BOVITUBAL - 28 000 inj. ad us. vet. šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Tuberculoproteinum
Pieejams no:
Bioveta, a.s., Čehija
ATĶ kods:
QV04CF01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Tuberculoproteinum
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Bioveta, a.s., Čehija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kazas; liellopi; suņi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/96/0180-01 - 28000 IU/ml - Stikla flakons, 5 ml - Ir pieejams; V/NRP/96/0180-02 - 28000 IU/ml - Stikla flakons, 2 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/96/0180
Autorizācija datums:
2012-05-18

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1331

Avitubal inj.ad us. vet. 28 000 IU/ml šķīdums injekcijām putniem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Avitubal inj.ad us. vet. 28 000 IU/ml šķīdums injekcijām putniem

Proteinum tuberculini Mycobacterii avium

3.

ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Mycobacterium avium tuberkuloproteīns (celms D 4 ER) - 28 000 IU

Palīgvielas:

Fenols

Stabilizējošs šķīdums

4.

INDIKĀCIJA(AS)

Putnu tuberkulozes alerģiskai diagnostikai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu

informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Putni.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Tuberkulīna devu 0,1 ml ievada intrakutāni bārdiņā, otru bārdiņu izmanto kontrolei. Izmanto tikai

tievas adatas bez laterālas atveres. Ja injekcija izdarīta pareizi, novēro pietūkumu zirnīša formā.

Novērtēšana: reakciju novērtē pēc 48 stundām. Pozitīvas reakcijas gadījumā novēro bārdiņas difūzu

pietūkumu (salīdzinot ar kontroles bārdiņu).

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt sausā un tumšā vietā, uzglabāt ledusskapī (2 - 8

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas : 10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM

VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

01/2016

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana tikai praktizējošam veterinārārstam.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/01/1331

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Avitubal inj.ad us. vet. 28 000 IU/ml šķīdums injekcijām putniem.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Mycobacterium avium tuberkuloproteīns (celms D 4 ER) - 28 000 IU

Palīgvielas:

Fenols

Stabilizējošs šķīdums

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4.

KLĪNISKIE DATI

4.1.

Mērķa sugas

Putni.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Putnu tuberkulozes alerģiskai diagnostikai.

4.3.

Kontrindikācijas

Nav zināmas.

4.4.

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav piemērojami.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Nav piemērojami.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Preparāta lietošana neietekmē ne olu dēšanu, ne izdēto olu kvalitāti.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Tuberkulīna devu 0,1 ml ievada intrakutāni bārdiņā, otru bārdiņu izmanto kontrolei. Izmanto tikai

tievas adatas bez laterālas atveres. Ja injekcija izdarīta pareizi, novēro pietūkumu zirnīša formā.

Novērtēšana: reakciju novērtē pēc 48 stundām. Pozitīvas reakcijas gadījumā novēro bārdiņas difūzu

pietūkumu (salīdzinot ar kontroles bārdiņu).

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Preparāta dubultdeva neizraisa nevēlamas reakcijas mērķa dzīvniekiem.

4.11.

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Tuberkulīns

ATĶ vet kods: QV04CF01

Preparāts tiek iegūts no pasterizēta Mycobacterium avium augšanas un līzes produkta, kas spējīgs

atklāt novēloto hipersensivitāti dzīvniekiem, kuri sensibilizēti pret tās pašas sugas mikroorganismiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Fenols, stabilizējošs šķīdums (glicerols, dinātrija fosfātdodekahidrāts, kālija dihidrogēnofosfāts, ūdens

injekcijām).

6.2.

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3.

Derīguma termiņš

Vetrināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt sausā un tumšā vietā, uzglabāt ledusskapī (2 - 8

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Cieši noslēgtos 10 ml stikla flakonos ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Cieši noslēgtos 5 ml stikla flakonos ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Flakoni iepakoti papīra kārbās.

Iepakojums: 5 x 10 ml

10 x 5 ml

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek

pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

tālr.: 00420 517 318 502

fakss: 00420 517 363 319

e-pasts: comm@bioveta.cz

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/01/1331

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

24/05/2001

26/11/2010

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2016

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/ VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšana tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju