Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-04-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Veratrum album, Citrullus colocynthis, Berberis kopējo
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Veratrum album, Citrullus colocynthis, Berberis common
Zāļu forma:
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
00-0901

SASKAŅOTS ZVA 28-04-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts

vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Ja 7 dienu laikā nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam tos lieto

2.

Kas Jums jāzina pirms Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

3.

Kā lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Iepakojuma saturs un cita informācija.

1.

Kas ir Berberis-Homaccord pilieni iekšīgai lietošanai un kādam nolūkam tos

lieto

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir homeopātiskas zāles, kuras lieto

uroģenitālā trakta un žultsceļu iekaisuma, un kairinājuma gadījumā (ar konkrementiem vai

bez tiem). Piezīme: ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Berberis-Homaccord pilieni iekšīgai lietošanai

lietošanas

Nelietojiet Berberis-Homaccord pilienius šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvajam vieām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Citas zāles un Berberis-Homaccord pilieni iekšīgai lietošanai

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis,

vai varētu lietot.

SASKAŅOTS ZVA 28-04-2016

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Šīs zāles

satur 35 tilp.% etilspirta.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Etilspirts var vājināt spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai satur etilspirtu

Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg alkohola vienā devā (10 pilienos), kas

atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka tie satur 5 tilp. % un 12 tilp. %

etilspirta) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un

sievietēm krūts barošanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3.

Kā lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits

Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā.

Akūtos gadījumos jālieto pa 10 pilieniem katru pusstundu, līdz 12 reizēm dienā.

Piezīme: šo zāļu ilglaicīga lietošana (vairākus mēnešus un ilgāk) jāuzrauga ārstam.

Ja esat lietojis Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

SASKAŅOTS ZVA 28-04-2016

5.

Kā uzglabāt Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes etiķetes

pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai satur:

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Berberis vulgaris D 2 0,4 g, Berberis vulgaris D 10 0,4 g, Berberis vulgaris D 30 0,4

g, Berberis vulgaris D 200 0,4 g, Citrullus colocynthis D 2 0,3 g, Citrullus

colocynthis D 10 0,3 g, Citrullus colocynthis D 30 0,3 g, Citrullus colocynthis D

200 0,3 g, Veratrum album D 3 0,3 g, Veratrum album D 10 0,3 g, Veratrum album

D 30 0,3 g, Veratrum album D 200 0,3 g

Citas sastāvdaļas ir: etilspirts (96%), attīrīts ūdens.

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, gaiši dzeltenīgi zaļš šķīdums.

Pilinātājpudelīte/kartona kastīte. Pilinātājpudelīte pa 30ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis:

0049 7221 501-00

Telefakss:

0049 7221 501 485

E-pasts:

info@heel.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100g šķīduma satur aktīvās vielas:

Berberis vulgaris

0,4g

Berberis vulgaris

D 10

0,4g

Berberis vulgaris

D 30

0,4g

Berberis vulgaris

D 200

0,4g

Citrullus colocynthis

0,3g

Citrullus colocynthis

D 10

0,3g

Citrullus colocynthis

D 30

0,3g

Citrullus colocynthis

D 200

0,3g

Veratrum album

0,3g

Veratrum album

D 10

0,3g

Veratrum album

D 30

0,3g

Veratrum album

D 200

0,3g

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: etilspirts (35%)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, gaiši dzeltenīgi-zaļš šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Uroģenitālā trakta un žultsceļu iekaisums un kairinājums (ar konkrementiem vai bez tiem).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā.

Akūtos gadījumos jālieto pa 10 pilieniem katru pusstundu, līdz 12 reizēm dienā.

Pediatriskā populācija

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai drošums un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu

vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Piezīme: šo zāļu ilglaicīga lietošana (vairākus mēnešus un ilgāk) jāuzrauga ārstam.

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums / Zāļu Reģ. Nr. 00-0901 / Izmaiņu

procedūras Nr. 00-0901/IB/004

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg alkohola vienā devā (10 pilienos), kas

atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka tie satur 5 tilp. % un 12 tilp. %

etilspirta) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un

sievietēm krūts barošanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami. Nelabvēlīga

ietekme līdz šim nav novērota.

Šīs zāles satur 35 tilp. % etilspirta, tadēļ grūtniecības un krūts barošanas periodā lietot tikai

pēc rūpīgas riska/ieguvuma attiecību apsvēršanas.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Etilspirts var vājināt spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespejamajām nevēlamajām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400,

Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles, ATĶ kods V03AX

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums / Zāļu Reģ. Nr. 00-0901 / Izmaiņu

procedūras Nr. 00-0901/IB/004

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6.

FARMACEITISKĀ

INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Etilspirts (96%)

Attīrīts ūdens

Satur 35 tilp. % etilspirta

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Brūna stikla pudelīte/kartona kastīte. Pilinātājpudelītes pa 30 ml.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg- Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Telefakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.lv

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums / Zāļu Reģ. Nr. 00-0901 / Izmaiņu

procedūras Nr. 00-0901/IB/004

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

00-0901

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 27. septembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 22. oktobris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2019

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums / Zāļu Reģ. Nr. 00-0901 / Izmaiņu

procedūras Nr. 00-0901/IB/004

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju