Anagrelide AOP 0,5 mg Kapsel, hård

Svezia - svedese - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Foglio illustrativo Foglio illustrativo (PIL)

26-02-2021

Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)

26-02-2021

Principio attivo:
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Commercializzato da:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Codice ATC:
L01XX35
INN (Nome Internazionale):
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Dosaggio:
0,5 mg
Forma farmaceutica:
Kapsel, hård
Composizione:
anagrelidhydrokloridmonohydrat 0,61 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Tipo di ricetta:
Receptbelagt
Dettagli prodotto:
Förpacknings: Burk, 100 kapslar
Stato dell'autorizzazione:
Godkänd
Numero dell'autorizzazione:
55781
Data dell'autorizzazione:
2018-05-08

Leggi il documento completo

Bipacksedel: Information till patienten

Anagrelide AOP 0,5 mg hårda kapslar

anagrelid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Anagrelide AOP är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide AOP

Hur du tar Anagrelide AOP

Eventuella biverkningar

Hur Anagrelide AOP ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Anagrelide AOP är och vad det används för

Anagrelide AOP innehåller den aktiva substansen anagrelid. Anagrelide AOP är ett läkemedel som

hämmar utvecklingen av blodplättar i benmärgen.

Anagrelide AOP används för att minska antalet blodplättar hos patienter med essentiell trombocytemi

(vilket är en sjukdom då benmärgen bildar för många blodplättar). Ett för högt antal blodplättar kan

orsaka problem med blodcirkulationen och blodets förmåga att levra sig. Genom att sänka antalet

blodplättar minskas risken för allvarliga hälsoproblem.

Anagrelid som finns i Anagrelide AOP kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide AOP

Ta inte Anagrelide AOP

om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har en allvarlig hjärtsjukdom

om du har allvarliga problem med njurarna

om du har måttliga till allvarliga problem med levern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Anagrelide AOP:

om du har eller tror att du har en hjärtsjukdom

om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om det

finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-förändringar, eller

om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller kalcium (se avsnittet

”Andra läkemedel och Anagrelide AOP”)

om du har en njur- eller leversjukdom.

Barn och ungdomar

Det finns endast begränsad erfarenhet från användning av anagrelid hos barn och ungdomar. Läkaren

avgör om behandling med Anagrelide AOP är lämplig för dig.

Andra läkemedel och Anagrelide AOP

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen

Vissa typer av antibiotika som används för att behandla infektioner, t.ex. enoxacin

Fluvoxamin som används för att behandla depression

Vissa typer av läkemedel som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken,

t.ex. omeprazol

Teofyllin som används för att behandla lungsjukdomar som t.ex. astma

Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon,

olprinon och cilostazol

Läkemedel som påverkar blodplättarna, t.ex. acetylsalicylsyra (samtidig användning av

acetylsalicylsyra och Anagrelide AOP kan ge ökad blödningsbenägenhet)

Hos vissa patienter kan detta läkemedel orsaka matsmältningsbesvär (t.ex. diarré) och kan göra att

p-piller blir mindre effektiva.

Anagrelide AOP med mat och dryck

Grapefruktjuice kan förlänga tiden det tar för detta läkemedel att lämna kroppen.

Det rekommenderas att du inte dricker grapefruktjuice medan du tar Anagrelide AOP.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Anagrelide AOP ska inte tas under graviditet.

Under behandling med Anagrelide AOP ska fertila kvinnor använda ett effektivt preventivmedel.

Anagrelide AOP ska inte användas under amning. Du ska sluta amma om du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig yr efter att ha tagit Anagrelide AOP.

Anagrelide AOP innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar

detta läkemedel.

3.

Hur du tar Anagrelide AOP

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare ordinerar den dos som är bäst för dig. Den vanliga startdosen av Anagrelide AOP är 1 kapsel

till 2 kapslar per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar

du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.

Maximal dos är 10 kapslar per dag.

Om du har en lever- eller njursjukdom avgör läkaren om du kommer att få behandling med Anagrelide

AOP.

Anagrelide AOP kapslar ska sväljas hela tillsammans med lite vatten. Kapslarna ska inte krossas eller

lösas upp i någon vätska. Du kan ta kapslarna tillsammans med mat, efter en måltid eller på fastande

mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.

Om du har tagit för stor mängd av Anagrelide AOP

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Högre doser än vad som ordinerats kan orsaka blodtrycksfall vilket kan leda till

yrsel, kräkningar och hjärtrytmrubbningar.

Om du har glömt att ta Anagrelide AOP

Om du glömmer att ta dina kapslar vid ordinerad tidpunkt, ta dem så snart du kommer ihåg det. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Anagrelide AOP

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Anagrelide AOP och kontakta läkare eller uppsök närmaste akutmottagning omedelbart

om du upplever något av följande symtom:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

tecken som omfattar svår bröstsmärta och andnöd (hjärtsvikt)

tecken som omfattar mycket snabba hjärtslag, och svår bröstsmärta förknippad med andnöd

(kammararytmi)

tecken som omfattar andnöd, svullnad i ben och fotleder och blåaktig missfärgning av hud och

läppar (lunghypertoni).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

tecken som omfattar svår bröstsmärta och andnöd (hjärtattack)

tecken som omfattar mycket snabba hjärtslag och svår bröstsmärta förknippad med andnöd

(förmaksflimmer)

tecken som omfattar svår bröstsmärta till följd av otillräckligt blodflöde till hjärtat (kärlkramp).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

minskat antal röda blodkroppar (anemi), lokal blödning i huden

vätskeansamling (ödem)

yrsel (vertigo), stickningar och myrkrypningar, sömnlöshet

oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning), snabba hjärtslag (takykardi), högt blodtryck

näsblod

illamående, diarré, matsmältningsbesvär

kliande och/eller rodnande hud

ryggvärk

svaghet eller trötthet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

minskat antal blodplättar, blödning, blåmärke

viktökning

depression, nervositet, muntorrhet, migrän, nedsatt känslighet för beröring (hypestesi)

synstörningar, ögoninfektion

öronringningar (tinnitus)

hjärtrytmrubbning, cirkulationssvikt

andnöd, luftvägsinfektion

kräkningar, gaser (flatulens), förstoppning, buksmärta

håravfall, klåda

muskel- och ledvärk

nedsatt njurfunktion, urinvägsinfektion

smärta, svaghet

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

lågt blodtryck

vätskeansamling runt eller i lungorna, lunginfektion, astma

inflammation i magsäcken, ätstörningar

hudutslag

ökat behov att urinera nattetid

förhöjda leverenzymer

influensaliknande symtom, frossa, allmän obehagskänsla

bröstsmärtor vid vila (Prinzmetals angina)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

torsades de pointes (potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm)

lungfibros (en inflammation i lungorna som kan orsaka ärrbildning på lungorna)

njurinflammation (tubulointerstitial nefrit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Anagrelide AOP ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedlet ska användas inom 100 dagar efter att burken öppnats.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är anagrelid.

En hård kapsel innehåller anagrelidhydrokloridmonohydrat motsvarande 0,5 mg anagrelid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, povidon K30, krospovidon typ A, mikrokristallin cellulosa (E460),

magnesiumstearat (E470b)

Kapselns hölje: titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gelatin, vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anagrelide AOP levereras som blåa hårda kapslar cirka 14,3 mm långa, fyllda med ett vitt pulver.

Anagrelide AOP tillhandahålls i polyetenburkar med barnskyddande, säkerhetsförseglat skruvlock i

polypropen med torkmedel. Burken innehåller 100 blåa kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Österrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln

Bulgarien

Aнагрелид AOP 0,5 mg твърди капсули

Tjeckien

Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé tobolky

Tyskland

Thromboreductin 0,5 mg Hartkapseln

Danmark

Anagrelid AOP 0,5 mg hårde kapsler

Estland

Anagrelide AOP 0,5 mg kõvakapslid

Finland

Anagrelide AOP 0,5 mg kovat kapselit

Frankrike

PLETARGA 0,5 mg, gélule

Grekland

Anagrelide AOP 0,5 mg καψάκια, σκληρά

Island

Anagrelide AOP 0,5 mg hörð hylki

Lettland

Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas

Norge

Anagrelide AOP 0,5 mg harde kapsler

Polen

Anagrelidum AOP, 0,5 mg, kapsułki twarde

Rumänien

Anagrelidă AOP 0,5 mg capsule

Sverige

Anagrelide AOP, 0,5 mg hårda kapslar

Slovenien

Anagrelid AOP Orphan 0,5 mg trde kapsule

Slovakien

Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly

Storbritannien

Anagrelide AOP 0.5 mg hard capsules

Cypern

Anagrelide AOP 0,5 mg καψάκια, σκληρά

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-02-25

Leggi il documento completo

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Anagrelide AOP 0,5 mg hårda kapslar.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller anagrelidhydrokloridmonohydrat motsvarande 0,5 mg anagrelid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje kapsel innehåller 94 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Blåa hårda kapslar av storlek 4 med måtten 14,3±0,3 mm fyllda med ett vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Anagrelide AOP är avsett för att minska förhöjda trombocytantal och tillhörande kliniska symtom hos

högriskpatienter med essentiell trombocytemi.

En högriskpatient med essentiell trombocytemi definieras som en patient med minst en av följande

egenskaper:

Ålder

60 år

Trombocytantal

1 000 × 10

Ökning av antalet trombocyter

300 × 10

/l inom 3 månader

Allvarliga trombohemorragiska eller ischemiska symtom i anamnesen

Vaskulära riskfaktorer

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Anagrelide AOP ska inledas av läkare med erfarenhet av att hantera essentiell

trombocytemi.

Dosen fastställs individuellt för varje patient och måste kontrolleras av läkaren.

Rekommenderad startdos av Anagrelide AOP är 0,5 till 1,0 mg per dag. Startdosen ska behållas i

minst en vecka. Efter en vecka kan dosen titreras på individuell basis till den lägsta effektiva dosen

som erfordras för att hålla trombocyttalet under 600 × 10

/l erhålls. I idealfallet ligger antalet mellan

150 × 10

/l och 400 × 10

En ökning av dygnsdosen får inte överstiga 0,5 mg per vecka och den maximala engångsdosen ska

inte överskrida 2,5 mg. Dosen får inte överstiga 5 mg per dag.

Om den totala dygnsdosen är högre än 0,5 mg per dag ska Anagrelide AOP ges BID (var 12:e timme)

eller TID (var 8:e timme).

Effekten av behandling med Anagrelide AOP ska kontrolleras regelbundet (se avsnitt 4.4). I början av

behandlingen ska antalet trombocyter mätas varje vecka tills individuellt optimalt behandlingssvar

erhållits (normalisering av antalet trombocyter eller en sänkning till <600 × 10

/l). Därefter ska

trombocytantalet kontrolleras med regelbundna mellanrum enligt läkarens gottfinnande.

Vanligtvis observeras en sänkning av trombocyttalet inom 14 till 21 dagar efter att behandlingen har

inletts. Hos de flesta patienter observeras och upprätthålls ett adekvat behandlingssvar med en dos på

mellan 1 och 3 mg per dag.

Anagrelide AOP är avsett för kontinuerlig användning. Vid utsättning av Anagrelide AOP kommer

trombocytantalet att öka inom 4 till 8 dagar och inom 10 till 14 dagar uppnås värden som uppmättes

före behandlingsstart.

Äldre

Åldersspecifika dosändringar är inte nödvändiga vid anagrelidbehandling av äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Det finns inga särskilda farmakokinetiska data för denna patientgrupp. De potentiella riskerna och den

möjliga nyttan med anagrelidbehandling för patienter med nedsatt njurfunktion ska därför bedömas

innan behandlingen inleds (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1). Behandling med anagrelid hos patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga särskilda farmakokinetiska data för denna patientgrupp. Levermetabolism utgör dock

den huvudsakliga elimineringsvägen och leverfunktionen kan därför förväntas påverka denna process.

De potentiella riskerna och den möjliga nyttan med anagrelidbehandling för patienter med lätt nedsatt

leverfunktion måste beaktas innan behandlingen inleds (se avsnitt 4.3 och 4.4). Behandling med

anagrelid hos patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion är kontraindicerad (se

avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av anagrelid för barn upp till 18 år har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

För oral användning. Anagrelide AOP kapslar måste sväljas hela med en liten mängd vätska.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kardiovaskulär sjukdom av grad 3 med en negativ nytta-riskbedömning eller av grad 4

(kriterier enligt South West Oncology Group).

Gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

Måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Anagrelid bör användas endast när den möjliga nyttan med behandlingen uppväger de möjliga

riskerna.

Behandling erfordrar noggrann klinisk övervakning av patienten, vilket innefattar fullständigt

blodstatus (räkning av hemoglobin, vita blodkroppar och trombocyter), bedömning av leverfunktion

(ALAT och ASAT), njurfunktion (kreatinin och urea i serum) och elektrolyter (kalium, magnesium

och kalcium).

Kardiovaskulära effekter

Allvarliga kardiovaskulära biverkningar inklusive fall av torsade de pointes, kammartakykardi,

kardiomyopati, hjärtförstoring och kronisk hjärtinsufficiens har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Försiktighet bör iakttas när anagrelid används till patienter med kända riskfaktorer för förlängning av

QT-intervallet, till exempel kongenitalt långt QT-syndrom, en känd anamnes med förvärvad QTc-

förlängning, läkemedel som kan förlänga QTc-intervallet och hypokalemi.

Noggrann övervakning avseende en effekt på QTc-intervallet är tillrådligt.

Försiktighet bör även iakttas i populationer som kan ha en högre maximal plasmakoncentration (C

av anagrelid eller dess aktiva metabolit, 3-hydroxi-anagrelid, till exempel vid nedsatt leverfunktion

eller användning med CYP1A2-hämmare (se avsnitt 4.5).

En kardiovaskulär undersökning före behandlingens start, inklusive ett baslinje-EKG och

ekokardiografi rekommenderas för alla patienter innan behandlingen med anagrelid inleds. Under

behandling bör alla patienter övervakas regelbundet med avseende på tecken på kardiovaskulära

effekter som kan kräva ytterligare kardiovaskulär undersökning och utredning. Hypokalemi eller

hypomagnesemi måste korrigeras före administrering av anagrelid och ska kontrolleras regelbundet

under behandling.

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-PDE III och p.g.a. dess positivt inotropa och kronotropa effekter ska

anagrelid användas med försiktighet till patienter i alla åldersgrupper med känd eller misstänkt

hjärtsjukdom. Dessutom har allvarliga kardiovaskulära biverkningar uppkommit hos patienter utan

misstänkt hjärtsjukdom och med normala resultat vid undersökningar av hjärta och kärl före

behandling.

Hjärtklappning och huvudvärk observerades ofta främst i början av behandlingen (se avsnitt 4.8).

Dessa biverkningar kan minskas genom att höja dosen långsamt med en startdos på 0,5 till 1,0 mg per

dag och försvinner normalt inom några veckor.

Pulmonell hypertension

Fall av pulmonell hypertension har rapporterats hos patienter som behandlats med anagrelid. Patienter

ska utvärderas för tecken och symtom på underliggande hjärtlungsjukdom före insättande av och

under behandling med anagrelid.

Nedsatt leverfunktion

(se avsnitt 4.2 och 4.3)

Hos patienter med nedsatt leverfunktion är frekventa leverfunktionsprover nödvändiga, särskilt i

början av behandlingen.

Nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.2 och 4.3)

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är frekventa njurfunktionsprover nödvändiga, särskilt i början

av behandlingen.

Anagrelide AOP innehåller laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Endast begränsade farmakokinetiska och/eller farmakodynamiska studier har utförts för att undersöka

möjliga interaktioner mellan anagrelid och andra läkemedel.

Följande läkemedel användes samtidigt med anagrelid: acetylsalicylsyra, acetaminofen,

betablockerare, ACE-hämmare, klopidogrel, kumarin, folsyra, amlopidin, karbamazepin,

hydroklortiazid, indapamid, furosemid, järn, isosorbidmononitrat, levotyroxin-Na, simvastatin,

tiklopidin, ranitidin, hydroxiurea, allopurinol och digoxin.

Med undantag för acetylsalicylsyra (ökad blödningsrisk) observerades inga signifikanta interaktioner.

Effekter av andra aktiva substanser på anagrelid

Anagrelid metaboliseras främst av CYP1A2. CYP1A2 hämmas av flera läkemedel, däribland

fluvoxamin, enoxacin och omeprazol och sådana läkemedel skulle i teorin ha en negativ

påverkan på clearance för anagrelid.

Interaktionsstudier

in vivo

på människa har visat att digoxin och warfarin inte påverkar

anagrelids farmakokinetiska egenskaper.

Försiktighet ska iakttas när anagrelid används till patienter som samtidigt använder läkemedel

som kan ge förlängt QTc-intervall och hypokalemi.

Effekter av anagrelid på andra aktiva substanser

Anagrelid uppvisar en något begränsad hämmande verkan gentemot CYP1A2 vilket kan visa

utgöra en möjlighet till interaktion med andra samadministrerade läkemedel med samma

clearance-mekanism, t.ex. teofyllin.

Anagrelid hämmar PDE III. Effekterna av läkemedel med likartade egenskaper, såsom

inotroperna milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol kan förstärkas av anagrelid.

Interaktionsstudier

in vitro

på humant helblod har visat att de aggregationshämmande

effekterna av acetylsalicylsyra gav en additiv, men inte synergistisk ökning i närvaro av

anagrelid. Vid de doser som rekommenderas för användning i behandlingen av essentiell

trombocytemi, kan anagrelid förstärka effekterna av andra läkemedel som hämmar eller

modifierar trombocytfunktionen, t.ex. acetylsalicylsyra. Vid samtidig administrering av

anagrelid i upprepad dos och acetylsalicylsyra kan de trombocytaggregationshämmande

effekterna för varje läkemedel jämfört med administrering av enbart acetylsalicylsyra. Hos

vissa ET-patienter som samtidigt behandlades med acetylsalicylsyra och anagrelid inträffade

större hemorragi. De potentiella riskerna med samtidig användning av anagrelid och

acetylsalicylsyra ska därför bedömas innan behandling inleds, särskilt för patienter med en

högriskprofil för blödning.

Anagrelid kan orsaka tarmstörningar hos vissa patienter och försämra absorptionen av

hormonella orala preventivmedel.

Födointeraktioner

Födointag fördröjer absorptionen av anagrelid men förändrar inte signifikant den systemiska

exponeringen. Effekterna av föda på biotillgängligheten anses inte vara kliniskt relevanta för

användningen av anagrelid. Grapefruktjuice har visat sig hämma CYP1A2 och kan därför även

reducera clearance för anagrelid.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det saknas adekvata data från användningen av anagrelid i gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd och användning av

anagrelid rekommenderas därför inte under graviditet. Om anagrelid används under graviditet, eller

om en patient blir gravid medan hon använder läkemedlet, måste hon informeras om de potentiella

riskerna för fostret.

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor skall använda effektivt preventivmedel under behandling med anagrelid.

Amning

Det är okänt om anagrelid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga djurdata har visat att

anagrelid/metaboliter utsöndras i mjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Amning ska avbrytas under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av anagrelid på fertilitet finns tillgängliga. Hos hanråttor sågs ingen

effekt på fertilitet eller reproduktionsförmåga med anagrelid. Hos honråttor störde anagrelid

implantationen vid användning av doser som översteg det terapeutiska intervallet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier avseende effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Vid

klinisk utveckling var rapporter om yrsel vanliga. Patienter ska uppmanas att inte köra eller använda

maskiner medan de tar Anagrelide AOP om de upplever yrsel.

4.8

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av anagrelid, vilka mestadels var lindriga och avtog under

behandlingens gång, var: huvudvärk, hjärtklappning, ödem, illamående och diarré. Dessa biverkningar

kan förväntas mot bakgrund av anagrelids farmakologi (hämning av fosfodiesteras III; se avsnitt 5.1).

Genom att höja dosen långsamt med en startdos på 0,5 till 1,0 mg per dag kan dessa effekter minskas.

Följande biverkningar klassificeras enligt organsystem och enligt frekvens:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blod och lymfsystemet

Vanliga:

anemi, ekkymos

Mindre vanliga:

trombocytopeni, blödning, hematom

Metabolism och nutrition

Vanliga:

ödem

Mindre vanliga:

viktökning

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

huvudvärk

Vanliga:

yrsel, parestesi, insomni

Mindre vanliga:

depression, nervositet, muntorrhet, migrän, hypestesi

Ögon

Mindre vanliga:

synstörningar, konjunktivit

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

tinnitus

Hjärtat

Vanliga:

hjärtklappning, takykardi, hypertension

Mindre vanliga:

hjärtinsufficiens, kronisk hjärtsvikt, arytmi, supraventrikulär takykardi,

kammartakykardi, synkope

Sällsynta:

förmaksflimmer,

angina

pectoris,

hjärtinfarkt,

ortostatisk

hypotension,

Prinzmetals angina

Ingen känd frekvens:

torsade de pointes

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

näsblödning

Mindre vanliga:

pulmonell hypertension, dyspné, luftvägsinfektion

Sällsynta:

pleurautgjutning, pneumoni, astma

Ingen känd frekvens:

lungfibros

Magtarmkanalen

Vanliga:

illamående, diarré, dyspepsi

Mindre vanliga:

kräkningar, flatulens, förstoppning, buksmärta

Sällsynta:

gastrit, aptitlöshet

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

eksem

Mindre vanliga:

alopeci, pruritus

Sällsynta:

hudutslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

ryggvärk

Mindre vanliga:

myalgi, artralgi

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

njurinsufficiens, urinvägsinfektion

Sällsynta:

nokturi

Ingen känd frekvens:

tubulointerstiell nefrit

Lever och gallvägar

Sällsynta:

förhöjda leverenzymvärden

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

smärta, svaghet

Sällsynta:

influensaliknande symtoms, frossa, sjukdomskänsla

Följande biverkningar av anagrelid rapporteras i litteraturen:

Pancytopeni, vätskeretention, viktminskning, förvirring, amnesi, somnolens, koordinationsrubbning,

dysartri, diplopi, hjärtförstoring, kardiomyopati, hjärtsäcksutgjutning, kärlutvidgning,

pleurautgjutning, pulmonell hypertension, lunginfiltrat, allergisk alveolit, anorexi, pankreatit,

gastrointestinal blödning, gastrointestinal sjukdom, kolit, blödande tandkött, torr hud, förhöjt kreatinin

i serum, bröstsmärta, feber, asteni, impotens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I doser som överstiger doseringsrekommendationer orsakar anagrelid blodtrycksfall, vilket kan orsaka

såväl hypotoni som takykardi. En engångsdos på 5 mg anagrelid kan leda till blodtrycksfall vanligtvis

åtföljt av yrsel.

Ett fåtal fall om överdosering har rapporterats med anagrelid. Rapporterade symtom omfattar

sinustakykardi och kräkning. Symtom förbättrades med konservativ behandling.

Någon specifik antidot mot anagrelid har inte identifierats. I fall av överdosering krävs noggrann

klinisk övervakning av patienten. I detta ingår kontroll av trombocyttalet beträffande trombocytopeni.

Vid behov ska dosen sänkas eller behandlingen avbrytas tills antalet trombocyter återgår normala

värden.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, ATC-kod: L01XX35

Verkningsmekanism

Anagrelid orsakar en dosberoende och selektiv ökning av antalet trombocyter hos människa; den

specifika verkningsmekanismen är ännu ej helt klarlagd.

Anagrelid är en kraftig hämmare av cykliskt AMP-fosfodiesteras III.

In vitro

-studier av human megakaryocytopoes har visat att den hämmande verkan på

trombocytbildningen orsakas av att mognaden av megakaryocyter fördröjs och av att deras storlek och

ploidi reduceras. Benmärgsbiopsier från behandlade patienter har givit belägg för liknande effekter

in vivo

Farmakodynamisk effekt

Effekter på hjärtfrekvens och QTc-intervall

Effekten av två dosnivåer av anagrelid (engångsdoser om 0,5 mg och 2,5 mg) på hjärtfrekvensen och

QTc-intervallet utvärderades i en dubbelblind, randomiserad crossover-studie med placebo och aktiv

kontroll av friska vuxna män och kvinnor.

En dosrelaterad ökning av hjärtfrekvensen sågs under de första 12 timmarna, där den maximala

ökningen skedde runt tiden för maximala koncentrationer. Den maximala ändringen av genomsnittlig

hjärtfrekvens uppkom 2 timmar efter administrering och var +7,8 slag per minut (beats per minute,

bpm) för 0,5 mg och +29,1 bpm för 2,5 mg.

En övergående ökning av medel-QTc sågs för båda doserna under perioder med ökande hjärtfrekvens

och den maximala ändringen i medel-QTcF (Fridericia-korrigering) var +5,0 msek som uppkom efter

2 timmar för 0,5 mg och +10,0 msek för 2,5 mg.

Vid terapeutiska doser orsakar anagrelid inga signifikanta ändringar i parametrar för vita blodkroppar

och koagulation men kan orsaka smärre förändringar för röda blodkroppar.

Vid höga, icke-terapeutiska doser hämmar anagrelid c-AMP-fosfodiesteraser samt ADP- och

kollageninducerad trombocytaggregation.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering till människa absorberas cirka 75 % av anagrelid i magtarmkanalen. Hos

friska frivilliga var tid till maximal plasmakoncentration (T

) cirka 1,38 timmar; elimineringstiden

var också cirka 1,38 timmar.

I en farmakokinetisk studie uppvisade Anagrelide AOP ett fördröjt T

samt ett reducerat C

AUC jämfört med andra läkemedel innehållande anagrelid. Det fördröjda upptaget av den aktiva

substansen i Anagrelide AOP - trots samma aktivitet - kan vara orsaken till de olika

biverkningsprofilerna.

Absorption av anagrelid i magtarmkanalen fördröjs av samtidigt intag. Den maximala

plasmakoncentrationen kan fördröjas med upp till 2 timmar. Detta faktum har ingen signifikant effekt

på biotillgänglighet eller klinisk aktivitet.

Distribution

Anagrelid har en hög distributionsvolym (12 l/kg). Både distributionen till olika kompartment och

proteinbindningsgraden är okända.

Metabolism

Anagrelid metaboliseras i omfattande grad, främst av CYP1A2 i levern och bildar då 3-

hydroxianagrelid vilket i sin tur metabolisras till 2-amino-5,6-diklor-3,4-dihydrokinazolin. 3-

hydroxianagrelid liksom anagrelid påverkar megakaryopoes och uppvisar en ännu starkare effekt vad

gäller fosfodiesteras

III-hämning.

Eliminering

Efter administrering av C

-märkt anagrelid utsöndras 75 % av radioaktivitet inom 6 dagar via urinen,

10 % via avföringen.

På grund av den korta halveringstiden bör långtidsanvändning inte ge upphov till ansamling av

anagrelid. Detta antagande får stöd av kliniska data: vid utsättning av behandling återhämtar sig

trombocytantalet till nivåer konstaterade före behandling inom 4 till 8 dagar.

Äldre

Farmakokinetiska data från patienter med myeloproliferativ sjukdom behandlade med anagrelid i

4 veckor analyserades. Plasmakoncentrationer var jämförbara hos patienter < 65 år (n = 16) och

≥ 65 år (n = 18).

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data från fastande barn och ungdomar (i åldern 7-16 år) med essentiell

trombocytemi indikerar att dosnormaliserad exponering, C

och AUC för anagrelid var högre hos

barn/ungdomar jämfört med hos vuxna. Dessutom sågs en trend till högre dosnormaliserad exponering

för den aktiva metaboliten.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmäntoxicitet

Efter upprepad oral administrering av anagrelid hos hundar observerades subendokardiell blödning

och fokal myokardnekros vid 1 mg/kg/dag (12 till 16 gånger den maximala terapeutiska dosen) eller

högre hos hanar och tikar, där hanar var känsligare. Nivån för ingen observerad effekt (NOEL,

no

observed effect level

) för hanhundar (0,3 mg/kg/dag) motsvarar 0,1, 0,1 och 1,6 gånger AUC hos

människa för anagrelid vid 2 mg/dag och metaboliterna BCH24426 respektive RL603.

Reproduktiv toxikologi

Fertilitet

Hos hanråttor fann man att orala doser upp till 240 mg/kg/dag (>1 000 gånger en dos på 2 mg/dag,

baserat på kroppsyta) inte hade någon effekt på fertilitet och reproduktionsförmåga. Hos honråttor

observerades ökningar av pre- och postimplatationsförluster och en minskning av det genomsnittliga

antalet levande embryon vid 30 mg/kg/dag. NOEL (10 mg/kg/dag) för denna effekt var 143, 12 och

11 gånger högre än AUC hos människor som administrerats anagrelid i dosen 2 mg/dag och

metaboliterna BCH24426 respektive RL603.

Studier av embryofetal utveckling

Maternellt toxiska doser av anagrelid till råttor och kaniner förknippades med ökad fosterresorption

och fosterdödlighet.

I en studie av pre- och postnatal utveckling hos honråttor gav anagrelid i orala doser på ≥10 mg/kg en

okomplicerad ökning av dräktighetstiden. AUC för anagrelid och metaboliterna BCH24426 och

RL603 vid NOEL-dosen (3 mg/kg/dag) var 14, 2 och 2 gånger högre än AUC hos människor som

administrerats en oral dos av anagrelid på 2 mg/dag.

Anagrelid ≥ 60 mg/kg förlängde förlossningstiden och mortaliteten hos moder respektive foster. AUC

för anagrelid och metaboliterna BCH24426 och RL603 vid NOEL-dosen (30 mg/kg/dag) var 425, 31

respektive 13 gånger högre än AUC hos människor som administrerats en oral dos av anagrelid på

2 mg/dag.

Mutagen och karcinogen potential

Studier av anagrelids genotoxiska potential identifierade inte några mutagena eller klastogena

effekter.

I en tvåårig undersökning av karcinogen effekt på råtta iakttogs icke-neoplastiska och neoplastiska

förekomster som kunde relateras eller orsaksbeläggas till en överdriven farmakologisk effekt. Bland

dessa ökade förekomsten av adrenal feokromocytom relativt till kontrollgruppen hos hanar vid alla

dosnivåer (

3 mg/kg/dag) och hos honor som fått 10 mg/kg/dag och mer. Den lägsta dosen för hanar

(3 mg/kg/dag) motsvarar 37 gånger human AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger

dagligen. Adenokarcinom i livmodern, av epigenetiskt ursprung, kunde relateras till en

enzyminduktion av CYP1-familjen. De observerades hos honor som fick 30 mg/kg/dag, motsvarande

572 gånger den mänskliga AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger dagligen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Laktosmonohydrat, povidon K30, krospovidon typ A, mikrokristallin cellulosa (E460),

magnesiumstearat (E470b)

Kapselns hölje

Titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gelatin, vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Detta läkemedel ska användas inom 100 dagar efter första öppnande.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Burk av högdesitetspolyten (HDPE) med ett barnskyddande, säkerhetsförseglat skruvlock i

polypropen med torkmedel. Förpackningsstorlek: 100 hårda kapslar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55781

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-05-08

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-02-25

Prodotti simili

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti

Condividi questa pagina