Amatib

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Amoksicilīna trihidrāts
Pieejams no:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija
ATĶ kods:
QJ01CA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Amoxicillinum trihydricum
Deva:
800 mg/g
Zāļu forma:
pulveris iekšķīgai lietošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija
Ārstniecības grupa:
cūkas; vistas
Autorizācija numurs:
V/DCP/15/0026

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/00/1232

Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.

1ère Avenue 2065 M L.I.D.

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitaminthe

pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml pastas satur:

Aktīvās vielas:

Niklozamīds

0, 24 g

Oksibendazols

0, 03 g

Palīgvielas:

Nātrija bisulfīds, nātrija benzoāts, dekvalīna hlorīds, ksantāna sveķi, nātrija polinaftalēna sulfonāts,

dimetikons 300, nātrija ciklamāts, anšovu pulveris, pretputu līdzeklis 70426, attīrīts ūdens.

Dzeltena līdz brūna pasta.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Lenteņu, un cērmju (

Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria

stenocephala, Dipylidium caninum

) invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kaķēniem vai kucēniem, jaunākiem par 6 nedēļām.

Nelietot diarejas vai zarnu nosprostojuma gadījumā.

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret kādu no aktīvajām vielām vai pret palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ir aizdomas par rezistenci pret benzimidazoliem.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti var novērot pārejošus gremošanas traucējumus (diareju, vemšanu).

Īslaicīgi var novērot mīkstas fekālijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg oksibendazola un 120 mg niklozamīda, kas atbilst 0,5 ml pastas, uz vienu kilogramu

ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

5 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 0,5 kg ķermeņa svara.

10 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 2 kg ķermeņa svara.

25 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 10 kg ķermeņa svara.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles lietot vienas devas veidā uz dzīvnieka mēles vai sajaucot ar barību.

Kucēniem un kaķēniem: lietot divas reizes ar 4 nedēļu intervālu, laikā no 6. līdz 12. dzīves nedēļai.

Pieaugušiem dzīvniekiem: lietot reizi 6 mēnešos.

Sieviešu kārtas dzīvniekiem: lietot 3 reizes gadā — pārošanas laikā, vienu nedēļu pirms dzemdībām un

3–4 nedēļas pēc dzemdībām.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma ar EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pēc ilgstošas vai atkārtotas šo zāļu lietošanas var izveidoties rezistence.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc rīkošanās ar zālēm rūpīgi nomazgāt rokas. Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, ja ir zināma

pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Likvidēt kontaminētās

fekālijas. Nelaist bērnus pie ārstētajiem dzīvniekiem.

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā

veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana

Lietojot devās, kas bija daudzkārt lielākas par ieteikto devu, klīniskas vai farmakoloģiskas toksicitātes

pazīmes nenovēroja.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

01/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Tālr.: +3726709001

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/00/1232

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitaminthe

pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml pastas satur:

Aktīvās vielas:

Niklozamīds

0, 24 g

Oksibendazols

0, 03 g

Palīgvielas:

Nātrija benzoāts (E211) 0, 0022 g

Nātrija bisulfīds

0, 001 g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pasta iekšķīgai lietošanai.

Dzeltena līdz brūna pasta.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Kaķi, suņi.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Lenteņu un cērmju (

Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria

stenocephala, Dipylidium caninum

) invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem.

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot kaķēniem vai kucēniem, jaunākiem par 6 nedēļām.

Nelietot diarejas vai zarnu nosprostojuma gadījumā.

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret kādu no aktīvajām vielām vai pret palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ir aizdomas par rezistenci pret benzimidazoliem.

4.4.

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pēc ilgstošas vai atkārtotas šo zāļu lietošanas var izveidoties rezistence.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc rīkošanās ar zālēm rūpīgi nomazgāt rokas. Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, ja ir zināma

pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Likvidēt kontaminētās

fekālijas. Nelaist bērnus pie ārstētajiem dzīvniekiem.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Reti var novērot pārejošus gremošanas traucējumus (diareju, vemšanu).

Īslaicīgi var novērot mīkstas fekālijas.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā

veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg oksibendazola un 120 mg niklozamīda, kas atbilst 0,5 ml pastas, uz vienu kilogramu

ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

5 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 0,5 kg ķermeņa svara.

10 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 2 kg ķermeņa svara.

25 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 10 kg ķermeņa svara.

Zāles lietot vienas devas veidā uz dzīvnieka mēles vai sajaucot ar barību.

Kucēniem un kaķēniem: lietot divas reizes ar 4 nedēļu intervālu, laikā no 6. līdz 12. dzīves nedēļai.

Pieaugušiem dzīvniekiem: lietot reizi 6 mēnešos.

Sieviešu kārtas dzīvniekiem: lietot 3 reizes gadā — pārošanas laikā, vienu nedēļu pirms dzemdībām un

3–4 nedēļas pēc dzemdībām.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Lietojot devās, kas bija daudzkārt lielākas par ieteikto devu, klīniskas vai farmakoloģiskas toksicitātes

pazīmes nenovēroja.

4.11.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: antihelmintiskie līdzekļi, benzimidazoli un saistītās vielas.

ATĶ vet kods: QP52AC57.

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Niklozamīds inhibē oksidatīvos procesus veltņtārpu mitohondrijos, izraisot parazītu bojāeju un tai

sekojošu izšķīšanu gremošanas traktā. Oksibendazols ir benzimidazola atvasinājums, un tā darbības

mehānisma pamatā ir spēja pārtraukt parazītu enerģētisko vielmaiņu.

5.2.

Farmakokinētiskie dati

Abas aktīvās vielas slikti uzsūcas no gremošanas trakta, tāpēc zāļu toksicitāte ir relatīvi zema.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija bisulfīds

Nātrija benzoāts

Dekvalīna hlorīds

Ksantāna sveķi

Nātrija polinaftalēna sulfonāts

Dimetikons 300

Nātrija ciklamāts

Anšovu pulveris

Pretputu līdzeklis 70426

Attīrīts ūdens.

6.2.

Būtiska nesaderība

Nav noteikta.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 18 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Balta plastmasas šļirce kartona kastītē.

Iepakojuma lielums: 5 ml, 10 ml, 25 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Virbac S.A.

1ère Avenue 2065 M L.I.D.

06516 Carros

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/00/1232

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 08/09/2000

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 28/06/2010

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2018

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju