamasē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Sargāt no gaismas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, rūpīgi skalot acis ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt

medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vieta jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums saglabājas,

meklēt medicīnisku palīdzību. Uzmanīties no nejaušas (gadījuma rakstura) pašinjicēšanas, jo tas var

izraisīt lokālu kairinājumu injekcijas vietā. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju