LINEFOR Tvrdá tobolka 75MG

체코 - 체코어 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

지금 구매하세요

유효 성분:
PREGABALIN (PREGABALINUM)
제공처:
Medana Pharma S.A., Sieradz
ATC 코드:
N03AX16
INN (International Name):
PREGABALIN (PREGABALIN)
복용량:
75MG
약제 형태:
Tvrdá tobolka
관리 경로:
Perorální podání
패키지 단위:
21 Blistr
처방전 유형:
na lékařský předpis
치료 영역:
PREGABALIN
제품 요약:
LINEFOR
승인 상태:
R - registrovaný léčivý přípravek.
승인 번호:
21/ 840/15-C

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오