Sigmarine 690 (brown, redbrown).

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Vario (I) oksidas; Vario (I) oksidas

Prieinama:

PPG Coatings SPRL/BVBA, Tweemonstraat 104, BE-2100 Deurne (Belgija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Copper (I) oxide; Copper (I) oxide

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 1317-39-1, EB Nr.: 215-270-7, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Vario (I) oksidas, Koncentracija: 43% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 1317-39-1, EB Nr.: 215-270-7, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Vario (I) oksidas, Koncentracija: 43% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Nuo apaugimo apsaugantys produktai

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Laivams apsaugoti nuo apaugimo mikroorganizmais, aukštesniaisiais augalais ir gyvūnais.

Autorizacija statusas:

Galioja

Leidimo data:

2018-04-04

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-8645(A-21PNO603010-18-96)
Išduotas 2018 m. balandžio 4 d., galioja iki 2023 m. balandžio 3 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
PPG Coatings SPRL/BVBA, Tweemonstraat 104, BE-2100 Deurne (Belgija).
Biocidinio produkto tipas
21 produktų tipas. Nuo apaugimo apsaugantis produktas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Sigmarine 690 (brown, redbrown).
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
PPG Deco Polska Sp. Z o.o., Protective and Marine Coatings, Lewkowiec 68, PL-63-400 Ostrow
Wielkopolski (Lenkija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Vario (I) oksidas, CAS Nr. 1317-39-1, EB Nr. 215-270-7;
zinebas, CAS Nr. 12122-67-7, EB Nr. 235-180-1.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiems
vartotojams.
Laivams
apsaugoti
nuo
apaugimo
mikroorganizmais,
aukštesniaisiais augalais ir gyvūnais.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A21PNO603010.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
jeigu šiam biocidiniam produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 32 straipsnyje numatytas abipusio pripažinimo
procedūras.
Vilniaus departamento direktoriaus
pavaduotoja, laikinai vykdanti Vilniaus
departamento direktoriaus funkcijas
A.V.
Donata Budrevičienė
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV- 8645(A-21PNO603010-18-96)
2 priedas
ETIKETĖ
SIGMARINE 690 (BROWN, REDBRO
                
                Perskaitykite visą dokumentą