CASPOFUNGIN XELLIA Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 50MG

Čekija - čekų - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Nusipirk tai dabar

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)

26-12-2017

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)

26-12-2017

Veiklioji medžiaga:
KASPOFUNGIN-DIACETÁT (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Prieinama:
Xellia Pharmaceuticals ApS, Kodaň
ATC kodas:
J02AX04
INN (Tarptautinis Pavadinimas):
CASPOFUNGIN-DIACETATE (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Dozė:
50MG
Vaisto forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Vartojimo būdas:
Intravenózní podání
Vienetai pakuotėje:
1 Injekční lahvička
Recepto tipas:
na lékařský předpis
Gydymo sritis:
KASPOFUNGIN
Produkto santrauka:
CASPOFUNGIN XELLIA
Autorizacija statusas:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registracijos numeris:
26/ 457/16-C

Perskaitykite visą dokumentą

Sp. zn. sukls182444/2014

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Caspofungin Xellia 50

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

caspofunginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám nebo Vašemu dítěti bude tento

přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní

sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Caspofungin Xellia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Caspofungin Xellia

Jak se přípravek Caspofungin Xellia používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Caspofungin Xellia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Caspofungin

Xellia a k

čemu se používá

Co je přípravek Caspofungin

Xellia

Přípravek Caspofungin Xellia obsahuje lék zvaný kaspofungin. Ten patří do skupiny léků nazývaných

antimykotika.

K

čemu se přípravek Caspofungin

Xellia

používá

Přípravek Caspofungin Xellia se používá k léčbě následujících infekcí u dětí, dospívajících a dospělých:

Závažné plísňové infekce postihující tkáně nebo orgány (nazývané „invazivní kandidóza“). Tuto

infekci způsobují houbové (kvasinkové) jednobuněčné organismy nazývané kandidy.

Tento typ infekce může postihnout osoby, které právě podstoupily operaci nebo osoby s

oslabeným imunitním systémem. Nejčastějšími projevy tohoto typu infekce jsou horečka a

zimnice, které nereagují na antibiotika.

Plísňové

infekce

nose,

vedlejších

nosních

dutinách

nebo

plicích

(nazývané

„invazivní

aspergilóza“), pokud jiné antimykotické léčby nebyly účinné nebo měly nežádoucí účinky. Tuto

infekci způsobuje plíseň nazývaná Aspergillus.

Tento typ infekce může postihnout osoby podstupující chemoterapii, osoby s transplantovaným

orgánem a osoby s oslabenou imunitou.

S podezřením na plísňové infekce, pokud máte horečku a nízké počty bílých krvinek, které se

nezlepšily po léčbě antibiotikem. Plísňovou infekcí jsou ohroženy osoby, které právě podstoupily

operaci nebo osoby s oslabenou imunitou.

Jak přípravek Caspofungin

Xellia

působí

Přípravek Caspofungin Xellia oslabuje buňky hub a zastavuje správný růst houby. To zastavuje

rozšiřování infekce a dává příležitost přirozené obranyschopnosti těla zcela se zbavit infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Caspofungin

Xellia

podán

Nepoužívejte přípravek Caspofungin

Xellia

jestliže jste alergický(á) na kaspofungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem, zdravotní

sestrou nebo lékárníkem.

Upozornění a

opatření

Předtím, než Vám bude přípravek Caspofungin Xellia podán, poraďte se se svým lékařem, zdravotní

sestrou nebo lékárníkem, jestliže:

jste alergický(á) na jakékoli jiné léky;

jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy s játry – můžete potřebovat jinou dávku tohoto léku;

již užíváte cyklosporin (používá se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo k

utlumení imunitního systému) – protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další

vyšetření krve;

jste kdykoli v minulosti měl(a) jakýkoli jiný zdravotní problém.

Pokud se Vás některé z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Caspofungin Xellia podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a

přípravek Caspofungin

Xellia

Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které

jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. To platí i pro léky, které jsou dostupné

bez lékařského předpisu, včetně rostlinných přípravků. To proto, že přípravek Caspofungin Xellia

může mít vliv na to, jak fungují některé jiné léky. Stejně tak jiné léky mohou mít vliv na působení

přípravku Caspofungin Xellia.

Svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

cyklosporin nebo takrolimus (používají se k zabránění odmítnutí transplatovaného orgánu nebo

k potlačení imunity), protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další vyšetření

krve

některé léky proti HIV, jako je efavirenz nebo nevirapin

fenytoin nebo karbamazepin (používají se k léčbě záchvatů křečí)

dexamethason (steroid)

rifampicin (antibiotikum)

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si tím nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Caspofungin Xellia podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Těhotenství a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Caspofungin Xellia nebyl zkoušen u těhotných žen. Během těhotenství se nemá

používat, pokud případný léčebný zisk nepřevýší možné riziko pro nenarozené dítě.

Ženy, jimž se podává přípravek Caspofungin Xellia, nemají kojit.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné informace, které by naznačovaly, že přípravek Caspofungin Xellia ovlivňuje

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Caspofungin

Xellia po

užívá

Přípravek Caspofungin Xellia bude vždy připravovat a podávat zdravotnický pracovník.

Přípravek Caspofungin Xellia budete podáván:

jednou denně

pomalou injekcí do žíly (nitrožilní infuzí)

po dobu přibližně 1 hodiny

Váš lékař rozhodne o délce léčby i o tom, jaká dávka přípravku Caspofungin Xellia Vám bude denně

podána. Váš lékař bude sledovat, jak u Vás lék působí. Pokud vážíte více než 80 kg, můžete potřebovat

jinou dávku.

Děti a dospívající

Dávka u dětí a dospívajících se může od dávky používané u dospělých pacientů lišit.

Jestliže Vám byla podána větší dávka přípravku Caspofungin

Xellia, než měla

Váš lékař každý den rozhodne, kolik přípravku Caspofungin Xellia potřebujete a jak dlouho Vám bude

podáván. Pokud se však obáváte, že Vám možná byla podána větší dávka přípravku Caspofungin

Xellia, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Svého

lékaře

nebo

zdravotní

sestru

ihned

informujte,

pokud

zaznamenáte

kterýkoli

z

následujících nežádoucích účinků –

můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, pocit tepla, otok obličeje, rtů nebo hrdla nebo potíže s dýcháním – může jít

o histaminovou reakci na lék

dýchací potíže se sípáním nebo vyrážka, která se zhoršuje – může jít o alergickou reakci na lék

kašel, závažné dýchací potíže – pokud jste dospělý a máte invazivní aspergilózu, může jít

o závažný dýchací problém, který by mohl vést k respiračnímu selhání (selhání dýchacích

funkcí)

Jako u všech léků na předpis mohou některé nežádoucí účinky být závažné. O více informací

požádejte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky u dospělých zahrnují:

Časté

: mohou postihnout až 1 z 10 lidí:

pokles hemoglobinu (snížení obsahu látky přenášející kyslík v krvi), snížení počtu bílých

krvinek

pokles krevního albuminu (typ bílkoviny) v krvi, pokles draslíku nebo nízké hladiny draslíku

v krvi

bolest hlavy

zánět žil

dušnost

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny některých laboratorních krevních testů (včetně zvýšení hodnot některých jaterních testů)

svědění, vyrážka, zarudnutí kůže nebo silnější pocení, než je obvyklé

bolest kloubů

zimnice, horečka

svědění v místě injekce

Méně časté

: mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

změny některých laboratorních krevních testů (včetně poruchy srážení krve, poklesu krevních

destiček, červených krvinek a bílých krvinek)

ztráta chuti k jídlu, zvýšení množství tělesných tekutin, nerovnováha soli v těle, vysoké hladiny

cukru v krvi, nízké hladiny vápníku v krvi, nízké hladiny hořčíku v krvi, zvýšené hladiny kyselin

v krvi

dezorientace, pocit nervozity, nespavost

pocit závrati, snížená vnímavost nebo citlivost (zejména v kůži), třes, ospalost, změna vnímání

chutí, mravenčení nebo necitlivost

rozmazané vidění, zvýšené slzení, otok víček, zežloutnutí bělma očí

pocit rychlého nebo nepravidelného srdečního tepu, zrychlený tep, nepravidelný tep, abnormální

tep, srdeční selhání

zarudnutí, návaly horka, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, zarudnutí podél žíly, která je

velmi citlivá na dotek

zúžení průdušek (bronchospasmus) vedoucí k sípání nebo kašli, zrychlený dech, dušnost, která

Vás budí ze spánku, nedostatek kyslíku v krvi, abnormální zvuky při dýchání, praskavé zvuky

v plicích, sípání, ucpaný nos, kašel, bolest v hrdle

bolest břicha, bolest v horní části břicha, nadýmání, zácpa, potíže s polykáním, sucho v ústech,

poruchy trávení, plynatost, nepříjemné pocity v břiše, otok v důsledku hromadění tekutin v oblasti

břicha

snížený odtok žluči, zvětšení jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí, poškození jater

způsobené léčivem nebo chemikálií, porucha funkce jater

abnormální kožní tkáň, generalizované svědění, kopřivka, vyrážka proměnlivého vzhledu,

abnormální kůže, červené, často svědivé skvrny na pažích a nohách a někdy na obličeji a na

zbytku těla

bolest zad, bolest paže nebo nohy, bolest kostí, bolest svalů, svalová slabost;

ztráta funkce ledvin, náhlá ztráta funkce ledvin

bolest v místě katetru, potíže v místě injekce (zarudnutí, tvrdá boule, bolest, otok, podráždění,

vyrážka, kopřivka, únik tekutiny z katetru do tkáně), zánět žíly v místě injekce

zvýšený krevní tlak a změny některých laboratorních krevních testů (včetně testů ledvin,

elektrolytů a testů srážlivosti krve), zvýšené hladiny léčiv, která užíváte a která oslabují

imunitní systém

nepříjemný pocit na hrudi, bolest na hrudi, pocit změny tělesné teploty, celkový pocit nepohody,

celková bolest, otok obličeje, otok kotníků, rukou nebo nohou, otok, citlivost, pocit únavy

Nežádoucí účinky u

dětí a

dospívajících

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

horečka

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 osob:

bolest hlavy

zrychlený tep

zarudnutí, nízký krevní tlak

změny některých laboratorních krevních testů (zvýšené hodnoty některých jaterních testů)

svědění, vyrážka

bolest v místě katetru

zimnice

změny některých laboratorních krevních testů

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení to

hoto

léku

na trh

Není známo:

četnost nelze určit:

problémy s játry

otok kotníků, rukou nebo nohou

byly hlášeny zvýšené hladiny vápníku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové

informaci.

Nežádoucí

účinky

můžete

hlásit

také

přímo

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Caspofungin

Xellia

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Rekonstituovaný koncentrát musí být použit okamžitě. Údaje o stabilitě ukázaly, že koncentrát pro

přípravu infuzního roztoku lze skladovat po dobu až 24 hodin v případě, že je injekční lahvička

uchovávána při teplotě 25 °C nebo nižší a přípravek je rekonstituován vodou na injekci.

Infuzní roztok naředěný pro pacienta má být okamžitě použit. Údaje o stabilitě ukázaly, že přípravek lze

použít po dobu až 24 hodin v případě, že je uchováván při teplotě 25 °C nebo nižší, nebo po dobu

48 hodin, pokud je vak (láhev) pro intravenózní infuzi uchováván v chladničce (2 °C - 8 °C) a naředěn

kompatibilním infuzním roztokem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Jakmile se přípravek Caspofungin Xellia připraví, musí se použít okamžitě. To proto, že neobsahuje

žádné látky, které by bránily růstu bakterií. Tento lék smí připravovat pouze vyškolený zdravotnický

pracovník, který si přečetl celé pokyny (viz dále „Pokyny pro rekonstituci a naředění přípravku

Caspofungin Xellia“).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek Caspofungin

Xellia obsahuje

Léčivou látkou je caspofunginum. Jedna injekční lahvička přípravku Caspofungin Xellia obsahuje

caspofunginum 50 mg (jako caspofungini diacetas). Koncentrace rekonstituovaného obsahu

injekční lahvičky je 5,2 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou sacharóza, mannitol, kyselina jantarová a hydroxid sodný.

Jak přípravek Caspofungin

Xellia

vypadá a

co obsahuje toto balení

Přípravek Caspofungin Xellia je sterilní, bílý nebo téměř bílý kompaktní prášek.

Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku s práškem.

Držitel rozhodnutí o

registraci a

výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci

Výrobce

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

2300 Kodaň S

Dánsko

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

2300 Kodaň S

Dánsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Rakousko

Caspofungin Xellia 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Belgie

Caspofungin Xellia 50 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko

Caspofungin Xellia 50 mg Прах и концентрат за инфузионен разтвор

Česká

republika

Caspofungin Xellia 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Caspofungin Xellia 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Dánsko

Caspofungin Xellia

Estonsko

Caspofungin Xellia

Řecko

Caspofungin

Xellia

50 mg

κόνις

για

πυκνό

σκεύασμα

για

παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Španělsko

Caspofungin Xellia 50 mg Polvo para concentrado para solución para perfusión

Finsko

Caspofungin

Xellia

50 mg

kuiva-aine

välikonsentraatiksi

infuusionestettä

varten, liuos

Francie

Caspofungine Xellia 50 mg, poudre pour solution à diluer pour solution pour

perfusion

Chorvatsko

Kaspofungin Xellia 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Maďarsko

Caspofungin Xellia 50 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Irsko

Caspofungin Xellia 50 mg Powder for concentrate for solution for infusion

Itálie

Caspofungin Xellia

Lichtenštejnsko

Caspofungin Xellia 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Litva

Caspofungin Xellia 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Lucembursko

Caspofungin Xellia 50 mg poudre pour solution à diluer pour solution pour

perfusion

Lotyšsko

Caspofungin Xellia 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Nizozemsko

Caspofungine Xellia 50 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor

infusie

Norsko

Caspofungin Xellia

Polsko

Caspofungin Xellia

Portugalsko

Caspofungin Xellia 50 mg

Rumunsko

Caspofungină Xellia 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabila

Švédsko

Caspofungin Xellia 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovinsko

Kaspofungin Xellia 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovenská

republika

Caspofungin Xellia 50 mg prášok na infúzny koncentrát

Velká Británie

Caspofungin 50 mg Powder for concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

19. 4. 2017

___________________________________________________________________________________

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro rekonstituci a naředění přípravku Caspofungin Xellia:

Rekonstituce přípravku

Caspofungin Xellia

NEPOUŽÍVEJTE

ŽÁDNÁ

ROZPOUŠTĚDLA

OBSAHUJÍCÍ

GLUKÓZU,

protože

přípravek

Caspofungin

Xellia

není v rozpouštědlech

s obsahem

glukózy

stabilní.

NESMÍCHÁVEJTE

NEPODÁVEJTE PŘÍPRAVEK CASPOFUNGIN XELLIA SOUČASNĚ S JINÝMI LÉKY V INFUZI,

protože

nejsou

k dispozici

žádné

údaje

kompatibilitě přípravku

Caspofungin

Xellia

jinými

intravenózními přípravky, aditivy nebo léčivými přípravky. Infuzní roztok zkontrolujte zrakem, zda

neobsahuje částečky nebo není zvláštně zbarven.

NÁVO

D K

POUŽITÍ U

DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

Krok 1 Rekonstituce

přípravku v klasických injekčních lahvičkách

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických

podmínek přidat vodu na injekci v objemu 10,5 ml. Koncentrace rekonstituovaného roztoku v

injekční lahvičce bude: 5,2 mg/ml.

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Mírně míchejte, dokud

nedostanete čirý roztok. Rekonstituované roztoky je nutno vizuálně zkontrolovat pro případnou

přítomnost částic nebo změnu barvy. Rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin

při teplotě do 25°C.

Krok 2 Přidání rekonstituovaného přípravku

Caspofungin Xellia

k infuznímu roztoku pacienta

Rozpouštědla pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci nebo Ringerův

laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním příslušného množství rekonstituovaného

koncentrátu (jak ukazuje tabulka dále) do 250 ml infuzního vaku nebo lahve za aseptických

podmínek. Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšený objem infuze 100 ml pro

denní dávky 50 mg nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo se vysrážel.

PŘÍPRAVA ROZTOKU PRO INFUZI PRO DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem

rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin

Xellia pro

přenesení

do

vaku nebo lahve pro

intravenózní infuzi

Standardní

příprava

(rekonstituovaný přípravek

Caspofungin Xellia přidaný

250 ml)

konečnou

koncentrací

Zmenšený

infuzní obje

m

(rekonstituovaný

přípravek

Caspofungin Xellia přidaný

100 ml)

konečnou

koncentrací

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg

při

sníženém

objemu

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg při středně těžké

poruše

funkce

jater

jedné

50 mg

injekční

lahvičky)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg při středně těžké

poruše

funkce

jater

jedné

50 mg

injekční

lahvičky) při zmenšeném

objemu

7 ml

0,34 mg/ml

* Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

NÁVOD

K

POUŽITÍ U

PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

Výpočet

plochy povrchu

těla

(BSA) pro

pediatrické

dávkování

Před přípravou infuze

vypočítejte

plochu povrchu těla

pacienta

za pomoci následujícího

vzorce

(Mostellerův

vzorec)

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

výška

×tělesná hmotnost (kg)

3600

Příprava infuze pro dávku 70

mg/m2 pro pediatrické pacienty ve věku > 3

měsíce (za využití

50 mg

injekční

lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) × 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla

pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Xellia vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v

injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia asepticky přeneste do

i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9 %; 0,45 % nebo 0,225 % roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia přidat do zmenšeného objemu 0,9 %;

0,45 % nebo 0,225 % roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového

roztoku na injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní

roztok se musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C., nebo do 48 hodin,

pokud se uchovává v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

Příprav

a infuze pro

dávk

u 50 mg/m

2

pro pediatrick

é

pacienty ve

věk

u > 3

měsíc

e (za

využití

50 mg

injekční lahvičky

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) × 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro pacienta

vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Xellia vyjmutou z chladničky nechte ohřát na

pokojovou teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v

injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací dávce

(krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9 %; 0,45 % nebo 0,225 % roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia přidat do zmenšeného objemu 0,9 %; 0,45 %

nebo 0,225 % roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí použít

do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C, nebo do 48 hodin, pokud se uchovává v

chladničce při teplotě 2 ° C –8 °C.

Poznámky k

přípravě:

a

Bílý až bělavý kompaktní prášek se zcela rozpustí. Mírně promíchávejte, dokud nezískáte čirý roztok.

b

Před podáním infuze vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo během rekonstituce k vytvoření částic nebo

změně barvy. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo došlo ke vzniku sraženiny.

c

Přípravek Caspofungin Xellia je formulován tak, aby po odebrání 10 ml z injekční lahvičky poskytl

plnou dávku uvedenou na štítku injekční lahvičky (50 mg).

Perskaitykite visą dokumentą

Sp. zn. sukls182444/2014, sukls182272/2014

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Caspofungin Xellia 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Caspofungin Xellia 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Caspofungin Xellia, 50 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

: Jedna injekční lahvička obsahuje

caspofunginum 50 mg (jako caspofungini diacetas). Koncentrace rekonstituovaného obsahu injekční

lahvičky je 5,2 mg/ml.

Caspofungin Xellia, 70 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

: Jedna injekční lahvička obsahuje

caspofunginum 70 mg (jako caspofungini diacetas). Koncentrace rekonstituovaného obsahu injekční

lahvičky je 7,2 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Před rekonstitucí: je bílý až téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba invazivní kandidózy u dospělých nebo pediatrických pacientů.

Léčba invazivní aspergilózy u dospělých nebo pediatrických pacientů, kteří jsou refrakterní vůči

amfotericinu B, lipidovým lékovým formám amfotericinu B a/nebo itrakonazolu nebo nesnášejí

uvedené látky. Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo absence zlepšení po

minimálně 7 dnech předcházejících terapeutických dávek účinné antimykotické terapie.

Empirická terapie předpokládané mykotické infekce (jako jsou Candida nebo Aspergillus)

u febrilních neutropenických dospělých nebo pediatrických pacientů.

4.2

Dávkování a

způsob podání

Léčbu kaspofunginem musí zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou invazivních mykotických infekcí.

Dávkování

Dospělí pacienti

Jednu 70 mg nárazovou dávku je nutno podat první den, s následnými dávkami 50 mg denně. U pacientů

s tělesnou hmotností vyšší než 80 kg se doporučuje po úvodní nárazové dávce 70 mg pokračovat dávkou

70 mg kaspofunginu denně (viz bod 5.2). S ohledem na pohlaví nebo rasu není žádná úprava dávky

nutná (viz bod 5.2).

Pediatričtí

pacienti (12

měsíců až 17

let)

U pediatrických pacientů (ve věku 12 měsíců až 17 let) musí být dávkování odvozeno od plochy povrchu

těla pacienta (viz Návod k použití u pediatrických pacientů, Mostellerův

vzorec). Ve všech indikacích

se musí první den podat jedna nárazová dávka 70 mg/m

(nesmí se přesáhnout skutečná dávka 70 mg),

poté následuje dávka 50 mg/m

denně (nesmí přesáhnout skutečnou dávku 70 mg denně). Pokud je dávka

50 mg/m

denně dobře snášena, ale nevede k odpovídající klinické odpovědi, lze denní dávku zvýšit na

70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

Bezpečnost a účinnost kaspofunginu nebyla v klinických studiích s novorozenci a kojenci mladšími

12 měsíců dostatečně studována. Při léčbě této věkové skupiny se doporučuje opatrnost. Omezené údaje

naznačují, že se může zvážit podávání kaspofunginu v dávce 25 mg/m

denně u novorozenců a kojenců

(ve věku do 3 měsíců) a v dávce 50 mg/m

denně u kojenců (ve věku 3 až 11 měsíců) (viz bod 5.2).

Trvání

léčby

Délka empirické léčby má vycházet z klinické odpovědi pacienta. Léčba má pokračovat po dobu až

72 hodin po úpravě neutropenie (ANC ≥ 500). Pacienty, u nichž se zjistí mykotická infekce, je nutno

léčit minimálně po dobu 14 dní a léčba má pokračovat po dobu alespoň 7 dní po úpravě neutropenie i

klinických symptomů.

Délka léčby invazivní kandidózy má vycházet z klinické a mikrobiologické odpovědi pacienta. Po

zmírnění známek a příznaků invazivní kandidózy a poté, co se výsledky kultivace staly negativními, lze

uvažovat o převedení pacienta na perorální antimykotickou léčbu. Obecně platí, že antimykotická

terapie má pokračovat minimálně po dobu dalších 14 dní od poslední kultivace s pozitivním výsledkem.

Délka léčby invazivní aspergilózy se určuje individuálně a vychází ze závažnosti základního pacientova

onemocnění, zotavení z imunosuprese a klinické odpovědi. Obecně lze říci, že léčba musí pokračovat

minimálně po dobu 7 dní po ústupu symptomů.

Informace o bezpečnosti při trvání léčby delším než 4 týdny jsou omezené. Dostupné údaje nicméně

naznačují, že kaspofungin je při delších léčebných kúrách (až 162 dní u dospělých pacientů a až 87 dní u

pediatrických pacientů) nadále dobře snášen.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U starších pacientů (65 let a starších) se plocha pod křivkou (AUC, area under the curve) zvyšuje

přibližně o 30 %. Není však nutno systematicky dávku upravovat. Jsou pouze omezené zkušenosti

s léčbou u pacientů ve věku 65 let a více (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Při lehké poruše funkce jater (Child-Pughovo skóre 5

6) není u dospělých pacientů zapotřebí žádné

úpravy dávky. U dospělých pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 7–

9) se na základě farmakokinetických údajů doporučuje podávat kaspofungin v dávce 35 mg denně. První

den je nutno podat počáteční 70 mg nárazovou dávku. U dospělých pacientů s těžkou poruchou funkce

jater (Child-Pughovo skóre nad 9) a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce jater

nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti (viz bod 4.4).

Souběžné podávání s induktory metabolických enzymů

Omezené množství údajů naznačuje, že zvýšení denní dávky kaspofunginu na 70 mg po 70 mg nárazové

dávce je třeba zvážit při současném podávání kaspofunginu dospělým pacientům s některými induktory

metabolických enzymů (viz bod 4.5). Pokud se kaspofungin podává pediatrickým pacientům (ve věku

12 měsíců až 17 let) spolu s týmiž induktory metabolických enzymů (viz bod 4.5), je nutno zvážit

podávání kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

Způsob podání

Po rekonstituci a naředění je nutné roztok podávat pomalou intravenózní infuzí po dobu přibližně

1 hodiny. Pokyny k rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.6.

Dodávají se injekční lahvičky o obsahu 70 mg i 50 mg.

Kaspofungin se má podávat jako jedna infuze denně.

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

V průběhu podávání kaspofunginu byla hlášena anafylaxe. Pokud se tak stane, kaspofungin musí být

vysazen

musí

být

poskytnuta

odpovídající

léčba.

Byly

hlášeny

pravděpodobně

histaminem

zprostředkované nežádoucí účinky zahrnující vyrážku, otok obličeje, angioedém, svědění, pocit tepla

nebo

bronchospasmus

mohou

vyžadovat

přerušení

podávání

kaspofunginu

a/nebo

poskytnutí

odpovídající léčby.

Z omezeného množství dat lze usuzovat, že méně běžné non

Candida kvasinky a non-Aspergillus plísně

nejsou na kaspofungin citlivé. Účinnost kaspofunginu na tyto mykotické patogeny nebyla stanovena.

Současné podávání kaspofunginu s cyklosporinem bylo hodnoceno u zdravých dospělých dobrovolníků

i u dospělých nemocných. Několik zdravých dospělých dobrovolníků, jimž byly podány dvě dávky

cyklosporinu 3 mg/kg s kaspofunginem, vykázalo přechodné zvýšení alaninaminotransferázy (ALT)

a aspartátaminotransferázy (AST) ve výši menší nebo rovnající se trojnásobku horní hranice normálu

(ULN),

které

vymizelo

při

ukončení

léčby.

retrospektivní

studii

40 pacienty

léčenými

kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní (medián 17,5 dne) nebyly

pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra. Tyto údaje naznačují, že kaspofungin lze podávat

pacientům užívajícím cyklosporin v případech, kdy případný léčebný přínos převáží možné riziko. Při

současném podávání kaspofunginu a cyklosporinu je nutno zvážit nutnost pečlivého sledování jaterních

enzymů.

U dospělých pacientů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC zvýšila o 20,

resp. 75 %. Při středně těžké poruše funkce jater se u dospělých doporučuje snížení denní dávky na

35 mg. U dospělých s těžkou poruchou funkce jater a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm

poruchy funkce jater nejsou žádné klinické zkušenosti. Předpokládá se vyšší expozice než při středně

těžké poruše funkce jater a u těchto pacientů je nutno kaspofungin používat opatrně (viz body 4.2 a 5.2).

U zdravých dobrovolníků a u dospělých a pediatrických pacientů léčených kaspofunginem byly

pozorovány laboratorní abnormality testů jaterních funkcí. U některých dospělých a pediatrických

pacientů se závažným základním onemocněním, kteří dostávali souběžně s kaspofunginem více léků,

byly hlášeny případy klinicky signifikantních jaterních dysfunkcí, hepatitidy a jaterního selhání; příčinná

souvislost s kaspofunginem nebyla stanovena. Pacienti, u kterých se objevily abnormální testy jaterních

funkcí v průběhu léčby kaspofunginem, musí být monitorováni kvůli známkám zhoršení jaterních funkcí

a poměr rizika a přínosů při pokračování v léčbě kaspofunginem musí být znova zhodnocen.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Studie in vitro ukazují, že kaspofungin není inhibitorem žádného enzymu systému cytochromu P450

(CYP).

klinických

studiích

kaspofungin

neindukoval

metabolismus

CYP3A4

jiných

látek.

Kaspofungin není substrátem P-glykoproteinu a je špatným substrátem enzymů cytochromu P450.

Ve farmakologických a klinických studiích však bylo zjištěno, že dochází k interakci kaspofunginu

s jinými léčivými přípravky (viz dále).

Ve dvou klinických studiích provedených u zdravých dospělých jedinců, cyklosporin A (jedna dávka

4 mg/kg nebo dvě dávky 3 mg/kg v odstupu 12 hodin) zvýšil AUC kaspofunginu přibližně o 35 %. Tato

zvýšení AUC jsou pravděpodobně výsledkem sníženého vychytávání kaspofunginu játry. Kaspofungin

nezvyšoval plazmatické hladiny cyklosporinu. Při současném podání kaspofunginu a cyklosporinu

došlo k přechodnému zvýšení jaterních ALT a AST ve výši menší nebo rovnající se trojnásobku horní

hranice normálu (ULN), které vymizelo po ukončení léčby. V retrospektivní studii se 40 pacienty

léčenými kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní (medián 17,5 dne)

nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra (viz bod 4.4). Při současném podávání obou

léků je třeba zvážit nutnost pečlivého sledování jaterních enzymů.

Kaspofungin snížil u zdravých dospělých dobrovolníků minimální koncentrace takrolimu o 26 %.

U pacientů léčených oběma léky je povinné standardní monitorování koncentrací takrolimu v krvi

a příslušná úprava dávky takrolimu.

Klinické studie u zdravých dospělých dobrovolníků ukazují, že farmakokinetika kaspofunginu není

v klinicky významné míře narušena itrakonazolem, amfotericinem B, mykofenolátem, nelfinavirem

nebo takrolimem Kaspofungin neměl vliv na farmakokinetiku amfotericinu B, itrakonazolu, rifampicinu

ani mofetil-mykofenolátu. I když údaje o bezpečnosti jsou omezené, zdá se, že při současném podávání

amfotericinu B, itrakonazolu, nelfinaviru a mofetilmykofenolátu s caspofunginem nejsou nutná žádná

zvláštní opatření.

Rifampicin vedl u zdravých dospělých dobrovolníků k 60 % zvýšení AUC a ke 170 % zvýšení

minimálních koncentrací kaspofunginu první den současného podávání, pokud bylo podávání obou léků

zahájeno současně. Minimální koncentrace kaspofunginu se při opakovaném podávání postupně

snižovaly. Po dvoutýdenním podávání měl rifampicin omezený účinek na AUC, ale minimální hladiny

byly o 30 % nižší než u dospělých jedinců, kteří dostávali kaspofungin samostatně. Mechanismus

interakce by mohl snad být výsledkem počáteční inhibice a následné indukce transportních proteinů.

Podobný účinek lze očekávat u jiných léčivých přípravků indukujících metabolické enzymy. Omezené

množství údajů z populačních farmakokinetických studií ukazuje, že současné podávání kaspofunginu

induktory

efavirenzem,

nevirapinem,

rifampicinem,

dexamethasonem,

fenytoinem

nebo

karbamazepinem by mohlo vést ke snížení AUC kaspofunginu. Při současném podávání induktorů

metabolických enzymů je u dospělých pacientů třeba zvážit zvýšení denní dávky kaspofunginu na 70 mg

po 70 mg nárazové dávce (viz bod 4.2).

Všechny výše popsané studie lékových interakcí u dospělých byly provedeny s denní dávkou 50 nebo

70 mg kaspofunginu. Interakce vyšších dávek kaspofunginu s jinými léčivými přípravky nebyly

formálně hodnoceny.

U pediatrických pacientů výsledky regresních analýz farmakokinetických údajů naznačují, že současné

podávání dexamethasonu s kaspofunginem může vést ke klinicky významným snížením minimálních

koncentrací kaspofunginu. Toto zjištění může ukazovat na to, že u pediatrických pacientů dojde k

podobným snížením navozeným induktory jako u dospělých. Pokud se kaspofungin pediatrickým

pacientům (ve věku 12 měsíců až 17 let) podává společně s induktory metabolismu léčiv, jako je

rifampicin, efavirenz, nevirapin, fenytoin, dexamethason nebo karbamazepin, je nutno zvážit podávání

kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Těhotenství

O používání kaspofunginu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné nebo jen omezené údaje.

Kaspofungin se nemá během těhotenství používat, pokud to není jednoznačně nutné. Studie na zvířatech

prokázaly vývojovou toxicitu (viz bod 5.3). Ve studiích se zvířaty bylo zjištěno, že kaspofungin prochází

placentární bariérou.

Kojení

Není

známo,

kaspofungin

vylučuje

mateřského

mléka

lidí.

Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat ukázaly, že se kaspofungin vylučuje do mléka. Ženy,

kterým je podáván kaspofungin, nesmí kojit.

Fertilita

Ohledně kaspofunginu nebyly ve studiích na samcích a samicích potkanů pozorovány žádné účinky na

fertilitu (viz bod 5.3). K vyhodnocení vlivu na fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Byly

hlášeny

hypersenzitivní

reakce

(anafylaxe

pravděpodobně

histaminem

zprostředkované

nežádoucí účinky) (viz bod 4.4).

U pacientů s invazivní aspergilózou byl rovněž hlášen plicní edém, syndrom dechové tísně dospělých

(ARDS, adult respiratory distress syndrome) a radiograficky zjištěné infiltráty.

Dospělí pacienti

klinických

studiích

dostalo

1 865 dospělých

jedinců

jednorázové

nebo

opakované

dávky

kaspofunginu:

564 febrilních

neutropenických

pacientů

(studie

empirické

terapie),

382 pacientů

s invazivní

kandidózou,

228 pacientů

invazivní

aspergilózou,

297 pacientů

s lokalizovanými

kandidózami a 394 jedinců zařazených do studií I. fáze. Ve studii empirické terapie byli pacienti léčeni

chemoterapií pro malignitu a podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk (včetně

39 alogenních transplantací). Většina pacientů s invazivními kandidózami měla ve studiích zahrnujících

pacienty s prokázanou kandidovou infekcí závažné základní onemocnění či stav (např. hematologickou

nebo jinou malignitu, velký chirurgický výkon v nedávné době, HIV) vyžadující současné podávání

několika léků. Pacienti v nesrovnávací studii s patogenem Aspergillus měli často závažné predisponující

postižení

nebo

stav

(např.

transplantaci

kostní

dřeně

nebo

periferních

kmenových

buněk,

hematologickou malignitu, solidní nádor nebo orgánovou transplantaci) vyžadující současné podávání

několika léků.

Flebitida byla často uváděným lokálním nežádoucím účinkem v místě vpichu injekce ve všech

pacientských populacích. Mezi další místní reakce patřily erytém, bolest/bolestivost, svědění, výtoky

a pocity pálení.

Uváděné klinické a laboratorní abnormality u všech dospělých léčených kaspofunginem (celkem 1 780)

byly typicky mírné a vzácně vedly k ukončení léčby.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

[velmi časté

(

1/10),

č

ast

é

(

1/100

1/10), m

éně časté

(

1/1 000 a

ž <

1/100)]

Poruchy krve a

lymfatického systému:

Časté:

snížená hladina hemoglobinu, snížený hematokrit, snížený počet leukocytů

Méně časté:

anemie, trombocytopenie, koagulopatie, leukopenie, zvýšený počet eozinofilů, snížený

počet trombocytů, zvýšený počet trombocytů, snížený počet lymfocytů, zvýšený počet leukocytů,

snížený počet neutrofilů

Poruchy metabolismu a

výživy:

Časté

: hypokalemie

Méně časté

: hyperhydratace, hypomagnesemie, anorexie, elektrolytová nerovnováha, hyperglykemie,

hypokalcemie, metabolická acidóza

Psychiatrické poruchy:

Méně časté

: úzkost, dezorientace, insomnie

Poruchy nervového systému:

Časté:

bolest hlavy

Méně časté

: závrať, dysgeuzie, parestezie, somnolence, tremor, hypestezie

Poruchy oka:

Méně časté

: oční ikterus, rozmazané vidění, edém očního víčka, zvýšená tvorba slz

Srdeční poruchy:

Méně časté

: palpitace, tachykardie, arytmie, fibrilace síní, městnavé srdeční selhání

Cévní poruchy:

Časté:

flebitida

Méně časté:

tromboflebitida, zrudnutí, návaly horka, hypertenze, hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy:

Časté:

dyspnoe

Méně

časté

:

nazální

kongesce,

faryngolaryngeální

bolest,

tachypnoe,

bronchospasmus,

kašel,

paroxysmální noční dyspnoe, hypoxie, chropy, sípot

Gastrointestinální poruchy:

Časté:

nauzea, průjem, zvracení

Méně časté:

bolest břicha, bolest horní poloviny břicha, sucho v ústech, dyspepsie, žaludeční diskomfort

v oblasti žaludku, břišní distenze, ascites, zácpa, dysfagie, flatulence

Poruchy jater a

žlučových cest:

Časté

: zvýšené hodnoty jaterních testů (ALT, AST, alkalická fosfatáza, konjugovaný bilirubin, sérový

bilirubin)

Méně

časté:

cholestáza,

hepatomegalie,

hyperbilirubinemie,

ikterus,

abnormální

funkce

jater,

hepatotoxicita, jaterní porucha, zvýšení hladiny gama-glutamyltransferázy

Poruchy kůže a

podkožní tkáně:

Časté:

exantém, pruritus, erytém, hyperhidróza

Méně časté

: erythema multiforme, makulární exantém, makulo-papulární exantém, svědivý kožní

exantém,

kopřivka,

alergická

dermatitida,

generalizovaný

pruritus,

erytematózní

vyrážka,

generalizovaný exantém, morbiliformní vyrážka, kožní léze

Poruchy svalové a

kosterní sousta

vy a

pojivové tkáně:

Časté

: artralgie

Méně časté

: bolest zad, bolest v končetinách, bolest kostí svalová slabost, myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest:

Méně časté

: renální selhání, akutní renální selhání

Celkové poruchy a

reakce v

místě aplikace:

Časté:

pyrexie, třesavka, pruritus v místě infuze

Méně časté:

bolest, bolest v místě katetru, únava, pocit chladu, pocit horka, erytém v místě infuze,

indurace v místě infuze, bolest v místě infuze, otok v místě infuze, flebitida v místě injekce, periferní

edém, citlivost, diskomfort v oblasti hrudníku, bolest na hrudi, otok obličeje, pocit změny tělesné

teploty, indurace, extravazace v místě infuze, podráždění v místě infuze, flebitida v místě infuze,

vyrážka v místě infuze, kopřivka v místě infuze, erytém v místě injekce, edém v místě injekce, bolest v

místě injekce, otok v místě injekce, malátnost, edém

Vyšetření:

Časté:

snížená hladina draslíku v krvi, snížená hladina albuminu v krvi

Méně časté:

zvýšená hladina kreatininu v krvi, pozitivní nález erytrocytů v moči, snížená celková

bílkovina, přítomnost bílkoviny v moči, prodloužený protrombinový čas, zkrácený protrombinový čas,

snížená hladina sodíku v krvi, zvýšená hladina sodíku v krvi, snížená hladina vápníku v krvi, zvýšená

hladina vápníku v krvi, snížená hladina chloridů v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi, snížená hladina

draslíku v krvi, snížená hladina fosforu v krvi, zvýšená hladina fosforu v krvi, zvýšená hladina močoviny

v krvi, prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas, snížená hladina bikarbonátu v krvi,

zvýšená hladina chloridů v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, zvýšený krevní tlak, hladina kyseliny

močové v krvi, přítomnost krve v moči, abnormální dýchací šelesty, snížení parciálního tlaku oxidu

uhličitého, zvýšená hladina imunosupresiv, zvýšení INR, nález močových válců v moči, moč pozitivní

na leukocyty a zvýšené pH moči.

Kaspofungin byl rovněž hodnocen v dávce 150 mg denně (po dobu až 51 dní) u 100 dospělých pacientů

(viz bod 5.1). Studie porovnávala kaspofungin v dávce 50 mg denně (po 70 mg nárazové dávce 1. den)

oproti

150 mg

denně

při

léčbě

invazivní

kandidózy.

této

skupině

pacientů

byla

bezpečnost

kaspofunginu ve vyšší dávce celkově podobná jako u pacientů, kteří dostávali 50 mg denní dávky

kaspofunginu. Podíl pacientů se závažnými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčivem nebo s

nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčivem, vedoucími k vysazení kaspofunginu, byl v obou

léčených skupinách srovnatelný.

Pediatrická populace

Údaje z 5 klinických studií dokončených u 171 pediatrických pacientů naznačují, že celková incidence

klinických nežádoucích účinků (26,3 %; 95 % CI -19,9, 33,6) není horší než celková incidence hlášená

u dospělých léčených kaspofunginem (43,1 %; 95 % CI -40,0; 46,2). V porovnání s dospělými pacienty

mají však pediatričtí pacienti pravděpodobně jiný profil nežádoucích účinků. Nejčastějšími klinickými

nežádoucími

účinky

souvisejícími

léčivem,

hlášenými

pediatrických

pacientů

léčených

kaspofunginem, byla pyrexie (11,7 %), vyrážka (4,7 %) a bolest hlavy (2,9 %).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

[v

elmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10)]

Poruchy krve a

lymfatického systému

Časté:

zvýšený počet eozinofilů

Poruchy nervového systému:

Časté:

bolest hlavy

Srdeční poruchy:

Časté:

tachykardie

Cévní poruchy:

Časté:

zrudnutí, hypotenze

Poruchy jater a

žlučových cest:

Časté:

zvýšená hladina jaterních enzymů (AST, ALT)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně:

Časté:

vyrážka, pruritus

Celkové poruchy a

reakce v

místě aplikace:

Velmi časté:

horečka

Časté:

zimnice, bolest v místě katétru

Vyšetření:

Časté:

snížení hladiny draslíku, snížení hladiny hořčíku, zvýšená hladina glukózy, snížená hladina

fosforu a zvýšená hladina fosforu

Zkušenosti po uvedení na trh:

Po uvedení na trh byly popsány následující nežádoucí účinky:

Poruchy jater a

žlučových cest:

Jaterní dysfunkce, zvýšení hladiny gama-glutamyltransferázy

Celkové poruchy a

reakce v

místě aplikace:

Otok a periferní edém

Vyšetření:

Hyperkalcemie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Bylo popsáno podání kaspofunginu nedopatřením v dávce až 400 mg v jednom dni. Tato situace nevedla

k žádným klinicky významným nežádoucím účinkům. Kaspofungin nelze z organizmu odstranit

dialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, ATC kód: J02AX04

Mechanismus účinku

Kaspofungin-acetát

polosyntetická

lipopeptidová

(echinokandin)

sloučenina

syntetizovaná

produktu fermentace Glarea lozoyensis. Kaspofungin acetát inhibuje syntézu beta (1,3)-D-glukanu,

který je základní složkou buněčné stěny mnoha vláknitých hub a kvasinek. Beta (1,3)-D-glukan není

v buňkách savců přítomen.

Byl prokázán fungicidní účinek kaspofunginu proti kvasinkám Candida. Studie in vitro a in vivo studie

prokázaly, že expozice plísně Aspergillus kaspofunginu vede k lýze a odumření špiček hrotů a bodů

větvení hyf, kde dochází k růstu a dělení buněk.

Farmakodynamické účinky

Kaspofungin má in vitro účinek proti druhům Aspergillus (Aspergillus fumigatus [n= 75], Aspergillus

flavus [n = 111], Aspergillus niger [n = 31], Aspergillus nidulans n = 8], Aspergillus terreus [n = 52] a

Aspergillus candidus [n = 3]). Kaspofungin rovněž vykazuje in vitro aktivitu vůči druhům Candida

(Candida albicans [n = 1 032], Candida dubliniensis [n = 100], Candida glabrata [n = 151], Candida

guilliermondii [n = 67], Candida kefyr [n = 62], Candida krusei [n= 147], Candida lipolytica [n = 20],

Candida lusitaniae [N = 80], Candida parapsilosis [n = 215], Candida rugosa [n = 1] a Candida

tropicalis [n = 258]), včetně izolátů s transportními mutacemi s vícečetnou rezistencí a izolátů se

získanou

nebo

přirozenou

rezistencí

flukonazolu,

amfotericinu

5-flucytosinu. Testování

vnímavosti se provádělo podle modifikace metod M38-A2 (pro rod Aspergillus) a M27-A3 (pro rod

Candida) Institutu pro klinické a laboratorní standardy (Clinical and Laboratory Standards Institute –

CLSI, dříve znám pod názvem Národní výbor pro klinické laboratorní standardy [NCCLS]). EUCAST

stanovila standardizované techniky testování vnímavosti kvasinek. Nicméně EUCAST neschválila

interpretační hraniční koncentrace pro kaspofungin. U malého počtu pacientů byly během léčby zjištěny

izoláty

kandidy se sníženou vnímavostí na kaspofungin (za použití standardizovaných testovacích

technik schválených CLSI byly hlášeny MIC kaspofunginu > 2 mg/l (4- až 30násobný vzestup MIC)).

Zjištěný mechanismus rezistence spočíval v mutaci genu FKS1/FKS2. Tyto případy byly spojeny se

špatnými klinickými výsledky. Byl zjištěn rozvoj in vitro rezistence vůči kaspofunginu u rodu

Aspergillus. Při omezených klinických zkušenostech byla pozorována rezistence vůči kaspofunginu u

pacientů s invazivní aspergilózou. Mechanismus rezistence není znám. Incidence rezistence vůči

kaspofunginu u různých klinických izolátů Candida a Aspergillus je vzácná.

Klinická účinnost a bezpečnost

Invazivní

kandidó

za u

dospělých pacientů:

Dvě stě třicet devět pacientů bylo zařazeno do zahajovací

studie srovnávající kaspofungin a amfotericin B při léčbě invazivní kandidózy. Dvacet čtyři pacientů

mělo neutropenii. Nejčastějšími diagnózami byly infekce krevního oběhu (kandidemie) (77 %, n = 186),

a peritonitida vyvolaná druhy Candida (8 %, n = 19); pacienti s endokarditidou, osteomyelitidou nebo

meningitidou, vyvolanými druhy Candida, byli z této studie vyloučeni. Kaspofungin v dávce 50 mg

jednou denně byl podáván po 70 mg nárazové dávce, zatímco amfotericin B byl podáván v dávkách

0,6 až 0,7 mg/kg/den pacientům bez neutropenie nebo v dávkách 0,7 až 1,0 mg/kg/den pacientům s

neutropenií. Průměrná délka intravenózní terapie byla 11,9 dne, s rozmezím 1 až 28 dní. Příznivá

odpověď byla definována jako ústup symptomů i mikrobiologické vyléčení kandidózy.

Do primární analýzy účinnosti (analýza MITT), hodnotící odpověď na konci studie s i.v. terapií, bylo

zařazeno dvě stě dvacet čtyři pacientů; poměr příznivé odpovědi na léčbu invazivní kandidózy byl

srovnatelný u kaspofunginu (73 % [80/109]) a amfotericinu B (62 % [71/115]) [% rozdíl 12,7 (95,6 %

CI -0,7; 26,0)]. U pacientů s kandidemií byl poměr příznivé odpovědi na konci studie s i.v. terapií v

primární analýze účinnosti (analýza MITT) srovnatelný u kaspofunginu (72 % [66/92] a amfotericinu B

(63 % [59/94] [% rozdíl 10,0 (95,0 % CI –4,5;24,5)]. Množství dat u pacientů s místy infekce mimo

krevní řečiště bylo omezenější. Poměr příznivé odpovědi u pacientů s neutropenií byl 7/14 (50 %) ve

skupině s kaspofunginem a 4/10 (40 %) ve skupině s amfotericinem B. Toto omezené množství dat je

podpořeno výstupy studie empirické terapie.

Ve druhé studii dostávali pacienti s invazivní kandidózou denní dávky kaspofunginu 50 mg/den (po

70 mg nárazové dávce 1. den) nebo kaspofungin v dávce 150 mg/den (viz bod 4.8). V této studii byla

dávka kaspofunginu podávána po dobu 2 hodin (místo obvyklého jednohodinového podávání). Do

studie nebyli zařazeni pacienti s podezřením na endokarditidu, meningitidu nebo osteomyelitidu

vyvolanou druhy Candida. Jelikož šlo o studii primární terapie, nebyli zařazeni ani pacienti, kteří byli

refrakterní na předtím podávaná antimykotika. Rovněž byl omezen počet neutropenických pacientů

zařazených do této studie (8,0 %). Účinnost byla v této studii sekundárním cílovým parametrem. Do

analýzy účinnosti byli zařazeni pacienti, kteří vyhověli kritériím pro zařazení a kteří dostali jednu nebo

více dávek hodnocené terapie kaspofunginem. Výskyt příznivé celkové odpovědi na konci léčby

kaspofunginem

obou

léčených

skupinách

podobný:

72 %

(73/102)

skupiny

léčené

kaspofunginem v dávce 50 mg a 78 % (74/95) u skupiny léčené kaspofunginem v dávce 150 mg (rozdíl

6,3 % [95 % CI –5,9; 18,4]).

Invazivní aspergilóza u

dospělých pacientů:

Šedesát devět dospělých pacientů (ve věku 18–80 let)

s invazivní aspergilózou bylo zařazeno do otevřené nesrovnávací studie s cílem zhodnotit bezpečnost,

snášenlivost a účinnost kaspofunginu. Pacienti museli být buď refrakterní (progrese onemocnění nebo

neúspěšnost zlepšení jinými antimykotickými terapiemi podávanými po dobu alespoň 7 dní) (84 %

zařazených pacientů) nebo trpěli nesnášenlivostí (16 % zařazených pacientů) vůči jiným standardním

antimykotickým terapiím. Většina pacientů měla základní onemocnění (hematologická malignita

[n = 24], alogenní transplantace kostní dřeně nebo transplantace kmenové buňky [n = 18], orgánová

transplantace [n = 8], solidní nádor [n = 3] nebo jiná onemocnění [n = 10]). Pro stanovení diagnózy

invazivní aspergilózy a odpovědi na terapii byly použity přesné definice, vytvořené podle kriterií

skupiny pro studium mykóz (příznivá odpověď vyžadovala klinicky významné zlepšení radiogramů,

jakož i známek a symptomů). Průměrná doba trvání terapie byla 33,7 dní, s rozmezím 1 až 162 dní.

Nezávislý sbor odborníků zjistil, že 41 % (26/63) pacientů, kteří dostali minimálně jednu dávku

kaspofunginu, mělo příznivou odpověď. U pacientů s více než 7denní aplikací kaspofunginu byla

u 50 % (26/52) odpověď příznivá. Četnost příznivých odpovědí u pacientů buď refrakterních, nebo

nesnášejících předchozí terapie byla 36 % (19/53) a 70 % (7/10) (v uvedeném pořadí). I když dávky

předchozí antimykotické léčby u 5 pacientů zařazených jako nereagujících na léčbu byly nižší než dávky

často podávané při invazivní aspergilóze, byla četnost pozitivní odpovědi během terapie kaspofunginem

u těchto pacientů podobná hodnotám pozorovaným u zbývajících pacientů nereagujících na léčbu

(2/5 versus 17/48, v uvedeném pořadí). Procenta odpovědi u pacientů s plicním onemocněním a

extrapulmonálním onemocněním byly 47 % (21/45) a 28 % (5/18), v uvedeném pořadí. U pacientů s

extrapulmonálním onemocněním 2 z 8 pacientů se současným jednoznačným, pravděpodobným nebo

možným postižením CNS vykazovali příznivou odpověď.

Empirická terapie dospělých pacientů s horečkou a neutropenií

: Do klinické studie bylo zařazeno

celkem 1 111 pacientů s perzistentní horečkou a s neutropenií, kteří byli léčeni buď kaspofunginem

v dávce 50 mg jednou denně po 70 mg nárazové dávce nebo liposomálním amfotericinem B v dávce

3,0 mg/kg/den. Vhodní pacienti podstoupili chemoterapii pro malignitu nebo transplantaci kmenových

hemopoetických buněk a při výchozím vyšetření u nich byla zjištěna neutropenie (< 500 buněk/mm

dobu 96 hodin) a horečka (> 38,0 °C) nereagující na ≥ 96 hodinovou parenterální antibakteriální léčbu.

Pacienti měli být léčeni po dobu až 72 hodin od ústupu neutropenie, maximálně po dobu 28 dní. Pacienty

s prokázanou mykotickou infekcí však bylo možno léčit déle. Pokud byl lék dobře snášen, ale horečka

u pacienta přetrvávala a klinický stav se po 5 dnech léčby zhoršil, bylo možno dávkování zkoušeného

léku

zvýšit

70 mg/den

kaspofunginu

(13,3 %

léčených

pacientů)

nebo

5,0 mg/kg/den

lipozomálního amfotericinu B (14,3 % léčených pacientů). Do primární modifikované analýzy účinnosti

celkové příznivé odpovědi u všech pacientů přiřazených k léčbě („intention to treat“) bylo zařazeno

1 095 pacientů; kaspofungin (33,9 %) byl stejně účinný jako lipozomální amfotericin B (33,7 %) [%

rozdílu 0,2 (95,2 % CI –5,6, 6,0)]. Celkově příznivá odpověď vyžadovala splnění všech 5 kritérií: (1)

úspěšná léčba jakékoli vstupní mykotické infekce (kaspofungin 51,9 % [14/27], lipozomální amfotericin

B 25,9 % [7/27]), (2) žádné nové mykotické infekce s náhlým rozvojem (breakthrough) infekce během

podávání zkoušeného přípravku nebo do 7 dnů po ukončení léčby (kaspofungin 94,8 % [527/556],

lipozomální amfotericin B 95,5 % [515/539]), (3) přežívání po dobu 7 dní po ukončení terapie v klinické

studii (kaspofungin 92,6 % [515/556], lipozomální amfotericin B 89,2 % [481/539]), (4) absence

nutnosti vysazení zkoušeného léku kvůli toxicitě spojené s přípravkem nebo kvůli nedostatečné

účinnosti (kaspofungin 89,7 % [499/556], lipozomální amfotericin B 85,5 % [461/539]) a (5) ústup

horečky během trvání neutropenie (kaspofungin 41,2 % [229/556], lipozomální amfotericin B 41,4 %

[223/539]).

Poměr

odpovědí

kaspofungin

lipozomální

amfotericin

vstupních

infekcí

vyvolaných rodem Aspergillus byl v uvedeném pořadí 41,7 % (5/12) a 8,3 % (1/12) a u infekcí

vyvolaných rodem Candida 66,7 % (8/12) a 41,7 % (5/12). U pacientů ve skupině s kaspofunginem

došlo k novému náhlému rozvoji infekcí (breakthrough) vyvolaných následujícími pouze ojediněle se

vyskytujícími kvasinkami a plísněmi: Trichosporon spp. (1), Fusarium spp. (1), Mucor spp. (1) a

Rhizopus spp. (1).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kaspofunginu byla u pediatrických pacientů ve věku 3 měsíce až 17 let studována

ve dvou prospektivních, multicentrických klinických studiích. Uspořádání studie, diagnostická kritéria

a kritéria k vyhodnocení účinnosti byly podobné jako v odpovídajících studiích u dospělých pacientů

(viz bod 5.1).

První studie, která zahrnovala 82 pacientů ve věku od 2 do 17 let, byla randomizovanou, dvojitě

zaslepenou studií porovnávající kaspofungin (50 mg/m

i.v. jednou denně po nárazové dávce 70 mg/m

podané první den [dávka nesměla přesáhnout 70 mg denně]) s lipozomálním amfotericinem B (3 mg/kg

i.v. denně) v léčebném uspořádání v poměru 2:1 (56 léčených kaspofunginem, 26 lipozomálním

amfotericinem B) jako empirickou léčbu pediatrických pacientů s přetrvávající horečkou a neutropenií.

Celková četnost úspěšnosti podle modifikované analýzy výsledků všech randomizovaných subjektů,

upravená podle úrovně rizikovosti, byla následující: 46,6 % (26/56) u kaspofunginu a 32,2 % (8/25) u

lipozomálního amfotericinu B.

Druhá studie byla prospektivní, otevřená, bez komparátoru, která hodnotila bezpečnost a účinnost

kaspofunginu u pediatrických pacientů (ve věku 6 měsíců až 17 let) s invazivní kandidózou, esofageální

kandidózou a invazivní aspergilózou (jako záchranná léčba). Bylo zařazeno čtyřicet devět pacientů,

kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

i.v. jednou denně po nárazové dávce 70 mg/m

první

den (dávka nesměla přesáhnout 70 mg denně), z nichž 48 bylo zařazeno do MITT analýzy. Z nich

37 mělo invazivní kandidózu, 10 invazivní aspergilózu a 1 esofageální kandidózu. Podle indikace byla

četnost příznivé odpovědi podle MITT na konci léčby kaspofunginem následující: 81 % (30/37) u

invazivní kandidózy, 50 % (5/10) u invazivní aspergilózy a 100 % (1/1) u esofageální kandidózy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Kaspofungin se ve velké míře váže na albumin. Nenavázaná frakce kaspofunginu v plazmě tvoří od

3,5 % u zdravých dobrovolníků až po 7,6 % u pacientů s invazívní kandidózou. Distribuce sehrává

významnou úlohu v plazmatické farmakokinetice kaspofunginu a představuje krok regulující rychlost v

dispozičních fázích alfa a beta. Distribuce do tkání dosáhla maxima 1,5 až 2 dny po podání dávky, kdy

92 % dávky bylo rozděleno do tkání. Je pravděpodobné, že pouze malá frakce kaspofunginu vychytaná

tkáněmi

později

vrací

plazmy

formě

mateřské

látky.

Proto

dochází

k vylučování

v nepřítomnosti

distribuční

rovnováhy

skutečný

odhad

distribučního

objemu

kaspofunginu

současnosti není možné stanovit.

Biotransformace

Kaspofungin podstupuje spontánní rozklad na sloučeninu s otevřeným řetězcem. Další metabolismus

zahrnuje hydrolýzu peptidů a N-acetylaci. Dva intermediární produkty, které vznikají během degradace

kaspofunginu na sloučeninu s otevřeným řetězcem, se kovalentně naváží na plazmatické proteiny, tím

vzniká nízká hladina ireverzibilně navázaná na plazmatické proteiny.

In vitro studie ukázaly, že kaspofungin není inhibitorem enzymů 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 ani 3A4

cytochromu P450. V klinických studiích kaspofungin neindukoval ani neinhiboval metabolismus jiných

léčivých přípravků zprostředkovaný CYP3A4. Kaspofungin není substrátem P-glykoproteinu a je

špatným substrátem enzymů cytochromu P450.

Eliminace

Eliminace kaspofunginu z plazmy je pomalá s clearance 10–12 ml/min. Koncentrace v plazmě klesá

polyfazickým způsobem po jednorázové jednohodinové intravenózní infuzi. Krátká alfa fáze nastává

bezprostředně po infuzi a je následována beta fází s poločasem 9–11 hodin. Dále se objevuje gama fáze

poločasem

45 hodin.

Distribuce,

spíše

než

exkrece

nebo

metabolismus,

dominantním

mechanismem, který ovlivňuje plazmatickou clearance.

Přibližně 75 % radioaktivní dávky bylo opětovně získáno během 27 dní: 41 % v moči a 34 % ve stolici.

Vylučování

nebo

metabolismus

kaspofunginu

prvních

30 hodinách

podání

minimální.

Vylučování je pomalé a terminální poločas radioaktivity byl 12 až 15 dní. Malé množství kaspofunginu

se vylučuje močí v nezměněné podobě (přibližně 1,4 % dávky).

Kaspofungin vykazuje středně nelineární farmakokinetiku se zvýšeným hromaděním při zvyšování

dávky a závislost na dávce z hlediska doby do dosažení ustáleného stavu při opakovaném podávání.

Zvláštní populace

Zvýšená expozice Kaspofunginu byla pozorována u dospělých pacientů s poruchou funkce ledvin

a lehkou poruchou funkce jater, u žen a u starších jedinců. Obecně je zvýšení středně intenzivní a není

natolik velké, aby bylo nutno dávku upravovat. U dospělých pacientů se středně těžkou poruchou funkce

jater nebo u pacientů s vyšší tělesnou hmotností může být potřeba úpravy dávky (viz dále).

Tělesná hmotnost: V populační farmakokinetické analýze dospělých pacientů s kandidózou se ukázalo,

tělesná

hmotnost

ovlivňuje

farmakokinetiku

kaspofunginu.

Plazmatické

koncentrace

zvyšováním hmotnosti snižovaly. Předpokládá se, že průměrná expozice u dospělého pacienta s

hmotností 80 kg je asi o 23 % nižší než u dospělého pacienta s hmotností 60 kg (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater: U dospělých pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater se AUC

zvýšila o 20 % a 75 % (v uvedeném pořadí). S těžkou poruchou funkce jater u dospělých pacientů

a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce jater nejsou žádné klinické zkušenosti.

Ve studii s opakovanými dávkami se ukázalo, že snížení denní dávky na 35 mg u dospělých pacientů se

středně těžkou poruchou jaterní funkce vedlo k hodnotám AUC podobným jako u dospělých jedinců s

normální funkcí jater, kteří dostávali standardní režim (viz bod 4.2).

Porucha

funkce

ledvin:

klinické

studii

jednorázovou

dávkou

70 mg

byla

farmakokinetika

kaspofunginu podobná u dospělých dobrovolníků s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

50–80 ml/min.) a kontrolních jedinců. Středně těžká (clearance kreatininu 31–49 ml/min.), těžká

(clearance kreatininu 5–30 ml/min.) a terminální (clearance creatininu <10 ml/min. a závislost na

dialýze) porucha funkce ledvin středně zvýšila plazmatické koncentrace kaspofunginu po podání

jednorázové dávky (rozmezí 30–49 % pro AUC). U dospělých pacientů s invazivní kandidózou,

ezofageální kandidózou nebo invazívní aspergilózou, kteří dostali opakovaně denní dávky kaspofunginu

v dávce 50 mg, se neprojevil žádný významný účinek mírné až pokročilé poruchy funkce ledvin na

koncentraci kaspofunginu. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku nijak upravovat.

Kaspofungin nelze odstraňovat dialýzou, takže po hemodialýze není nutné doplňující podání.

Pohlaví: Plazmatické koncentrace kaspofunginu byly v průměru o 17–38 % vyšší u žen než u mužů.

Starší jedinci: Středně významné zvýšení AUC (28 %) a C24h (32 %) bylo pozorováno u starších mužů

na rozdíl od mladých mužů. U pacientů léčených empiricky nebo u pacientů s invazivní kandidózou byl

podobný malý vliv věku pozorován u starších pacientů ve srovnání s mladšími pacienty.

Rasa:

Farmakokinetická

data

pacientů

neprokázala

žádné

klinicky

významné

odlišnosti

farmakokinetice kaspofunginu u bělochů, černochů, Hispánců a mesticů.

Pediatričtí pacienti:

dospívajících

(věk

12 až 17 let),

kterým

kaspofungin

podáván

dávce

50 mg/m

denně

(maximálně

70 mg denně) byla

0-24

kaspofunginu

plazmě

obecně

srovnatelná s AUC

pozorovanou u dospělých, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg denně. Všem dospívajícím

byly podávány dávky > 50 mg denně, přičemž ve skutečnosti 6 z 8 dostalo maximální dávku 70 mg/den.

Plazmatické koncentrace kaspofunginu byly u těchto dospívajících v porovnání s dospělými, kterým

bylo podáváno 70 mg denně, což je dávka podávaná dospívajícím nejčastěji, sníženy.

U dětí (věk 2 až 11 let), kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

denně (maximálně 70 mg

denně),

byla

0-24

kaspofunginu

plazmě

opakovaných

dávkách

srovnatelná

s AUC

u dospělých, kterým byla podávána dávka kaspofunginu 50 mg/den.

U malých dětí a batolat (věk 12 až 23 měsíců), kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

denně (maximálně 70 mg denně), byla AUC

0-24 hod

kaspofunginu v plazmě po opakovaných dávkách

srovnatelná s AUC u dospělých, kterým byla podávána dávka kaspofunginu 50 mg/den, a s AUC

starších dětí (ve věku 2 až 11 let), kterým byla podána dávka 50 mg/m

denně.

Celkově platí, že dostupné farmakokinetické údaje a údaje o účinnosti a bezpečnosti jsou pro pacienty

ve věku 3 až 10 měsíců omezené. Farmakokinetické údaje od jednoho 10 měsíčního dítěte, kterému byla

podávána

dávka

50 mg/m

denně,

ukázaly

hodnotu

0-24

stejném

rozmezí,

jako

byla

pozorována u starších dětí a dospělých při dávce 50 mg/m

, respektive dávce 50 mg, zatímco u jednoho

6 měsíčního dítěte, kterému byla podávána dávka 50 mg/m

, byla AUC

0-24 hod

o něco vyšší.

U novorozenců a dětí do 3 měsíců věku, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 25 mg/m

denně (což

odpovídá průměrné hodnotě denní dávky 2,1 mg/kg), byly maximální koncentrace kaspofunginu (C

1 hod

a minimální koncentrace kaspofunginu (C

24 hod

) po opakovaných dávkách srovnatelné s koncentracemi

pozorovanými u dospělých, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg denně. První den byla u

těchto novorozenců a dětí ve vztahu k dospělým C

1 hod

srovnatelná a C

24 hod

mírně zvýšená (36 %).

Nicméně jak u C

1 hod

(geometrický průměr 4. den 11,73 µg/ml, rozpětí 2,63 až 22,05 µg/ml), tak u C

(geometrický průměr 4. den 3,55 µg/ml, rozpětí 0,13 až 7,17 µg/ml) byla pozorována variabilita.

Měření AUC

0-24

nebyla v této studii provedena kvůli řídkému odběru vzorků plazmy. Nutno

poznamenat, že účinnost a bezpečnost kaspofunginu nebyla u novorozenců a dětí do 3 měsíců věku

odpovídajícím způsobem v prospektivních klinických studiích studována.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Studie toxicity s opakovanými dávkami u potkanů a opic s použitím dávek až 7–8 mg/kg podávaných

intravenózně prokázaly reakce na místech aplikace injekce u potkanů a opic, známky uvolňování

histaminu u potkanů a důkazy nežádoucích účinků na játra u opic. Studie vývojové toxicity u potkanů

prokázaly, že kaspofungin vede k poklesu tělesné hmotnosti plodu a zvýšení incidence neúplné osifikace

obratlů, sternebra a kostí lebky po dávce 5 mg/kg, která byla spojena s nežádoucími účinky u matek,

jako byly známky uvolňování histaminu u březích potkaních samic. Bylo pozorováno i zvýšení

incidence krčních žeber. V in vitro zkouškách byl kaspofungin negativní z hlediska potenciální

genotoxicity, jakož i u chromozomálního testu kostní dřeně in vivo u myší. Nebyly provedeny žádné

dlouhodobé studie se zvířaty s cílem hodnocení kancerogenního potenciálu. U kaspofunginu nebyly ve

studiích prováděných na samcích a samicích potkanů až do dávky 5 mg/kg/den pozorovány žádné

účinky na fertilitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharóza

Mannitol

Kyselina jantarová

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Nesměšujte s rozpouštědly obsahujícími glukózu, protože přípravek kaspofungin není stabilní v

rozpouštědlech obsahujících glukózu. S ohledem na neexistenci studií kompatibility se tento léčivý

přípravek nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Rekonstituovaný koncentrátmá být použit okamžitě. Údaje o stabilitě ukazují, že koncentrát pro

přípravu infuzního roztoku lze uchovávat po dobu maximálně 24 hodin, pokud se injekční lahvička

uchovává při teplotě do 25 °C a přípravek je rekonstituován vodou na injekci.

Infuzní roztok naředěný pro pacientamá být použit okamžitě. Údaje o stabilitě ukazují, že přípravek lze

použít během 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C, nebo do 48 hodin, pokud se i.v. infuzní

vak (lahev) uchovává v chladničce (2 °C –8 °C) a je naředěný infuzním roztokem chloridu sodného

9 mg/ml (0,9 %); 4,5 mg/ml (0,45 %) nebo 2,25 mg/ml (0,225 %), nebo Ringerovým laktátovým

roztokem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neotevřené injekční lahvičky: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a

obsah balení

Caspofungin Xellia 50 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

10 ml injekční lahvička ze skla třídy I s brombutylovou zátkou a červeným hliníkovým krytem

s průhledným odtrhovacím víčkem.

Caspofungin Xellia 70 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

10 ml injekční lahvička ze skla

třídy I s brombutylovou zátkou a oranžovým hliníkovým krytem s průhledným odtrhovacím víčkem.

Dodáváno v balení po 1 injekční lahvičce.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro zacházení s

ním

Rekonstituce přípravku Caspofungin Xellia

NEPOUŽÍVEJTE

ŽÁDNÁ

ROZPOUŠTĚDLA

OBSAHUJÍCÍ

GLUKÓZU,

protože

přípravek

Caspofungin Xellia není v rozpouštědlech obsahujících glukózu stabilní. NESMÍCHÁVEJTE ANI

NEPODÁVEJTE PŘÍPRAVEK CASPOFUNGIN XELLIA SOUČASNĚ S JINÝMI LÉKY V INFUZI,

protože nejsou k dispozici žádné údaje o kompatibilitě přípravku Caspofungin Xellia s jinými infuzními

přípravky, aditivy nebo léčivými přípravky. Infuzní roztok zkontrolujte zrakem, zda neobsahuje

částečky nebo není zvláštně zbarven.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

POKYNY K

POUŽITÍ U

DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

Krok 1 Rekonstituce

přípravku v klasických

injekčních lahvičkách

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických podmínek

přidat vodu na injekci v objemu 10,5 ml. Koncentrace rekonstituovaného obsahu injekčních lahviček

bude: 5,2 mg/ml (50 mg injekční lahvička) nebo 7,2 mg/ml (70 mg injekční lahvička).

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Opatrně promíchávejte, dokud

nezískáte čirý a bezbarvý roztok. U rekonstituovaných roztoků je nutno vizuálně zkontrolovat případnou

přítomnost částic nebo změnu barvy. Rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin při

teplotě do 25 °C.

Krok 2 Přidání rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia k infuznímu

roztoku pacienta

Rozpouštědla pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci nebo Ringerův

laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním příslušného množství rekonstituovaného

koncentrátu (jak ukazuje tabulka dále) do 250 ml infuzního vaku nebo lahve za aseptických podmínek.

Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšený objem infuze 100 ml pro denní dávky 50 mg

nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo se vysrážel.

PŘÍPRAVA INFUZNÍHO ROZTOKU PRO DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin

Xellia

pro

přenesení

do

vaku

nebo

lahve

pro

intravenózní infuzi

Standardní příprava

(rekonstituovaný

přípravek

Caspofungin Xellia přidaný

250 ml)

konečnou

koncentrací

Zmenšený infuzní objem

(rekonstituovaný

přípravek

Caspofungin Xellia přidaný

100 ml)

konečnou

koncentrací

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg

při

zmenšeném

objemu

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg

při

středně

těžké

poruše funkce jater (z jedné

50 mg injekční lahvičky)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg

při

středně

těžké

poruše funkce jater (z jedné

50 mg injekční lahvičky) při

zmenšeném objemu

7 ml

0,34 mg/ml

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

70 mg

(ze dvou 50 mg injekčních

lahviček)**

14 ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

35 mg

při

středně

těžké

poruše

funkce

jater

(z jedné 70

injekční

lahvičky)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

** Pokud 70 mg injekční lahvička není k dispozici, lze dávku 70 mg připravit ze dvou 50 mg injekčních

lahviček.

NÁVOD K POUŽITÍ

U

PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

Výpočet plochy povrchu těla (BSA) pro pediatrické

dávkování

Před přípravou infuze vypočítejte plochu povrchu těla pacienta za pomoci následujícího vzorce

(Mostellerův vzorec):

výška

×tělesná hmotnost (kg)

3600

Příprava infuze pro dávku 70

mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3

měsíce (za využití

50 mg

nebo 70

mg injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci plochy

povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) × 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro

pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Xellia vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až

24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v injekční

lahvičce 5,2 mg/ml (za použití 50 mg injekční lahvičky) nebo 7,2 mg/ml (za použití 70 mg injekční

lahvičky).

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok 1).

Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia asepticky přeneste do i.v. vaku

(nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9 %; 0,45 % nebo 0,225 % roztoku chloridu sodného na injekci

nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného

přípravku Caspofungin Xellia přidat do zmenšeného objemu 0,9 %; 0,45 % nebo 0,225 % roztoku

chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci tak, aby nebyla

překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí použít do 24 hodin, pokud

se uchovává při teplotě 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin, pokud se uchovává v chladničce při

teplotě 2 °C – 8 °C.

Příprava infuze pro dávku

50 mg/m

2

pro pediatrick

é

pacienty

ve věku > 3

měsíce

(

za využití

50 mg

injekční lahvičk

y nebo 70

mg injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci plochy

povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) × 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro pacienta

vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Xellia vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až

24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v injekční

lahvičce 5,2 mg/ml (za použití 50 mg injekční lahvičky) nebo 7,2 mg/ml (za použití 70 mg injekční

lahvičky).

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia asepticky přeneste do i.v.

vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9 %;0,45 % nebo 0,225 % roztoku chloridu sodného na

injekci

nebo

Ringerova

laktátového

roztoku

injekci.

Alternativně

objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Xellia přidat do zmenšeného objemu 0,9 %; 0,45 % nebo

0,225 % roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci tak, aby

nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí použít do 24 hodin,

pokud se uchovává při teplotě 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin, pokud se uchovává v chladničce

při teplotě 2 °C - 8 °C.

Poznámky k

přípravě:

a. Bílý nebo téměř bílý kompaktní prášek se zcela rozpustí. Opatrně promíchávejte, dokud nezískáte

čirý a bezbarvý roztok.

b. Před podáním infuze vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo během rekonstituce k vytvoření částic

nebo změně barvy.

. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo došlo ke vzniku sraženiny.

a.

c. Přípravek Caspofungin Xellia je je formulován tak, aby po odebrání 10 ml z injekční lahvičky

poskytl plnou dávku uvedenou na štítku injekční lahvičky (50 mg nebo 70 mg.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

2300 Kodaň S

Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Caspofungin Xellia 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: 26/457/16-C

Caspofungin Xellia 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: 26/458/16-C

9.

D

ATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGIST

RACE

Datum první registrace: 19. 4. 2017

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19. 4. 2017

Panašūs produktai

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją

Pasidalykite šia informacija