Valaciklovir Ebb 250 mg Filmdragerad tablett

Svíþjóð - sænska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)
30-09-2020
Virkt innihaldsefni:
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Fáanlegur frá:
Ebb Medical AB
ATC númer:
J05AB11
INN (Alþjóðlegt nafn):
valaciclovir hydrochloride (anhydrous)
Skammtar:
250 mg
Lyfjaform:
Filmdragerad tablett
Samsetning:
valaciklovirhydroklorid (vattenfri) 278,138 mg Aktiv substans
Gerð lyfseðils:
Receptbelagt
Vörulýsing:
Förpacknings: Blister, 60 tabletter
Leyfisstaða:
Avregistrerad
Leyfisnúmer:
56700
Leyfisdagur:
2018-05-16

Lestu allt skjalið

BIPACKSEDELN: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Valaciklovir Ebb 250 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Valaciklovir Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Valaciklovir Ebb

Hur du tar Valaciklovir Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Valaciklovir Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Valaciklovir Ebb är och vad det används för

Valaciklovir Ebb tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel. Det verkar genom att

döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och

cytomegalovirus (CMV).

Valaciklovir Ebb kan användas för:

behandling av bältros (hos vuxna)

behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes (hos vuxna och ungdomar över 12 år). Det

används också för att hjälpa till att förebygga att dessa infektioner återkommer

behandling av munsår (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

att förebygga infektioner med CMV efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över

12 år)

att behandla och förebygga HSV-ögoninfektioner som fortsätter att komma tillbaka (hos vuxna

och ungdomar över 12 år).

Valaciklovir som finns i Valaciklovir Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Valaciklovir Ebb

Ta inte Valaciklovir Ebb

om du är allergisk mot valaciklovir, aciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du tidigare har utvecklat utbrett hudutslag med tillhörande feber, förstorade lymfkörtlar,

förhöjda halter leverenzym och/eller eosinofili (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska

symtom) efter intag av valaciklovir.

Ta inte Valaciklovir Ebb om ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller

apotekspersonal innan du tar Valaciklovir Ebb.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciklovir Ebb om:

du har någon njursjukdom

du har någon leversjukdom

du är över 65 år

ditt immunsystem är svagt.

Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar

Valaciklovir Ebb.

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (läkemedelsöverkänslighetssyndrom,

DRESS) har rapporterats i samband med användning av valaciklovir. DRESS uppstår initialt som

influensaliknande symtom med hudutslag i ansiktet som sedan sprids, med förhöjd kroppstemperatur,

ökade halter leverenzym som påvisas i blodtest samt en ökning av en viss typ av vita blodkroppar

eosinofili) samt förstorade lymfkörtlar.

Om du utvecklar hudutslag tillsammans med feber och förstorade lymfkörtlar, sluta ta valaciklovir

och kontakta läkare eller uppsök vård omedelbart.

Undvik att smitta andra med genital herpes

Om du tar Valaciklovir Ebb för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare haft

genital herpes, bör du fortfarande tillämpa säker sex, inklusive användning av kondom. Detta är

viktigt för att förhindra att du överför infektionen till andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår

eller blåsor.

Andra läkemedel och Valaciklovir Ebb

Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några andra läkemedel som påverkar njurarna.

Dessa inkluderar: aminoglykosider, organoplatinaföreningar, jodhaltiga kontrastmedel, metotrexat,

pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.

Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel samtidigt som du

behandlas med Valaciklovir Ebb för bältros eller om du genomgått en organtransplantation.

Graviditet och amning

Valaciklovir Ebb rekommenderas normalt inte under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara

gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte ta Valaciklovir Ebb utan att rådfråga din läkare. Din

läkare kommer att väga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciklovir Ebb medan du

är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Valaciklovir Ebb kan orsaka biverkningar som påverkar din körförmåga.

→ Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Valaciklovir Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din dosering beror på varför du ordinerats Valaciklovir Ebb

av din läkare. Din läkare ska diskutera

detta med dig.

Behandling av bältros

Den vanliga dosen är 1000 mg (två 500 mg tabletter) tre gånger dagligen.

Du bör ta Valaciklovir Ebb under sju dagar.

Behandling av munsår

Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra 500 mg tabletter) två gånger dagligen.

Den andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar) efter den första dosen.

Du ska endast ta Valaciklovir Ebb under en dag (två doser).

Behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes

Den vanliga dosen är 500 mg (en tablett på 500 mg eller två tabletter på 250 mg) två gånger

dagligen.

Vid den första infektionen ska du ta Valaciklovir Ebb i fem dagar eller upp till tio dagar om din

läkare ordinerar detta. Vid återkommande infektion är behandlingstiden normalt 3-5 dagar.

Som hjälp för att förhindra att HSV-infektioner återkommer efter att du har haft dem

Den vanliga dosen är en tablett på 500 mg en gång dagligen.

Vissa patienter med täta återfall kan ha nytta av att ta en tablett på 250 mg två gånger dagligen.

Du ska ta Valaciklovir Ebb tills din läkare ordinerar dig att sluta.

För att förhindra att du blir infekterad med CMV (cytomegalovirus)

Den vanliga dosen är 2000 mg (fyra tabletter på 500 mg) fyra gånger dagligen.

Du bör ta varje dos med ungefär 6 timmars mellanrum.

Du kommer vanligtvis att börja ta Valaciklovir Ebb så snart som möjligt efter läkarbesöket.

Du bör ta Valaciklovir Ebb under ca 90 dagar efter läkarbesöket, så länge som din läkare har

ordinerat det.

Dosen av Valaciklovir Ebb kan justeras av din läkare om:

du är över 65 år

du har svagt immunsystem

du har någon njursjukdom.

→ Rådfråga din läkare innan du tar Valaciklovir Ebb om något av ovanstående gäller dig.

Intag av detta läkemedel

Ta detta läkemedel via munnen.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

Ta Valaciklovir Ebb vid samma tidpunkt varje dag.

Ta Valaciklovir Ebb enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

Personer som är över 65 år eller som har någon njursjukdom

Det är mycket viktigt att du under behandlingen med Valaciklovir Ebb dricker vatten

regelbundet under dagen.

Detta kommer att bidra till att minska biverkningar som kan påverka

njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer noggrant att kontrollera om du uppvisar tecken på

detta. Biverkningar från nervsystemet kan inkludera att du känner dig förvirrad eller orolig, ovanligt

sömnig eller dåsig.

Om du har tagit för stor mängd av Valaciklovir Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Valaciklovir Ebb är normalt inte skadligt, såvida du inte tar för mycket under flera dagar. Om du tar

för många tabletter kan du uppleva illamående, kräkningar, få njurproblem, bli förvirrad, orolig,

känna dig mindre medveten, se saker som inte finns, eller bli medvetslös. Tala med din läkare eller

apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciklovir Ebb. Ta med dig medicinförpackningen.

Om du har glömt att ta Valaciklovir Ebb

Om du glömt att ta Valaciklovir Ebb, ta det så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för

nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.

Tillstånd du behöver vara uppmärksam på

allvarliga allergiska reaktioner (

anafylaxi

). Dessa är sällsynta hos användare av Valaciklovir

Ebb. Snabb utveckling av symtom som:

rodnad, kliande hudutslag

svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket orsakar andningssvårigheter (

angioödem

blodtrycksfall som leder till kollaps.

→ Sluta ta Valaciklovir Ebb och uppsök läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

illamående

yrsel

kräkningar

diarré

hudreaktion efter exponering för solljus (

fotosensitivitet

hudutslag

klåda

(pruritus)

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

känsla av förvirring

ser och hör saker som inte finns (

hallucinationer

känsla av extrem dåsighet

darrningar (tremor)

oroskänsla

Dessa biverkningar på nervsystemet förekommer vanligtvis hos användare med någon njursjukdom,

äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser på 8 gram eller mer av Valaciklovir

Ebb per dag. De blir vanligtvis bättre när de upphör med Valaciklovir Ebb eller när dosen sänks.

Andra mindre vanliga biverkningar:

andnöd (

dyspné

magbesvär

hudutslag, ibland kliande, nässelutslag (

urtikaria

ländryggssmärta (njursmärta)

blod i urinen

(hematuri)

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

minskning av antalet vita blodkroppar (

leukopeni

minskning av antalet

blodplättar

som är celler som bidrar till att blodet levrar sig

trombocytopeni

ökning av ämnen som produceras i levern

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

ostadig gång och bristande koordination (

ataxi

långsamt, sluddrigt tal (

dysartri

kramper (konvulsioner)

förändrad hjärnfunktion (encefalopati)

medvetslöshet (

koma

förvirrade eller förvrängda tankar

(delirium)

Dessa biverkningar från nervsystemet förekommer vanligtvis hos användare med någon njursjukdom,

äldre eller organtransplanterade patienter som tar höga doser på 8 gram eller mer av Valaciklovir Ebb

per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciklovir Ebb sätts ut eller när dosen sänks.

Andra mindre vanliga biverkningar:

njurbesvär där lite eller ingen urin passerar

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare):

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, även kallat DRESS eller

läkemedelsöverkänslighetssyndrom, som kännetecknas av utbrett hudutslag, hög

kroppstemperatur, förhöjda halter leverenzym, onormala blodvärden (eosinofili), förstorade

lymfkörtlar och eventuellt andra organpåverkningar. Se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Valaciklovir Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och tryckförpackningen efter UTG.DAT.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valaciklovir.

Valaciklovir Ebb 250 mg: En filmdragerad tablett innehåller 278,1375 mg valaciklovirhydroklorid

motsvarande 250 mg valaciklovir.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: krospovidon, mikrokristallin cellulosa, povidon och

magnesiumstearat; och i tablettöverdraget: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400 och

polysorbat 80.

Läkemedlets utseende

250 mg: Vita till benvita kapselformade, filmdragerade tabletter, släta på båda sidor.

Tabletterna är förpackade i PVC/PE/PVDC//Aluminium tryckförpackningar.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen eller

Prespack Jacek Karoński, Skórzewo, Polen

Tillverkare

Sandozkoncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-27

Lestu allt skjalið

P

RODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Valaciclovir Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter

Valaciclovir Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Valaciclovir Sandoz 250 mg: En tablett innehåller 278,1375 mg valaciklovirhydroklorid motsvarande

250 mg valaciklovir.

Valaciclovir Sandoz 500 mg: En tablett innehåller 556,275 mg valaciklovirhydroklorid motsvarande

500 mg valaciklovir.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

250 mg

Vit till benvit kapselformad dragerad tablett, slät på båda sidor.

500 mg

Vit till benvit kapselformad, filmdragerad tablett som är märkt med ”500” på den ena sidan och som

är slät på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Varicella zoster-(VZV)-virusinfektioner – herpes zoster

Valaciclovir Sandoz är indicerat för behandling av herpes zoster (bältros) och oftalmisk zoster hos

immunkompetenta vuxna (se avsnitt 4.4).

Valaciclovir Sandoz är indicerat för behandling av herpes zoster hos vuxna patienter med lätt eller

måttlig immunsuppression (se avsnitt 4.4).

Herpes simplex virus-(HSV)-infektioner

Valaciklovir Sandoz är indicerat

för behandling och suppression av HSV-infektioner i hud och slemhinnor omfattande

– behandling av den första episoden av genital herpes hos immunkompetenta vuxna och

ungdomar och vuxna med nedsatt immunförsvar

– behandling av recidiv av genital herpes hos immunkompetenta vuxna och ungdomar och vuxna

med nedsatt immunförsvar

– suppression av recidiverande genital herpes hos immunkompetenta vuxna och ungdomar och

vuxna med nedsatt immunförsvar

för behandling och suppression av recidiverande okulära HSV-infektioner hos immunkompetenta

vuxna och ungdomar och hos vuxna med nedsatt immunförsvar (se avsnitt 4.4).

Kliniska studier har inte utförts på HSV-infekterade patienter med nedsatt immunförsvar av andra

orsaker än HIV-infektion (se avsnitt 5.1).

Cytomegalovirus-(CMV)-infektioner

Valaciclovir Sandoz är indicerat för förebyggande behandling mot CMV-infektion och –sjukdom efter

transplantation av solida organ hos vuxna och ungdomar (se avsnitt 4.4.).

4.2

Dosering och administreringssätt

Varicella zoster-(VZV)-virusinfektioner – herpes zoster och oftalmiskt zoster

Patienter bör rådas att påbörja behandlingen så snart som möjligt efter diagnostisering av herpes

zoster. Det finns inga uppgifter om behandling som påbörjats mer än 72 timmar efter debut av

zosterutslag.

Immunkompetenta vuxna

Dosen till immunkompetenta patienter är 1000 mg tre gånger dagligen under sju dagar (3000 mg total

dygnsdos). Denna dos bör minskas i förhållande till kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion

nedan).

Vuxna med nedsatt immunförsvar

Dosen till patienter med nedsatt immunförsvar är 1000 mg tre gånger dagligen i minst sju dagar

(3000 mg total dygnsdos) och i 2 dagar efter skorpbildning av såren. Denna dos bör minskas i

förhållande till kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion nedan).

Antiviral behandling rekommenderas till patienter med nedsatt immunförsvar inom en vecka från

bildande av vesikler eller när som helst innan fullständig skorpbildning av såren.

Behandling av herpes simplex virus-(HSV)-infektioner hos vuxna och ungdomar (≥12 år).

Immunkompetenta vuxna och ungdomar (≥12 år)

Dosen är 500 mg Valaciclovir Sandoz som tas två gånger dagligen (1000 mg total dygnsdos). Dosen

bör minskas i förhållande till kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion nedan).

Recidiverande skov bör behandlas i tre till fem dagar. Vid primärinfektioner, som kan vara svårare,

kan behandlingen behöva förlängas till tio dagar. Dosering bör påbörjas så tidigt som möjligt. Vid

recidiverande skov av herpes simplex bör behandlingen sättas in under prodromalstadiet eller

omedelbart vid första tecken eller symtom. Valaciclovir Sandoz kan förhindra att blåsutveckling om

det tas vid första tecken eller symtom på HSV-recidiv.

Herpes labialis

Vid herpes labialis (munsår) är valaciklovir 2000 mg två gånger dagligen under en dag effektiv

behandling hos vuxna och ungdomar. Den andra dosen bör tas ungefär 12 timmar (inte tidigare än

6 timmar) efter den första dosen. Denna dos bör minskas i förhållande till kreatininclearence (se

Nedsatt njurfunktion nedan). Vid användning av denna doseringsregim bör behandlingen inte

överstiga en dag, då det har visats att detta inte bidrar till ytterligare klinisk nytta. Behandling bör

initieras vid de tidigaste symtomen på munsår (t.ex. stickningar, klåda eller sveda).

Vuxna med nedsatt immunförsvar

Vid behandling av HSV hos vuxna med nedsatt immunförsvar är dosen 1000 mg två gånger dagligen i

minst 5 dagar, efter bedömning av svårighetsgraden av patientens kliniska tillstånd och

immunologiska status. Vid primärinfektioner, som kan vara svårare, kan behandlingen behöva

förlängas till tio dagar. Dosering bör påbörjas så tidigt som möjligt. Dosen bör minskas i förhållande

till kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion nedan). För maximal klinisk nytta bör behandlingen

påbörjas inom 48 timmar. Noggrann kontroll av blåsutveckling rekommenderas.

Suppression av recidiverande herpes simplex virus-(HSV)-infektioner hos vuxna och ungdomar

(≥12 år)

Immunkompetenta vuxna och ungdomar (≥12 år)

Dosen är 500 mg Valaciclovir Sandoz som tas en gång dagligen. Vissa patienter med mycket

frekventa recidiv (≥10/år utan behandling) kan ha ytterligare nytta av att den dagliga dosen på 500 mg

delas upp (250 mg två gånger dagligen). Denna dos bör minskas i förhållande till kreatininclearence

(se Nedsatt njurfunktion nedan). Behandlingen bör omprövas efter 6-12 månaders behandling.

Vuxna med nedsatt immunförsvar

Dosen är 500 mg Valaciclovir Sandoz två gånger dagligen. Denna dos bör minskas i förhållande till

kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion nedan). Behandlingen bör omprövas efter 6-12 månaders

behandling.

Profylax mot cytomegalovirus-(CMV)-infektion och sjukdom hos vuxna och ungdomar (≥12 år)

Dosen av Valaciclovir Sandoz är 2000 mg fyra gånger dagligen och ska påbörjas så tidigt som möjligt

efter transplantation. Dosen bör minskas i förhållande till kreatininclearence (se Nedsatt njurfunktion

nedan).

Behandlingstiden ska vanligen vara 90 dagar, men kan behöva förlängas hos högriskpatienter.

Särskilda patientgrupper

Barn

Effekten av Valaciclovir Sandoz hos barn under 12 år har inte utvärderats.

ÄldreRisken för nedsatt njurfunktion hos äldre måste beaktas och dosen bör justeras därefter (se

Nedsatt njurfunktion nedan). Adekvat hydrering bör upprätthållas.

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas vid administrering av Valaciclovir Sandoz till patienter med nedsatt

njurfunktion. Adekvat hydrering bör upprätthållas. Dosen av Valaciclovir Sandoz bör minskas till

patienter med nedsatt njurfunktion i enlighet med i tabell 1 nedan.

Hos patienter på intermittent hemodialys bör dosen av Valaciclovir Sandoz administreras efter

slutförd hemodialys. Kreatininclearence bör kontrolleras ofta, särskilt under perioder när

njurfunktionen förändras snabbt, t.ex. omedelbart efter njurtransplantation eller engraftment.

Valaciclovir Sandoz-dosen bör justeras därefter.

Nedsatt leverfunktion

Studier med en valaciklovirdos på 1000 mg hos vuxna patienter visar att dosjustering inte krävs hos

patienter med lätt eller måttlig cirros (bibehållen syntesfunktion hos levern). Farmakokinetiska data

från patienter med avancerad cirros (försämrad syntesfunktion hos levern och tecken på porta-

systemshuntning) tyder inte på att dosen behöver justeras, men den kliniska erfarenheten är begränsad.

För högre doser (4000 mg eller mer per dag), se avsnitt 4.4.

Tabell 1: DOSJUSTERING VID NEDSATT NJURFUNKTION.

Terapeutisk indikation

Kreatininclearance

ml/min)

Dosering av Valaciklovir

a

Varicella zoster virus (VZV)-infektioner

Behandling av herpes zoster

(bältros)

hos immunkompetenta

vuxna och vuxna med nedsatt

immunförsvar

≥ 50

30-49

10-29

< 10

1000 mg tre gånger dagligen

1000 mg två gånger dagligen

1000 mg en gång per dag

500 mg en gång per dag

Herpes simplex virus-(HSV)-infektioner

Behandling av HSV-infektioner

– immunkompetenta vuxna och

ungdomar

≥ 30

< 30

500 mg två gånger dagligen

500 mg en gång per dag

– vuxna med nedsatt

immunförsvar

≥ 30

< 30

1000 mg två gånger dagligen

1000 mg en gång per dag

Behandling av herpes labialis

(munsår)hos vuxna och ungdomar

med nedsatt immunförsvar (alternativ

1-dagsbehandling)

≥50

30-49

10-29

<10

2000 mg två gånger under en

1000 mg två gånger under en

500 mg två gånger under en

500 mg engångsdos

Suppression av HSV-infektioner

– immunkompetenta vuxna och

ungdomar

≥ 30

< 30

500 mg en gång per dag

250 mg en gång per dag

– vuxna med nedsatt

immunförsvar

≥ 30

< 30

500 mg två gånger dagligen

500 mg en gång per dag

Cytomegalovirus (CMV)-infektioner

CMV-profylax hos vuxna och

ungdomar som transplanterats med

solida organ

≥75

50-<75

25-<50

10-<25

<10 eller på dialys

2000 mg fyra gånger dagligen

1500 mg fyra gånger dagligen

1500 mg tre gånger dagligen

1500 mg två gånger dagligen

1500 mg en gång per dag

Hos patienter på intermittent hemodialys bör dosen ges efter dialys på dialysdagar.

Vid HSV-suppression hos immunkompetenta individer med ≥10 recidiv/år i anamnesen kan bättre

resultat erhållas med 250 mg två gånger per dag.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot valaciklovir eller aciklovir eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Hydreringsstatus

Var noggrann med att säkerställa adekvat vätskeintag hos patienter som löper risk för uttorkning,

särskilt hos äldre.

Användning hos patienter med nedsatt njurfunktion och äldre patienter

Aciklovir elimineras genom njurclearance och därför måste valaciklovirdosen minskas hos patienter

med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Äldre patienter har sannolikt nedsatt njurfunktion och därför

måste behovet av dosreducering övervägas i denna patientgrupp. Såväl äldre patienter som patienter

med nedsatt njurfunktion löper större risk att utveckla neurologiska biverkningar och bör kontrolleras

noga med avseende på tecken för dessa effekter. I de rapporterade fallen var dessa reaktioner i

allmänhet reversibla vid utsättning av behandlingen (se avsnitt 4.8).

Användning av högre doser av valaciklovir vid nedsatt leverfunktion och levertransplantation

Det finns inga tillgängliga data om användningen av högre valaciklovirdoser (4000 mg eller mer per

dag) hos patienter med leversjukdom. Specifika studier av valaciklovir vid levertransplantation har

inte utförts, och försiktighet ska därför iakttas när dagliga doser över 4000 mg ges till dessa patienter.

Användning vid zosterbehandling

Kliniskt svar bör noga övervakas, särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar. När svaret på oral

behandling anses otillräckligt bör intravenös antiviral behandling övervägas.

Patienter med komplicerad herpes zoster dvs. de med visceralt engagemang, utbredd zoster, motoriska

neuropatier, encefalit och cerebrovaskulära komplikationer, bör behandlas med intravenös antiviral

behandling.

Dessutom bör patienter med nedsatt immunförsvar och oftalmiskt zoster eller de med hög risk för att

sjukdomen sprids och visceralt organengagemang ges intravenös antiviral behandling

Överföring av genital herpes

Patienter bör rådas att undvika samlag vid symtom även om behandling med antiviralt medel har

inletts. Under suppressiv behandling med antivirala medel minskar frekvensen av virusutsöndring

betydligt. Risken för överföring föreligger dock fortfarande. Utöver behandling med valaciklovir

rekommenderas därför att patienter tillämpar säkrare sexvanor.

Användning vid okulära HSV-infektioner

Kliniskt svar bör noga kontrolleras hos dessa patienter. När svaret på oral behandling sannolikt inte

kommer att vara tillräckligt bör intravenös antiviral behandling övervägas.

Användning vid CMV-infektioner

Data om effekten av valaciklovir hos transplanterade patienter (ca 200) med hög risk för CMV-

sjukdom (t.ex. CMV-positiv donator/CMV-negativ mottagare eller användning av

induktionsbehandling med anti-tymocytglobulin) indicerar att valaciklovir endast bör användas hos

dessa patienter när användning av valganciklovir eller ganciklovir är utesluten av säkerhetsskäl.

