NeuroBloc

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
04-05-2023
Download 제품 특성 요약 (SPC)
04-05-2023
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
04-05-2023

유효 성분:

ботулинов токсин тип В

제공처:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC 코드:

M03AX01

INN (국제 이름):

botulinum toxin type B

치료 그룹:

Мускулни релаксанти

치료 영역:

крива шия

치료 징후:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

제품 요약:

Revision: 33

승인 상태:

Отменено

승인 날짜:

2001-01-22

환자 정보 전단

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 04-05-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 04-05-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 04-05-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 04-05-2023

문서 기록보기