CALCIUM-BOROGLUCONAT, infuzinis tirpalas

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
06-05-2009

Prieinama:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH (Vokietija)

ATC kodas:

QA12C X99

Vaisto forma:

injekcinis tirpalas

Sudėtis:

1 ml tirpalo yra: kalcio gliukonato (atitinka 34 mg arba 0,85 mmol Ca 2+) - 380 mg, magnio chlorido heksahidrato (atitinka 7,2 mg arba 0,30 mmol Mg 2+) - 60 mg; boro rūgšties - 50 mg.

Recepto tipas:

be recepto

Pagaminta:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG (Vokietija)

Terapinės indikacijos:

Arkliams, galvijams ir kiaulėms gydyti, esant ūmiai hipokalcemijai. Palaikomojo gydymo priemonė, esant alergijai, dilgėlinei, hemoraginei diatezei, gimdos atonijai.

Produkto santrauka:

Išlauka: galvijienai — 0 parų,arklienai — 0 parų,kiaulienai — 0 parų,karvių pienui — 0 parų. Pakuotė: LT/2/03/0461/001 Polipropileniniai buteliai po 500 ml, užkimšti brombutilo gumos kamšteliais. Tinkamumo laikas: 3 m. Atidarius sunaudoti nedelsiant.

Prekės savybės

                
1
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
CALCIUM-BOROGLUCONAT, infuzinis tirpalas
2.
KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS
1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
kalcio gliukonato (atitinka 34 mg arba 0,85 mmol Ca
2+
)
380 mg,
magnio chlorido heksahidrato (atitinka 7,2 mg arba 0,30 mmol Mg
2+
)
60 mg;
boro rūgšties
50 mg;
pagalbin÷s medžiagos:
injekcinio vandens
iki 1 ml.
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Infuzinis tirpalas.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšys
Arkliai, galvijai, kiaul÷s.
4.2.
Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Arkliams, galvijams ir kiaul÷ms gydyti, esant ūmiai hipokalcemijai. Palaikomojo gydymo priemon÷,
esant alergijai, dilg÷linei, hemoraginei diatezei, gimdos atonijai.
4.3.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti, esant hipokalcemijai ir hipomagnemijai, kumeliukų idiopatinei hipokalcemijai,
galvijų kalcinozei, galvijams po ar prieš didel÷s koncentracijos vitamino D
3 preparatų naudojimą,
esant l÷tiniam inkstų nepakankamumui, taip pat negalima vienu metu leisti į veną su neorganinių
fosfatų tirpalais.
4.4.
Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
N÷ra.
4.5.
Specialios naudojimo atsargumo priemon÷s
Specialios atsargumo priemon÷s, naudojant vaistą gyvūnams
Į veną reikia leisti l÷tai.
Infuzijos metu reikia nuolat steb÷ti kraujotaką ir širdies veiklą. Pasteb÷jus perdozavimo požymius
(širdies veiklos ritmo sutrikimą, hipotoniją, neramumą), infuziją būtina nutraukti nedelsiant.
2
Specialios atsargumo priemon÷s asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
N÷ra.
4.6.
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Net naudojant gydomąsias dozes, gali pasireikšti trumpalaik÷ hipokalcemija, kurios metu gali
pasireikšti pirmin÷ bradikardija (sul÷t÷jęs širdies plakimas), susijaudinimas, raumenų dreb÷jimas,
seil÷tekis, tachipn÷ja (dažnas kv÷pavimas).
Pagreit÷jęs širdies ritmas po pirmin÷s bradikardijos rodo perdozavimo 
                
                Perskaitykite visą dokumentą