Peracid Forte

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Vandenilio peroksidas; Vandenilio peroksidas

Prieinama:

UAB ,,Christeyns Baltic“, Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius,

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Hydrogen peroxide; Hydrogen peroxide

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 7722-84-1, EB Nr.: 231-765-0, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Vandenilio peroksidas, Koncentracija: 17.7% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 7722-84-1, EB Nr.: 231-765-0, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Vandenilio peroksidas, Koncentracija: 17.7% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Skalbiniams balinti ir dezinfekuoti sveikatos ir visuomeninės paskirties įstaigose.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-01-30

Prekės savybės

                
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (
11.1)-(A-
02PNO601228-14-18
)-BSV-1155
2 priedas
Aktuali redakcija nuo 2015 m. rugpjūčio 7 d.
ETIKETĖ
PERACID FORTE
Skystis
Veikliosios
medžiagos:
peroksiacto
rūgštis,
CAS
Nr.
79-21-0,
EB
Nr.
201-186-8,
15,0
%,
vandenilio
peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 17,7 %.
Sudėtyje yra acto rūgšties, CAS Nr. 64-19-7, EB Nr. 200-580-7, fosfonatų, <5 %, sieros rūgšties, CAS Nr.
7732-18-5, EB Nr. 231-639-5.
Pavojinga
Kaitinant gali sukelti gaisrą
Kenksminga prarijus
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Gali dirginti kvėpavimo takus
Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/…/degių medžiagų.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje
Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido)
apsaugos priemones
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
PATEKUS
Į
AKIS:
Kelias
minutes
atsargiai
plauti
vandeniu.
Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu vandens
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją /
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.
Dezinfekantas,
neskirtas
tiesioginiam
žmonių
naudojimui
(2
produktų
tipas).
Tik
profesionaliesiems
vartotojams.
Skalbiniams
balinti
ir
dezinfekuoti
asmens
sveikatos
priežiūros
ir
visuomeninės
paskirties
įstaigose.
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
Gamintojas Christeyns N.V., Afrikalaan 182, B-9000 Gent (Belgija).
Platintojas UAB ,,Christeyns Baltic“, Jasinskio g. 16 G, LT-03163Vilnius.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (
11.1)-(A-
02PNO601228-14-18
)-BSV-1155
, galioja iki 2019-01-
29.
Tūris
Tinka naudoti
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (11.1)-(A-02PNO601228-14-18)-BSV-1155
3 priedas
Aktuali redakcija nuo 2016 m. birželio 23 d.
PERACID FORTE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dėmesio!
Prof
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją