Quadrisol

Europos Sąjunga - čekų - EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-08-2017
Veiklioji medžiaga:
vedaprofen
Prieinama:
VETCOOL B.V.
ATC kodas:
QM01AE90
INN (Tarptautinis Pavadinimas):
vedaprofen
Farmakoterapinė grupė:
Koně
Gydymo sritis:
Protizánětlivé a antirevmatické přípravky
Terapinės indikacijos:
Snížení zánětu a bolesti spojených s onemocnění pohybového aparátu a měkké tkáně léze (traumatické poranění a chirurgické trauma). V případě předpokládaného chirurgického traumatu může být Quadrisol podáván profylakticky nejméně tři hodiny před volitelnou operací.
Produkto santrauka:
Revision: 18
Autorizacija statusas:
Autorizovaný
Registracijos numeris:
EMEA/V/C/000032
Leidimo data:
1997-12-04
EMEA kodas:
EMEA/V/C/000032

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
bulgarų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
bulgarų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
ispanų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
ispanų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
danų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
danų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
vokiečių 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
vokiečių 24-08-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime
vokiečių 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
estų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
estų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
graikų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
graikų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
anglų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
anglų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
prancūzų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
prancūzų 24-08-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime
prancūzų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
italų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
italų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
latvių 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
latvių 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
lietuvių 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
lietuvių 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
vengrų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
vengrų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
maltiečių 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
maltiečių 24-08-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime
maltiečių 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
olandų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
olandų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
lenkų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
lenkų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
portugalų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
portugalų 24-08-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime
portugalų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
rumunų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
rumunų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
slovakų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
slovakų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
slovėnų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
slovėnų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
suomių 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
suomių 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
švedų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
švedų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
norvegų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
norvegų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
islandų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
islandų 24-08-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis
kroatų 24-08-2017
Prekės savybės Prekės savybės
kroatų 24-08-2017

Perskaitykite visą dokumentą

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Quadrisol 100 mg/ml perorální gel pro koně

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NIZOZEMSKO

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quadrisol 100 mg/ml perorální gel pro koně

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vedaprofenum:

100 mg/ml

Propylenglykol:

130 mg/ml

4.

INDIKACE

Tlumení zánětu a bolesti spojených s poruchami pohybového aparátu a s poraněními měkkých tkání

(traumatická poranění nebo chirurgický zákrok). V případě předpokládaného chirurgického zákroku

lze Quadrisol profylakticky podat nejméně 3 hodiny před plánovaným zákrokem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat trpících poruchami trávícího traktu, srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat u klisen v laktaci. Nepoužívat u hříbat mladších než 6 měsíců.

Quadrisol se nesmí podávat s jinými nesteroidními antiflogistiky nebo glukokortikoidy.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Typické nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik jako jsou léze a krvácení v trávícím traktu,

průjem, kopřivka, otupělost, nechutenství. Jestliže se objeví příznaky, je třeba léčbu přerušit.

Příznaky jsou reverzibilní. Předávkování může vést k úhynu léčeného zvířete.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kůň.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Quadrisol se podává dvakrát denně. Doporučené dávkování je počáteční dávka 2 mg/kg (2,0 ml/100

kg) následovaná udržovací dávkou 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) aplikovanou každých 12 hodin.

K perorální aplikaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Maximální délka podávání je 14 po sobě následujících dnů. Je třeba přesně stanovit živou hmotnost a

dávku, aby se předešlo předávkování. Maximální délka léčby po dobu 7 následujících dnů je

v případě profylaktického podávání dostatečná.

Gel se podává perorálně vsunutím trysky injektoru mezizubním prostorem a vytlačením požadovaného

množství gelu na hřbet jazyka. Před aplikací je třeba nastavit vypočítanou dávku kroužkem na pístu

aplikátoru.

Doporučuje se podávat přípravek před krmením.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 12 dnů.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Žádná zvláštní opatření pro uchovávaní nejsou nutná.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 2 měsíce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během laktace. Quadrisol

100 mg/ml lze používat během březosti.

Koně s lézemi v dutině ústní je třeba klinicky vyšetřit a ošetřující veterinární lékař by měl rozhodnout,

zda lze pokračovat v léčbě. Pokud léze v dutině ústní přetrvávají, je třeba podávání přerušit.

U koní je třeba během podávání monitorovat výskyt lézí v dutině ústní. Nepoužívat u dehydrovaných,

hypovolemických a hypotenzních zvířat, protože u nich zvyšuje možné riziko renální toxicity.

Podávání sportovním a dostihovým koním se řídí místními předpisy. U těchto koní je třeba přijmout

patřičná opatření, aby byl zajištěn soulad se soutěžními řády. V případě pochybností se doporučuje

vyšetření moči.

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Perskaitykite visą dokumentą

Perskaitykite visą dokumentą

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quadrisol 100 mg/ml perorální gel pro koně

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml perorálního gelu Quadrisol obsahuje:

Léčivá látka:

Vedaprofenum

100 mg

Pomocné látky:

Propylenglykol

130 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální gel

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kůň.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Tlumení zánětu a bolesti spojených s poruchami pohybového aparátu a s poraněními měkkých tkání

(traumatická poranění nebo chirurgický zákrok). V případě předpokládaného chirurgického zákroku

lze Quadrisol profylakticky podat nejméně 3 hodiny před plánovaným zákrokem.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat trpících poruchami trávícího traktu, srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat u hříbat mladších než 6 měsíců. Nepoužívat u klisen v laktaci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Podávání sportovním a dostihovým koním se řídí místními předpisy. U těchto koní je třeba přijmout

patřičná opatření, aby byl zajištěn soulad se soutěžními řády. V případě pochybností se doporučuje

vyšetření moči.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě výskytu vedlejších příznaků je třeba podávání přípravku přerušit. Koně s lézemi v dutině

ústní je třeba klinicky vyšetřit a ošetřující veterinární lékař by měl rozhodnout, zda lze pokračovat

v léčbě. Pokud léze v dutině ústní přetrvávají, je třeba podávání přerušit. U koní je třeba během

podávání monitorovat výskyt lézí v dutině ústní. Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických a

hypotenzních zvířat, protože u nich zvyšuje možné riziko renální toxicity.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Typické nežádoucí účinky spojené s nesteroidními antiflogistiky zahrnují poruchy zažívacího traktu,

řídký trus, kopřivku a otupělost.

Nežádoucí účinky jsou reverzibilní.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze používat během březosti.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Jiná nesteroidní antiflogistika, diuretika a látky se silnou vazbou na bílkoviny mohou vazebně

konkurovat a vyvolat toxické účinky. Quadrisol se nesmí podávat s jinými nesteroidními

antiflogistiky nebo glukokortikoidy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

K perorální aplikaci.

Podává se dvakrát denně. Po počáteční dávce 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg) se pokračuje udržovací dávkou

1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) podanou každých 12 hodin. Maximální délka podávání je 14 po sobě

následujících dnů. Maximální délka léčby po dobu 7 následujících dnů je v případě profylaktického

podávání dostatečná.

Je třeba přesně stanovit živou hmotnost a dávku, aby se předešlo předávkování.

Gel se podává perorálně vsunutím trysky injektoru mezizubním prostorem a vytlačením požadovaného

množství gelu na hřbet jazyka. Před aplikací je třeba nastavit vypočítanou dávku kroužkem na pístu

aplikátoru.

Doporučuje se podávat přípravek před krmením.

V případě předpokládaného chirurgického zákroku lze Quadrisol profylakticky podat nejméně 3

hodiny před plánovaným zákrokem.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Léze a krvácení v trávícím traktu, průjem, kopřivka, otupělost, nechutenství. Jestliže se objeví

příznaky, je třeba léčbu přerušit. Příznaky jsou reverzibilní. Předávkování může vést k úhynu

léčeného zvířete.

4.11

Ochranná (é) lhůta(y)

Maso: 12 dnů.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní antiflogistikum

ATCvet kód: QM01AE90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Vedaprofen je nesteroidní antiflogistikum patřící do skupiny derivátů kyseliny propionové.

Vedaprofen inhibuje enzym syntézy prostaglandinů (enzym cyklooxygenázu), a proto má

protizánětlivé, antipyretické a analgetické vlastnosti. Studie u koní prokázaly silnou inhibici syntézy

prostglandinu E

(PG E

) v exudátu a syntézy tromboxanu B

v séru a exudátu. Vedaprofen obsahuje

asymetrický uhlíkový atom a je tedy racemickou směsí (+) enantiomeru a (-) enantiomeru. Oba

enantiomery přispívají k léčebnému účinku této látky. (+) enantiomer účinněji inhibuje syntézu

prostaglandinů. Oba enantiomery jsou stejně silnými antagonisty PGF

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se vedaprofen velmi rychle vstřebává. Biologická dostupnost po perorálním

podání je 80-90%, ale významně se snižuje, pokud se přípravek aplikuje s krmivem. Konečný

biologický poločas po perorálním podání je 350-500 minut a po opakovaném perorálním podání

nedochází ke kumulaci v organismu. Po zahájení léčby se rychle dosahuje ustáleného stavu.

Vedaprofen je silně vázán na proteiny plazmy a je značně metabolizován. Nejčastějším metabolitem

je monohydroxyderivát. Všechny metabolity vedaprofenu jsou méně účinné než původní látka, což

bylo stanoveno testem inhibice tvorby tromboxanu B

. Přibližně 70% perorálně podané dávky se

vylučuje močí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda (nejméně čištěného stupně)

Propylenglykol

Hyetelosa

Hydroxid draselný (E525)

Kyselina chlorovodíková

Čokoládová příchuť

6.2

...

Perskaitykite visą dokumentą

Perskaitykite visą dokumentą

EMA/73568/2007

EMEA/V/C/000032

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Quadrisol

vedaprofenum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Quadrisol. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento

veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Quadrisol

používat.

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku

Quadrisol, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či

lékárníka.

Co je Quadrisol a k čemu se používá?

Quadrisol je veterinární léčivý přípravek, který se používá u koní k úlevě od bolesti a tlumení zánětu

v důsledku poranění svalů, kostí a kloubů, jakož i jiných částí těla mimo kosti (tzv. poranění měkkých

tkání). Přípravek Quadrisol lze používat také k úlevě od bolesti a tlumení zánětu po chirurgickém

zákroku. Obsahuje léčivou látku vedaprofen.

Jak se přípravek Quadrisol používá?

Přípravek Quadrisol je k dispozici ve formě perorálního gelu (gelu k podání ústy). Aplikuje se dvakrát

denně před krmením po dobu maximálně dvou týdnů. Při použití před chirurgickým zákrokem se podává

minimálně 3 hodiny před zákrokem, přičemž v léčbě je možné pokračovat po dobu až jednoho týdne.

Množství gelu podaného v jednotlivých dávkách se upravuje v závislosti na živé hmotnosti zvířete.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Quadrisol působí?

Přípravek Quadrisol obsahuje vedaprofen, který náleží do skupiny léčiv zvaných nesteroidní

protizánětlivá léčiva (NSAID, z angl. non-steroidal anti-inflammatory drugs). Vedaprofen blokuje enzym

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

zvaný cyklooxygenáza, který se podílí na tvorbě prostaglandinů. Jelikož prostaglandiny jsou látky, které

vyvolávají zánět, bolest a horečku, vedaprofen tyto příznaky poranění zmírňuje.

Jaké přínosy přípravku Quadrisol byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Quadrisol byl zkoumán jak v laboratorních, tak v terénních studiích, které zahrnovaly studie

u velkého počtu koní s potížemi týkajícími se kostí, svalů a jiných měkkých tkání a kloubů. Přípravek

Quadrisol vedl u koní ke zlepšení potíží s pohybem a poranění měkkých tkání. Reakce na léčbu

přípravkem Quadrisol byla podobná jako při podávání flunixin-megluminu či fenylbutazonu, což jsou jiná

nesteroidní protizánětlivá léčiva používaná k léčbě těchto onemocnění.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Quadrisol?

Nežádoucí účinky přípravku Quadrisol jsou typické pro léčiva NSAID a byly zaznamenány i u ostatních

léčivých přípravků z této skupiny léčiv. Jedná se například o letargii a poškození (léze) v ústech,

žaludku, střevech (projevující se mimo jiné řídkou stolicí nebo průjmem) a ledvin. U koní byly hlášeny

kožní vyrážky (kopřivka). Po ukončení léčby přípravkem Quadrisol jsou nežádoucí účinky obvykle

reverzibilní (zvratné).

Přípravek Quadrisol nesmí být podáván koním s onemocněním žaludku nebo střev ani koním se sníženou

funkcí srdce, jater nebo ledvin. Dále nesmí být podáváni hříbatům mladším šesti měsíců a klisnám

produkujícím mléko.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají

nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat

lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu lékaři.

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než

může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový interval po

podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než může být mléko použito pro lidskou

spotřebu.

Ochranná lhůta pro maso z koní léčených přípravkem Quadrisol je 12 dnů. Použití tohoto léčivého

přípravku není povoleno u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Na základě čeho byl přípravek Quadrisol schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Quadrisol

převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Další informace o přípravku Quadrisol:

Evropská komise udělila přípravku Quadrisol registraci platnou v celé Evropské unii dne 4. prosince

1997.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Quadrisol je k dispozici na internetových stránkách agentury:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další

Quadrisol

EMA/66445/2007

strana 2/3

informace o léčbě přípravkem Quadrisol naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci

nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v dubnu 2017.

Quadrisol

EMA/66445/2007

strana 3/3

Perskaitykite visą dokumentą

Panašūs produktai

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją

Pasidalykite šia informacija