Boostrix Polio injektionsvæske, suspension, hætteglas

Danija - danų - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)

07-12-2020

Veiklioji medžiaga:
Bordetella pertussis, pertactin (PRN/69 kiloDalton ydermembranprotein), Bordetella pertussis, toxoid, Clostridium tetani, toxoid, Corynebacterium diphtheria, toxoid, HAEMAGGLUTININ, FILAMENTØST, Poliovirus type 1, stamme Mahoney (inaktiveret), Poliovirus type 2, stamme MEF-1 (inaktiveret), Poliovirus type 3, stamme Saukett (inaktiveret)
Prieinama:
GlaxoSmithKline Pharma A/S
ATC kodas:
J07CA02
INN (Tarptautinis Pavadinimas):
Bordetella pertussis, pertactin (PRN/69 kiloDalton ydermembranprotein), Bordetella pertussis, toxoid, Clostridium tetany, toxoid, Corynebacterium diphtheria, toxoid, HAEMAGGLUTININ, FILAMENTØST, Poliovirus type 1, strain Mahoney (inactivated), Poliovirus type 2 strain MEF-1 (inactivated), Poliovirus type 3, strain Saukett (disabled)
Vaisto forma:
injektionsvæske, suspension, hætteglas
Registracijos numeris:
49762
Leidimo data:
2012-06-19

Perskaitykite visą dokumentą

3. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Boostrix Polio, injektionsvæske, suspension, hætteglas

1.

D.SP.NR.

20608

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Boostrix Polio

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Difteritoksoid

ikke mindre end 2 Internationale Enheder (IU) (2,5 Lf)

Tetanustoksoid

ikke mindre end 20 Internationale Enheder (IU) (5 Lf)

Bordetella pertussis-antigener

Pertussistoksoid

8 mikrogram

Filamentøs hæmagglutinin

8 mikrogram

Pertactin

2,5 mikrogram

Inaktiveret poliovirus

Type 1 (Mahoney-stamme)

40 D-antigen enheder

Type 2 (MEF-1-stamme)

8 D-antigen enheder

Type 3 (Saukett-stamme)

32 D-antigen enheder

adsorberet til aluminiumhydroxidhydrat (Al(OH)

0,3 milligram Al

og aluminiumphosphat (AlPO

0,2 milligram Al

dyrket i Vero-celler

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension, hætteglas.

Boostrix Polio er en uklar, hvid suspension.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Boostrix Polio er indiceret til boostervaccination mod difteri, tetanus, pertussis og

poliomyelitis af personer fra 3 år og opefter (se pkt. 4.2).

dk_hum_49762_spc.doc

Side 1 af 14

Boostrix Polio er også indiceret til passiv beskyttelse mod pertussis hos spædbørn ved

immunisering via moderen under graviditeten (se pkt. 4.2, 4.6 og 5.1).

Administration af Boostrix Polio skal ske i henhold til officielle retningslinjer.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

En enkelt vaccinedosis på 0,5 ml anbefales.

Boostrix Polio kan administreres til personer fra 3 år og opefter.

Boostrix Polio indeholder et reduceret indhold af difteri-, tetanus- og pertussis-antigener i

kombination med poliomyelitis-antigener. Boostrix Polio skal derfor administreres i

henhold til officielle retningslinier og/eller lokal praksis for brugen af disse vacciner.

Boostrix Polio kan administreres til gravide kvinder i det andet eller tredje trimester i henhold

til officielle retningslinjer (se pkt. 4.1, 4.6 og 5.1).

Boostrix Polio kan anvendes mod difteri, tetanus og pertussis til unge og voksne med

ukendt vaccinationsstatus eller ufuldstændig vaccination, som led i et vaccinationsprogram

mod difteri, tetanus, pertussis og poliomyelitis. Baseret på data hos voksne, anbefales to

yderligere doser difteri- og tetanus-vaccine administreret en og seks måneder efter første

dosis for at maksimere vaccine-responset mod difteri og tetanus (se pkt. 5.1).

Boostrix Polio kan anvendes ved skader, hvor der er sandsynlighed for tetanus-infektion,

hos personer som tidligere har modtaget et primært vaccinationsprogram mod tetanus, og

for hvem en booster mod difteri, pertussis og poliomyelitis er indiceret. Tetanus-

immunglobulin skal gives samtidig, i henhold til officielle retningslinjer.

Gentagen vaccination mod difteri, tetanus, pertussis og poliomyelitis skal udføres med

intervaller i henhold til officielle retningslinjer.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Boostrix Polio til børn under 3 år er ikke fastslået.

Administration

Boostrix Polio er til dyb intramuskulær injektion fortrinsvist i regio deltoidea (se pkt. 4.4).

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i

pkt. 6.1

eller over for neomycin eller polymyxin.

Overfølsomhed efter tidligere administration af difteri-, tetanus-, pertussis- eller

poliomyelitis-vacciner.

Boostrix Polio er kontraindiceret, hvis personen har haft encephalopati af ukendt ætiologi,

opstået inden for 7 dage efter forudgående vaccination med en vaccine indeholdende

pertussis. Under disse omstændigheder skal vaccination med pertussis ophøre og

vaccinationsprogrammet med difteri-, tetanus- og poliomyelitis-vacciner fortsættes.

dk_hum_49762_spc.doc

Side 2 af 14

Boostrix Polio må ikke administreres til personer, som har oplevet forbigående

thrombocytopeni eller neurologiske komplikationer (for kramper eller hypotoniske-

hyporesponsive episoder, se pkt. 4.4) efter en tidligere immunisering mod difteri og/eller

tetanus.

Som for andre vacciner skal administration af Boostrix Polio udsættes hos personer, som

lider af akut alvorlig febril sygdom. Tilstedeværelse af en mindre infektion er ikke en

kontraindikation.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før vaccination skal der foretages en gennemgang af anamnesen (især hvad angår tidligere

vaccination og eventuel forekomst af bivirkninger).

Hvis nogle af følgende hændelser vides at have forekommet i tidsmæssig relation til

modtagelse af en pertussis-holdig vaccine, skal beslutning om at give doser af en pertussis-

holdig vaccine nøje

overvejes:

Feber

40,0

C inden for 48 timer efter vaccinationen uden anden kendt årsag.

Kollaps eller shocklignende tilstand (hypotonisk-hyporesponsiv episode) inden for

48 timer efter vaccinationen.

Vedvarende, utrøstelig gråd varende

3 timer inden for 48 timer efter vaccinationen.

Kramper med eller uden feber inden for 3 dage efter vaccinationen.

Der kan forekomme omstændigheder, såsom en høj incidens af pertussis, hvor de

potentielle fordele opvejer de mulige risici.

Som ved andre vaccinationer skal risici og fordele ved immunisering med Boostrix Polio

vurderes og en udskydelse af vaccination skal nøje overvejes for børn, som lider af en

begyndende eller fremskridende alvorlig neurologisk lidelse.

Som med alle injicerbare vacciner skal passende medicinsk behandling og overvågning

altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjældent forekommende anafylaktisk reaktion

efter administration af vaccinen.

Boostrix Polio skal gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni (se pkt. 4.3)

eller blødningsforstyrrelser, eftersom blødning kan forekomme efter en intramuskulær

administration hos disse personer. Hvis det er i henhold til officielle retningslinjer kan

vaccinen administreres subkutant til disse personer. For begge typer af administration skal

der lægges et fast tryk mod injektionsstedet (uden at gnide) i mindst to minutter.

Boostrix Polio må under ingen omstændigheder administreres intravaskulært.

Tidligere tilfælde af feberkramper, kramper hos personen selv eller i familien eller tilfælde

af bivirkninger i familien efter en DTP-vaccination er ikke kontraindikationer.

Human Immunodeficiency Virus (hiv)-infektion anses ikke som en kontraindikation. Det

forventede immunologiske respons kan muligvis ikke opnås ved vaccination af

immunsupprimerede personer.

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination især hos unge mennesker,

som en psykogen reaktion over for kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige

dk_hum_49762_spc.doc

Side 3 af 14

neurologiske tegn som f.eks. kortvarige synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske

ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er vigtigt, at nødvendige foranstaltninger

er til stede for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

Som ved andre vacciner fremkaldes et beskyttende immunrespons nødvendigvis ikke hos

alle vaccinerede.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i

det væsentlige natriumfri.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts

navn og batchnummer tydeligt registreres

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration med andre vacciner eller immunglobuliner

Boostrix Polio kan administreres samtidig med enhver af følgende monovalente eller

kombinerede vacciner: mæslinger, fåresyge, røde hunde, skoldkopper (MFR/V) og en

vaccine indeholdende humant papillomvirus (HPV) uden klinisk relevant interferens

mellem antistofresponset fra nogen af komponenterne i de to vacciner (se pkt. 4.8).

Samtidig administration af Boostrix Polio og andre vacciner eller immunglobuliner er ikke

undersøgt. Det er usandsynligt, at samtidig administration vil resultere i interferens med

immunresponset.

Hvis samtidig administration af Boostrix Polio og andre vacciner eller immunglobuliner

anses nødvendigt, skal disse ifølge generel praksis og retningslinjer for vacciner, gives på

forskellige administrationssteder.

Samtidig administration med immunsuppresiv behandling

Som med andre vacciner kan patienter, som modtager immunsuppressiv behandling

muligvis ikke opnå et adækvat respons.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Boostrix Polio kan anvendes i det andet eller tredje trimester af graviditeten i henhold til

officielle retningslinjer.

For data vedrørende forebyggelse af pertussis sygdom hos spædbørn født af kvinder, der er

vaccineret under graviditet, se afsnit 5.1.

Sikkerhedsdata fra et randomiseret, kontrolleret klinisk studie (341 graviditeter) og fra et

prospektivt observationsstudie (793 graviditeter), hvor Boostrix (dTpa komponenten af

Boostrix Polio) blev administreret til gravide kvinder i det tredje trimester viser ingen

vaccine-relaterede bivirkninger på graviditeten eller på sundheden hos fosteret/det nyfødte

barn.

Sikkerhedsdata fra prospektive, kliniske studier vedrørende administration af Boostrix

Polio eller Boostrix under det første og andet trimester af graviditeten er ikke tilgængelige.

dk_hum_49762_spc.doc

Side 4 af 14

Data fra passiv overvågning, hvor gravide kvinder blev udsat for Boostrix Polio eller

Boostrix i det tredje eller andet trimester, har ikke vist nogen vaccine-relaterede

bivirkninger på graviditeten eller på sundheden hos fosteret/det nyfødte barn.

Som for andre inaktiverede vacciner, forventes det ikke, at vaccination med Boostrix Polio

skader fosteret under nogle af graviditetens tre trimestre.

Studier i dyr indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Virkningen af Boostrix Polio under amning er ikke undersøgt. Selvom Boostrix Polio

indeholder toksoider og inaktiverede antigener, forventes der ingen risiko for det ammede

barn. Fordele og risici ved vaccination med Boostrix Polio til ammende kvinder skal nøje

vurderes af sundhedspersonalet.

Fertilitet

Der er ingen humane data fra prospektive, kliniske studier tilgængelige. Studier i dyr

indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til kvinders fertilitet

(se pkt. 5.3).

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det er usandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

5.8

Bivirkninger

Sammendrag af bivirkningsprofilen

Bivirkningsprofilen anført i tabel 1 er baseret på data fra kliniske studier, hvor Boostrix

Polio blev administreret til 908 børn (fra 4-8 år) og 955 voksne, unge og børn (fra 10-

93 år).

De mest almindelige bivirkninger efter administration af Boostrix Polio var i begge

aldersgrupper lokale reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødme og hævelse), hvilket

blev rapporteret af

31,3-82,3 % af alle vaccinerede personer. Bivirkningerne opstod som regel inden for

48 timer efter vaccination. Alle forsvandt uden men.

Liste over bivirkninger i tabelform

De rapporterede bivirkninger er listet efter følgende hyppigheder:

Meget almindelig:

1/10)

Almindelig:

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

dk_hum_49762_spc.doc

Side 5 af 14

Kliniske studier

Tabel 1: Bivirkninger rapporteret fra kliniske studier med Boostrix Polio

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

Børn fra 4 - 8 år

(N=908)

Personer i alderen

10 – 93 år

(N=955)

Infektioner og

parasitære sygdomme

Ikke

almindelig

oral herpes

Blod og lymfesystem

Ikke

almindelig

lymfadenopati

lymfadenopati

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

appetitmangel

Ikke

almindelig

nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

irritabilitet

Ikke

almindelig

søvnforstyrrelser,

apati

Nervesystemet

Meget

almindelig

somnolens

hovedpine

Almindelig

hovedpine

Ikke

almindelig

paræstesi, somnolens,

svimmelhed

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke

almindelig

tørhed i svælget

astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

gastrointestinale gener

(f.eks. opkastning,

abdominalsmerter, kvalme)

Ikke

almindelig

diarré, opkastning,

abdominalsmerter,

kvalme

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

pruritus

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Ikke

almindelig

artralgi, myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

reaktioner ved

administrationsstedet

(f.eks. rødme og/eller

hævelse), smerte ved

administrationsstedet

reaktioner ved

administrationsstedet

(f.eks. rødme og/eller

hævelse), træthed, smerter

ved administrationsstedet

Almindelig

pyreksi (feber

≥ 37,5 °C inklusive

feber > 39,0 °C),

omfattende hævelse af

injiceret ekstremitet (i

nogle tilfælde også i

tilstødende led),

reaktioner ved

administrationsstedet

pyreksi (feber

37,5 ºC),

reaktioner ved

administrationsstedet

(f.eks. hæmatom, pruritus,

induration, varme og

følelsesløshed)

dk_hum_49762_spc.doc

Side 6 af 14

(f.eks. blødning,

pruritus og induration)

Ikke

almindelig

træthed

omfattende hævelse af

injiceret ekstremitet (i

nogle tilfælde også i

tilstødende led), pyreksi

(feber > 39,0 ºC),

kulderystelser, smerte

Samtidig administration med MFR/V-vacciner til børn i alderen 3-6 år

Boostrix Polio blev administreret samtidig med MFR/V-vacciner i 2 kliniske studier med

406 børn i alderen 3-6 år. I disse studier blev infektion i de øvre luftveje og udslæt

rapporteret almindeligt. Feber, irritabilitet, træthed, appetitløshed og gastrointestinale

lidelser (herunder diarré og opkastning) blev rapporteret med en højere frekvens (meget

almindelig) ved sammenligning med tabel 1, mens alle andre bivirkninger forekom ved

samme eller en lavere frekvens.

Bivirkninger der er rapporteret fra kliniske studier med Boostrix (dTpa komponenten af

Boostrix Polio), som blev administreret til 839 børn (fra 4-8 år) og 1.931 voksne, unge og

børn (fra 10-76 år), er vist i tabel 2.

Tabel 2: Bivirkninger rapporteret fra kliniske studier med Boostrix

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

Børn fra 4 - 8 år

(N=839)

Personer i alderen

10 – 76 år

(N=1.931)

Infektioner og

parasitære sygdomme

Ikke

almindelig

infektion i øvre luftveje,

pharyngitis

Nervesystemet

Ikke

almindelig

koncentrationsbesvær

synkope

Øjne

Ikke

almindelig

konjunktivitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke

almindelig

hoste

Mave-tarm-kanalen

Ikke

almindelig

diarré

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

hyperhidrose, udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Ikke

almindelig

stivhed i leddene,

muskuloskeletal stivhed

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

utilpashed

Almindelig

reaktioner ved

administrationsstedet

(f.eks. infiltration og steril

absces på injektionsstedet)

Ikke

almindelig

smerter

influenzalignende sygdom

dk_hum_49762_spc.doc

Side 7 af 14

Reaktogenicitet efter gentagen dosis

Data indikerer, at en 2. boosterdosis giver en øget lokal reaktogenicitet hos personer, som har

fået primær immunisering med DTP i barndommen.

Forsøgspersoner i alderen 15 år og opefter, uden nylig vaccination mod difteri, tetanus,

pertussis og poliomyelitis, som fik en dosis af Boostrix Polio eller en anden reduceret

antigen vaccine, efterfulgt af en ekstra dosis af Boostrix Polio 10 år efter, viste ingen øget

reaktogenicitet efter denne anden dosis sammenlignet med den første.

Post-marketing overvågning

Det er ikke muligt at estimere en pålidelig hyppighed for disse bivirkninger, da disse

rapporteres spontant.

Tabel 3: Bivirkninger rapporteret for Boostrix Polio ved overvågning efter markedsføring

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke kendt

allergiske reaktioner inklusive anafylaktiske og

anafylaktoide reaktioner

Nervesystemet

Ikke kendt

hypotonisk-hyporesponsive episoder, kramper

(med og uden feber)

Hud og subkutane væv

Ikke kendt

urticaria, angioødem

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke kendt

asteni

Efter administration af vacciner indeholdende tetanustoksoid, har der meget sjældent været

rapporter om bivirkninger i de centrale eller perifere nervesystemer, inklusiv ascenderende

lammelse eller endda respirationslammelse (f.eks. Guillain-Barré syndrom).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.9

Overdosering

Ved overvågning efter markedsføring er der set tilfælde af overdosering. Bivirkningerne

efter overdosering var sammenlignelige med bivirkningerne, set efter almindelig

administration af vaccinen.

5.10

Udlevering

dk_hum_49762_spc.doc

Side 8 af 14

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 07 CA 02. Kombineret bakteriel og viral vaccine.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Immunrespons

Immunresponset for Boostrix Polio blev vurderet i kliniske studier, hvor der indgik

personer med forskellig alder og forskellig vaccinations historik (se pkt. 4.8).

Følgende immunrespons blev observeret hos børn, unge og voksne på tværs af studier, en

måned efter vaccination med Boostrix Polio (tabel 4).

Tabel 4: Immunrespons hos børn, unge og voksne

Antigen

Respons

Børn i alderen 3 - 8 år

(N=1.195)

Voksne, unge og børn i

alderen fra 10 år og

opefter

(N=923)

(% vaccinerede)

(% vaccinerede)

Difteri

0,1 IU/ml

100 %

82,2 – 100 %

0,016 IU/ml

87,7 – 100 %

Tetanus

0,1 IU/ml

99,9 – 100 %

99,6 – 100 %

Pertussis

Booster respons

Pertussistoksoid

84,6 – 90,6 %

79,8 – 94,0 %

Filamentøs

hæmagglutin

90,1 – 98,8 %

90,7 – 97,2 %

Pertactin

94,2 – 96,6 %

90,0 – 96,7 %

Inaktiveret

poliovirus

8 ED50

type 1

98,8 – 100 %

99,6 – 100 %

type 2

99,2 – 100 %

99,6 – 100 %

type 3

99,4 – 100 %

99,1 – 100 %

n = antal personer

Procentdel af personer med antistofkoncentrationer associeret til beskyttelse mod sygdom (

0,1 IU/ml

ved ELISA-assay eller

0,016 IU/ml ved in-vitro Vero-celle neutraliserings-assay).

Dette assay blev ikke udført i studie HPV-042.

Boosterrespons defineret som:

for personer der var seronegative inden, en antistofkoncentration på mindst fire gange cut-off

(koncentrationer efter vaccination ≥ 20 El.U/ml);

for personer der var seropositive inden, med pre-booster vaccine koncentrationer ≥ 5 El.U/ml og

< 20 El.U/ml: en stigning i antistofkoncentration på mindst fire gange i forhold til pre-booster vaccine

koncentrationer.

for personer der var seropositive inden, med pre-booster vaccine koncentrationer ≥ 20 El.U/ml: en

stigning i antistofkoncentration på mindst to gange i forhold til pre-booster vaccine koncentrationer.

dk_hum_49762_spc.doc

Side 9 af 14

Som ved andre Td-vacciner til voksne inducerer Boostrix Polio højere seroprotektionsrater

og højere titere af både anti-D- og anti-T-antistoffer hos børn og unge sammenlignet med

voksne.

Persistens af immunrespons

Følgende seroprotektions/seropositivitetsrater blev observeret fem år efter vaccination med

Boostrix Polio hos børn, og 10 år efter vaccination med Boostrix Polio hos unge og voksne

(tabel 5).

Tabel 5: Persistens af immunresponset hos børn, unge og voksne.

Antigen

Seroprotektion/

seropositivitet

Procentdel der

opfylder kriterie 5

år efter vaccination

af børn (i alderen

4-8 år)

(N=344)

Procentdel der opfylder

kriterie 10 år efter

vaccination af unge og

voksne (i alderen 15 år

og opefter)

(N=63)

(% vaccinerede)

(% vaccinerede)

Difteri

0,1 IU/ml

89,4 %*

81,0 %**

Tetanus

0,1 IU/ml

98,5 %

98,4 %

Pertussis

5 EL.U/ml

Pertussistoksoid

40,9 %

78,7 %

Filamentøs

hæmagglutin

99,7 %

100 %

Pertactin

97,1 %

88,7 %

Inaktiveret poliovirus

8 ED50

type 1

98,8 %

100 %

type 2

99,7 %

100 %

type 3

97,1 %

98,3 %

*98,2 % af personerne med antistof-koncentrationer associeret med beskyttelse mod sygdom ≥ 0,016 IU/ml ved in-

vitro Vero-celle neutraliserings-assay.

**92,1 % af personerne med antistof-koncentrationer associeret med beskyttelse mod sygdom ≥ 0,01 IU/ml ved in

vitro Vero-celle neutraliserings-assay.

Immunrespons efter gentagen dosis

Immunogeniciteten er undersøgt for Boostrix Polio administreret 5 år efter en tidligere

boosterdosis af Boostrix Polio til børn fra 4-8 år. Én måned efter vaccination var > 99 % af

personerne seropositive over for pertussis og serobeskyttet mod difteri, tetanus og alle tre

poliovirustyper.

En dosis af Boostrix Polio, administreret hos voksne 10 år efter den foregående dosis,

fremkaldte et beskyttende immunrespons hos > 96,8 % af personerne (for difteri-antigen)

og hos 100 % af personerne (for tetanus- og polio-antigener). Boosterresponset mod

pertussis-antigen lå mellem 74,2 og 98,4 %.

Immunrespons hos personer uden tidligere eller med ukendt vaccinationsstatus

Efter administration af en Boostrix dosis (dTa komponent af Boostrix Polio) til 83 unge

mellem 11 og 18 år, som ikke tidligere var vaccineret mod pertussis og som ikke var blevet

dk_hum_49762_spc.doc

Side 10 af 14

Panašūs produktai

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją

Pasidalykite šia informacija