Pregabalin Mylan

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

pregabalinas

Prieinama:

Mylan Pharmaceuticals Limited

ATC kodas:

N03AX16

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

pregabalin

Farmakoterapinė grupė:

Antiepileptics,

Gydymo sritis:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Terapinės indikacijos:

Neuropatinis painPregabalin Mylan nurodomas gydymo periferinis ir centrinis neuropatinis skausmas suaugusieji. EpilepsyPregabalin Mylan yra nurodyta kaip adjunctive terapija suaugusiems, turintiems dalinį konfiskavimą su ar be antrinės apibendrinimas. Generalizuoto Nerimo DisorderPregabalin Mylan nurodomas gydymo Generalizuoto Nerimo Sutrikimas (GAD) suaugusiems.

Produkto santrauka:

Revision: 16

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2015-06-24

Pakuotės lapelis

                
26
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS
PAKUOTĖS
IŠORINĖ DĖŽUTĖ
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Pregabalinas Mylan 25 mg kietosios kapsulės
pregabalinas
2.
VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 25 mg pregabalino.
3.
PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
4.
FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
Kietoji kapsulė.
14 kietųjų kapsulių
21 kietoji kapsulė
56 kietosios kapsulės
84 kietosios kapsulės
100 kietųjų kapsulių
56 x 1 kietoji kapsulė
84 x 1 kietoji kapsulė
100 x 1 kietoji kapsulė
5.
VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną.
6.
SPECIALUS ĮSPĖJIMAS
,
KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI
VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
7.
KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI
8.
TINKAMUMO LAIKAS
EXP
27
9.
SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
10.
SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO
(JEI REIKIA)
11.
REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
Airija
12.
REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)
EU/1/15/997/001
EU/1/15/997/002
EU/1/15/997/003
EU/1/15/997/004
EU/1/15/997/005
EU/1/15/997/006
EU/1/15/997/007
EU/1/15/997/008
13.
SERIJOS NUMERIS
Lot
14.
PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA
15.
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
16.
INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
Pregabalinas Mylan 25 mg
28
17.
UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.
18.
UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS
PC
SN
NN
29
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ
JUOSTELIŲ
LIZDINĖ PLOKŠTELĖ
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Pregabalinas Mylan 25 mg kietosios kapsulės
pregabalinas
2.
REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS
Mylan Pharmaceuticals Limited
3.
TINKAMUMO LAIKAS
EXP
4.
SERIJOS NUMERIS
Lot
5.
KITA
30
INFORMACIJA ANT I
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Pregabalinas Mylan 25 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 50 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 75 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 100 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 150 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 200 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 225 mg kietosios kapsulės
Pregabalinas Mylan 300 mg kietosios kapsulės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Pregabalinas Mylan 25 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 25 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 50 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 50 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 75 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 75 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 100 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 150 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 150 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 200 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 200 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 225 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 225 mg pregabalino.
Pregabalinas Mylan 300 mg kietosios kapsulės
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg pregabalino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3
3.
FARMACINĖ FORMA
Kietoji kapsulė
Pregabalinas Mylan 25 mg kietosios kapsulės
Želatinos kapsulė (Nr. 4) kietu dangalu, šviesiai rausvai oranžinės spalvos nepermatomu dangteliu ir
baltu nepermatomu korpusu, pripildyta baltos ar balkšvos spalvos miltelių. Ant kapsulės dangtelio ir
korpuso išilgai juodu rašalu išspausdinta MYLAN ir žemiau PB25.
Pregabalinas Mylan 50 mg kietosios kapsulės
Želatinos kapsulė (Nr. 3) kietu dangalu, tamsiai rausvai oranžinės spalvos nepermatomu dangteliu ir
baltu nepermatomu korpusu, pripildyta baltos ar balkšvos spalvos miltelių. Ant kapsulės dangtelio ir
korpuso išilgai juodu rašalu išspausdinta MYLAN ir žemiau PB50.
Preg
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės danų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 13-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 19-07-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 13-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 19-07-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 13-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 19-07-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 13-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 19-07-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 13-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 13-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 13-01-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją