P3-STABICLOR

チェコ共和国 - チェコ語 - Ecolab

即購入

から入手可能:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
承認番号:
112363E

他の言語のドキュメント

安全性データシート 安全性データシート
ブルガリア語 17-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
スペイン語 20-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ドイツ語 24-01-2022
安全性データシート 安全性データシート
エストニア語 17-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ギリシャ語 18-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
フランス語 20-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
イタリア語 20-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ラトビア語 18-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
リトアニア語 19-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ハンガリー語 18-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ポーランド語 19-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ポルトガル語 19-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ルーマニア語 29-04-2022
安全性データシート 安全性データシート
スロバキア語 20-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
スロベニア語 27-01-2022
安全性データシート 安全性データシート
ロシア語 19-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
ウクライナ語 20-09-2021
安全性データシート 安全性データシート
クロアチア語 25-01-2022
安全性データシート 安全性データシート
セルビア語 20-09-2021

完全なドキュメントを読む

P3-stabiclor

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-stabiclor

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

112363E

Použití látky nebo

přípravku

:

Aditivum

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 2

Klasifikace

C; R35

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s

platnou evropskou legislativou).

N; R50

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje těžké poleptání. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

:

Nebezpečnost pro životní

prostředí

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

Skin Corr. 1A, H314

Aquatic Acute 1, H400

Datum vydání/Datum revize

:

1/12

2 ledna 2014

P3-stabiclor

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Doplňující údaje na štítku

:

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

2.3 Další nebezpečnost

Nevztahuje se.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[5] Látka vzbuzující stejné obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

chlornan sodný

REACH #:

01-2119488154-34

ES: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Indexové číslo:

017-011-00-1

5-10

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/12

2 ledna 2014

P3-stabiclor

Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy. Jestliže byl

materiál požit a postižená osoba je při vědomí, podávejte k pití vodu v malých

dávkách. Přestaňte, když postižená osoba pocítí nevolnost, protože zvracení může

být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno

lékařem. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k

vniknutí zvratků do plic. Poleptání musí být co nejrychleji ošetřeno lékařem. Nikdy

nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Osoby v bezvědomí uložte do

stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte

průchozí. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás. Přemístěte

postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Styk s kůží

Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a

spodní víčka. Vyjměte případně používané kontaktní čočky. Vyplachujte vodou po

dobu alespoň 10 minut. Poleptání musí být co nejrychleji ošetřeno lékařem.

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKÉ

...

完全なドキュメントを読む

この製品に関連するアラートを検索

この情報を共有する