De höga doser som krävs för CMV-profylax kan leda till mer frekventa biverkningar, inklusive CNS-

avvikelser, än vad som observerats vid lägre doser administrerade för andra indikationer (se avsnitt

4.8). Patienter bör övervakas noga för förändringar i njurfunktionen och doseringen bör justeras

därefter (se avsnitt 4.2).

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (läkemedelsöverkänslighetssyndrom,

DRESS):

DRESS, som kan vara livshotande eller dödligt, har rapporterats i samband med användning av

valaciklovir. Vid föreskrivning ska patienter upplysas om tecken och symtom samt kontrolleras noga

med avseende på hudreaktioner. Om tecken eller symtom som tyder på DRESS uppstår ska patienten

omedelbart sluta ta valaciklovir och en alternativ behandling ska övervägas (beroende på vad som är

lämpligt). Om patienten utvecklar DRESS i samband med användning av valaciklovir får inte

behandling med valaciklovir påbörjas igen för denna patient vid något tillfälle.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Valaciklovir och nefrotoxiska läkemedel bör kombineras med försiktighet, speciellt hos patienter med

nedsatt njurfunktion, och kräver regelbunden kontroll av njurfunktionen. Detta gäller vid samtidig

administrering med aminoglykosider, organoplatinaföreningar, jodhaltiga kontrastmedel, metotrexat,

pentamidin, foskarnet, ciklosporin och takrolimus.

Aciklovir elimineras huvudsakligen oförändrat i urinen genom aktiv renal tubulär sekretion. Efter en

dos på 1000 mg valaciklovir minskar cimetidin och probenecid den renala utsöndringen av aciklovir

med ungefär 25 % och ökar AUC för aciklovir med ungefär 45 % genom att hämma den aktiva renala

sekretionen av aciklovir. Intag av cimetidin och probenecid tillsammans med valaciklovir ökar AUC

för aciklovir med ungefär 65 %. Andra läkemedel (inklusive t.ex. tenofovir) som ges samtidigt och

konkurrerar med eller hämmar aktiv tubulär sekretion kan öka aciklovirkoncentrationer genom denna

mekanism. På liknande sätt kan administrering av valaciklovir öka plasmakoncentrationer av den

substans som administreras samtidigt.

Hos patienter som får högre aciklovirexponering från valaciklovir (t.ex. vid doser för

zosterbehandling eller CMV-profylax), krävs försiktighet under samtidig administrering med

läkemedel som hämmar aktiv renal tubulär sekretion.

Ökad plasma-AUC för aciklovir och den inaktiva metaboliten av mykofenolatmofetil, ett

immunosuppressivt medel som används till transplantationspatienter, har påvisats när läkemedlen ges

samtidigt. Inga förändringar av maximala koncentrationer eller AUC har observerats vid samtidig

administrering av valaciklovir och mykofenolatmofetil till friska frivilliga. Det finns begränsad klinisk

erfarenhet av användning av denna kombination.

4.6

Fertilitet, g

raviditet och amning

Graviditet

En begränsad mängd data om användningen av valaciklovir och en måttlig mängd data om

användningen av aciklovir under graviditet finns från graviditetsregister (som har dokumenterat

graviditetsutfall från kvinnor som har exponerats för valaciklovir eller för peroral eller intravenös

aciklovir (den aktiva metaboliten av valaciklovir); 111 och 1246 utfall (29 och 756 exponerade under

den första trimestern av graviditeten) och erfarenhet efter marknadsgodkännande tyder inte på någon

risk för missbildningar eller foster-/neonatal toxicitet. Djurstudier visar inte reproduktionstoxicitet för

valaciklovir (se avsnitt 5.3). Valaciklovir bör endast användas under graviditet om den potentiella

nyttan väger tyngre än den eventuella risken.

Amning

Aciklovir, huvudmetaboliten av valaciklovir, utsöndras i bröstmjölk. Vid terapeutiska doser av

valaciklovir förväntas dock inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn eftersom dosen som barnet

exponeras för understiger 2 % av den terapeutiska dosen av aciklovir vid intravenös behandling av

neonatal herpes (se avsnitt 5.2). Valaciklovir bör användas med försiktighet under amning och endast

när det är kliniskt indicerat.

Fertilitet

Valaciklovir påverkade inte fertiliteten hos råttor som doserats peroralt. Vid höga parenterala doser av

aciklovir har testikelatrofi och aspermatogenes observerats hos råttor och hundar. Inga

fertilitetsstudier har utförts på människa med valaciklovir, men inga förändringar i antal, motilitet

eller morfologi har rapporterats efter 6 månaders daglig behandling av 20 patienter med 400-1000 mg

aciklovir.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier avseende effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Patientens kliniska status och biverkningsprofilen av Valaciclovir Sandoz bör beaktas vid bedömning

av patientens förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Med utgångspunkt från

farmakologin för den aktiva substansen kan inte någon skadlig effekt på sådana aktiviteter förutses.

4.8

Biverkningar

De vanligaste biverkningar som har rapporterats vid minst en indikation hos patienter som i kliniska

prövningar behandlats med valaciklovir var huvudvärk och illamående. Allvarligare biverkningar

såsom trombolytisk trombocytopen purpura/hemolytiskt uremiskt syndrom, akut njursvikt och

neurologiska sjukdomar diskuteras mer detaljerat i andra avsnitt av denna information.

Biverkningarna klassificeras nedan efter organsystem och frekvens.

Följande frekvenskategorier har använts för klassificering av biverkningar:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000,

1/100

Sällsynta

≥1/10 000,

1/1 000

Mycket sällsynta

1/10 000

Data från kliniska prövningar har använts för att bestämma frekvenskategorin för biverkningarna, om

det i studien fanns belägg för ett samband med valaciklovir.

