P3-ULTRASIL 132 (116434E)

Čekija - čekų - Ecolab

Nusipirk tai dabar

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
27-04-2022
Prieinama:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registracijos numeris:
116434E

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
bulgarų 27-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ispanų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
danų 25-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
vokiečių 24-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
estų 27-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
graikų 26-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
anglų 26-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
prancūzų 26-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
italų 26-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
latvių 28-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lietuvių 26-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
vengrų 28-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
olandų 26-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lenkų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
portugalų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
rumunų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovakų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovėnų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
suomių 25-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
švedų 25-01-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
rusų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ukrainiečių 30-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
kroatų 27-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
serbų 29-04-2022

Perskaitykite visą dokumentą

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 132

3K2W-K5G6-610R-9JV9

Kód výrobku

116434E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.08.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

2 / 13

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1A

5 - 100 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1B

2 - < 5 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2

0.5 - < 2 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1

2 - 100 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

>= 25 - < 30

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

3 / 13

Kategorie 2A

0.5 - < 2 %

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Před novým

použitím obuv pečlivě očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Je-li postižený přivědomí,

podejte mu 2 sklenice vody. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

...

Perskaitykite visą dokumentą

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Pasidalykite šia informacija