Trileptal 600 mg Filmdragerad tablett

スウェーデン - スウェーデン語 - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)

27-04-2021

有効成分:
oxkarbazepin
から入手可能:
Ebb Medical AB
ATCコード:
N03AF02
INN(国際名):
oxcarbazepine
投薬量:
600 mg
医薬品形態:
Filmdragerad tablett
構図:
oxkarbazepin 600 mg Aktiv substans
処方タイプ:
Receptbelagt
製品概要:
Förpacknings: Blister, 100 tabletter
認証ステータス:
Godkänd
承認番号:
53424
承認日:
2016-06-09

完全なドキュメントを読む

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

oxkarbazepin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Trileptal är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Trileptal

Hur du tar Trileptal

Eventuella biverkningar

Hur Trileptal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Trileptal är och vad det används för

Vad Trileptal är

Trileptal innehåller den aktiva substansen oxkarbazepin.

Trileptal tillhör en grupp läkemedel som kallas antikonvulsiva eller antiepileptika.

Vad Trileptal används för

Läkemedel såsom Trileptal är standardbehandling av epilepsi.

Epilepsi är en rubbning i hjärnans funktion som leder till återkommande krampanfall. Krampanfallen

uppkommer på grund av ett tillfälligt fel i hjärnans elektriska aktivitet. Normalt samordnar hjärnceller

kroppsrörelser genom att sända ut signaler genom nerverna till musklerna på ett organiserat och

välordnat sätt. Vid epilepsi sänder hjärncellerna ut för många signaler på ett oorganiserat sätt.

Resultatet kan bli en okoordinerad muskelaktivitet som kallas för ett epileptiskt anfall.

Trileptal används för behandling av partiella anfall med eller utan sekundärt generaliserade tonisk-

kloniska anfall. Partiella anfall berör en begränsad del av hjärnan, men kan spridas till hela hjärnan

och orsaka ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall. Det finns två typer av partiella anfall: enkla och

komplexa. Vid enkla partiella anfall är patienten vid medvetande, medan patientens medvetande

däremot är påverkat vid komplexa partiella anfall.

Trileptal verkar genom att hjälpa till att normalisera överföringen av information mellan hjärnans

”överstimulerade” nervceller. Detta undertrycker eller minskar frekvensen av krampanfall.

Trileptal kan användas ensamt eller som tillägg till andra antiepileptika.

Vanligen försöker läkaren att hitta den medicin som fungerar bäst för dig eller ditt barn. Vid svårare

epilepsi kan dock en kombination av två eller fler mediciner vara nödvändig för att kontrollera

anfallen.

Trileptal används för behandling av vuxna och barn från 6 år och uppåt.

Om du har några frågor angående hur Trileptal verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats åt

dig, tala med läkare.

Oxkarbazepin som finns i Trileptal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Trileptal

Följ noggrant läkarens alla anvisningar även om de skiljer sig från den allmänna informationen i

denna bipacksedel.

Kontroller under behandlingen med Trileptal

Innan och under behandlingen med Trileptal kommer läkaren eventuellt ta blodprov för att bestämma

din dos. Läkaren kommer att berätta för dig när du ska ta proverna.

Ta inte Trileptal

om du är allergisk mot oxkarbazepin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6) eller om du är allergisk mot eslikarbazepin.

Tala med din läkare innan du tar Trileptal om detta gäller dig. Rådfråga läkaren om du tror att du kan

vara allergisk.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Trileptal:

om du tidigare visat tecken på

överkänslighet

(fått utslag eller andra tecken på allergi) mot

ämnet karbamazepin eller andra läkemedel. För personer som är överkänsliga mot

karbamazepin, är risken att cirka en av fyra patienter (25 %) också får en allergisk reaktion mot

oxkarbazepin (Trileptal).

om du har

njursjukdom

om du har allvarlig

leversjukdom

om du tar

vattendrivande läkemedel

(läkemedel som hjälper njurarna att bli av med salt och

vatten genom att öka urinmängden).

om du har

hjärtsjukdom

, besväras av andfåddhet eller om dina fötter eller ben är svullna pga

att kroppen behåller vatten.

om blodprov visat att

natriummängden i blodet är för låg

(se avsnitt 4 Eventuella

biverkningar).

om du är kvinna och

tar hormonella preventivmedel

(t ex p-piller). Trileptal kan medföra att

ditt preventivmedel inte fungerar. Använd en annan eller en kompletterande (icke-hormonell)

preventivmetod när du tar Trileptal för att förhindra oönskad graviditet. Kontakta omedelbart

din läkare, om du får oregelbundna blödningar eller genombrottsblödningar. Fråga din läkare

eller annan sjukvårdspersonal om du har några frågor angående detta.

Risken för allvarliga hudbiverkningar hos patienter med hankinesiskt eller thailändskt ursprung

förknippade med karbamazepin eller kemiskt närbesläktade substanser kan bestämmas genom ett

blodprov hos dessa patienter. Läkare ska kunna tala om för dig om ett blodprov är nödvändigt innan

du börjar ta oxkarbazepin.

Kontakta omedelbart din läkare eller åk till akutmottagningen på närmaste sjukhus om du

utvecklar något av följande symtom när du börjat ta Trileptal:

om du får en

allergisk reaktion

när du börjat ta Trileptal. Symtomen omfattar svullna läppar,

ögonlock, ansikte, hals, mun eller plötsliga problem med att andas, feber och svullna

lymfkörtlar, utslag eller blåsbildning på huden.

om du får symtom på leversjukdom, som t ex gulsot (gulfärgning av hud eller ögonvitor).

om du får en ökad anfallsfrekvens. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn, men kan också

inträffa hos vuxna.

om du får troliga symtom på

blodsjukdomar

, t ex om du lider av trötthet, blir andfådd vid lätt

ansträngning, ser blek ut, får huvudvärk, frossbrytningar, yrsel, upprepade infektioner med

feber, halsont, munsår, blöder eller får blåmärken lättare än normalt, blöder näsblod, får

rödaktiga eller rödvioletta märken på huden eller oförklarliga fläckvis uppträdande hudutslag.

ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex Trileptal har också

haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar,

kontakta omedelbart din läkare.

om du har en

snabb eller ovanligt långsam hjärtrytm

Barn och ungdomar

Läkaren kan rekommendera kontroller av sköldkörtelfunktionen innan och under behandling hos barn.

Andra läkemedel och Trileptal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det gäller särskilt:

Hormonella preventivmedel, t ex p-piller (se Varningar och försiktighet).

Andra antiepileptika eller enzyminducerande läkemedel, t ex karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin eller lamotrigin och rifampicin.

Läkemedel som sänker natriummängden i blodet, t ex vattendrivande läkemedel (hjälper

njurarna att bli av med salt och vatten genom att öka urinmängden), desmopressin och icke

steroida antiinflammatoriska läkemedel, t ex indometacin.

Litium och MAO-hämmare (läkemedel mot humörsvängningar och vissa former av

depressioner).

Läkemedel som hämmar kroppens immunsystem, t ex ciklosporin och takrolimus.

Trileptal med mat och dryck

Trileptal kan intas såväl med som utan mat.

Alkohol kan förstärka Trileptals lugnande effekt. Undvik därför alkohol i så stor utsträckning som

möjligt och rådfråga din läkare vid behov.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är viktigt att epileptiska anfall hålls under kontroll under graviditet. Om du tar läkemedel mot

epilepsi under graviditeten, kan det dock utgöra en risk för barnet. Din läkare kommer att berätta om

fördelarna med behandlingen och eventuella risker, och hjälpa dig besluta om du ska ta Trileptal.

Avbryt inte behandlingen med Trileptal under graviditet utan att först ha diskuterat med din läkare.

Amning

Du bör inte amma när du tar Trileptal. Trileptals aktiva ämne passerar över i modersmjölken, och kan

orsaka biverkningar hos barn som ammas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta

läkemedel när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Trileptal kan göra dig sömnig eller yr. Det kan också orsaka dimsyn, dubbelseende, bristande

muskelkoordination eller sänkt medvetandegrad, särskilt i början av behandlingen eller vid dosökning.

Det är viktigt att du diskuterar med din läkare om du kan köra bil eller använda maskiner när du tar

detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Trileptal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar, även om de skiljer sig

från informationen som anges i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket du ska ta

Dos för vuxna

vanliga startdosen

av Trileptal för vuxna (inklusive äldre patienter) är 600 mg dagligen.

Ta en tablett à 300 mg två gånger dagligen eller två tabletter à 150 mg två gånger dagligen.

Din läkare kan gradvis öka denna dosering för att finna den bästa dosen för dig.

Underhållsdosen ligger vanligen mellan 600 och 2 400 mg per dag.

Doseringen är densamma om du tar andra antiepileptika.

Om du har en njursjukdom (nedsatt njurfunktion) är startdosen hälften av den vanliga

startdosen.

Om du har en svår leversjukdom kan din läkare anpassa doseringen.

Dos för barn

Trileptal kan tas av barn från 6 års ålder.

Dosen till barn beror på barnets kroppsvikt.

Startdosen är 8 till 10 milligram per kilogram kroppsvikt per dag uppdelat på två doser. Till

exempel inleds behandlingen av ett barn på 30 kg med en tablett à 150 mg två gånger dagligen.

Läkaren kan gradvis öka denna dosering för att finna den bästa dosen för ditt barn.

Underhållsdosen är vanligen 30 milligram per kilogram kroppsvikt per dag. Maximaldosen för

barn är 46 milligram per kilogram kroppsvikt per dag.

Hur du tar Trileptal

Svälj tabletterna med lite vatten.

Tabletterna kan delas för att göra det lättare att svälja dem. Dela inte tabletterna för att ta endast

halv dos. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den

hel.

För små barn som inte kan svälja tabletter, eller de som inte kan ges nödvändig dos i

tablettform, finns Trileptal också som oral suspension.

När och hur länge ska du ta Trileptal

Ta Trileptal två gånger om dagen varje dag vid ungefär samma tidpunkt, om inte läkaren anvisar något

annat. Den bästa effekten mot epilepsi uppnås då. Det gör det också lättare för dig att komma ihåg, när

du ska ta ditt läkemedel.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du eller ditt barn ska behandlas med Trileptal.

Behandlingens längd beror på vilken typ av anfall du eller ditt barn har. Det kan vara nödvändigt att

behandla i många år för att hålla anfallen under kontroll. Du ska inte ändra dosen eller avbryta

behandlingen utan att tala med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Trileptal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning. Vid överdosering med Trileptal ses tecken som:

sömnighet (dåsighet), yrsel, koordinationsproblem och/eller ofrivilliga ögonrörelser,

muskelryckningar eller betydande försämring av kramperna, huvudvärk, medvetandeförlust,

koma

illamående, kräkningar, ökning av okontrollerade rörelser

slöhet, dubbelseende, förminskning av pupillerna, dimsyn

trötthet

kort och ytlig andning (andningsdepression)

oregelbunden hjärtrytm (förlängt QTc-intervall)

darrningar; huvudvärk; koma; minskad medvetandegrad; okontrollerbara rörelser i mun,

tunga, armar och ben

aggression, oro, förvirring

lågt blodtryck

andfåddhet

Om du har glömt att ta Trileptal

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart som du kommer på det. Om det dock har hunnit bli dags

för nästa dos så ska du inte ta den som du har glömt. Fortsätt med ditt vanliga dosschema. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Kontakta din läkare om du är osäker eller har glömt att ta flera doser.

Om du slutar att ta Trileptal

Sluta aldrig själv att ta din medicin, om inte din läkare har sagt att du ska sluta.

För att förhindra en plötslig försämring av din anfallsbild får du aldrig sluta tvärt med medicinen.

Om behandlingen ska avbrytas, ska det göras gradvis enligt anvisningar från din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Ta omedelbart kontakt med läkare eller uppsök

akutmottagningen på närmaste sjukhus om du

skulle råka ut för någon av följande biverkningar:

Följande tecken kan röra sig om allvarliga biverkningar som kan kräva omedelbar medicinsk

behandling. Läkaren kommer då också att ta beslut om behandlingen med Trileptal måste avbrytas

omedelbart och hur den fortsatta medicinska behandlingen ska se ut.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Viktuppgång, trötthet, håravfall, muskelsvaghet, frusenhet (tecken på nedsatt

sköldkörtelfunktion).

Fall

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Svullnad av läppar, ögonlock, ansikte, hals eller mun, tillsammans med svårigheter att andas,

tala eller svälja (tecken på så kallad anafylaktisk reaktion och angioödem).

Hudutslag och/eller feber som kan vara symtom på DRESS (läkemedelsrelaterade utslag med

eosinofili och systemiska symtom) eller AGEP (akut generaliserad exantematös pustulos).

Trötthet, andfåddhet vid lätt ansträngning, blekhet, huvudvärk, frossbrytningar, yrsel,

upprepade infektioner med feber, halsont, munsår, blödningar eller blåmärken som uppträder

lättare än normalt, näsblödningar, rödaktiga eller rödvioletta märken på huden eller oförklarliga

fläckvis uppträdande hudutslag (tecken på en minskning av antalet blodplättar eller minskning

av antalet blodkroppar).

Slöhet, förvirring, muskelryckning eller betydande försämring av kramperna (dessa symtom kan

vara tecken på en låg natriummängd i blodet på grund av SIADH-liknande tillstånd, dvs. ökning

av vätska i kroppen) (Se Varningar och försiktighet).

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Tecken på överkänslighetsreaktioner, t ex utslag, feber samt muskel- och ledsmärtor.

Kraftig blåsbildning på hud och/eller slemhinnor på och omkring läppar, ögon, mun,

näsöppningar och könsorgan (tecken på allvarlig allergisk reaktion inklusive Lyells syndrom,

Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme).

Röda, fläckvis uppträdande hudutslag, främst i ansiktet, vilka kan uppträda samtidigt som

trötthet, feber, illamående eller aptitlöshet (tecken på systemisk lupus erythematosus).

Influensaliknande symtom med gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna) (tecken på

leversjukdom).

Svår smärta i övre magområdet, kräkningar, aptitlöshet (tecken på bukspottkörtelinflammation).

Ta kontakt med läkare så snart som möjligt om du skulle råka ut för någon av följande

biverkningar.

Medicinsk behandling kan vara nödvändig:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

darrningar, försämrad muskelkoordination, ofrivilliga ögonrörelser, oro eller nervositet,

nedstämdhet, humörsvängningar, utslag.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

oregelbundna hjärtslag eller en mycket snabb eller långsam hjärtrytm.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Dessa är vanligen lätta till måttliga biverkningar av Trileptal. De flesta är övergående och avtar

vanligtvis med tiden.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

trötthet, huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående, kräkningar, dubbelseende.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

kraftlöshet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, likgiltighet, upprördhet, förvirring,

dimsyn, synstörningar, förstoppning, diarré, buksmärtor, akne, håravfall, balansstörning,

viktökning, talsvårigheter.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

högt blodtryck, nässelfeber.

du kan också få förhöjda nivåer av leverenzymer när du tar Trileptal.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

det har kommit rapporter om bensjukdomar t ex minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och

benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under

lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Trileptal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen och på ytterkartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är oxkarbazepin.

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg oxkarbazepin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, krospovidon,

magnesiumstearat.

Tabletthölje:

600 mg

tablett: hypromellos, makrogol 4000, röd järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172), talk,

titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter är ljusrosa, ovala med skåra på båda sidor, märkta med

TF/TF på ena och CG/CG på den andra.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

Novartis-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-13

P

RODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Trileptal 150 mg filmdragerade tabletter

Trileptal 300 mg filmdragerade tabletter

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Trileptal 150 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg oxkarbazepin.

Trileptal 300 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg oxkarbazepin.

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg oxkarbazepin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter.

Trileptal 150 mg filmdragerade tabletter

Ljust gröngråa, ovala, något bikonvexa tabletter med skåra på båda sidor, märkta med T/D på ena och

C/G på den andra.

Trileptal 300 mg filmdragerade tabletter

Gula, ovala, något bikonvexa tabletter med skåra på båda sidor, märkta med TE/TE på ena och

CG/CG på den andra.

Trileptal 600 mg filmdragerade tabletter

Ljusrosa, ovala, något bikonvexa tabletter med skåra på båda sidor, märkta med TF/TF på ena och

CG/CG på den andra.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trileptal är indicerat för behandling av partiella anfall med eller utan sekundärt generaliserade tonisk-

kloniska anfall.

Trileptal är indicerat att användas i monoterapi eller som tilläggsbehandling hos vuxna och barn från 6

års ålder och uppåt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

I såväl monoterapi som tilläggsbehandling inleds Trileptal-behandlingen med en kliniskt effektiv dos

uppdelad på två doseringstillfällen. Dosen kan ökas beroende på det kliniska svaret. När andra

antiepileptika ersätts med Trileptal, bör dosen av det andra preparatet/de andra preparaten minskas

gradvis i samband med att Trileptal-behandlingen inleds. Vid tilläggsbehandling, då patientens totala

tillförsel av antiepileptika är ökad, kan dosen av andra antiepileptika behöva minskas och/eller

Trileptal-dosen ökas i långsammare takt (se avsnitt 4.5).

Koncentrationsbestämning

Den terapeutiska effekten av oxkarbazepin utövas främst genom den aktiva metaboliten 10-

monohydroxiderivat (MHD) av oxkarbazepin (se avsnitt 5).

Plasmakoncentrationsbestämning av oxkarbazepin eller MHD är inte rutinmässigt motiverat. Det kan

dock vara användbart i situationer där man förväntar sig förändring i MHD-clearance (se avsnitt 4.4).

Vid sådana situationer kan Trileptal-dosen justeras (baserat på plasmakoncentrationer uppmätta 2-4

timmar efter dosering) för att bibehålla maximala MHD-plasmakoncentrationer < 35 mg/l.

Vuxna

Monoterapi

Rekommenderad startdos

Trileptal bör ges i en begynnelsedos på 600 mg/dag (8-10 mg/kg/dag), uppdelad på två

doseringstillfällen.

Underhållsbehandling

Om det är kliniskt motiverat kan dosen ökas med högst 600 mg/dag med ungefär en veckas mellanrum

från startdosen för att uppnå det önskade kliniska svaret. Terapeutisk effekt ses vid doser mellan 600

mg/dag och

2 400 mg/dag.

I kontrollerade monoterapistudier på patienter som ej stod på antiepileptisk behandling har 1 200

mg/dag visats vara en effektiv dos. Hos refraktära patienter som ställts om från andra antiepileptika

till Trileptal i monoterapi har en dos på 2 400 mg/dag visats vara effektiv.

Maximal rekommenderad dos

Under kontrollerade förhållanden på sjukhus har dosökningar på upp till 2 400 mg/dag genomförts

under en period på 48 timmar.

Tilläggsbehandling

Rekommenderad startdos

Trileptal bör ges i en begynnelsedos på 600 mg/dag (8-10 mg/kg/dag), uppdelad på två

doseringstillfällen.

Underhållsbehandling

Om det är kliniskt motiverat kan dosen ökas med högst 600 mg/dag med ungefär en veckas mellanrum

från startdosen för att uppnå det önskade kliniska svaret. Terapeutisk effekt uppnås vid doser mellan

600 mg/dag och 2 400 mg/dag.

Maximal rekommenderad dos

I en kontrollerad studie med kombinationsbehandling visades effekt vid doser mellan 600 och 2 400

mg/dag. Flertalet patienter tolererade dock inte den högsta dosen (2 400 mg/dag) utan dosreduktion av

övriga antiepileptiska läkemedel, framför allt på grund av CNS-relaterade biverkningar.

Högre doser än 2 400 mg/dag har inte studerats systematiskt i kliniska prövningar.

Äldre (från 65 år)

Inga särskilda doseringsrekommendationer krävs för äldre patienter eftersom terapeutiska doser

justeras individuellt. Dosjustering rekommenderas hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance mindre än 30 ml/min) (se information nedan om dosering vid nedsatt

njurfunktion). Natriumnivåer måste kontrolleras noggrant hos patienter med risk för hyponatremi (se

avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Inga dosjusteringar krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Trileptal har inte

undersökts på patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion, därför bör försiktighet iakttas när

administrering sker vid kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min) bör

Trileptalbehandling sättas in med hälften av normal startdos (300 mg/dag) och ökas i intervall om

minst en vecka för att uppnå önskad klinisk effekt (se avsnitt 5.2).

Dosökning hos patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva noggrannare observation.

Pediatrisk population

Rekommenderad startdos

I såväl monoterapi som tilläggsbehandling bör behandling med Trileptal inledas med en dos på 8-10

mg/kg/dag, uppdelad på två doseringstillfällen.

Underhållsdos

I kombinationsbehandlingsstudier har underhållsdoser uppnådda inom två veckor på 30-46 mg/kg/dag

visats vara effektiva och vältolererade hos barn. Terapeutisk effekt uppnåddes vid genomsnittliga

underhållsdoser kring 30 mg/kg/dag.

Maximal rekommenderad dos

Om det är kliniskt motiverat kan dosen ökas med högst 10 mg/kg/dag, med ungefär en veckas

mellanrum från startdosen, till en maximal dos på 46 mg/kg/dag för att uppnå det önskade kliniska

svaret (se avsnitt 5.2).

Trileptal rekommenderas till barn från 6 års ålder och uppåt. Säkerhet och effekt har utvärderats i

kontrollerade kliniska studier hos ca 230 barn under 6 år (ned till 1 månad). Trileptal rekommenderas

inte för barn yngre än 6 år då säkerhet och effekt inte har visats tillfredsställande.

Ovan angivna dosrekommendationer (vuxna, äldre, barn) baseras på de doser som studerats i kliniska

prövningar hos alla åldersgrupper. Emellertid kan en lägre initialdos övervägas om det är lämpligt.

Administreringssätt

Tabletterna är skårade och kan delas i två halvor för att underlätta sväljning av tabletten. Tabletten

kan dock ej delas i lika stora doser. För barn som inte kan svälja tabletter eller om rätt dosering inte

kan erhållas med tabletter finns Trileptal oral suspension att tillgå.

Trileptal kan tas såväl med som utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot eslikarbazepin eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Typ I (omedelbara) överkänslighetsreaktioner inklusive utslag, pruritus, urtikaria, angioödem samt

anafylaxi har rapporterats efter läkemedlets godkännande. Fall av anafylaxi och angioödem i larynx,

glottis, läppar och ögonlock har rapporterats hos patienter när de tagit den första eller nästkommande

doser av Trileptal. Om en patient utvecklar dessa reaktioner efter behandling med Trileptal bör

läkemedlet sättas ut och en alternativ behandling sättas in.

Patienter som uppvisat överkänslighetsreaktioner mot karbamazepin måste informeras om att ungefär

25-30 % av dessa patienter kan råka ut för överkänslighetsreaktioner (t ex allvarliga hudreaktioner)

även vid användning av Trileptal (se avsnitt 4.8).

Överkänslighetsreaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner av multi-organ karaktär, kan även

inträffa hos patienter utan tidigare överkänslighet mot karbamazepin. Dessa reaktioner kan påverka

hud, lever, blod och lymfsystemet eller andra organ, antingen enskilt eller tillsammans som del av en

systemisk reaktion (se avsnitt 4.8). Generellt gäller att Trileptal omgående ska utsättas om symtom

som tyder på överkänslighetsreaktion uppträder.

Hudeffekter

Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys (Lyells

syndrom) och erythema multiforme, har i mycket sällsynta fall rapporterats i samband med

användning av Trileptal. Patienter med allvarliga hudreaktioner kan kräva sjukhusvård, eftersom dessa

tillstånd kan vara livshotande och i mycket sällsynta fall dödliga. Fall associerade med Trileptal har

inträffat både hos barn och vuxna. Mediantiden till debut var 19 dagar. Ett flertal isolerade fall med

recidiv av den allvarliga hudreaktionen vid återinsättande av Trileptal har rapporterats. Patienter som

utvecklar hudreaktioner av Trileptal ska utvärderas omgående och Trileptal ska omedelbart sättas ut,

såvida det inte är klarlagt att hudutslaget inte är läkemedelsrelaterat. Om behandlingen sätts ut, ska

man överväga att ersätta Trileptal med andra antiepileptika för att undvika anfall vid utsättning.

Trileptal ska inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen på grund av en

överkänslighetsreaktion (se avsnitt 4.3).

Allel HLA-B*1502 – i hankinesisk, thailändsk och andra asiatiska populationer

HLA-B*1502 hos individer av hankinesiskt eller thailändskt ursprung har visats ha ett starkt samband

med risken för att utveckla den svåra hudreaktionen Stevens-Johnson syndrom (SJS)/toxisk epidermal

nekrolys (TEN) vid behandling med karbamazepin. Den kemiska strukturen för oxkarbazepin liknar

den för karbamazepin och det är möjligt att patienter som är HLA-B*1502-positiva också kan riskera

att få SJS/TEN vid behandling med oxkarbazepin. Det finns vissa uppgifter som tyder på att det finns

ett sådant samband med oxkarbazepin. Prevalensen för bärare av HLA-B*1502 är ungefär 10 % i den

hankinesiska och thailändska populationen. Om möjligt bör dessa individer screenas för denna allel

innan man börjar behandlingen med karbamazepin eller kemiskt närbesläktad aktiv substans. Om

patienter med asiatiskt ursprung visar positivt testresultat för HLA-B*1502-allelen, kan användning av

oxkarbazepin övervägas om nyttan bedöms överväga riskerna.

På grund av prevalensen av denna allel i andra asiatiska populationer (t.ex. över 15 % i Filippinerna

och Malaysia) kan genetisk testning på riskgrupper för förekomst av HLA-B*1502 övervägas.

Prevalensen av allelen HLA-B*1502 är försumbar i t ex populationer av europeisk härkomst,

afrikaner, latinamerikaner, japaner och koreaner (mindre än 1 %).

Allelfrekvenserna syftar på den procentuella andelen av kromosomer hos populationen som bär på en

given allel. Eftersom en person bär på två kopior av varje kromosom, men endast en kopia av HLA-

B*1502-allelen kan räcka för att öka risken av SJS, är den procentuella andelen patienter som kan

vara i riskzonen nästan två gånger så stor som allelfrekvensen.

Allel HLA-A*3101 – Europeisk härkomst och japansk population

Det finns vissa uppgifter som tyder på att HLA-A*3101 är associerad med en ökad risk för

karbamazepin-inducerade hudbiverkningar hos individer med europeisk härkomst och japaner. Dessa

biverkningar inkluderar SJS, TEN, läkemedelsutslag med eosinofili (DRESS), samt de mindre

allvarliga biverkningarna akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) och makulopapulösa

utslag.

Frekvensen av allelen HLA-A*3101 varierar brett mellan etniska populationer. Allel HLA-A*3101

har en prevalens på 2 till 5 % i europeiska populationer och omkring 10 % i den japanska

populationen.

Förekomsten av allel HLA-A*3101 kan öka risken för karbamazepin-inducerade hudreaktioner

(vanligtvis mindre allvarliga) från 5,0 % i den genomsnittliga populationen till 26,0 % bland individer

med europeisk härkomst. Dess frånvaro kan däremot minska risken från 5,0 % till 3,8 %.

Allel HLA-A*3101 – Annan härkomst

Frekvensen av denna allel uppskattas vara mindre än 5 % hos majoriteten av australiensiska, asiatiska,

afrikanska och nordamerikanska populationer med några undantag mellan 5-12 %. Frekvenser över

15 % har uppskattats hos vissa etniska grupper i Sydamerika (Argentina och Brasilien), Nordamerika

(USA: Navajo och Sioux, och Mexiko: Sonora Seri) och södra Indien (Tamil Nadu) och mellan 10-

15 % i andra inhemska etniska grupper i samma regioner.

Allelfrekvenserna syftar på den procentuella andelen av kromosomer hos populationen som bär på en

given allel. Eftersom en person bär på två kopior av varje kromosom, men endast en kopia av HLA-

A*3101-allelen kan räcka för att öka risken av SJS, är den procentuella andelen patienter som kan

vara i riskzonen nästan två gånger så stor som allelfrekvensen.

Det finns otillräckliga data som stöder en rekommendation för screening av HLA-A*3101 innan

behandling med karbamazepin eller kemiskt närbesläktad substans påbörjas.

Om patienter av europeiskt eller japanskt ursprung visar sig bära på allel HLA-A*3101 kan

användning av karbamazepin eller kemiskt närbesläktad substans övervägas om nyttan bedöms

överväga riskerna.

Begränsningar med genetisk screening

Resultat från genetisk screening får aldrig ersätta ordinarie klinisk vaksamhet och

patientomhändertagande. Många asiatiska patienter som är positiva för HLA-B*1502 och behandlas

med Trileptal kommer inte att utveckla SJS/TEN och patienter som är negativa för HLA-B*1502

oavsett etnicitet kan ändå utveckla SJS/TEN. Samma sak gäller för HLA-A*3101 avseende risk för

SJS, TEN, DRESS, AGEP eller makulopapulöst utslag. Utvecklingen av dessa allvarliga kutana

biverkningar och relaterad sjuklighet pga andra möjliga faktorer såsom dos av antiepileptika,

följsamhet, annan samtidig medicinering, komorbiditeter och graden av dermatologisk monitorering

har inte studerats.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Om test för förekomst av allel HLA-B*1502 utförs, rekommenderas högupplöst ”HLA-B*1502-

genotypning”. Testet är positivt om antingen en eller två HLA-B*1502-alleler detekteras och negativt

om inga HLA-B*1502-alleler detekteras. Om test av förekomst av allel HLA-A*3101 utförs,

rekommenderas högupplöst ”HLA-A*3101-genotypning”. Testet är positivt om antingen en eller två

HLA-A*3101-alleler detekteras och negativt om inga HLA-A*3101-alleler detekteras.

Risk för förvärrande av anfall

Risk för förvärrande av anfall har rapporterats med Trileptal. Risken för förvärrande av anfall ses

främst hos barn men kan också förekomma hos vuxna. Vid förvärrande av anfall ska behandling med

Trileptal avbrytas.

Hyponatremi

Natriumnivåer i serum understigande 125 mmol/l, vilket i allmänhet är asymtomatiskt och inte kräver

justering av behandlingen, har observerats hos upp till 2,7 % av Trileptal-behandlade patienter.

Erfarenheter från kliniska prövningar visar att natriumnivåerna i serum återgick till det normala när

Trileptal-dosen minskades, preparatet sattes ut eller när patienten fick konservativ behandling

(t ex

begränsning av vätskeintag). Hos patienter med tidigare njuråkommor associerade med låga

natriumnivåer (t ex SIADH-liknande tillstånd) eller hos patienter som samtidigt behandlas med

natriumsänkande läkemedel (t ex diuretika, desmopressin) liksom NSAID-preparat (t ex indometacin)

bör serum-natrium nivåerna mätas innan behandlingen påbörjas. Därefter bör natriumnivån i serum

mätas efter ungefär två veckor och en gång i månaden under de tre första månaderna av behandlingen

eller vid kliniskt behov. Dessa riskfaktorer kan gälla framför allt äldre patienter. Hos patienter som

redan står på Trileptal vid insättande av natriumsänkande läkemedel ska samma regler för mätning av

natriumnivåer gälla. Generellt gäller att om symtom på hyponatremi uppstår under behandling med

Trileptal (se avsnitt 4.8) bör mätning av serum-natrium övervägas. Hos övriga patienter kan mätning

av natriumnivåer i serum ingå som en del av de rutinmässiga laboratorieproverna.

Alla patienter med hjärtinsufficiens och sekundär hjärtsvikt ska regelbundet genomgå viktkontroll för

att fastställa om vätskeretention inträffat. Vid fall av vätskeretention eller försämring av

hjärtfunktionen bör natriumnivån i serum mätas. Om hyponatremi observeras är det viktigt att

begränsa vätskeintaget. Eftersom oxkarbazepin i mycket sällsynta fall kan leda till försämring av

hjärtats retledningsförmåga, ska patienter med tidigare konduktionsstörningar (t ex AV-block, arytmi)

följas noggrant.

Hypotyreoidism

Hypotyreoidism är en biverkning (med frekvens ”mindre vanliga”, se avsnitt 4.8) av oxkarbazepin.

Med tanke på hur viktiga tyreoideahormonerna är för barns utveckling efter födsel, rekommenderas

monitorering av tyreoideafunktionen i den pediatriska åldersgruppen under behandling med Trileptal.

Leverfunktion

Mycket få fall av hepatit har rapporterats, vilka i de flesta fall läkte ut. När leverpåverkan misstänks

bör leverfunktionsprov utföras och utsättande av Trileptal övervägas. Försiktighet ska iakttas vid

behandling av patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance under 30 ml/min) ska försiktighet iakttas

under behandling med Trileptal, särskilt avseende startdosen och upptitrering av dosen.

Plasmakoncentrationsbestämning av MHD kan övervägas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Hematologiska effekter

Sällsynta rapporter om agranulocytos, aplastisk anemi och pancytopeni har setts hos patienter som

behandlats med Trileptal efter godkännandet (se avsnitt 4.8). Utsättande av läkemedlet bör övervägas

om tecken på signifikant benmärgsdepression utvecklas.

Självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för oxkarbazepin.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Hormonella antikonceptionsmedel

Kvinnliga patienter i fertil ålder måste göras uppmärksamma på att samtidig användning av Trileptal

och hormonella antikonceptionsmedel kan göra antikonceptionsmedel av denna typ ineffektiva (se

avsnitt 4.5). Kompletterande icke-hormonellt skydd mot graviditet rekommenderas vid behandling

med Trileptal.

Alkohol

Försiktighet måste iakttas vid alkoholförtäring i kombination med Trileptalbehandling, på grund av

möjlig additiv sederande effekt.

Utsättande

I likhet med alla andra antiepileptika, ska Trileptal sättas ut stegvis för att minimera risken för ökad

anfallsfrekvens.

Plasmakoncentrationsbestämning

Även om sambandet mellan dosering och plasmakoncentration av oxkarbazepin, samt mellan

plasmakoncentration och klinisk effekt eller tolererbarhet, är ganska svagt, kan

plasmakoncentrationsbestämning vara användbar i följande situationer för att kunna utesluta bristande

följsamhet eller i situationer när variationer i MHD clearance kan förväntas, inklusive:

förändring av njurfunktion (se nedsatt njurfunktion i avsnitt 4.2).

graviditet (se avsnitt 4.6 och 5).

samtidig användning av leverenzyminducerande läkemedel (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Enzyminduktion

In vitro

in vivo

är oxkarbazepin och dess farmakologiskt aktiva metabolit (monohydroxiderivat,

MHD) svaga inducerare av cytokrom P450-enzymerna CYP3A4 och CYP3A5, vilka ansvarar för

metabolismen av ett stort antal läkemedel, t ex immunosuppressiva medel (t ex ciklosporin,

takrolimus), perorala antikonceptionsmedel (se nedan) och vissa andra antiepileptika (t ex

karbamazepin). Detta resulterar i lägre plasmakoncentration av dessa läkemedel (se nedan

tabellöversikt av resultaten med andra antiepileptiska läkemedel).

Oxkarbazepin och MHD är svaga inducerare av UDP-glukuronyltransferaser

in vitro

(effekterna på

specifika enzymer i denna familj är inte kända). Oxkarbazepin och MHD kan därför ha en svag

inducerande effekt

in vivo

på metabolismen av läkemedel som huvudsakligen elimineras genom

konjugering via UDP-glukuronyltransferas. När man startar behandling med Trileptal eller ändrar

dosen, kan det ta 2 till 3 veckor att nå den nya graden av induktion.

Om behandlingen med Trileptal sätts ut, kan en dosreduktion av samtidiga läkemedel vara nödvändig

och ska avgöras utifrån klinisk monitorering och/eller plasmanivåmonitorering. Induktionen avtar

sannolikt gradvis under 2 till 3 veckor efter utsättning.

Hormonella antikonceptionsmedel: Trileptal har visats påverka de båda komponenterna etinylöstradiol

(EÖ) och levonorgestrel (LNG) i perorala antikonceptionsmedel. De genomsnittliga AUC-värdena för

EÖ och LNG minskade med 48-52 % respektive 32-52 %. Således kan samtidig användning av

Trileptal och hormonella antikonceptionsmedel göra dessa antikonceptionsmedel ineffektiva (se

avsnitt 4.4). Andra pålitliga antikonceptionsmetoder bör användas.

Enzymhämning

Oxkarbazepin och MHD hämmar CYP2C19. Interaktioner kan därför uppkomma vid samtidig

behandling med höga doser Trileptal och andra läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av

CYP2C19 (t ex fenytoin). Plasmanivåer av fenytoin ökade med upp till 40 % när Trileptal gavs i doser

över 1 200 mg/dygn (se nedan tabellöversikt av resultaten med andra antikonvulsiva). I sådana fall kan

en dosreducering av samtidigt administrerat fenytoin behövas (se avsnitt 4.2).

Antiepileptika och enzyminducerande läkemedel

Potentiella interaktioner mellan Trileptal och andra antiepileptika har bedömts i kliniska studier.

Effekten av dessa interaktioner på genomsnittlig AUC och C

sammanfattas i nedanstående tabell.

Översikt över interaktioner mellan Trileptal och andra antiepileptika

Samtidigt administrerat

antiepileptikum

Trileptals påverkan på det andra

antiepileptiska läkemedlet

Det andra antiepileptiska

läkemedlets påverkan på

MHD

Koncentration

Koncentration

Karbamazepin

0-22 % minskning

(30 % ökning av karbamazepin-

epoxid)

40 % minskning

Klobazam

Ej undersökt

Ingen påverkan

Felbamat

Ej undersökt

Ingen påverkan

Lamotrigin

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Fenobarbital

14-15 % ökning

30-31 % minskning

Fenytoin

0-40 % ökning

29-35 % minskning

Valproinsyra

Ingen påverkan

0-18 % minskning

Starka inducerare av cytokrom P450-enzymer och/eller UGT (dvs. rifampicin, karbamazepin, fenytoin

och fenobarbital) har visats minska plasma/serumnivåerna av MHD (29-49 %) hos vuxna. Hos barn i

åldern 4 till 12 år, ökade MHDs clearance med ungefär 35 % när en av de tre enzyminducerande

antiepileptika gavs samtidigt jämfört med monoterapi.

Samtidig behandling med Trileptal och lamotrigin har associerats med en ökad risk för biverkningar

(illamående, somnolens, yrsel och huvudvärk). När en eller flera antiepileptika administreras

samtidigt med Trileptal, bör en noggrann dosjustering och/eller plasmanivåmonitorering övervägas

från fall till fall, speciellt hos pediatriska patienter som samtidigt behandlas med lamotrigin.

Ingen autoinduktion har observerats med Trileptal.

Andra läkemedelsinteraktioner

Cimetidin, erytromycin, viloxazin, warfarin och dextropropoxifen hade ingen effekt på MHDs

farmakokinetik

Interaktioner mellan oxkarbazepin och MAO-hämmare är teoretiskt möjligt baserat på strukturella

likheter mellan oxkarbazepin och tricykliska antidepressiva.

Patienter som behandlas med tricykliska antidepressiva var inkluderade i kliniska prövningar utan att

någon kliniskt relevant interaktion observerades.

Litium i kombination med oxkarbazepin kan ge ökad risk för neurotoxicitet.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder och preventivmedel

Trileptal kan resultera i att den terapeutiska effekten sviktar för orala preventivmedel innehållande

etinylestradiol (EE) och levonorgestrel (LNG) (se avsnitt 4.4 och 4.5). Kvinnor i fertil ålder ska rådas

att använda högeffektiva preventivmetoder (helst icke-hormonella; t ex intrauterint inlägg) under

behandling med Trileptal.

Graviditet

Allmän risk relaterad till epilepsi och antiepileptika:

Hos den behandlade populationen, har en ökning av missbildningar noterats vid polyterapi, särskilt

vid polyterapi inkluderande valproat.

Effektiv antiepileptisk behandling ska ej avbrytas, eftersom en försämring av sjukdomstillståndet är

skadligt både för modern och fostret.

Risker relaterade till oxkarbazepin:

Det finns en måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300-1000 graviditeter). Data för

oxkarbazepin associerat med medfödda missbildningar är dock begränsade. Den totala andelen

missbildningar är inte högre med Trileptal jämfört med andelen som observeras hos

normalpopulationen (2-3 %). En måttlig teratogen risk kan dock inte helt uteslutas på grund av denna

måttliga mängd av data.

Med beaktande av ovanstående data:

Om kvinnor som behandlas med Trileptal blir gravida eller planerar att bli gravida, ska

användningen av detta läkemedel noggrant utvärderas igen. Minsta effektiva dos ska ges och

monoterapi eftersträvas så långt det är möjligt, åtminstone under de tre första månaderna av

graviditeten.

Under graviditet ska inte effektiv antiepileptisk behandling avbrytas, eftersom en försämring

av sjukdomstillståndet är skadligt både för modern och fostret.

Övervakning och prevention:

Vissa antiepileptika kan bidra till folsyrabrist, vilket möjligen kan vara en bidragande orsak till

fostermissbildning. Folsyratillskott rekommenderas före och under graviditeten. Eftersom effekten av

detta tillskott inte är bevisad, bör fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor som ges folsyratillskott.

Data från ett begränsat antal kvinnor tyder på att plasmanivåer av oxkarbazepins aktiva metabolit, 10-

monohydroxiderivat (MHD) gradvis kan minska under graviditeten. Det rekommenderas därför att det

kliniska svaret övervakas noga hos kvinnor som behandlas med Trileptal under graviditet för att

säkerställa att tillfredställande anfallskontroll upprätthålls. Bestämning av förändringar i MHD-

plasmakoncentrationer bör övervägas. Om dosökning har skett under graviditet kan bestämning av

plasmanivåer av MHD också övervägas post partum.

Hos det nyfödda barnet:

Blödningar hos det nyfödda barnet har rapporterats med leverinducerande antiepileptika. Som en

försiktighetsåtgärd bör K

-vitamin administreras i förebyggande syfte under de sista veckorna av

graviditeten samt till det nyfödda barnet.

Amning

Oxkarbazepin och dess aktiva metabolit (MHD) passerar över i bröstmjölk hos människa. En kvot

mellan koncentrationen i mjölk och plasma på 0,5 visades för båda substanserna. Effekterna på ett

spädbarn som exponeras för Trileptal på detta sätt är inte kända. Trileptal bör därför inte användas

under amning.

Fertilitet

Det finns inga humandata avseende fertilitet.

Hos råttor hade oxkarbazepin ingen effekt på fertilitet. Effekter på reproduktionsparametrar hos

honråttor observerades för MHD vid doser jämförbara med humandoser (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Trileptal har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar

såsom yrsel, somnolens, ataxi, diplopi, dimsyn, synrubbningar, hyponatremi och medvetandesänkning

har rapporterats med Trileptal (se avsnitt 4.8 för fullständig lista över biverkningar), främst vid

behandlingsstart eller i samband med dosjusteringar (mer frekvent under upptitreringsfasen). Patienter

bör därför iaktta försiktighet vid framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekvent rapporterade biverkningarna är somnolens, huvudvärk, yrsel, diplopi, illamående,

kräkningar och trötthet som uppstår hos mer än 10 % av patienterna.

Säkerhetsprofilen baseras på biverkningar som noterats i kliniska prövningar, och som bedömts vara

relaterade till Trileptal. Dessutom har hänsyn tagits till kliniskt betydelsefulla rapporter om

biverkningar från kända behandlingsprogram och erfarenheter från behandling efter godkännandet.

Biverkningar (tabell 1) listas enligt MedDRAs klassificering av organsystem. Inom varje organsystem

rangordnas biverkningarna efter frekvens med de vanligast förekommande biverkningarna först.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Dessutom

bygger frekvenskategorin för respektive biverkning på följande konvention (CIOMS III): mycket

vanliga (≥ 1/10); vanliga: (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000 till < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000).

Tabell 1 Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

leukopeni.

Sällsynta

benmärgsdepression, aplastisk anemi, agranulocytos,

pancytopeni, neutropeni.

Mycket sällsynta

trombocytopeni.

Immunsystemet

Sällsynta

anafylaktiska reaktioner.

Mycket sällsynta

överkänslighetsreaktioner

#

Endokrina systemet

Vanliga

Mindre vanliga

viktökning

hypotyreoidism.

Metabolism och nutrition

Vanliga

hyponatremi

Sällsynta

SIADH-liknande tillstånd med tecken och symtom på letargi,

illamående, yrsel, minskad serum(blod)osmolalitet,

kräkningar, huvudvärk, konfusionstillstånd eller andra

neurologiska tecken och symtom.

Psykiska störningar

Vanliga

agitation (t ex nervositet), affektlabilitet, konfusionstillstånd,

depression, apati.

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

somnolens, huvudvärk, yrsel.

Vanliga

ataxi, tremor, nystagmus, koncentrationssvårigheter, amnesi,

talsvårigheter (inklusive dysartri); mer frekvent under

upptitrering av Trileptaldosen.

Ögon

Mycket vanliga

diplopi.

Vanliga

dimsyn, synrubbning.

Öron och balansorgan

Vanliga

vertigo.

Hjärtat

Mycket sällsynta

AV-block, arytmier.

Blodkärl

Mindre vanliga

hypertension.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Kräkningar, illamående.

Vanliga

diarré, buksmärtor, förstoppning.

Mycket sällsynta

pankreatit och/eller förhöjda lipaser och/eller amylaser.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

hepatit.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

utslag, alopeci, akne.

Mindre vanliga

urtikaria.

Sällsynta

läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska

symtom (DRESS), akut generaliserad exantematös pustulos

(AGEP).

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys (Lyells

syndrom), angioödem, erythema multiforme (se avsnitt 4.4).

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Sällsynta

Det har kommit rapporter om sänkning av benmineraldensitet,

osteopeni, osteoporos och frakturer hos patienter som står på

långtidsbehandling med Trileptal. Mekanismen, genom vilken

Trileptal påverkar benmetabolismen, har inte identifierats.

Mycket sällsynta

systemisk lupus erythematosus.

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrationsstället

Mycket vanliga

trötthet.

Vanliga

asteni.

Undersökningar

Mindre vanliga

Sällsynta

förhöjda leverenzymer, förhöjda alkaliska fosfataser i blodet.

minskade T4-nivåer (oklar klinisk signifikans).

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mindre vanliga

Fall

Beskrivning av vissa biverkningar

#

Överkänslighetsreaktioner (inklusive överkänslighetsreaktioner av multi-organ karaktär)

karaktäriserade av hudutslag, feber. Andra organ eller system kan påverkas t ex blod och lymfsystem

(t ex eosinofili, trombocytopeni, leukopeni, lymfadenopati, splenomegali), lever (t ex hepatit,

avvikande leverfunktionsvärden), muskler och leder (t ex ledsvullnad, muskelsmärtor, ledsmärtor),

nervsystem (t ex leverencefalopati), njurar (t ex njursvikt, interstitiell nefrit, proteinuri), lungor (t ex

lungödem, astma, bronkialspasm, interstitiell lungsjukdom, dyspné), angioödem.

Natriumnivåer i serum understigande 125 mmol/l har observerats hos upp till 2,7 % av patienter

behandlade med Trileptal med frekvensen vanliga (se avsnitt 4.4). I de flesta fallen är hyponatremin

asymtomatisk och kräver inte dosjustering,

I mycket sällsynta fall är hyponatremin associerad med tecken och symtom som kramper,

encefalopati, medvetandesänkning, konfusion (se även Centrala och perifera nervsystemet för

ytterligare biverkningar), synrubbningar (t ex dimsyn), hypotyreoidism, kräkningar och illamående.

Vanligtvis uppkom låga natriumnivåer under behandlingens första 3 månader, även om det fanns

patienter som utvecklade natriumnivåer i serum <125 mmol/l först efter mer än 1 år efter

behandlingens början (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

I allmänhet var säkerhetsprofilen hos barn likartad med den säkerhetsprofil som sågs hos vuxna (se

avsnitt 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Enstaka fall av överdosering har rapporterats. Högsta dokumenterade dos är cirka 48 gram.

Symtom

Elektrolyt- och vätskebalans: hyponatremi

Ögon: diplopi, mios, dimsyn

Magtarmkanalen: illamående, kräkningar, hyperkinesi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället: trötthet

Undersökningar: sänkt andningsfrekvens, QTc-förlängning

Centrala och perifera nervsystemet: dåsighet och somnolens, yrsel, ataxi och nystagmus, tremor,

koordinationsstörningar (avvikande koordination), konvulsion, huvudvärk, koma, förlust av

medvetande, dyskinesi

Psykiska störningar: aggression, agitation, konfusionstillstånd

Blodkärl: hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: dyspné

Hantering

Det finns ingen specifik antidot. Symtomatisk och understödjande behandling bör ges utifrån vad

situationen kräver. Avlägsnande av läkemedlet genom ventrikelsköljning och/eller inaktivering genom

tillförsel av aktivt kol bör övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, ATC-kod N03AF02

Farmakodynamiska effekter

Den farmakologiska effekten hos oxkarbazepin utövas främst genom metaboliten MHD (se avsnitt

5.2). Verkningsmekanismen hos oxkarbazepin och MHD anses huvudsakligen basera sig på

blockering av spänningskänsliga natriumkanaler, vilket i sin tur leder till stabilisering av

hyperexciterade nervcellsmembraner, inhibering av repetitiva neuronala urladdningar samt minskning

av de synaptiska impulsernas fortledning. Dessutom kan även ökad kaliumkonduktans och modulering

av högspänningsaktiverade kalciumkanaler bidra till de antikonvulsiva effekterna. Inga signifikanta

interaktioner med bindningsställen för hjärnans neurotransmittorer eller modulatorer har observerats.

Oxkarbazepin och dess aktiva metabolit, MHD, är potenta och effektiva antikonvulsiva substanser hos

försöksdjur. I djurförsök förhindrade substanserna uppkomsten av generaliserade tonisk-kloniska

anfall och, i mindre grad, kloniska anfall hos gnagare, samt stoppade eller minskade frekvensen av

kroniskt recidiverande partiella anfall hos Rhesusapor med aluminiumimplantat. Ingen

toleransutveckling (dvs. försvagning av den antikonvulsiva aktiviteten) mot tonisk-kloniska anfall

observerades när möss och råttor behandlades dagligen i 5 dagar respektive 4 veckor med

oxkarbazepin eller MHD.

En prospektiv, öppen, multicenter, icke-jämförande, 24 veckor lång observationsstudie efter

marknadsgodkännandet har utförts i Indien. Av den totala studiepopulationen om 816 patienter

behandlades 256 pediatriska patienter (i åldrarna 1 månad till 19 år) med generaliserade tonisk-

kloniska anfall (antingen sekundära eller primära) med oxkarbazepin som monoterapi. Den initiala

oxkarbazepindosen för samtliga patienter > 6 år var 8-10 mg/kg/dag givet i 2 uppdelade doser. För de

27 patienterna i åldern 1 månad till 6 år var dosintervallet för initialdosen 4,62-27,27 mg/kg/dag och

underhållsdosen 4,29-30,00 mg/kg/dag. Det primära effektmåttet var minskning i anfallsfrekvens från

utgångsvärdet vid vecka 24. I åldersgruppen 1 månad till 6 år (n=27) ändrades antalet anfall från

1 [intervall] [1-12] till 0 [0-2], i åldersgruppen 7 år till 12 år (n=77) ändrades frekvensen från 1 [1-22]

till 0 [0-1] och i åldersgruppen 13-19 år (n=152) ändrades frekvensen från 1 [1-32] till 0 [0-3]. Inga

specifika säkerhetsproblem hos pediatriska patienter identifierades. Data som stödjer nytta/risk för

barn som är yngre än 6 år är otillräckliga (se avsnitt 4.2).

Baserat på data från de randomiserade kliniska prövningarna rekommenderas inte användning av

oxkarbazepin för barn under 6 år, eftersom säkerhet och effekt inte har visats på ett adekvat sätt (se

avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Två randomiserade bedömarblindade (rater-blinded) doskontrollerade effektstudier (Studie 2339 och

Studie 2340) har utförts hos pediatriska patienter i åldrarna 1 månad till < 17 år (n=31 patienter i

åldern 6 till < 17 år; n=189 patienter i åldern < 6 år). Dessutom har ett antal öppna studier som

inluderade barn utförts. I allmänhet var säkerhetsprofilen för oxkarbazepin hos yngre barn (< 6 år)

likartad med den som sågs hos äldre barn (≥ 6 år). I vissa studier med yngre barn (< 4 år) och äldre

barn (≥ 4 år) sågs dock en ≥ 5-faldig skillnad i andelen patienter med kramper (7,9 % respektive

1,0 %) och status epilepticus (5 % respektive 1 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid peroral tillförsel av Trileptal absorberas oxkarbazepin fullständigt och metaboliseras i hög grad

till sin farmakologiskt aktiva metabolit (MHD).

Då Trileptal 600 mg gavs i engångsdos till friska, frivilliga män, som var fastande, var det

genomsnittliga C

-värdet för MHD 34 mikromol/l, med motsvarande median t

på 4,5 timmar.

I en massbalansstudie på människa var det bara 2 % av den totala radioaktiviteten i plasma som

utgjordes av oförändrat oxkarbazepin, ungefär 70 % återfanns som MHD, och återstoden kunde

tillskrivas mindre betydande sekundära metaboliter, vilka snabbt eliminerades.

Födointag har ingen effekt på absorptionshastighet och -grad för oxkarbazepin, varför Trileptal kan

tas med eller utan samtidigt intag av föda.

Distribution

Skenbar distributionsvolym för MHD är 49 liter.

Ungefär 40 % av MHD är bundet till serumproteiner, i första hand till albumin. Bindningsgraden var

oberoende av serumkoncentrationen inom det terapeutiska koncentrationsområdet. Oxkarbazepin och

MHD binder inte till surt alfa-1-glykoprotein.

Oxkarbazepin och dess aktiva metabolit MHD passerar placenta. I ett fall var plasmakoncentrationen

av MHD likartad hos modern och det nyfödda barnet.

Metabolism

Oxkarbazepin reduceras snabbt av cytosolenzymer i levern till MHD, vilken huvudsakligen svarar för

den farmakologiska effekten hos Trileptal. MHD metaboliseras vidare genom konjugering med

glukuronsyra. Mindre mängder (4 % av dosen) oxideras till den farmakologiskt inaktiva metaboliten

(10, 11-dihydroxiderivat, DHD).

Eliminering

Oxkarbazepin elimineras främst i form av metaboliter, vilka till övervägande delen utsöndras via

njurarna. Mer än 95 % av dosen återfinns i urinen med mindre än 1 % i form av oförändrat

oxkarbazepin. Utsöndringen i feces motsvarar mindre än 4 % av den tillförda dosen. Ungefär 80 % av

dosen utsöndras i urinen antingen som glukuronider av MHD (49 %) eller som oförändrat MHD

(27 %), medan den inaktiva metaboliten DHD motsvarar ungefär 3 % och olika konjugat av

oxkarbazepin motsvarar 13 % av dosen.

Oxkarbazepin elimineras snabbt från plasma med en skenbar halveringstid på mellan 1,3 och 2,3

timmar. MHD däremot har en skenbar halveringstid på i genomsnitt 9,3±1,8 timmar.

Dosproportionalitet

Steady-state för plasmakoncentrationen av MHD uppnås inom 2-3 dagar för patienter som får

Trileptal två gånger om dagen. Vid steady-state har MHD linjär farmakokinetik och uppvisar

dosproportionalitet i dosintervallet 300 till 2 400 mg/dag.

Speciella patientgrupper

Patienter med nedsatt leverfunktion

Farmakokinetik och metabolism för oxkarbazepin och MHD utvärderades hos friska frivilliga och

patienter med nedsatt leverfunktion efter en peroral engångsdos på 900 mg. Lätt till måttlig

nedsättning av leverfunktionen påverkade inte farmakokinetiken för oxkarbazepin och MHD. Trileptal

har inte prövats på patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Det föreligger en linjär korrelation mellan kreatininclearance och renalt clearance av MHD. Då

Trileptal ges i engångsdos på 300 mg till patienter med nedsatt njurfunktion (kreatinin-clearance

<30 ml/min) förlängs halveringstiden för MHD i eliminationsfasen med 60-90 % (16-19 timmar) med

en motsvarande tvåfaldig ökning av AUC jämfört med vuxna med normal njurfunktion (10 timmar).

Barn

Trileptals farmakokinetik har utvärderats i kliniska studier på pediatriska patienter i dosintervallet

10-60 mg/kg/dag. Viktjusterad MHD clearance sjunker med ökande ålder och kroppsvikt för barn och

närmar sig den för vuxna. Genomsnittligt viktjusterat clearance hos barn i åldern 4-12 år är ungefär

40 % högre än hos vuxna. Därför kan exponering av MHD hos dessa barn förväntas vara ca 2/3

jämfört med exponeringen hos en vuxen som behandlas med en liknande viktjusterad dos. Då vikten

ökar med åldern förväntas patienter som är 13 år och äldre nå samma MHD clearance per kg

kroppsvikt som vuxna.

Graviditet

Data från ett begränsat antal kvinnor tyder på att plasmanivåer av MHD gradvis kan minska under

graviditeten (se avsnitt 4.6).

Äldre

Då Trileptal gavs i engångsdos (300 mg) och upprepad dosering (600 mg/dag) till äldre frivilliga

försökspersoner (i åldern 60-82 år) var de maximala plasmakoncentrationerna och AUC-värdena för

MHD 30-60 % högre än hos yngre frivilliga försökspersoner (i åldern 18-32 år). Jämförelse av

kreatininclearance mellan unga och äldre frivilliga försökspersoner indikerar att skillnaden berodde på

en åldersrelaterad minskning av kreatininclearance. Det finns inget behov av speciella

dosrekommendationer, eftersom den terapeutiska dosen ställs in individuellt.

Kön

Inga könsrelaterade farmakokinetiska skillnader har observerats hos barn, vuxna eller äldre.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi och gentoxicitet med oxkarbazepin och den

farmakologiskt aktiva metaboliten monohydroxiderivat (MHD) tyder inte på några särskilda risker för

människa.

Belägg för nefrotoxicitet noterades vid studier med upprepade doser avseende toxicitet på råtta. Dessa

fynd noterades inte på hund eller mus.

Immunotoxicitet

Immunstimulerande försök på mus visade att MHD (och i mindre utsträckning oxkarbazepin) kan

inducera fördröjd överkänslighet.

Mutagenicitet

Oxkarbazepin ökade mutationsfrekvenser i ett Ames test in vitro i frånvaro av metabolisk aktivering i

en av fem bakteriestammar. Oxkarbazepin och MHD gav ökningar av kromosomavvikelser och/eller

polyploidi i ”Chinese hamster ovary assay” in vitro i frånvaro av metabolisk aktivering. MHD var

negativ i Ames testet och ingen mutagen eller klastogen aktivitet sågs med varken oxkarbazepin eller

MHD hos V79 ”Chinese hamster celler” in vitro. Oxkarbazepin och MHD var båda negativa för

klastogena och aneugena effekter (bildande av mikrokärnor) i ett in vivo test på råttbenmärg.

Reproduktionstoxicitet

Hos råttor påverkade inte oxkarbazepin fertiliteten hos något av könen vid orala doser upp till 150

mg/kg/dag, där det inte finns någon säkerhetsmaginal. Störningar observerades i östrogencykeln och

minskat antal gulkroppar, implantationer och levande embryon hos hondjur för MHD vid doser

jämförbara med humandoser (se avsnitt 4.6).

Gängse studier avseende reproduktionstoxicitet hos gnagare och kaniner visade, vid modertoxiska

doser, effekter såsom ökad incidens embryofetal mortalitet och/eller viss försenad tillväxt hos

avkomman prenatalt och/eller postnatalt. I en av de åtta embryofetala toxicitetsstudierna på råtta med

antingen oxkarbazepin eller MHD sågs en ökning av fetala missbildningar. Använda doser orsakade

även modertoxicitet (se avsnitt 4.6).

Karcinogenicitet

I karcinogenicitetsstudierna inducerades levertumörer (råtta och mus), testikeltumörer (råtta) och

granularcellstumörer i genitalierna hos honor (råtta) hos behandlade djur. Uppkomsten av

levertumörer är sannolikt en konsekvens av hepatisk mikrosomal enzyminduktion, en induktionseffekt

som, även om den inte kan uteslutas är föga uttalad eller ej förekommande hos patienter som

behandlas med Trileptal. Testikeltumörer kan ha inducerats av förhöjda koncentrationer

luteiniserande hormon. Då en sådan ökning inte observerats hos människa antas dessa tumörtyper inte

vara kliniskt relevanta. En dosrelaterad ökning av förekomsten av granularcellstumörer i genitalier

(cervix och vagina) på honråtta noterades i karcinogenicitetsstudien på råtta med MHD. Dessa

effekter uppträdde vid expositionsnivåer jämförbara med den förväntade kliniska expositionen. Den

bakomliggande mekanismen för utvecklande av dessa tumörer är inte fullt utredd men kan vara

relaterat till ökade estradiolkoncentrationer specifika för råtta. Den kliniska relevansen av dessa

tumörer oklar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

kolloidal vattenfri kiseldioxid

mikrokristallin cellulosa

hypromellos

krospovidon

magnesiumstearat.

Tabletthölje:

hypromellos

talk

titandioxid (E 171).

Tabletthölje 150 mg innehåller dessutom:

makrogol 4000

gul järnoxid (E 172)

röd järnoxid (E 172)

svart järnoxid (E 172).

Tabletthölje 300 mg innehåller dessutom:

makrogol 8000

gul järnoxid (E 172).

Tabletthölje 600 mg innehåller dessutom:

makrogol 4000

röd järnoxid (E 172)

svart järnoxid (E 172).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej tillämpligt.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tryckförpackning innehållande 10 tabletter. Blistermaterial: PVC/PE/PVDC med baksida av

aluminiumfolie.

Tabletter 150 mg: Tryckförpackning om 30, 50, 100, 200 och/eller 500 tabletter.

Tabletter 300 mg: Tryckförpackning om 30, 50, 100, 200 och/eller 500 tabletter.

Tabletter 600 mg: Tryckförpackning om 30, 50, 100, 200 och/eller 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Sverige AB

Box 1218

164 28 Kista

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Tabletter 150 mg: 15781

Tabletter 300 mg: 15782

Tabletter 600 mg: 15783

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 29 december 1999

Datum för den senaste förnyelsen: 26 oktober 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-26

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する