ROSUVASTATIN PHARMASWISS Potahovaná tableta 10MG

체코 - 체코어 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

지금 구매하세요

유효 성분:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
제공처:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha
ATC 코드:
C10AA07
INN (International Name):
CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
복용량:
10MG
약제 형태:
Potahovaná tableta
관리 경로:
Perorální podání
패키지 단위:
7 Blistr
처방전 유형:
na lékařský předpis
치료 영역:
ROSUVASTATIN
제품 요약:
ROSUVASTATIN PHARMASWISS
승인 상태:
R - registrovaný léčivý přípravek.
승인 번호:
31/ 015/17-C

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오