Arthryl 750 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

08-11-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

08-11-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Glikozamīna sulfāts
Pieejams no:
Meda Pharma, SIA, Latvija
ATĶ kods:
M01AX05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Glucosamine sulfate
Deva:
750 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Madaus GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
09-0457

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Arthryl 750 mg apvalkotās tabletes

Glucosamini sulfas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Arthryl un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Arthryl lietošanas

Kā lietot Arthryl

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Arthryl

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Arthryl un kādam nolūkam tās lieto

Arthryl aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par citiem

nesteroīdiem pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļiem.

Arthryl ir zāles vieglu vai vidēji izteiktu ceļa locītavas osteoartrīta simptomu mazināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Arthryl lietošanas

Nelietojiet Arthryl šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret glikozamīna sulfātu vai kādu citu (6.

punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret vēžveidīgajiem, jo glikozamīns tiek

iegūts no vēžveidīgajiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Arthryl lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir traucēta glikozes tolerance. Uzsākot glikozamīna terapiju, iespējams,

būs nepieciešama biežāka glikozes līmeņa noteikšana asinīs;

ja Jums ir sirds - asinsvadu slimības risks, jo dažiem pacientiem, kas tika ārstēti

ar glikozamīniem, tika novērots neparasti augsts holesterīna līmenis asinīs.

ja Jums ir astma. Pirms glikozamīna lietošanas uzsākšanas Jums jāzina, ka ir

iespējama astmas simptomu paasināšanās;

ja ievērojat kontrolētu sāls diētu;

ja Jums ir traucēta aknu vai nieru funkcija.

Jākonsultējas ar ārstu, lai izslēgtu tādas locītavu slimības esamību, kuras gadījumā vajadzētu

apsvērt cita veida ārstēšanu.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Nekavējoties pārtrauciet Arthryl lietošanu un sazinieties ar ārstu, ja novērojat tādus

angioneirotiskās tūskas simptomus kā sejas, mēles vai rīkles pietūkumu, grūtības norīt,

nātreni un apgrūtinātu elpošanu.

Bērni un pusaudži

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, nav

pierādītas pētījumos, tāpēc šai pacientu grupai zāles lietot nedrīkst.

Citas zāles un Arthryl

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Piesardzība jāievēro, ja Arthryl lietojams vienlaicīgi ar citām zālēm, īpaši:

dažām zālēm, kuras lieto asins sarecēšanas novēršanai (piemēram, varfarīns,

dikumarols, fenprokumons, acenokumarols un fluidions). Lietojot kopā ar

glikozamīnu, šo zāļu iedarbība var būt spēcīgāka, tādēļ, uzsākot vai pārtraucot

ārstēšanu ar glikozamīnu, ar šādām kombinācijām ārstētie pacienti jāuzrauga īpaši

rūpīgi.

tetraciklīniem (antibiotiskiem līdzekļiem, ko lieto infekciju ārstēšanai).

Ir ziņots par pastiprinātu kumarīnu tipa antikoagulantu (piem., varfarīna un acenokumarola)

iedarbību, ja tie lietoti vienlaicīgi ar glikozamīnu. Tādēļ pacientiem, kurus ārstē ar šādu zāļu

kombināciju, sākot vai beidzot terapiju, rūpīgi jāpārbauda koagulācijas rādītāji.

Lūdzu, sazinieties ar ārstu, ja nepieciešams medicīniska rakstura padoms.

Arthryl kopā ar uzturu

Arthryl ieteicams lietot maltītes laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Arthryl grūtniecības laikā.

Nav ieteicama Arthryl lietošana bērna barošanas ar krūti laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav sagaidāma. Tomēr

nav veikti īpaši pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Ievērojiet piesardzību, ja novērojat galvassāpes, miegainību, nogurumu, reiboni vai redzes

traucējumus.

Arthryl satur nātriju

Šīs zāles satur 75,6 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā

tabletē. Tas ir līdzvērtīgi 3,8% ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem. Tas

ir jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu sāls diētu.

3.

Kā lietot Arthryl

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 2 apvalkotās tabletes dienā (t.i., pa 1500 mg glikozamīna sulfāta), ieteicams

ēšanas laikā.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Glikozamīna sulfāta drošums un efektivitāte pierādīta klīniskos pētījumos, lietojot zāles līdz

pat 3 gadiem.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem glikozamīnu lietot nedrīkst.

Gados vecāki cilvēki

Nav nepieciešama devas pielāgošana.

Pacienti ar traucētu nieru un/vai aknu darbību

Ņemot vērā to, ka nav veikti atbilstoši pētījumi, nav iespējams sniegt devas rekomendācijas.

Glikozamīna sulfāta efektivitāte var parādīties tikai pēc 4 nedēļu lietošanas, tādēļ

nepieciešamības gadījumā, uzsākot ārstēšanu, to var lietot kopā ar nesteroīdiem pretiekaisuma

līdzekļiem.

