CLINT KF 200 (CLP)

Nazione: Slovenia

Lingua: sloveno

Fonte: Ecolab

Scarica Scheda di Sicurezza (SDS)
27-01-2022

Commercializzato da:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Scheda di Sicurezza

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
CLINT KF 200
115907E
1 / 19
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
Clint KF 200
UFI
:
6XTN-1A0R-Y90P-QFT1
Koda proizvoda
:
115907E
Uporaba snovi/zmesi
:
Čistilo
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
5.0 %
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Sredstvo za čiščenje tal. Polavtomatski postopek
Sredstvo za čiščenje tal. Ročni postopek
Sredstvo za pranje osebnih avtomobilov; Ročni postopek:
razprševanje
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
16.12.2021
Verzija
:
2.3
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Draženje kože, Kategorija 2
H315
Huda poškodba oči, Kategorija 1
H318
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
CLINT KF 200
115907E
2 / 19
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
Ni nevarna snov ali zmes.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H315
Povzroča draženje kože
H318
Povzroča hude poškodbe oči
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P280
Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito
za obraz.
ODZIV:
P305 + P351 + P338
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P310
Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/zdravnika.

                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza bulgaro 24-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza spagnolo 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ceco 25-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza danese 25-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza tedesco 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza estone 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza greco 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza inglese 25-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza francese 24-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza italiano 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza lettone 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza lituano 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ungherese 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza olandese 24-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza polacco 27-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza portoghese 27-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza rumeno 27-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza slovacco 27-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza finlandese 25-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza svedese 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza russo 19-09-2021
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza norvegese 26-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ucraino 28-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza croato 25-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza serbo 27-01-2022

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti