Ziextenzo

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ziextenzo
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ziextenzo
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Immunostimulants,
 • Lækningarsvæði:
 • nøytropeni
 • Ábendingar:
 • Reduksjon i varigheten av nøytropeni og forekomsten av febril nøytropeni hos voksne pasienter behandlet med cytotoksiske kjemoterapi for kreft (med unntak av Kronisk myelogen leukemi og AML syndromer).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 2

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004802
 • Leyfisdagur:
 • 22-11-2018
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004802
 • Síðasta uppfærsla:
 • 05-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ziextenzo 6 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

pegfilgrastim

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som

mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan

du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om

de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Ziextenzo er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Ziextenzo

Hvordan du bruker Ziextenzo

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Ziextenzo

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Ziextenzo er og hva det brukes mot

Ziextenzo inneholder virkestoffet pegfilgrastim. Pegfilgrastim er et protein som produseres ved

bioteknologi i en bakterie kalt

E. coli.

Det tilhører en gruppe proteiner kalt cytokiner og ligner veldig på

naturlige proteiner (granulocytt-kolonistimulerende faktor) som produseres av kroppen selv.

Ziextenzo brukes til å forkorte varigheten av nøytropeni (for få hvite blodceller) og redusere

forekomsten av febril nøytropeni (for få hvite blodceller og feber), som kan oppstå ved bruk av

cytotoksisk kjemoterapi (legemidler som ødelegger raskt voksende celler). Hvite blodceller er viktige,

da de er med på å bekjempe infeksjoner. Disse cellene er veldig følsomme overfor effekten av

kjemoterapi, som kan medføre at antallet slike celler i kroppen reduseres. Dersom nivået av hvite

blodceller synker til et lavt nivå, kan det hende at det ikke er nok igjen i kroppen til å bekjempe

bakterier, og du kan ha økt risiko for infeksjon.

Legen din har gitt deg Ziextenzo for å hjelpe benmargen (del av skjelettet som lager blodceller) til å

produsere flere hvite blodceller som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner.

2.

Hva du må vite før du bruker Ziextenzo

Bruk ikke Ziextenzo

dersom du er allergisk overfor pegfilgrastim, filgrastim eller noen av de andre innholdsstoffene i

dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ziextenzo dersom du:

får en allergisk reaksjon, herunder svakhetsfølelse, blodtrykksfall, pustevansker, opphovning i

ansiktet (anafylakse), rødhet og rødming, hudutslett og kløende hudområder.

får hoste, feber og problemer med å puste. Dette kan være et tegn på akutt lungesviktsyndrom

(ARDS).

får en eller flere av disse bivirkningene:

hevelse eller oppblåsthet, som kan være forbundet med sjeldnere vannlating, problemer

med å puste, oppblåst mage og metthetsfølelse og en generell følelse av tretthet

Dette kan være symptomer på en tilstand som kalles «kapillært lekkasjesyndrom», som medfører

at blod lekker ut i kroppen fra de små blodkarene. Se avsnitt 4.

får smerter i øvre del av magen på venstre side eller smerter ytterst i skulderen. Dette kan være et

tegn på et problem med milten (splenomegali).

nylig har hatt en alvorlig lungeinfeksjon (pneumoni), væske i lungene (lungeødem), betennelse i

lungene (interstitiell lungesykdom) eller et unormalt resultat ved røntgen av brystet

(lungeinfiltrasjon).

vet at du har endringer i antall blodlegemer (f.eks. økning i antall hvite blodlegemer eller anemi)

eller redusert antall blodplater, som reduserer blodets evne til å levre seg (trombocytopeni). Legen

kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.

har sigdcelleanemi. Legen kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.

får plutselige tegn på allergi, som hudutslett, kløe eller blemmer i huden, hevelser i ansikt, lepper,

tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, hvesende pust eller pusteproblemer. Dette kan

være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.

Betennelse i hovedpulsåren (den store blodåren som transporterer blod fra hjerte til kroppen) er en

sjelden bivirkning hos kreftpasienter og friske donorer. Symptomene kan omfatte feber,

magesmerte, sykdomsfølelse, ryggsmerte og økning i betennelsesmarkører. Informer legen din

hvis du opplever disse symptomene.

Legen vil regelmessig ta blod- og urinprøver av deg fordi pegfilgrastim kan skade de små filtrene i

nyrene (glomerulonefritt).

Det har blitt rapportert alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnson-syndrom) ved bruk av Ziextenzo.

Stopp å bruke Ziextenzo og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, hvis du får noen av symptomene som

er beskrevet i pkt. 4.

Rådfør deg med legen når det gjelder risikoen for å utvikle blodkreft. Dersom du utvikler eller har høy

risiko for å utvikle blodkreft, skal du ikke bruke Ziextenzo, med mindre legen gir deg beskjed om det.

Manglende respons på pegfilgrastim

Hvis du opplever manglende respons eller at du får dårligere respons på behandlingen med

pegfilgrastim, vil legen undersøke årsakene til dette, og også se på om du har utviklet antistoffer som

nøytraliserer aktiviteten til pegfilgrastim.

Andre legemidler og Ziextenzo

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel. Pegfilgrastim har ikke blitt

utprøvd hos gravide kvinner. Det er viktig at du forteller legen dersom du:

er gravid,

tror du er gravid eller

planlegger å bli gravid.

Informer legen din dersom du blir gravid under behandling med Ziextenzo.

Dersom ikke legen gir deg beskjed om noe annet, må du slutte å amme dersom du bruker Ziextenzo.

Kjøring og bruk av maskiner

Ziextenzo har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ziextenzo inneholder sorbitol (E 420) og natrium.

Dette legemidlet inneholder 30 mg sorbitol i hver ferdigfylte sprøyte, noe som tilsvarer 50 mg/ml.

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium i hver dose på 6 mg, og er så godt som

«natriumfritt».

3.

Hvordan du bruker Ziextenzo

Ziextenzo kan brukes av voksne fra 18 år og oppover.

Bruk alltid Ziextenzo nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er

usikker. Den vanlige dosen er én 6 mg subkutan injeksjon (injeksjon under huden) med en ferdigfylt

sprøyte, og den skal gis minst 24 timer etter siste dose med kjemoterapi på slutten av hver

behandlingsrunde.

Injisering av Ziextenzo på egen hånd

Legen kan bestemme at det er best for deg å injisere Ziextenzo selv. Legen eller en sykepleier vil vise

deg hvordan du injiserer på deg selv. Du må ikke prøve å injisere selv dersom du ikke har fått

opplæring.

Ytterligere informasjon om hvordan du selv injiserer Ziextenzo, finner du i den siste delen av dette

pakningsvedlegget.

Ikke rist Ziextenzo kraftig, da dette kan påvirke legemidlets aktivitet.

Dersom du tar for mye av Ziextenzo

Dersom du bruker for mye Ziextenzo, må du kontakte lege, apotek eller sykepleier.

Dersom du har glemt å ta Ziextenzo

Dersom du setter injeksjonene selv og har glemt å ta en dose Ziextenzo, må du kontakte legen for å

diskutere når du skal injisere neste dose.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Gi beskjed til legen øyeblikkelig dersom du får noen av følgende eller en kombinasjon av følgende

bivirkninger:

hevelse eller oppblåsthet, som kan være forbundet med sjeldnere vannlating, problemer med å

puste, oppblåst mage og metthetsfølelse og en generell følelse av tretthet. Disse symptomene

utvikler seg generelt raskt.

Dette kan være symptomer på en mindre vanlig (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) sykdom kalt

«kapillærlekkasjesyndrom», som fører til at det lekker blod ut i kroppen fra de mindre blodkarene, og

krever øyeblikkelig legehjelp.

Svært vanlige bivirkninger

(kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):

skjelettsmerte. Legen vil fortelle deg hva du kan bruke for å lindre skjelettsmerten.

kvalme og hodepine.

Vanlige bivirkninger

(kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):

smerter på injeksjonsstedet.

generelle smerter og verk i ledd og muskler.

det kan oppstå en del endringer i blodet, men disse vil bli oppdaget ved rutinemessige blodprøver.

Antallet hvite blodceller kan bli høyere i en kort periode. Du kan få redusert blodplatetall, noe

som gjør at du lettere får hudblødninger.

Mindre vanlige bivirkninger

(kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):

allergilignende reaksjoner, inkludert rødhet og rødming, hudutslett og kløende hevelser i huden.

alvorlige allergiske reaksjoner, deriblant anafylaksi (slapphet, blodtrykksfall, vanskeligheter med

å puste, hevelse i ansiktet).

forstørret milt.

miltruptur. Noen tilfeller av miltruptur har hatt dødelig utgang. Det er viktig at du kontakter legen

raskt hvis du føler smerter i øvre venstre side av mageregionen eller smerter i venstre skulder,

ettersom dette kan ha forbindelse med problemer med milten.

pustevansker. Hvis du har hoste, feber eller pustevansker, må du gi legen beskjed om dette.

Sweets syndrom (plommefargede, smertefulle hevelser på armer og ben, og noen ganger i ansiktet

og på halsen, kombinert med feber) har forekommet, men andre faktorer kan spille en rolle her.

kutan vaskulitt (betennelse i blodårene i huden).

skade på de små filtrene i nyrene (glomerulonefritt).

rødhet på injeksjonsstedet.

hoste opp blod (hemoptysis).

Sjeldne bivirkninger

(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):

betennelse i hovedpulsåren (den store pulsåren som transporterer blod fra hjerte til kroppen), se

avsnitt 2.

blødning fra lungene.

Stevens-Johnson-syndrom, kan vises på kroppen som røde, målskivelignende eller runde flekker,

ofte med blemmer i midten, hudavskalling og sår i munn, hals, nese og øyne samt på

kjønnsorganer. Slike alvorlige hudutslett innledes ofte med feber og influensalignende

symptomer. Stopp å bruke Ziextenzo hvis du får slike symptomer, og ta kontakt med lege eller

oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også pkt. 2.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Ziextenzo

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og sprøytetiketten etter

Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C).

Du kan ta Ziextenzo ut av kjøleskapet og oppbevare den i romtemperatur (høyst 35 °C) i høyst

120 timer. Så snart en sprøyte er tatt ut av kjøleskapet og har nådd romtemperatur (høyst 35 °C), må den

enten brukes i løpet av 120 timer eller kastes.

Skal ikke fryses. Ziextenzo kan brukes hvis den har vært tilfeldig frosset i én enkelt periode på mindre

enn 24 timer.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet hvis innholdet er uklart eller du ser partikler.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Ziextenzo

Virkestoff er pegfilgrastim. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml

oppløsning.

Andre innholdsstoffer er iseddik, sorbitol (E 420), polysorbat 20, natriumhydroksid og vann til

injeksjonsvæsker. Se avsnitt 2, «Ziextenzo inneholder sorbitol og natrium».

Hvordan Ziextenzo ser ut og innholdet i pakningen

Ziextenzo er en klar, fargeløs til lysegul injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte (6 mg/0,6 ml).

Hver pakning inneholder 1 ferdigfylt glassprøyte med en stempelpropp i gummi, en stempelstang, en

påsatt nål i rustfritt stål og nålehette. Sprøytene leveres med en automatisk nålebeskyttelse.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Østerrike

Tilvirker

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Østerrike

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Bruksanvisning for Ziextenzo ferdigfylt sprøyte

Det er viktig at du følger disse anvisningene for å bidra til å unngå infeksjoner og for å sikre at du

bruker legemidlet på riktig måte.

Les HELE bruksanvisningen før du setter injeksjonen. Det er viktig at du ikke prøver å injisere selv før

du har fått opplæring av legen, sykepleieren eller på apoteket. Esken inneholder den ferdigfylte sprøyten

forseglet i en plastblisterpakning.

Ziextenzo ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse

Etter at legemidlet har blitt injisert, aktiveres nålebeskyttelsen slik at nålen dekkes. Nålebeskyttelsen er

tiltenkt for å beskytte helsepersonell, omsorgspersoner og pasienter mot å stikke seg ved et uhell etter

injeksjonen.

Andre ting du trenger i forbindelse med

injeksjonen:

Spritserviett.

Bomullsdott eller gasbind.

En beholder til å kaste skarpe

gjenstander i.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Advarsel: Oppbevar den ferdigfylte sprøyten utilgjengelig for barn.

Ikke åpne esken før du er klar til å bruke den ferdigfylte sprøyten.

Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis forseglingen på blisterpakningen er brutt. Det kan hende

at den ikke er trygg å bruke.

La aldri den ferdigfylte sprøyten ligge uten tilsyn på et sted der andre kan tukle med den.

Ikke rist den ferdigfylte sprøyten.

Pass på så du ikke tar på nålebeskyttelsens fliker før bruk. Hvis du tar på dem, kan det hende at

nålebeskyttelsen blir aktivert for tidlig.

Ikke ta av nålehetten før rett før du skal sette injeksjonen.

Den ferdigfylte sprøyten kan ikke brukes på nytt. Kast den brukte ferdigfylte sprøyten i en

beholder for skarpe gjenstander umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring av Ziextenzo ferdigfylt sprøyte

Oppbevar blisterpakningen med den ferdigfylte sprøyten i kartongen for å beskytte den mot

sollys.

Oppbevares i kjøleskap mellom 2 °C og 8 °C.

Skal ikke fryses

Nålehette

Nålebeskyttelse

Konisk sokkel på

stempelproppen

Fingergrep

Stempel

Stempelpropp

Visningsvindu

Etikett og

utløpsdato

Fliker på nålebeskyttelsen

Stempelhode

Ta den ferdigfylte sprøyten ut av kjøleskapet og la Ziextenzo nå romtemperatur (høyst 35 °C),

i ca. 15–30 minutter før bruk.

Ikke bruk

den ferdigfylte sprøyten etter utløpsdatoen, som er angitt på kartongen eller

sprøyteetiketten. Hvis den er utløpt, må du returnere hele pakken til apoteket.

Injeksjonssted

Injeksjonsstedet er stedet på kroppen der du skal injisere

den ferdigfylte sprøyten.

Det anbefalte stedet er på fremsiden av lårene. Du

kan også bruke den nedre delen av magen, men

ikke

nærmere enn 5 centimeter fra navlen.

Velg forskjellige steder hver gang du setter en

injeksjon.

Ikke sett injeksjonen på steder der huden er øm, har

blåmerker, er rød, flasser eller er hard. Unngå

områder med arr eller strekkmerker.

Hvis en omsorgsperson setter injeksjonen, kan overarmene

også brukes.

Klargjøring av Ziextenzo ferdigfylt sprøyte

Ta kartongen med den ferdigfylte sprøyten i blisterpakning ut av kjøleskapet, og la den ligge

uåpnet

i ca. 15–30 minutter slik at den kan bli romtemperert.

Når du er klar til å bruke den ferdigfylte sprøyten, åpner du blisterpakningen og vasker hendene

dine godt med såpe og vann.

Rens injeksjonsstedet med en spritserviett.

Ta den ferdigfylte sprøyten ut av blisterpakningen. Kontroller at nålebeskyttelsen i gjennomsiktig

plast sitter over glassylinderen til sprøyten. Hvis den gjennomsiktige nålebeskyttelsen dekker

nålehetten (som vist nedenfor) har sprøyten blitt aktivert. IKKE bruk denne sprøyten. Ta en ny

sprøyte. Figuren nedenfor viser en sprøyte som er klar til bruk.

Kontroller den ferdigfylte sprøyten. Oppløsningen skal være klar. Fargen kan variere fra fargeløs

til lysegul. Det kan hende du ser en liten luftboble i væsken. Dette er normalt.

Ikke bruk

ferdigfylte sprøyten hvis du observerer noen andre partikler og/eller misfarging.

Ikke bruk

sprøyten hvis den er ødelagt eller aktivert. Returner Ziextenzo ferdigfylt sprøyte og

pakningen til apoteket.

Enheten er AKTIVERT – MÅ IKKE

BRUKES

I denne konfigurasjonen er nålebeskyttelsen

AKTIVERT – den ferdigfylte sprøyten MÅ IKKE

BRUKES

Enheten er KLAR TIL BRUK

I denne konfigurasjonen er nålebeskyttelsen IKKE

AKTIVERT, og den ferdigfylte sprøyten er klar til

bruk

Slik bruker du Ziextenzo ferdigfylt sprøyte

1

Trekk nålehetten forsiktig rett av. Det kan hende

du ser en dråpe med oppløsning ytterst på nålen.

Det er normalt.

2

Klem huden ved injeksjonsstedet forsiktig, og sett

inn nålen som vist. Trykk nålen helt inn for å sikre

at hele dosen av legemidlet blir injisert.

3

Trykk stempelet

sakte

langt det går

, mens du

holder den ferdigfylte sprøyten som vist, slik at

stempelhodet er helt mellom flikene på

nålebeskyttelsen.

Hold stempelet helt nedtrykt mens du holder sprøyten

på plass i 5 sekunder.

4

Hold stempelet helt nedtrykt

mens du trekker nålen

forsiktig rett ut fra injeksjonsstedet og ut fra huden din.