Glikozamīns nav indicēts akūtu sāpju simptomu ārstēšanai. Simptomu atvieglošana (īpaši

sāpju atvieglošana) var nebūt pamanāma ātrāk kā pēc vairākām ārstēšanas nedēļām, bet dažos

gadījumos arī ilgāk. Ja simptomu atvieglošanu nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, jāpārvērtē

turpmāka ārstēšana ar glikozamīnu.

Ja esat lietojis Arthryl vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk zāļu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Glikozamīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi var izpausties kā galvassāpes, reibonis,

apjukums, locītavu sāpes, slikta pašsajūta, vemšana (slikta dūša), caureja vai aizcietējums. Ja

novērojat kādu pārdozēšanas pazīmi, pārtrauciet glikozamīna lietošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Arthryl

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja gandrīz pienācis nākamās devas

lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet nākamo Arthryl devu ierastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Arthryl

Jūsu simptomi var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Klīniskie pētījumi liecina, ka ir laba šo zāļu panesamība. Blakusparādības ir novērotas retos

gadījumos. Tās ir viegli izteiktas un pārejošas, un tās var iedalīt pēc sekojoša novērošanas

biežuma:

Bieži novērotas blakusparādības (retāk kā 1 no 10, bet biežāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: sāpes vēdera dobumā, slikta dūša, vēdera uzpūšanās,

aizcietējums, caureja vai dispepsija.

Nervu sistēmas traucējumi: galvassāpes, miegainība, nogurums.

Retāk novērotas blakusparādības (retāk kā 1 no 100, bet biežāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Ādas un zemādas audu bojājumi: eritēma, izsitumi, ādas nieze.

Asinsvadu sistēmas traucējumi: piesarkums.

Blakusparādības, kuru novērošanas biežums nav zināms

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioneirotiskā tūska, skatīt 2. punktu Brīdinājumi un

piesardzība lietošanā), nātrene, pietūkums / potīšu, kāju un pēdu pietūkums, reibonis, astma /

astmas paasināšanās, vemšana (slikta pašsajūta), cukura diabēta pacientiem pasliktinājusies

glikozes

kontrole

asinīs,

hiperholesterinēmija,

alerģiskas

reakcijas,

hipersensitivitāte

(paaugstināta jutība), redzes traucējumi, matu izkrišana, bezmiegs, sirds aritmijas (piemēram,

tahikardija), dzelte, izmeklējumu rezultāti uzrāda paaugstinātus aknu enzīmu rādītājus,

paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, paaugstinātu asinsspiedienu, starptautiskā standartizētā

koeficienta svārstības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa

vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Arthryl

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Arthryl satur

Aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts.

Katra apvalkotā tablete satur 942 mg glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda, kas atbilst 750 mg

glikozamīna sulfāta un 192 mg nātrija hlorīda.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, povidons K25, nātrija kroskarmeloze,

makrogols 6000, magnija stearāts, talks, metakrilskābes kopolimērs (A tips), titāna dioksīds

(E 171), amonjaka metakrilāta kopolimērs (A tips), glicerīna triacetāts.

Arthryl ārējais izskats un iepakojums

Iegarenas, baltas apvalkotās tabletes (aptuveni 19 mm x 8 mm lielas).

Kartona kastīte ar vienu polietilēna pudeli, kurā atrodas 60 vai 180 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Meda Pharma SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV-1004

Latvija

Ražotājs

Madaus GmbH

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Lütticher Strasse 5 - 53842

Troisdorf

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA Meda Pharma

Mūkusalas 101

Rīga, LV-1004

Tālr.: +371 67616137

info.bb@medapharma.eu

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2018

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Arthryl 750 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 942,0 mg glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda, kas atbilst 750,0 mg

glikozamīna sulfāta (Glucosamini sulfas) un 192 mg nātrija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Zāļu formas apraksts: iegarenas, baltas apvalkotās tabletes (aptuveni 19 mm x 8 mm lielas).

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Viegli vai vidēji izteikta ceļa locītavas osteoartrīta simptomu atvieglošana.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pa divām apvalkotām tabletēm dienā, ieteicams ēšanas laikā.

Glikozamīna sulfāta drošums un efektivitāte pierādīta klīniskos pētījumos, lietojot zāles līdz 3 gadiem.

Bērni un pusaudži

Glikozamīnu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem.

Gados vecākiem cilvēkiem

Nav veikti pētījumi tieši gados vecākiem pacientiem, bet klīniskā pieredze liecina, ka devas

pielāgošana, ārstējot citādi veselus gados vecākus pacientus, nav nepieciešama.

Pacienti ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem

Nav iespējams sniegt devas rekomendāciju pacientiem ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem, jo

nav veikti attiecīgi pētījumi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Glikozamīns nav indicēts akūtu sāpju simptomu ārstēšanai. Simptomu atvieglošana (īpaši sāpju

atvieglošana) var nebūt pamanāma ātrāk kā pēc vairākām ārstēšanas nedēļām, bet dažos gadījumos arī

ilgāk. Ja simptomu atvieglošanu nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, jāpārvērtē turpmāka ārstēšana ar

glikozamīnu.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Arthryl nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo no vēžveidīgajiem tiek iegūta

aktīvā viela.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jākonsultējas ar ārstu, lai izslēgtu tādas locītavu slimības esamību, kuras gadījumā vajadzētu apsvērt

cita veida ārstēšanu.

Pacientiem ar traucētu glikozes toleranci pirms terapijas uzsākšanas un periodiski ārstēšanas laikā

ieteicams kontrolēt glikozes koncentrāciju asinīs un, ja nepieciešams, lietot insulīnu.

Pacientiem ar zināmu kardiovaskulāras slimības riska faktoru ieteicams kontrolēt lipīdu koncentrāciju

asinīs, jo dažos gadījumos ar glikozamīnu ārstētiem pacientiem novērota hiperholesterinēmija.

Pacientiem, kuri slimo ar astmu, zāles jālieto ar piesardzību, jo šiem pacientiem biežāk attīstās

alerģiskas reakcijas pret glikozamīnu, ar iespējamu simptomu pasliktināšanos.

Šīs zāles satur 75,6 mg nātrija katrā tabletē, kas ir līdzvērtīgi 3,8% no PVP ieteiktās maksimālās 2 g

nātrija devas pieugušajiem. Tas jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Plaši pieejamajā klīniskajā pieredzē netiek norādīts uz īpašiem brīdinājumiem un devas koriģēšanu.

Nav veikti īpaši pētījumi pacientiem ar nieru vai aknu mazspēju. Zāļu toksikoloģiskais un

farmakokinētiskais profils nenosaka nekādus ierobežojumus šiem pacientiem. Tomēr, nozīmējot zāļu

lietošanu pacientiem ar smagu nieru vai aknu mazspēju, ir jāatrodas ārsta uzraudzībā.

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, nav pierādīts

pētījumos, tāpēc šai pacientu grupai zāles lietot nedrīkst.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar specifiskām zālēm nav veikti.

Tomēr, ņemot vērā glikozamīna sulfāta fizikāli-ķīmiskās un farmakokinētiskās īpašības, ir maz ticams,

ka šīs zāles mijiedarbosies ar citām zālēm. Turklāt ir noteikts, ka glikozamīna sulfāts neinhibē un arī

neinducē nevienu no galvenajiem cilvēka CYP450 enzīmiem. Patiesībā, šis savienojums nesacenšas

par uzsūkšanās mehānismu un pēc uzsūkšanās nesaistās ar plazmas proteīniem, kamēr tā metabolīti iet

bojā, kā endogēna substance, kas apvienota proteoglikānos vai sadalījusies neatkarīgi no enzīmu

citohromas sistēmas, un ir maz ticams, ka tas mijiedarbosies ar citām zālēm.

Dati par zāļu iespējamo mijiedarbību ar glikozamīnu ir ierobežoti, taču ziņots par paaugstinātu

kumarīna tipa antikoagulantu efektu vienlaicīgas ārstēšanas ar glikozamīnu gadījumā. Tādēļ

pacientiem, kurus ārstē ar kumarīna tipa antikoagulantiem, sākot vai beidzot glikozamīna terapiju,

rūpīgi jāpārbauda koagulācijas rādītāji.

Pieejams ierobežots daudzums datu par iespējamu zāļu mijiedarbību ar glikozamīnu, bet, lietojot kopā

ar perorāliem K vitamīna antagonistiem, ziņots par INR palielināšanos. Tādēļ, uzsākot vai pārtraucot

ārstēšanu ar glikozamīnu, ar perorāliem K vitamīna antagonistiem ārstētie pacienti ir stingri jāuzrauga.

Vienlaicīga ārstēšana ar tetraciklīna grupas antibiotikām var pastiprināt tetraciklīnu uzsūkšanos un

paaugstināt to koncentrāciju serumā, bet iespējams šīs mijiedarbības klīniskā nozīme ir ierobežota.

Steroīdos un nesteroīdos pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļus var lietot vienlaicīgi ar glikozamīnu,

īpaši gadījumos, kad ir nepieciešams steidzams pretsāpju efekts, jo glikozamīna pretsāpju efekts var

parādīties ar 4 nedēļu aizkavēšanos.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par glikozamīna lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem nav

pietiekami. Tādēļ glikozamīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Informācija par glikozamīna izdalīšanos cilvēka pienā nav pietiekama. Glikozamīnu neiesaka lietot

barošanas ar krūti periodā, jo tā ietekme uz zīdaiņiem nav zināma.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav zināms par nopietniem CNS vai motorās sistēmas traucējumiem, kas varētu ietekmēt spēju vadīt

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr pētījumi par šo zāļu iedarbību uz spēju vadīt

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav veikti. Ieteicams ievērot piesardzību, ja tiek novērotas

galvassāpes, miegainība, nogurums, reibonis vai redzes traucējumi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Biežāk novērotās blakusparādības ir slikta dūša, sāpes vēderā, dispepsija, flatulence, aizcietējums un

caureja. Ziņotās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas.

Zemāk tabulā novērotās blakusparādības ir sagrupētas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas

datubāzes. Katrā orgānu sistēmu klasē novērotās blakusparādības sagrupētas pēc to novērošanas

biežuma. Katrā novērošanas biežuma grupā, blakusparādības sakārtotas vispirms minot smagāk un tad

vieglāk izteiktās.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti

bieži

(≥1/10)

Bieži

(≥1/100 līdz

<1/10)

Retāk

(≥1/1 000

līdz

<1/100)

Reti

(≥ 1/10

000 līdz

<1/1

000)

Ļoti

reti

(<1/

10 000)

Nav zināmi (nevar

noteikt pēc

pieejamiem datiem)

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Alerģiskas reakcijas

(Hipersensitivitāte)

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Nepietiekoša cukura

diabēta kontrole

Hiperholesterinēmija

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Miegainība

Nogurums

Reibonis

Acu bojājumi

Redzes traucējumi

Sirds

funkcijas

traucējumi

Sirds aritmijas,

piemēram, tahikardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Piesarkums

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

Astma / Astmas

pasliktināšanās

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

slimības

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Caureja

Aizcietējums

Slikta dūša

Flatulence

Sāpes vēdera

dobumā

Dispepsija

Vemšana

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Dzelte

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Eritēma

Nieze

Izsitumi

Matu izkrišana

Angioedēma

Nātrene

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Tūska / Perifērā tūska

Izmeklējumi

Paaugstināti aknu

enzīmu rādītāji

Paaugstināts glikozes

līmenis asinīs

Paaugstināts

asinsspiediens

Starptautiskā

standartizētā

koeficienta svārstības

Ir ziņots par hiperholesterinēmiju, astmas pasliktināšanos un nepietiekošu cukura diabēta kontroli, bet

to novērošanas biežums nav nosakāms.

Cukura diabēta pacienti

Glikozes līmeņa pasliktināšanās cukura diabēta pacientiem. Tā novērošanas biežums nav zināms.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Netīšas vai tīšas glikozamīna pārdozēšanas simptomi un pazīmes var izpausties kā galvassāpes,

reibonis, apjukums, artraļģija, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums.

Nav zināmi gadījumi par nejaušu vai apzinātu pārdozēšanu. Akūtas un hroniskas toksikoloģijas

pētījumos dzīvniekiem secināja, ka toksiski efekti un simptomi saistībā ar zāļu lietošanu ir maz ticami,

pat lietojot devas, kas līdz pat 200 reizēm augstākas par terapeitiski ieteicamajām. Tomēr, ja notikusi

pārdozēšana, jāveic simptomātiska ārstēšana, piem., jāatjauno ūdens-elektrolītu līdzsvars.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi, nesteroīdie pretiekaisuma

līdzekļi. ATĶ kods: M01AX05

Darbības mehānisms

Aktīvā viela - glikozamīna sulfāts ir glikozamīna aminomonosaharīda sāls, kas fizioloģiski atrodas

cilvēka ķermenī. Glikozamīna aminomonosaharīds kopā ar sulfātiem piedalās sinoviālā šķidruma

hialuronskābes biosintēzes procesā, kā arī glikozaminoglikānu biosintēzē, kas ir locītavas skrimšļa

būtiska sastāvdaļa. Glikozamīna sulfāts veicina glikozaminoglikānu un locītavas skrimšļa

proteoglikānu sintēzi. Tomēr, nesen pierādīts, ka glikozamīna sulfāts, bloķējot intracelulāro aktivāciju

un nukleārā faktora kappa (NF-kB) nukleāro translokāciju skrimšļa hondrocītos un citās radniecīgās

šūnās, starpšūnu signālceļos inhibē interleikīnu -1 β (IL-1β). Ir pierādīts, ka glikozamīns inhibē

interleikīna-1 (IL-1) iekššūnu signālu pārneses ceļu un tādējādi, izraisa interleikīna-1 inducēto gēna

ekspresiju, kas no vienas puses mazina osteoartrīta simptomus (iespējams, tam piemīt viegla

pretiekaisuma iedarbība) un no otras puses, aizkavē locītavu struktūrvienību bojājumu, kas ir pierādīts

ilgtermiņa klīniskos pētījumos (iespējams, skrimsli noārdošo mediatoru stimulējošā IL-1 inhibēšanas

rezultātā).

Farmakodinamiskā iedarbība

In vitro un in vivo sākuma pētījumos pierādīja, ka eksogēna glikozamīna sulfāta uzņemšana stimulē

proteoglikānu biosintēzi, kas ir nepietiekams osteoartrīta gadījumā, veicina saistīt sēru

glikozamīnoglikānu sintēzes procesā un tam ir locītavas skrimsli barojošs efekts.

Vēlāk, pētījumos pierādīja, ka glikozamīna sulfāts inhibē audus bojājošas substances, kā superoksīdu

radikāļus un lizosomu enzīmu aktivitāti, kā arī locītavas skrimsli noārdošos enzīmus - kolagenāzi un

fosfolipāzi A2. Šī iedarbība veicina vieglu pretiekaisuma efektu, ko novēroja in vivo dzīvnieku

modeļos, tai skaitā osteoartrīta eksperimentālos pētījumos. Atšķirībā no nesteroīdiem pretiekaisuma

līdzekļiem, glikozamīns netieši inhibē ciklooksigenāzes aktivitāti.

Pēdējie pētījumi liecina, ka vairums no šīm iepriekš aprakstītām metaboliskām un pretiekaisuma

iedarbībām, iespējams notiek iekššūnas signāla, kurš stimulē interleikīnu – 1 (viens no citokīniem, kas

iesaistās osteoartrīta patoģenēzē), pārneses inhibēšanas rezultātā un gēna transkripcijas, ko inducē

citokīns, turpmākas inhibēšanas rezultātā. Glikozamīna sulfāts, glikozamīna koncentrācijas, kuras

aprakstītas osteoartrīta pacientu plazmā un sinoviālā šķidrumā, spēj inhibēt gēna ekspresiju, ko inducē

IL-1, kas pieder locītavas audu iekaisuma enzīmu grupai un skrimsli noārdošiem enzīmiem, kā dažas

metalloproteāzes, tai skaitā agrekanāzes. Sulfāta jonu loma glikozamīna farmakodinamiskā iedarbībā

pagaidām pilnībā vēl nav skaidra. Visiem augstāk minētiem procesiem ir labvēlīgais efekts uz skrimsli

noārdošiem procesiem, kas ir osteoartrīta pamatā, kā arī uz slimības klīniskiem simptomiem.

Cilvēka hondrocītu šūnu modeļos pierādīts, ka kristāliskais glikozamīna sulfāts inhibē IL-1-stimulēto

gēnu ekspresiju glikozamīna koncentrācijā kas ir līdzīga vai zemāka par to, kāda ir noteikta pacientu ar

osteoartrītu, kas saņem zāles terapeitiskā devā līdz 1500 mg vienu reizi dienā, plazmā un ceļa locītavu

sinoviālajā šķidrumā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Glikozamīna sulfāta drošums un efektivitāte apstiprināta klīniskajos pētījumos ar ārstēšanas ilgumu

līdz trīs gadiem.

Īstermiņa un vidējā termiņa klīniskos pētījumos pierādīts, ka glikozamīna sulfāta iedarbība uz

osteoartrīta simptomiem parādās jau pēc 2-3 nedēļām lietošanas. Tomēr glikozamīna sulfāta lietošanas

simptomātiskā iedarbība, salīdzinot ar biežāk lietotiem pretsāpju un nesteroīdiem pretiekaisuma

līdzekļiem, parādās pēc 6 mēnešu ilga nepārtraukta ārstēšanas cikla, vai pēc 3 mēnešu ilga cikla ar

izteiktu efektu, ko novēro vidēji 2 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Klīniskie pētījumi, lietojot zāles nepārtraukti līdz 3 gadiem, parādīja iedarbības progresējošos

simptomu uzlabošanos un locītavas struktūras noārdīšanās aizkavēšanos, kas noteikti ar vienkāršu

radiogrāfiju.

Glikozamīna sulfātam novēroja labu panesamību abos, gan īstermiņa, gan ilgstoša ārstēšanas kursā.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Uzsūkšanās

Pētījumi ar dzīvniekiem un cilvēkiem rada, ka pēc iekšķīgas

C-iezīmētā glikozamīna lietošanas,

radioaktivitāte ātri un gandrīz pilnībā uzsūcas sistēmiski. Cilvēkam uzsūcas gandrīz līdz 90%

radioaktivitātes devas. Glikozamīna absolūtā biopieejamība žurkām pēc iekšķīgi lietojama

glikozamīna sulfāta bija līdz 26%, pateicoties pirmā loka efektam aknās. Cilvēkam absolūtā

biopieejamība nav zināma, bet nosakot to alometriski, tā ir līdzīga biopieejamībai, ko novēroja

žurkām, t.i. 20-30%.

Pēc atkārtotas 1500 mg dienas devas iekšķīgi lietojama glikozamīna sulfāta uzņemšanas, veseliem

brīvprātīgajiem maksimālā koncentrācija plazmā līdzsvara stāvoklī (C

max, ls

) vidēji bija 1602±425 ng/ml

(8,9 mM). Šīs koncentrācijas tika sasniegtas 1,5 - 4 st. laikā (vidējais: 3 st.) pēc zāļu uzņemšanas (t

Līdzsvara stāvoklī, koncentrāciju zemlīknes laukums plazmā (AUC) pret laika līknes vidēji bija

14564±4138 ng.h/ml. Šie parametri tiek iegūti pēc glikozamīna lietošanas tukšā dūšā, un nav zināms

vai uzturs var nozīmīgi ietekmēt iekšķīgi lietojamu zāļu biopieejamību.

Pēc vienreizējas atkārtotas 750-1500 mg dienas devas uzņemšanas, novēroja lineāru glikozamīna

farmakokinētiku, kamēr pēc 3000 mg devas uzņemšanas, glikozamīna koncentrācijas plazmā bija

zemākas, nekā tās bija sagaidāms, pamatojoties uz proporcionālās devas paaugstināšanos.

Glikozamīna farmakokinētika līdzsvara stāvoklī bija no laika neatkarīga, neuzrādot patoloģiskas

uzkrāšanos vai samazinātu biopieejamību, salīdzinot ar profila farmakokinētiku, ko novēroja pēc

vienreizējas uzņemšanas.

Glikozamīna farmakokinētika bija līdzīga gan vīriešiem, gan sievietēm, un nenovēroja atšķirības starp

veseliem brīvprātīgajiem un pacientiem ar ceļgala osteoartrītu. Pēdējā populācijā, vidējā koncentrācija

plazmā pēc 3 st. pēdējās devas uzņemšanas, lietojot vienreizēju 1500 mg dienas devu 14 dienas ilga

periodā, bija 7,2 µM, kas ir līdzīga C

, ko novēroja veseliem brīvprātīgajiem. Kamēr vidējā

koncentrācija sinoviālā šķidrumā bija tikai par 25% zemāka un tādēļ arī 10 mM robežās. Glikozamīna

maksimālās koncentrācijas plazmā un sinoviālā šķidrumā līdzsvara stāvoklī, pēc atkārtotas iekšķīgi

lietojamas vienreizējas 1500 mg dienas devas lietošanas ir 10 µM diapazonā, un tādēļ ir

farmakoloģiski aktīvas, kas ir pierādīts in vitro eksperimentālos modeļos, un nodrošina zāļu darbības

mehānismu, kā arī klīnisko efektu.

Glikozamīna farmakokinētika, pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem, nav pētīta. Tā kā

nieres ļoti ierobežoti piedalās glikozamīna eliminācijas procesā, tika uzskatīts, ka veikt pētījumus

pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav būtiski (skatīt sadaļu Eliminācija). Līdzīgi, pētījumi

pacientiem ar aknu darbības traucējumiem netika veikti, ņemot vērā glikozamīna biotransformāciju,

tas, kā endogēnā viela iesaistās heksozamīna ceļā glikozamīnoglikānu un proteoglikānu biosintēzei, tā

sabrukšanu Krebsa ciklā (dēļ metabolisma trūkuma caur CYP450 sistēmu), un kā arī aknu ierobežotas

lomas zāļu eliminācijas procesā (skatīt sadaļu Eliminācija). Tādēļ, ņemot vērā augstāk aprakstītus

datus, un glikozamīna labu drošuma un panesamības profilu, devas pielāgošana, subjektiem ar nieru

vai aknu darbības traucējumiem, nav nepieciešama.

Izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanas glikozamīns galvenokārt tiek izkliedēts ārpus asinsvadu starptelpās (ieskaitot

sinoviālo šķidrumu: skatīt zemāk), šķietamais sadales tilpums ir 37 reizes lielāks, nekā kopējais

ķermeņa ūdens daudzums cilvēkam. Glikozamīns nesaistās ar plazmas proteīniem. Tāpēc ir maz

ticams, ka glikozamīns var izraisīt zāļu mijiedarbību, lietojot to vienlaicīgi ar citām zālēm, kas stipri

saistās ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Glikozamīna metaboliskais profils nav pētīts, tāpēc, ka esot endogēnā substance, tas tiek lietots kā

struktūrvienību materiāls locītavas skrimšļa komponentu biosintēzei. Glikozamīns metabolizējas

galvenokārt izmantojot heksoamīna ceļu un neatkarīgi no citohroma enzīmu sistēmas.

Tā kā glikozamīns ir monosaharīds, tas nav citohroma P450 (CYP450) enzīmu sistēmas substrāts un

tādēļ, metaboliskā mijiedarbība ar citām zālēm, lietojot glikozamīnu ārstēšanai, maz ticama. Lai arī

glikozamīns nav CYP450 enzīmu sistēmas substrāts, tas spēj inhibēt un/vai inducēt citohroma

enzīmus, potenciāli, radot metabolisko zāļu-zāļu mijiedarbību.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Lai izslēgtu šo metaboliskās inhibēšanas risku, zāļu mijiedarbības rezultātā, cilvēka rekombinantie

CYP3A4, 1A2, 2E1, 2C9 un 2D6 enzīmi tika inkubēti ar kristālisko glikozamīna sulfātu,

koncentrācijas līdz 3 mM (noteikta, kā brīva bāze), t.i. daudz augstāka koncentrācija, nekā novērotas

1500 mg terapeitiskās devas cilvēkam. Kristāliskais glikozamīna sulfāts neizraisīja neviena no

pētītiem CYP450 enzīmu izoformu aktivitātes inhibēšanu.

Lai izslēgtu metaboliskās indukcijas risku, zāļu mijiedarbības rezultātā, cilvēka hepatocīti tika inkubēti

ar kristālisko glikozamīna sulfātu, koncentrācijas līdz 3 mM. Zāles neizraisīja CYP mRNS ekspresiju

nevienam pētītam CYP enzīmam (CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19 un 3A4). Tādēļ, kristāliskais

glikozamīna sulfāts neinhibē, arī neinducē cilvēka CYP450 enzīmu pētītas izoformas, pat lietojot

glikozamīna koncentrācijas 300 reizes augstākas, nekā maksimālā koncentrācija plazmā, ko novēroja

cilvēkam pēc kristāliskā glikozamīna sulfāta terapeitiskām devām.

Nav sagaidāma klīniski nozīmīga metaboliskā inhibējošā un/vai inducējošā mijiedarbība starp

kristālisko glikozamīna sulfātu un vienlaicīgi lietojamām zālēm, kas ir cilvēka CYP450 pētītu enzīmu

izoformu substrāti.

Eliminācija

Cilvēkam, glikozamīna terminālais eliminācijas pusperiods no plazmas ir aptuveni 15 stundas.

Pēc iekšķīgas

C-iezīmētā glikozamīna lietošanas cilvēkam, 10±9% radioaktivitātes no lietotās devas

tiek eliminēta ar urīnu, bet izkārnījumos bija 11,3±0,1%.

Pēc iekšķīgas lietošanas, cilvēkam glikozamīna vidējais eliminēts daudzums urīnā neizmainītā veidā,

bija zems (aptuveni 1% no lietotās devas). Šie dati liecina, ka nierēm nav nozīmīgas lomas

glikozamīna un/vai tā metabolītu, kā arī sabrukšanas produktu eliminācijā. Radioaktivitātes ierobežots

eliminācijas daudzums izkārnījumos pēc iekšķīgi lietota radioaktīvā glikozamīna, tāpat liecina par

ierobežotu glikozamīna, tā metabolītu un/vai sabrukšanas produktu elimināciju ar žulti, kā arī par to,

ka aknām nav būtiskas nozīmes glikozamīna eliminācijā.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

Glikozamīna farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu mazspēju netika pētīta. Nieru darbības

traucējumu gadījumā pētījumi tika novērtēti kā nepiemēroti dēļ nieru nelielās līdzdalības glikozamīna

metabolismā. Līdzīgi, pētījumi subjektiem ar aknu darbības traucējumiem netika veikti, ņemot vērā, ka

glikozamīns metabolismā piedalās kā endogēna organisma viela. Tādēļ, ņemot vērā augstāk aprakstīto

un glikozamīna labo drošuma profilu un panesamību, devas pielāgošana subjektiem ar nieru vai aknu

mazspēju netiek uzskatīta par nepieciešamu.

Bērni un pusaudži

Glikozamīna farmakokinētika bērniem un pusaudžiem nav pētīta.

Gados vecāki pacienti

Speciāli farmakokinētikas pētījumi gados vecākiem pacientiem nav veikti, tomēr klīniskās

efektivitātes un drošuma pētījumos galvenokārt tika ietverti gados vecāki pacienti. Devas pielāgošana

nav nepieciešama.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Kristāliskā glikozamīna toksicitāte dzīvniekiem pēc vienas devas un atkārtotu devu pētījumu

rezultātiem bija ārkārtīgi zema. Maksimālās pārbaudītās devas uzrādīja minimālu iedarbību, kas bija

atgriezeniska un šajos gadījumos netika atrasta mērķa orgānu toksicitāte. Augstākā pārbaudītā deva

dzīvniekiem atbilst vairāk kā simts reizes lielākai devai par cilvēkiem lietošanai ieteiktajai devai.

Kristāliskais glikozamīns nebija mutagēns in vitro un in vivo. Pētījumi par kancerogenitāti nav

pieejami.

Žurkām netika novērota ietekme uz fertilitāti, embrija/augļa attīstību un postnatālo attīstību. Trušu

mātītēm (sieviešu dzimuma trušiem) netika novērota teratogēna kristāliskā glikozamīna iedarbība.

Dažu in vivo un in vitro pētījumu ar dzīvniekiem rezultāti uzrādīja, ka intravenozas glikozamīna

infūzijas ar farmakoloģisko koncentrāciju pārsniedzošām devām samazina insulīna sekrēciju,

iespējams, inhibējot glikokināzi beta šūnās, un izraisot insulīna rezistenci perifērajos audos. Nozīme

cilvēkiem nav skaidra. Eksperimentālos pētījumos cilvēkiem un, tāpat, klīniskajos pētījumos veseliem

subjektiem un indivīdiem ar diabētu, vai ar traucētu glikozes toleranci, neuzrādījās ietekme uz

glikozes līmeni tukšā dūšā, glikozes metabolismu vai insulīna sensitivitāti.

Vienreizējas devas toksicitāte

iekšķīgi lietojot pelēm

>3980 mg/kg

ievadot i/m pelēm

>2388 mg/kg

ievadot i/v pelēm

>1194 mg/kg

iekšķīgi lietojot žurkām

>3980 mg/kg

ievadot i/m žurkām

>2388 mg/kg

ievadot i/v žurkām

>1194 mg/kg

Atkārtotas devas toksicitāte

Nozīmējot iekšķīgu lietošanu žurkām 4 nedēļas sekojošās devās: 0 (kontrole), 80, 160 vai 240 mg/kg,

nenovēro nekādas redzamas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu. Nozīmējot i/v trušiem 4 nedēļas

devās: 0, 40 un 80 mg/kg, nenovēro nekādas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu. Pēc 52 nedēļu

iekšķīgas lietošanas žurkām devās līdz 2700 mg/kg, nenovēro atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupā

lietoto devu 300 mg/kg. Minimāli toksiskā deva tika novērtēta robežās 300-900 mg/kg.

Nozīmējot iekšķīgu glikozamīna sulfāta lietošanu suņiem 26 nedēļas devās: 0, 159, 477 vai 2149

mg/kg, neatrod nekādas zīmīgas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu.

Nozīmējot i/v glikozamīna sulfātu suņiem 13 nedēļas devās: 0, 33, 100 vai 300 mg/kg, zemākā

toksiskā deva tika noteikta robežās 100-300 mg/kg.

Reproduktīvo funkciju toksicitāte

Embriotoksicitāte

Sekojošas glikozamīna sulfāta devas kritiskajā grūtniecības periodā neizraisīja redzamas izmaiņas,

salīdzinot ar kontroles grupu:

žurku mātītēm iekšķīgi lietota deva līdz 2500 mg/kg,

trušu mātītēm iekšķīgi lietota deva līdz 2500 mg/kg.

Auglība

Žurkām iekšķīgi lietots glikozamīna sulfāts devās: 0, 239, 716 un 2149 mg/kg tēviņiem, 10 nedēļas

pirms un arī pārošanās laikā un mātītēm 2 nedēļas pirms un pārošanās laikā, kā arī grūtniecības un

zīdīšanas periodā, neizraisīja nekādas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu.

Mutagenitāte

Mutagenitātes testi in vitro, ar un bez metabolo aktivāciju, bija negatīvi ar dažādām Salmonella sugām

(Ames tests), Saccharomyces Cerevisiae D4 gēnu mutāciju, Ķīnas kāmja V79 plaušu šūnas gēnu

mutāciju un cilvēka limfocītu hromosomālo aberāciju.

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

Nozīmējot iekšķīgi lietot žurkām glikozamīna sulfātu devās: 0, 398, 796 vai 1592 mg/kg vai pelēm

devās: 0, 796, 2390 vai 3180 mg/kg, vai pelēm s/c devās: 0, 48, 143 vai 430 mg/kg, eritrocītu

mikrokodolu skaits nepieauga.

Arī pēc Host metodes, nozīmējot pelēm iekšķīgi lietot glikozamīna sulfāta devās: 0, 796, 2390 vai

7160 mg/kg un s/c devās: 48, 143 vai 430 mg/kg, rezultāti bija negatīvi.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze, povidons K25, nātrija kroskarmeloze, makrogols 6000, magnija stearāts,

talks, metakrilskābes kopolimērs (A tips), titāna dioksīds (E 171), amonjaka metakrilāta kopolimērs

(A tips), glicerīna triacetāts.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Kartona kastīte ar vienu polietilēna pudeli, kurā atrodas 60 vai 180 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Meda Pharma SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV-1004

Latvija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

09-0457

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 27. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 25. augusts

SASKAŅOTS ZVA 08-11-2018

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju