MEPA REN

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: Ecolab

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
25-11-2017

Prieinama:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Saugos duomenų lapas

                MEPA Ren
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas
MEPA Ren
Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus (įskaitant
pakeitimą Reglamentu (ES) Nr. 453/2010) - Europa
:
1.1 Produkto identifikatorius
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Įvardyti naudojimo būdai
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
Produkto kodas
:
Nerekomenduojami naudojimo būdai
1.4 Pagalbos telefono numeris
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biuras
Gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonė. Naudoti rankiniu būdu
Gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonė. Naudoti pusiau automatiniu būdu
Nežinoma.
SIA „ECOLAB”
Ritausmas iela 11b
Riga, LV-1058
Latvia
tel: +371 67063770
email: ilze.stalevska@ecolab.com
:
Gamintojas/ Platintojas/
Importuotojas
110813E
Produkto panaudojimas
:
Tešmenų plovimo priemonė
Tik profesionaliesiems vartotojams
Gamintojas/ Platintojas/ Importuotojas
:
Telefono numeris
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro: 24 val per parą: 00370.85.236 2052,
00370.86.87 53 378
:
Telefono numeris
Nėra
Versija
: 3
Klasifikacija
Neklasifikuota.
:
:
Kiti neklasifikuojami
pavojai
Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.
Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) 1272/2008 (KŽP/GHS)
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Produkto apibrėžimas
:
Mišinys
Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.
Klasifikacija pagal Direktyvą 1999/45/EB [DPD]
Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
2.2 Ženklinimo elementai
Pavojingumo frazės
:
Atsargumo frazės
2.3 Kiti pavojai
Neklasifikuota.
Netaikoma.
Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.
Sudarymo data/Peržiūrėta
:
1/10
2012-12-20
MEPA Ren
Pagal šiuo metu metu tiek
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas bulgarų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ispanų 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas čekų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas danų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vokiečių 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas estų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas graikų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas prancūzų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas latvių 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vengrų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas olandų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas lenkų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas portugalų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rumunų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovakų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovėnų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas suomių 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas švedų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rusų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas norvegų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ukrainiečių 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas kroatų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas serbų 27-11-2017

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu