GINKGO BILOBA 3K-10MK

체코 - 체코어 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
18-04-2019
유효 성분:
(GINKGO BILOBA - DILUTIO HOMEOPATHICA)
제공처:
Boiron, Messimy
ATC 코드:
V12
INN (International Name):
(GINKGO BILOBA - DILUTIO HOMEOPATHICA)
복용량:
3K-10MK
약제 형태:
Granule
관리 경로:
Perorální podání
패키지 단위:
1X4G Obal na tablety
처방전 유형:
na lékařský předpis
치료 영역:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
제품 요약:
GINKGO BILOBA
승인 상태:
R - registrovaný léčivý přípravek.
승인 번호:
93/ 640/94-A/C
승인 날짜:
0000-00-00
EAN code:
3352710337073

전체 문서 읽기

sp.zn.sukls181238/2019

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA NA TUBĚ S GRANULEMI

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GINKGO BILOBA 2CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A

OBSAH

BALENÍ

Granule 4 g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 18. 4. 2019

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH

, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/640/94-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K

POUŽITÍ

Obraťte tubu

Otočte víčkem

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

전체 문서 읽기

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기

이 정보를 공유하십시오