MACMIROR COMPLEX

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Nifuratelis/Nistatinas

Prieinama:

Adeofarma, UAB

ATC kodas:

G01AX

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Nifuratelis/Nistatinas

Dozė:

500 mg/200000 TV

Vaisto forma:

makšties minkštosios kapsulės

Vartojimo būdas:

vartoti į makštį

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Other antiinfectives and antiseptics

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2016-01-21

Prekės savybės

                
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
MACMIROR COMPLEX 500 mg/200 000 TV makšties minkštosios kapsulės
Nifuratelis / Nistatinas
2.
VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)
Kiekvienoje makšties minkštojoje kapsulėje yra 500 mg nifuratelio ir 200 000 TV nistatino.
3.
PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Pagalbinės medžiagos: dimetikonas, želatina, glicerolis, etilo parahidroksibenzoato natrio druska (E215), propilo
parahidroksibenzoato natrio druska (E217), titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).
4.
FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
Makšties minkštosios kapsulės
8 makšties minkštosios kapsulės
5.
VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)
Vartoti į makštį.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
6.
SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI
VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
7.
KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)
8.
TINKAMUMO LAIKAS
Tinka iki: MMMM/mm.
9.
SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.
10.
SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)
11.
LYGIAGRETUS IMPORTUOTOJAS
Lygiagretus importuotojas UAB „Adeofarma“.
12.
LYGIAGRETAUS IMPORTO LEIDIMO NUMERIS (-IAI)
Lyg.imp.Nr.:
LT/L/16/0339/001
13.
SERIJOS NUMERIS
Serija:
14.
PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA
Receptinis vaistinis preparatas.
15.
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
16.
INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
macmiror complex 500 mg / 200 000 tv
Gamintojas: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Volturno, 48 – Quinto de‘ Stampi, 20089 Rozzano
(MI) Italija arba DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri delle Fiobe, 1, 29016 Cortemaggiore
(PC), Italija.
Perpakavo UAB „Entafarma“.
Perpak. serija:
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
MACMIROR COMPLEX 500 mg/200 000 TV makšties minkštosios kapsulės
Nifuratelis/Nistatinas
Atidžiai perskaitykit
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją