SEKUMATIC FRE

Čekija - čekų - Ecolab

Nusipirk tai dabar

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
24-11-2017
Prieinama:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registracijos numeris:
102430E

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
bulgarų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ispanų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
danų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
estų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
graikų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
anglų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
prancūzų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
italų 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
latvių 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lietuvių 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
vengrų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
olandų 16-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lenkų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
portugalų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovakų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovėnų 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
suomių 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
švedų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
rusų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
norvegų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ukrainiečių 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
kroatų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
serbų 27-11-2017

Perskaitykite visą dokumentą

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FRE

102430E

1 / 12

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

SEKUMATIC FRE

Kód výrobku

102430E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro mytí nástrojů

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Zdravotnické prostředky. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

17.08.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FRE

102430E

2 / 12

Dodatečné označení:

Zvláštní značení u

speciálních směsí

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

etoxylované alkoholy

mastných kyselin (> 5 mol

147993-63-3

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2;

H315

>= 5 - < 10

kumensulfonát sodný

28348-53-0

248-983-7

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 3 - < 5

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FRE

102430E

3 / 12

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

...

Perskaitykite visą dokumentą

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Pasidalykite šia informacija