TRIQUART MS

Tékkland - tékkneska - Ecolab

Kauptu það núna

Öryggisblað Öryggisblað (SDS)
27-04-2022
Fáanlegur frá:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Leyfisnúmer:
114860E

Skjöl á öðrum tungumálum

Öryggisblað Öryggisblað
búlgarska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
spænska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
danska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
þýska 26-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
eistneska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
gríska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
enska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
franska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
ítalska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
lettneska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
litháíska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
ungverska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
pólska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
portúgalska 27-01-2022
Öryggisblað Öryggisblað
rúmenska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
slóvakíska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
slóvenska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
finnska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
sænska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
rússneska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað
norska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
úkraínska 30-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
króatíska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
serbneska 29-04-2022

Lestu allt skjalið

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

1 / 19

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Triquart MS

SPKQ-27JA-G20T-EMPN

Kód výrobku

114860E

Použití látky nebo směsi

Dezinfekční přípravek

Druh látky

Směs

Informace k ředění produktu

2.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční přípravky na plochy a povrchy. Manuální aplikace

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Dezinfekční přípravek na plochy a povrchy. Manuální aplikace

postřikem a oplachem.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

objednavkycz@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

08.04.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

2 / 19

KONCENTRÁT PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1B

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice,

Kategorie 2

H373

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 2

H411

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H373

Může způsobit poškození orgánů při

prodloužené nebo opakované expozici.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové

benzalkonium chlorid

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

3 / 19

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Tetrasodná sůl kyseliny

etylendiamintetraoctové

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cílové orgány -

opakovaná expozice Kategorie 2; H373

>= 10 - < 20

benzalkonium chlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H410

M = 10

M (chronický) = 1

>= 5 - < 10

...

Lestu allt skjalið

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Deildu þessum upplýsingum