För biverkningar som identifierats från erfarenhet efter marknadsgodkännande, men som inte har

observerats i kliniska prövningar, har en lågt räknad frekvens (”rule of three”) använts för att

bestämma frekvenskategori. För biverkningar som identifierats som associerade med valaciklovir från

erfarenhet efter marknadsgodkännande, och som har observerats i kliniska prövningar, har incidensen

från studierna använts för att bestämma frekvenskategori. Säkerhetsdatabasen för kliniska prövningar

baseras på 5 855 individer som exponerats för valaciklovir i kliniska prövningar, vilka täcker flera

indikationer (behandling av herpes zoster, behandling/suppression av genital herpes och behandling

av munsår).

Data från kliniska prövningar

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående

Data efter marknadsgodkännande

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga:

Leukopeni, trombocytopeni

Leukopeni har huvudsakligen rapporterats hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Immunsystemet

Sällsynta:

Anafylaxi

Psykiska störningar och symtom från nervsystemet

Vanliga:

Yrsel

Mindre vanliga:

Förvirring, hallucinationer, medvetandesänkning, skakningar, agitation

Sällsynta:

Ataxi, dysartri, kramper, encefalopati, koma, psykotiska symtom, delirium.

Neurologiska störningar, ibland svåra, kan förknippas med encefalopati och omfattar förvirring,

agitation, kramper, hallucinationer och koma. Dessa händelser är i allmänhet reversibla och ses

vanligen hos patienter med nedsatt njurfunktion eller med andra predisponerande faktorer (se

avsnitt 4.4.). Hos organtransplanterade patienter som får höga doser (8000 mg dagligen) av

valaciklovir för CMV-profylax förekom neurologiska reaktioner oftare jämfört med lägre doser

som används vid andra indikationer.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastum

Mindre vanliga:

Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga:

Kräkningar, diarré

Mindre vanliga:

Magbesvär

Lever och gallvägar

Mindre vanliga:

Reversibel förhöjning av leverfunktionsvärden (t.ex. bilirubin, leverenzymer).

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Hudutslag inklusive fotosensitivitet, klåda

Mindre vanliga:

Urtikaria

Sällsynta:

Angioödem

Ingen känd frekvens:

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom

(DRESS) (se avsnitt 4.4)

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

Njursmärta, hematuri (ofta associerad med andra njursjukdomar)

Sällsynta:

Nedsatt njurfunktion, akut njursvikt (speciellt hos äldre patienter eller

patienter med nedsatt njurfunktion som får högre doser än de

rekommenderade doserna).

Njursmärta kan vara förknippad med njursvikt.

Intratubulär utfällning av aciklovirkristaller i njuren har också rapporterats. Tillräckligt vätskeintag

bör säkerställas under behandlingen (se avsnitt 4.4).

Tilläggsinformation om särskilda patientgrupper

Det har förekommit rapporter om njurinsufficiens, mikroangiopatisk hemolytisk anemi och

trombocytopeni (ibland i kombination) hos vuxna patienter med nedsatt immunförsvar, särskilt hos

dem med avancerad HIV-sjukdom, som får höga doser (8000 mg dagligen) av valaciklovir under

längre perioder i kliniska studier. Dessa rön har också observerats hos patienter som inte har

behandlats med valaciklovir men som har samma bakomliggande eller samtidiga tillstånd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Akut njursvikt och neurologiska symtom inklusive förvirring, hallucinationer, agitation,

medvetandesänkning och koma har rapporterats hos patienter som fått överdoser av valaciklovir.

Illamående och kräkningar kan också förekomma. Försiktighet krävs för att förhindra oavsiktlig

överdosering. Många av de rapporterade fallen gällde patienter med nedsatt njurfunktion och äldre

patienter som fick upprepade överdoser på grund av att dosen inte minskades på lämpligt sätt.

Behandling

Patienter bör observeras noggrant för tecken på toxicitet. Hemodialys ökar markant avlägsnandet av

aciklovir ur blodet och kan därför övervägas som behandlingsalternativ i händelse av symtom på

överdos.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Farmakoterapeutisk grupp:

Nukleosider och nukleotider exklusive omvänd transkriptashämmare, ATC-kod: J05AB11.

Verkningsmekanism

Valaciklovir, ett antiviralt medel, är L-valinestern av aciklovir. Aciklovir är en purin-(guanin-)-

nukleosidanalog.

Hos människa omvandlas valaciklovir snabbt och nästan fullständigt till aciklovir och valin, troligen

genom ett enzym som kallas valaciklovirhydrolas.

Aciklovir är en specifik hämmare av herpesvirus med

in vitro-

aktivitet mot herpes simplex-virus

(HSV) typ 1 och typ 2, varicella zostervirus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr-virus

(EBV) och humant herpesvirus 6 (HHV-6). Aciklovir hämmar DNA-syntesen hos herpesvirus efter

fosforylering till den aktiva trifosfatformen.

Det första stadiet av fosforylering kräver aktivitet av ett virusspecifikt enzym. Vid HSV, VZV och

EBV är detta enzym det virala tymidkinas (TK) som endast finns närvarande i virusinfekterade celler.

Selektivitet bibehålls i CMV med fosforylering, åtminstone delvis, och överförs genom

fosfotransferasgenprodukten av UL97. Kravet på aktivering av aciklovir genom ett virusspecifikt

enzym förklarar till stor del dess selektivitet.

Fosforyleringsprocessen fullbordas (omvandling från mono- till trifosfat) genom cellulära kinaser.

Aciklovirtrifosfat hämmar kompetitivt viralt DNA-polymeras och inkorporeringen av denna

nukleosidanalog resulterar i obligat kedjeterminering, och hejdar virusets DNA-syntes och blockerar

därmed virusreplikationen.

Farmakodynamiska effekter

Resistens mot aciklovir beror normalt på en tymidinkinasdefekt fenotyp som resulterar i ett virus som

missgynnas av den naturliga värden. Minskad känslighet för aciklovir har beskrivits som ett resultat av

subtila förändringar hos antingen virustymidinkinas eller DNA-polymeras. Virulensen av dessa

varianter liknar den hos vildtypen av viruset.

Kontroll av kliniska HSV- och VZV-isolat från patienter som får aciklovirbehandling eller profylax

har visat att virus med minskad känslighet för aciklovir är ytterst sällsynt i immunkompetenta värdar

och påträffas sällan hos individer med svårt nedsatt immunförsvar, t.ex. organ-eller

benmärgstranplanterade patienter, patienter som får kemoterapi för malign sjukdom personer

infekterade med humant immunbristvirus (HIV).

Kliniska studier

Varicella zoster virus-infektion

Valaciklovir Sandoz påskyndar smärtlindringen: det minskar durationen av och andelen av patienter

med zosterrelaterad smärta, som innefattar akut, och hos patienter äldre än 50 år, även postherpetisk

neuralgi. Valaciklovir Sandoz minskar risken för ögonkomplikationer av oftalmisk zoster.

Intravenös behandling anses i allmänhet som standardbehandling av zoster för patienter med nedsatt

immunförsvar. Begränsade data pekar emellertid på en klinisk nytta med valaciklovir vid behandling

av VZV-infektion (herpes zoster) hos vissa patienter med nedsatt immunförsvar inklusive dem med

cancer i solida organ, HIV, autoimmuna sjukdomar, lymfom, leukemi och stamcellstransplantation.

Herpes simplex virus-infektion

Behandling av okulära HSV-infektioner med valaciklovir bör ges i enlighet med gällande

behandlingsriktlinjer.

Studier med valaciklovirbehandling och suppression av genital herpes utfördes på patienter med

samtidig HIV- och HSV-infektion och ett medianvärde för CD4-tal på över 100 celler/mm

Valaciklovir 500 mg två gånger dagligen var överlägset 1000 mg en gång per dag för suppression av

symtom på återfall. Vid behandling av återfall var valaciklovir 1000 mg två gånger dagligen

jämförbart med oralt aciklovir 200 mg fem gånger dagligen vad gäller herpesskovets varaktighet.

Valaciklovir har inte studerats hos patienter med svår immunbrist.

Valaciklovirs effekt vid behandling av andra HSV-hudinfektioner har dokumenterats. Valaciklovir har

visats vara effektivt vid behandling av herpes labialis (munsår), mukosit till följd av kemoterapi, eller

strålbehandling, HSV-reaktivering vid kirurgisk ansiktsbehandling och herpes gladiatorum. Baserat på

tidigare erfarenhet med aciklovir verkar valaciklovir vara lika effektivt som aciklovir vid behandling

av erythema multiforme, herpeseksem och herpetisk infektion i fingerpulpan (herpetisk whitlow).

Valaciklovir har visats minska risken för överföring av genital herpes hos immunkompetenta vuxna

när det tas som suppressiv behandling och i kombination med säkrare sexvanor. En dubbelblind,

placebokontrollerad studie utfördes med 1 484 heterosexuella, immunkompetenta vuxna par med

motsatt status för HSV-2-infektion. Resultat visade signifikanta riskreduktioner för överföring: 75 %

(symtomatisk förvärvad HSV-2-infektion), 50 % (HSV-2-serokonversion) och 48 % (total förvärvad

HSV-2-infektion) för valaciklovir jämfört med placebo. Bland dem som deltog i en substudie för att

studera virusutsöndring, har valaciklovir signifikant minskat utsöndringen med 73 % jämfört med

placebo (se avsnitt 4.4. för ytterligare information om transmissionreducering).

Cytomegalovirusinfektion (se avsnitt 4.4.)

CMV-profylax med valaciklovir till patienter som får transplantation av solida organ (njure, hjärta)

minskar förekomsten av akut avstötning av transplantat, opportunistiska infektioner och andra herpes

virusinfektioner (HSV, VZV). Det finns ingen direkt jämförande studie mot valganciklovir för att

definiera det optimala terapeutiska omhändertagandet av organtransplanterade patienter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Valaciklovir är en prodrug till aciklovir. Biotillgängligheten hos aciklovir från valaciklovir är ungefär

3,3-5,5 gånger högre än tidigare observerats för oralt aciklovir. Efter oral administrering absorberas

valaciklovir väl och snabbt och omvandlas nästan fullständigt till aciklovir och valin. Omvandlingen

medieras förmodligen av ett enzym som isolerats från humanlever och som kallas

valaciklovirhydrolas. Biotillgängligheten hos aciklovir från 1000 mg valaciklovir är 54 % och minskar

inte med föda. Valaciklovirs farmakokinetik är inte dosproportionell. Aborptionens hastighet och grad

minskar med ökad dos, vilket resulterar i en mindre än proportionell ökning av C

inom det

terapeutiska dosintervallet och reducerad biotillgänglighet vid doser över 500 mg. Skattningar av

farmakokinetiska (PK) parametrar för aciklovir efter singeldoser av 250 mg till 2000 mg valaciklovir

till friska personer med normal njurfunktion visas nedan.

PK-parameter för

aciklovir

250 mg (N=15)

500 mg (N=15)

1000 mg (N=15)

2000 mg (N=8)

mikrog/ml

2,20 ± 0,38

3,37 ± 0,95

5,20 ± 1,92

8,30 ± 1,43

timmar (h)

0,75 (0,75-1,5)

1,0 (0,75-2,5)

2,0 (0,75-3,0)

2,0 (1,5-3,0)

h.mikrog/ml

5,50 ± 0,82

11,1 ± 1,75

18,9 ± 4,51

29,5 ± 6,36

= maximal koncentration; T

= tiden till maximal koncentration; AUC = yta under koncentrations-tidskurva. Värden för C

och AUC anger medelvärdet ±

standardavvikelse. Värden för T

anger medianvärdet och intervallet.

Maximala plasmakoncentrationer av oförändrat valaciklovir är bara 4 % av maximala nivåer för

aciklovir, föreligger vid 30 till 100 minuter efter dosering (medianvärde) och ligger vid eller under

kvantifieringsgränsen 3 timmar efter doseringen. De farmakokinetiska profilerna för valaciklovir och

aciklovir är likartade efter en enkeldos och efter upprepade doser. Herpes zoster-, herpes simplex- och

HIV-infektion ändrar inte påtagligt farmakokinetiken av valaciklovir och aciklovir efter oral

administrering av valaciklovir jämfört med friska vuxna. Hos dem som har transplanterats och som får

valaciklovir 2000 mg 4 gånger dagligen, är de maximala koncentrationerna av aciklovir samma eller

högre än hos friska frivilliga som får samma dos. De beräknade dagliga värdena för AUC är avsevärt

högre.

Distribution

Bindningen av valaciklovir till plasmaproteiner är mycket låg (15 %). Penetrationen till

cerebrospinalvätska (CSF), bestämd som kvoten CSF/AUC i plasma, är oberoende av njurfunktionen

och var ca 2,5 % för metaboliten CMMG.

Biotransformation

Efter oral administrering omvandlas valaciklovir till aciklovir och

L

-valin genom första passage-

metabolism i tarm och/eller lever. Aciklovir omvandlas i liten utsträckning till metaboliten

9(karboximetoxi)-metylguanin (CMMG) via alkohol- och aldehyddehydrogenas och till 8-

hydroxiaciklovir (8-OH-ACV) via aldehydoxidas. Ca 88 % av den totala exponeringen i kombinerad

plasma kan anses bero på aciklovir, 11 % på CMMG och 1 % på 8-OH-ACV. Varken valaciklovir

eller aciklovir metaboliseras via cytokrom P450-enzymer.

Elimination

Valaciklovir elimineras i urinen huvudsakligen som aciklovir (mer än 80 % av återvunnen dos) och

aciklovirmetaboliten CMMG (ca 14 % av återvunnen dos). Metaboliten 8-OH-ACV detekteras endast

i små mängder i urinen (<2 % av återvunnen dos). Mindre än 1 % av den givna valaciklovirdosen

återvinns i urinen som oförändrat läkemedel. Hos patienter med normal njurfunktion är

halveringstiden i plasma för aciklovir efter både enkeldos och upprepad dosering med valaciklovir

omkring 3 timmar.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Eliminationen av aciklovir är korrelerad till njurfunktionen och exponeringen för aciklovir ökar med

sämre njurfunktion. Hos patienter med terminal njursjukdom är den genomsnittliga

eliminationshalveringstiden för aciklovir efter administrering av valaciklovir omkring 14 timmar,

jämfört med omkring 3 timmar hos patienter med normal njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Exponering för aciklovir och dess metaboliter CMMG och 8-OH-ACV i plasma och

cerebrospinalvätska (CSF) utvärderades vid steady-state efter upprepad dosering av valaciklovir till

6 personer med normal njurfunktion (genomsnittligt kreatininclearance 111 ml/min, intervallet

91-144 ml/min) som fick 2000 mg var 6:e timme och 3 patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(medelvärde för CLcr 26 ml/min, intervall 17-31 ml/min) som fick 1500 mg var 12:e timme. I plasma

såväl som i CSF, var koncentrationerna av aciklovir, CMMG och 8-OH-ACV i genomsnitt 2, 4

respektive 5-6 gånger högre vid gravt nedsatt njurfunktion än vid normal njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiska data tyder på att vid nedsatt leverfunktion minskar den hastighet med vilken

valaciklovir omvandlas till aciklovir men inte graden av omvandling. Aciklovirs halveringstid

påverkas inte.

Graviditet

En farmakokinetikstudie med valaciklovir och aciklovir under sen graviditet visar att graviditet inte

påverkar valaciklovirs farmakokinetik.

Utsöndring i bröstmjölk

Efter oral administrering av en dos på 500 mg valaciklovir, varierade de maximala koncentrationerna

) av aciklovir i bröstmjölk mellan 0,5 och 2,3 gånger de motsvarande serumkoncentrationerna av

aciklovir hos modern. Mediankoncentrationen av aciklovir i bröstmjölk var 2,24 mikrogram/ml

(9,95 mikromol/l). Med en valaciklovirdos till modern på 500 mg två gånger dagligen skulle ett

ammat barn exponeras för en daglig oral aciklovirdos på ca 0,61 mg/kg/dag. Aciklovirs

eliminationshalveringstid från bröstmjölk är jämförbar med den från serum. Oförändrat valaciklovir

har inte påvisats i serum hos modern, bröstmjölk eller urin från spädbarnet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

Valaciklovir påverkade inte fertiliteten i han- och honråttor vid oral dosering.

Valaciklovir var inte teratogent i råttor eller kaniner. Valaciklovir metaboliseras nästan fullständigt till

aciklovir. Subkutan administrering av aciklovir i internationellt erkända tester framkallade inte

teratogena effekter hos råttor och kaniner. I tilläggsstudier på råttor observerades fostermissbildningar

och modertoxicitet i subkutana doser som ger aciklovirplasmanivåer på 100 mikrogram/ml

(>10 gånger högre än 2000 mg engångsdos valaciklovir till människor med normal njurfunktion).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Krospovidon

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Magnesiumstearat

Tablettdragering

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Makrogol 400

Polysorbat 80

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

250 mg

PVC/PE/PVDC//Aluminium tryckförpackningar: 10, 30, 42 och 60 filmdragerade tabletter

500 mg

PVC/PE/PVDC//Aluminium tryckförpackningar: 8, 10, 30, 42 och 90 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg: 41686

500 mg: 41687

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 2009-10-30

Datum för senaste förnyat godkännande: 2010-09-01

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-09-30

Svipaðar vörur

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu

Deildu þessum upplýsingum