Ziextenzo

Evrópusambandið - slóvakíska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
pegfilgrastím
Fáanlegur frá:
Sandoz GmbH
ATC númer:
L03AA13
INN (Alþjóðlegt nafn):
pegfilgrastim
Meðferðarhópur:
Immunostimulants,
Lækningarsvæði:
neutropénia
Ábendingar:
Zníženie trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie u dospelých pacientov liečených cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov).
Vörulýsing:
Revision: 2
Leyfisstaða:
oprávnený
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/004802
Leyfisdagur:
2018-11-22
EMEA númer:
EMEA/H/C/004802

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

pegfilgrastim

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o

bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.

Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Ziextenzo a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ziextenzo

Ako používať Ziextenzo

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Ziextenzo

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je Ziextenzo a na čo sa používa

Ziextenzo obsahuje liečivo pegfilgrastim. Pegfilgrastim je bielkovina produkovaná biotechnológiou v

baktériách nazývaných

E. coli

. Patrí do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny a je veľmi podobný

prirodzenej bielkovine (faktor stimulujúci kolónie granulocytov), ktorú produkuje vaše telo.

Ziextenzo sa používa na skrátenie doby trvania neutropénie (nízky počet bielych krviniek) a zníženie

výskytu febrilnej neutropénie (nízky počet bielych krviniek s horúčkou), ktorá môže byť zapríčinená

používaním cytotoxickej chemoterapie (lieky, ktoré ničia rýchlo rastúce bunky). Biele krvinky sú

dôležité, pretože pomáhajú vášmu telu bojovať s infekciou. Tieto bunky sú veľmi citlivé na účinky

chemoterapie, ktorá môže zapríčiniť pokles počtu týchto buniek vo vašom tele. Ak počet bielych

krviniek poklesne na nízku hladinu, ich nedostatok môže spôsobiť neschopnosť tela bojovať s

baktériami a zvýšené riziko výskytu infekcií.

Váš lekár vám dal Ziextenzo s cieľom podporiť vašu kostnú dreň (časť kosti, kde sa tvoria krvinky), aby

produkovala viac bielych krviniek, ktoré pomôžu vášmu telu v boji s infekciami.

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ziextenzo

Nepoužívajte Ziextenzo

Ak ste alergický na pegfilgrastim, filgrastim, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Ziextenzo, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

ak sa u vás vyskytne alergická reakcia vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, ťažkostí s

dýchaním, opuchu tváre (anafylaxia), začervenania a rumenca, kožnej vyrážky a svrbiacich

oblastí kože.

ak sa u vás vyskytne kašeľ, horúčka a ťažkosti s dýchaním. To môže byť prejavom syndrómu

akútnej respiračnej tiesne (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS).

ak máte niektorý z nasledujúcich alebo kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov:

opuch alebo zdurenie, ktoré môžu byť spojené s menej častým močením, ťažkosti s

dýchaním, opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy.

To môžu byť príznaky ochorenia nazývaného „syndróm kapilárneho presakovania“, ktorý

spôsobuje vytekanie krvi z malých krvných ciev do tela. Pozri časť 4.

ak sa u vás objaví bolesť v oblasti brušnej dutiny vľavo hore alebo v hornej časti ramena. To

môže byť prejavom problémov s vašou slezinou (splenomegália).

ak ste nedávno mali závažnú infekciu pľúc (pneumónia), tekutinu v pľúcach (pľúcny edém), zápal

pľúc (intersticiálne ochorenie pľúc) alebo abnormálny výsledok röntgenologického vyšetrenia

hrudníka (infiltrácia pľúc).

ak viete o nejakej zmene počtu krviniek (napr. zvýšenie počtu bielych krviniek alebo anémia)

alebo znížení počtu krvných doštičiek, ktoré znižuje schopnosť krvi zrážať sa (trombocytopénia).

Váš lekár vás možno bude chcieť podrobnejšie sledovať.

ak trpíte kosáčikovitou anémiou. Váš lekár môže sledovať váš zdravotný stav dôkladnejšie.

ak máte náhle prejavy alergie, ako je vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier,

jazyka alebo iných častí tela, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, môžu to byť prejavy

závažnej alergickej reakcie.

v prípade pacientov s rakovinou a zdravých darcov bol v zriedkavých prípadoch zaznamenaný

zápal aorty (veľkej krvnej cievy, ktorou prúdi krv zo srdca do tela). Medzi príznaky môžu patriť

horúčka, bolesť brucha, nevoľnosť, bolesť chrbta a zvýšená hladina zápalových markerov. Ak sa

u vás vyskytnú tieto príznaky, obráťte sa na svojho lekára.

Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krv a moč, pretože pegfilgrastim vám môže poškodiť

maličké filtre v obličkách (glomerulonefritída).

Pri používaní Ziextenza boli hlásené závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm). Ak

spozorujete akýkoľvek z príznakov opísaných v časti 4, prestaňte Ziextenzo používať a okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Poraďte sa so svojím lekárom o rizikách vývoja rakoviny krvi. Ak sa u vás vyvinie alebo je

pravdepodobné, že sa u vás vyvinie rakovina krvi, nepoužívajte Ziextenzo, pokiaľ vám to neodporučí

váš lekár.

Strata odpovede na pegfilgrastim

Ak u vás nastane strata odpovede alebo zlyhá udržanie odpovede na liečbu pegfilgrastimom, váš lekár

bude skúmať príčiny, vrátane toho, či sa vám vytvorili protilátky, ktoré neutralizujú aktivitu

pegfilgrastimu.

Iné lieky a Ziextenzo

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Pegfilgrastim

nebol skúšaný u tehotných žien. Je dôležité oznámiť vášmu lekárovi, ak:

ste tehotná;

myslíte si, že môžete byť tehotná; alebo

plánujete mať dieťa.

Ak počas liečby Ziextenzom otehotniete, informujte, svojho lekára.

Pokiaľ vám váš lekár neporadí inak, musíte dojčenie ukončiť, ak používate Ziextenzo.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ziextenzo nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať

stroje.

Ziextenzo obsahuje sorbitol (E 420) a sodík.

Tento liek obsahuje 30 mg sorbitolu v každej naplnenej injekčnej striekačke, čo zodpovedá 50 mg/ml.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 6 mg dávke, t. j. v podstate zanedbateľné

množstvo sodíka.

3.

Ako používať Ziextenzo

Ziextenzo sa používa u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

Vždy používajte Ziextenzo presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je 6 mg formou jednej subkutánnej injekcie (injekcia

pod kožu) pomocou naplnenej injekčnej striekačky. Dávka sa má podať minimálne 24 hodín po

poslednej dávke chemoterapie na konci každého cyklu chemoterapie.

Svojpomocné injekčné podanie Ziextenza

Váš lekár môže rozhodnúť, že bude pre vás výhodnejšie, ak si injekciu Ziextenza budete podávať sami.

Váš lekár alebo zdravotná sestra vám ukážu, ako si Ziextenzo sami podáte. Nepokúšajte sa o podanie, ak

ste neboli poučený.

Ďalšie pokyny týkajúce sa správneho svojpomocného podania Ziextenza nájdete v časti na konci tejto

písomnej informácie.

Ziextenzo prudko nepretrepávajte, môže to ovplyvniť jeho aktivitu.

Ak použijete viac Ziextenza, ako máte

Ak použijete viac Ziextenza, ako máte, kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak si zabudnete podať Ziextenzo

Ak si injekciu podávate sami a dávku Ziextenza ste vynechali, kontaktujte svojho lekára, aby ste zistili,

kedy si máte podať ďalšiu dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika

alebo zdravotnej sestry.

4.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo

kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov:

opuchy alebo zdureniny, ktoré môžu byť spojené s menej častým močením, ťažkosti s dýchaním,

opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto príznaky sa zvyčajne vyvíjajú rýchlo.

Môžu to byť príznaky menej často sa vyskytujúceho (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

ochorenia nazývaného „syndróm kapilárneho presakovania“, ktorý spôsobuje vytekanie krvi z malých

krvných ciev do tela a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Veľmi časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

bolesť v kostiach. Váš lekár vám odporučí, čo môžete na zmiernenie bolesti užívať.

nevoľnosť a bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť v mieste vpichu.

celková bolesť a bolesti kĺbov a svalov.

vo vašej krvi sa môžu objaviť niektoré zmeny, ktoré sa zistia pri rutinnom vyšetrení krvi. Na

krátky čas môže dôjsť k zvýšeniu počtu bielych krviniek. Môže sa vám znížiť počet krvných

doštičiek, čo môže viesť k tvorbe podliatin.

Menej časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

reakcie alergického typu, vrátane začervenania a rumenca, kožnej vyrážky a vyvýšených oblastí

na koži, ktoré svrbia.

závažné alergické reakcie, vrátane anafylaxie (slabosť, pokles krvného tlaku, sťažené dýchanie,

opuch tváre).

zväčšenie sleziny.

ruptúra (prasknutie) sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny mali smrteľný koniec. Je dôležité,

aby ste okamžite vyhľadali svojho lekára, ak sa u vás objavia bolesti v ľavej hornej časti brucha

alebo v ľavom ramene, pretože môžu súvisieť s problémami vašej sleziny.

ťažkosti s dýchaním. Ak máte kašeľ, horúčku a ťažkosti s dýchaním, informujte o tom svojho

lekára.

pozoroval sa Sweetov syndróm (modrasté, bolestivé kožné vyvýšeniny na končatinách a niekedy

aj na tvári a krku sprevádzané horúčkou), hoci aj iné faktory môžu mať význam pri jeho vzniku.

kožná vaskulitída (zápal krvných ciev kože).

poškodenie maličkých filtrov vo vašich obličkách (glomerulonefritída).

začervenanie v mieste vpichu.

vykašliavanie krvi (hemoptýza).

Zriedkavé vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

zápal aorty (veľkej krvnej cievy, ktorou prúdi krv zo srdca do tela), pozri časť 2.

krvácanie z pľúc (pľúcne krvácanie)

Stevensov-Johnsonov syndróm, ktorý sa môže prejavovať ako červenkasté terčovité alebo

kruhovité fľaky často s pľuzgiermi uprostred na trupe, odlupovaním kože, vredmi v ústach, hrdle,

nose, na genitáliách a očiach a môže mu predchádzať horúčka a príznaky podobné chrípke. Ak na

sebe spozorujete tieto príznaky, prestaňte Ziextenzo používať a okamžite kontaktujte svojho

lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Pozri tiež časť 2.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú

sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením

vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako uchovávať Ziextenzo

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a označení injekčnej

striekačky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Ziextenzo môžete vybrať z chladničky a uchovávať pri izbovej teplote (nie vyššej ako 35 °C) po dobu

maximálne 120 hodín. Keď injekčná striekačka vybratá z chladničky dosiahla izbovú teplotu (nie vyššiu

ako 35 °C), musí byť použitá do 120 hodín alebo zlikvidovaná.

Neuchovávajte v mrazničke. Ziextenzo môže byť použitý, ak bol jedenkrát neúmyselne zamrazený na

menej ako 24 hodín.

Obal uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že je zakalený alebo sú v ňom prítomné častice.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto

opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ziextenzo obsahuje

Liečivo je pegfilgrastim. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimu v

0,6 ml roztoku.

Ďalšie zložky sú ľadová kyselina octová, sorbitol (E 420), polysorbát 20, hydroxid sodný a voda

na injekciu. Pozri časť 2 „Ziextenzo obsahuje sorbitol (E 420) a sodík“.

Ako vyzerá Ziextenzo a obsah balenia

Ziextenzo je číry, bezfarebný až mierne žltkastý injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

(6 mg/0,6 ml).

Každé balenie obsahuje 1 sklenenú naplnenú injekčnú striekačku s gumovým piestovým uzáverom,

piestovou tyčinkou, nasadenou ihlou z nehrdzavejúcej ocele a s krytom ihly. Injekčné striekačky sa

dodávajú s automatickým chráničom ihly.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Rakúsko

Výrobca

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Rakúsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

{MM/RRRR}.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky:

http://www.ema.europa.eu

Táto písomná informácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej

agentúry pre lieky.

Pokyny na používanie naplnenej injekčnej striekačky Ziextenzo

Aby ste mohli zabrániť možným infekciám a zabezpečili ste správne používanie lieku, je dôležité, aby

ste dodržiavali tieto pokyny.

Pred podaním injekcie si prečítajte CELÉ znenie týchto pokynov. Je dôležité, aby ste sa nepokúšali

podať si liek sami, kým nebudete poučený vaším lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.

Škatuľa obsahuje naplnenú injekčnú striekačku jednotlivo uzavretú v plastovom blistri.

Vaša naplnená injekčná striekačka Ziextenzo s chráničom ihly

Po injekčnom podaní lieku sa aktivuje chránič ihly, aby zakryl ihlu. Chránič ihly je určený na ochranu

zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov a pacientov pred neúmyselným pichnutím ihlou po podaní

injekcie.

Čo ešte potrebujete na podanie injekcie:

Alkoholový tampón.

Vatový tampón alebo gázu.

Nádoba na ostré predmety.

Dôležité bezpečnostné informácie

Upozornenie: Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neotvárajte škatuľu, pokiaľ nie ste pripravený na použitie naplnenej injekčnej striekačky.

Nepoužívajte naplnenú injekčnú striekačku, ak je uzavretie blistra porušené, pretože jej použitie

už pre vás nemusí byť bezpečné.

Nikdy nenechávajte naplnenú injekčnú striekačku bez dozoru na mieste, kde by s ňou mohli

manipulovať iné osoby.

Naplnenú injekčnú striekačku netraste.

Pred použitím dávajte pozor, aby ste sa nedotkli krídeliek chrániča ihly. Pri kontakte s nimi sa

môže príliš skoro aktivovať chránič ihly.

Kryt ihly zložte až tesne pred podaním injekcie.

Naplnenú injekčnú striekačku nie je možné opäť použiť. Použitú naplnenú injekčnú striekačku

vyhoďte hneď po použití do nádoby na ostré predmety.

Kryt ihly

Chránič ihly

Kužeľovitá pätka

piestového uzáveru

Prstové držiaky

Piest

Piestový

uzáver

Kontrolné okienko

pre štítok a dátum

exspirácie

Krídelká chrániča ihly

Vrch

piesta

Uchovávanie naplnenej injekčnej striekačky Ziextenzo

Blistrové balenie naplnenej injekčnej striekačky uchovávajte v jeho škatuli na ochranu pred

svetlom.

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.

Neuchovávajte v mrazničke

Pred použitím vyberte naplnenú injekčnú striekačku z chladničky a nechajte Ziextenzo približne

15 – 30 minút postáť, aby mohol dosiahnuť izbovú teplotu (maximálne 35 °C).

Nepoužívajte

naplnenú injekčnú striekačku po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli

alebo štítku injekčnej striekačky. Po uplynutí dátumu exspirácie vráťte celé balenie do lekárne.

Miesto vpichu

Miesto vpichu je miesto na tele, kde sa chystáte použiť

naplnenú injekčnú striekačku.

Odporúčaným miestom je predná strana stehien.

Môžete tiež použiť spodnú časť brucha,

okrem

oblasti 5 centimetrov okolo pupka.

Pri každom podaní injekcie si vyberte iné miesto.

Neaplikujte do oblastí, kde je koža citlivá, narazená,

červená, šupinatá alebo stvrdnutá. Vyhýbajte sa

oblastiam s jazvami alebo striami.

Ak vám injekciu podáva opatrovateľ, môže sa použiť aj

vonkajšia strana ramien.

Príprava naplnenej injekčnej striekačky Ziextenzo na použitie

Vyberte škatuľu obsahujúcu blistrové balenie naplnenej injekčnej striekačky z chladničky a

nechajte ju

neotvorenú

postáť približne 15 – 30 minút, aby dosiahla izbovú teplotu.

Ak ste pripravený použiť naplnenú injekčnú striekačku, otvorte blister a dôkladne si umyte ruky

mydlom a vodou.

Očistite miesto vpichu liehovým tampónom.

Vyberte naplnenú injekčnú striekačku z blistra. Uistite sa, že priehľadný plastový chránič ihly sa

nachádza nad valcom sklenenej striekačky. Ak priehľadný chránič ihly zakrýva kryt ihly (ako je

zobrazené nižšie), injekčná striekačka bola aktivovaná. NEPOUŽÍVAJTE túto striekačku a

vezmite si novú injekčnú striekačku. Na obrázku nižšie je zobrazená injekčná striekačka

pripravená na použitie.

Skontrolujte naplnenú injekčnú striekačku. Tekutina má byť číra. Môže mať odlišné odtiene od

bezfarebnej až po mierne žltkastú farbu. V tekutine môžete vidieť malé vzduchové bublinky. Ide

o normálny jav.

Nepoužívajte

naplnenú injekčnú striekačku, ak spozorujete akékoľvek iné

častice a/alebo zmenu farby.

Nepoužívajte

, ak je injekčná striekačka poškodená alebo aktivovaná. Naplnenú injekčnú

striekačku Ziextenzo a príslušný obal vráťte do lekárne.

Pomôcka AKTIVOVANÁ – NEPOUŽÍVAŤ

V tomto rozložení je chránič ihly AKTIVOVANÝ –

NEPOUŽÍVAJTE naplnenú injekčnú striekačku

Pomôcka PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

V tomto rozložení chránič ihly NIE JE

AKTIVOVANÝ a naplnená injekčná striekačka je

pripravená na použitie

Ako používať naplnenú injekčnú striekačku Ziextenzo

1.

Opatrne zložte kryt ihly. Na konci ihly môžete

vidieť kvapku tekutiny. Ide o normálny jav.

2.

Jemne uchopte kožu na mieste vpichu a zaveďte

ihlu, ako je znázornené na obrázku. Zatlačte dnu

celú ihlu, aby ste zabezpečili, že sa bude môcť

podať celá dávka lieku.

3.

Držte naplnenú striekačku tak, ako je znázornené na

obrázku, a

pomaly

stláčajte piest

tak ďaleko, ako

sa dá

, kým sa nebude vrch piesta nachádzať úplne

medzi krídelkami chrániča ihly.

Držte piest stlačený úplne nadol, pričom na

5 sekúnd nechajte injekčnú striekačku na mieste.

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o

bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na

nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.

NÁZOV LIEKU

Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimu* v 0,6 ml injekčného roztoku.

Koncentrácia je 10 mg/ml len na základe proteínov**.

*Produkovaný bunkami

Escherichia coli

rekombinantnou DNA technológiou a následne konjugáciou s

polyetylénglykolom (PEG).

**Koncentrácia je 20 mg/ml, ak je zahrnutý podiel PEG.

Účinnosť tohto lieku sa nemá porovnávať s účinnosťou iného pegylovaného alebo nepegylovaného

proteínu tej istej terapeutickej skupiny. Pre viac informácií pozri časť 5.1

Pomocné látky so známym účinkom

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 mg sorbitolu (E 420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia).

Číry, bezfarebný až mierne žltkastý injekčný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Skrátenie doby trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u dospelých pacientov s

malígnymi ochoreniami liečených cytotoxickou chemoterapiou (s výnimkou chronickej myeloidnej

leukémie a myelodysplastických syndrómov).

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Ziextenzom má byť iniciovaná a vedená pod dohľadom lekárov skúsených v oblasti onkológie

a/alebo hematológie.

Dávkovanie

Pre každý cyklus chemoterapie sa odporúča jedna 6 mg dávka Ziextenza (jedna naplnená injekčná

striekačka), podávaná minimálne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.

Osobitné populácie

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu u detí sa doteraz nestanovili. Údaje dostupné v súčasnosti sú

opísané v častiach 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Neodporúča sa úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek vrátane pacientov s konečným

štádiom ochorenia obličiek.

Spôsob podávania

.Ziextenzo je určený na subkutánne použitie. Injekcie sa majú podávať do stehna, brucha alebo ramena.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Sledovateľnosť

Na zlepšenie sledovateľnosti faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (granulocyte-colony

stimulating factors, G-CSF) sa má do zdravotnej dokumentácie pacienta zreteľne zaznamenať obchodný

názov podávaného lieku.

Všeobecné upozornenia a opatrenia

Podľa limitovaných klinických údajov sa predpokladá porovnateľný účinok na čas potrebný na

zotavenie zo závažnej neutropénie pre pegfilgrastim a filgrastim u pacientov s akútnou myeloidnou

leukémiou (AML)

de novo

(pozri časť 5.1). Dlhodobé účinky pegfilgrastimu sa však pri AML

neskúmali, preto sa má v tejto populácii pacientov používať s opatrnosťou.

G-CSF môže urýchľovať rast myeloidných buniek

in vitro

a podobné účinky možno pozorovať aj u

niektorých non-myeloidných buniek

in vitro.

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu sa neskúmali u pacientov s myelodysplastickým syndrómom,

chronickou myeloidnou leukémiou a u pacientov so sekundárnou AML, preto sa nemá používať u

týchto pacientov. Osobitnú pozornosť treba venovať rozlíšeniu blastického zvratu pri chronickej

myeloidnej leukémii od AML.

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu podávaného u pacientov s AML

de novo

vo veku < 55 rokov s

cytogenetikou t(15; 17) sa neskúmala.

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu sa neskúmala u pacientov užívajúcich vysoké dávky

chemoterapie. Tento liek sa nemá použiť na zvýšenie dávok cytotoxickej chemoterapie nad stanovené

dávkovacie režimy.

Pľúcne nežiaduce účinky

Po podaní G-CSF boli hlásené pľúcne nežiaduce reakcie, osobitne intersticiálna pneumónia. Zvýšené

riziko je u pacientov, ktorí majú v nedávnej anamnéze pulmonálne infiltráty alebo pneumóniu (pozri

časť 4.8).

Výskyt pulmonálnych príznakov, ako sú kašeľ, horúčka a dyspnoe, v spojení s rádiologickými dôkazmi

pulmonálnych infiltrátov a zhoršenie pulmonálnych funkcií spolu so zvýšeným počtom neutrofilov

môže predstavovať začiatočné príznaky syndrómu akútnej respiračnej tiesne (acute respiratory distress

syndrome, ARDS). Za takýchto okolností sa má podávanie pegfilgrastimu podľa uváženia lekára

prerušiť a má sa začať vhodná liečba (pozri časť 4.8).

Glomerulonefritída

U pacientov užívajúcich filgrastim a pegfilgrastim bola hlásená glomerulonefritída. Vo všeobecnosti sa

po znížení dávky alebo po vysadení filgrastimu a pegfilgrastimu prípady glomerulonefritídy upravili.

Odporúča sa sledovať rozbor moču.

Syndróm kapilárneho presakovania

Po podaní faktora stimulujúceho kolónie granulocytov sa zaznamenal syndróm kapilárneho

presakovania, ktorý je charakterizovaný hypotenziou, hypoalbuminémiou, edémom a

hemokoncentráciou. Pacienti, u ktorých sa vyvinú príznaky syndrómu kapilárneho presakovania, sa

majú starostlivo sledovať a majú dostať štandardnú symptomatickú liečbu, ktorá môže zahŕňať potrebu

intenzívnej starostlivosti (pozri časť 4.8).

Splenomegália a ruptúra sleziny

Po podaní pegfilgrastimu boli hlásené zvyčajne asymptomatické prípady splenomegálie a prípady

ruptúry sleziny vrátane niekoľkých smrteľných prípadov (pozri časť 4.8). Z toho dôvodu je potrebné

starostlivo sledovať veľkosť sleziny (napr. fyzikálnym vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry

sleziny má byť vzatá do úvahy u pacientov s bolesťami v oblasti brušnej dutiny vľavo hore alebo s

bolesťami hornej časti ramena.

Trombocytopénia a anémia

Liečba samotným pegfilgrastimom nezabraňuje trombocytopénii a anémii, pretože myelosupresívna

chemoterapia je udržiavaná na plných dávkach podľa predpísaného režimu. Odporúča sa pravidelné

sledovanie počtu krvných doštičiek a hematokritu. Špeciálna opatrnosť je potrebná pri podávaní jednej

chemoterapie alebo kombinácie chemoterapií, o ktorých je známe, že spôsobujú závažnú

trombocytopéniu.

Kosáčikovitá anémia

Krízy kosáčikovitej anémie sú spájané s podávaním pegfilgrastimu pacientom, ktorí sú prenášačmi

kosáčikovitej anémie, alebo ktorí majú kosáčikovitú anémiu (pozri časť 4.8). Preto majú lekári pri

predpisovaní pegfilgrastimu pacientom, ktorí sú prenášačmi kosáčikovitej anémie, alebo ktorí majú

kosáčikovitú anémiu postupovať opatrne, monitorovať príslušné klinické parametre a laboratórne

funkcie a venovať pozornosť možnej spojitosti medzi týmto liekom a zväčšením sleziny a vznikom

vazooklúznej krízy.

Leukocytóza

Menej ako 1 % pacientov liečených pegfilgrastimom vykazovalo počet bielych krviniek (white blood

cell, WBC) 100 x 10

/l alebo vyšší. Neboli hlásené nežiaduce príhody priamo pripísateľné tomuto

stupňu leukocytózy. Takéto zvýšenie počtu bielych krviniek je prechodné, zvyčajne sa objavuje 24 až

48 hodín po podaní a je v súlade s farmakodynamickými účinkami tohto lieku. V súlade s klinickými

účinkami a potenciálom pre leukocytózu sa má počet WBC kontrolovať počas liečby v pravidelných

intervaloch. Ak počet leukocytov prevýši 50 x 10

/l po očakávanom minime, tento liek sa má okamžite

vysadiť.

Precitlivenosť

U pacientov liečených pegfilgrastimom sa zaznamenala pri úvodnej alebo následnej liečbe

precitlivenosť, vrátane anafylaktických reakcií. U pacientov s klinicky významnou precitlivenosťou

vysaďte pegfilgrastim natrvalo. Nepodávajte pegfilgrastim pacientom s precitlivenosťou na

pegfilgrastim alebo filgrastim v anamnéze. Ak sa vyskytne závažná alergická reakcia, je potrebné podať

vhodnú liečbu a po dobu niekoľkých dní starostlivo sledovať pacienta.

Stevensov-Johnsonov syndróm

Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), ktorý môže byť život ohrozujúci alebo môže byť fatálný, bol

zriedka hlásený v spojitosti s liečbou pegfilgrastimom. Ak sa u pacienta objaví SJS pri používaní

pegfilgrastimu, liečba pegfilgrastimom sa u tohto pacienta už nikdy nesmie opätovne začať.

Imunogenicita

Rovnako ako u všetkých terapeutických proteínov je tu potenciál pre imunogenicitu. Výskyt tvorby

protilátok proti pegfilgrastimu je zvyčajne nízky. Väzba protilátok je v takej miere, ako sa očakáva u

všetkých biologických liekov; avšak momentálne nie je spojená s neutralizačnou aktivitou.

Aortitída

Aortitída bola hlásená po podaní faktora stimulujúceho kolónie granulocytov (granulocyte-colony

stimulating factor, G-CSF) u zdravých jedincov a u pacientov s rakovinou. Medzi príznaky patrili

horúčka, abdominálna bolesť, nevoľnosť, bolesť chrbta a zvýšená hladina zápalových markerov (napr.

C-reaktívny proteín a počet bielych krviniek). Vo väčšine prípadov bola aortitída diagnostikovaná

pomocou snímky počítačovej tomografie (computed tomography, CT) a vo všeobecnosti ustúpila po

vysadení G-CSF. Pozri tiež časť 4.8.

Iné upozornenia

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu na mobilizáciu krvných kmeňových buniek u pacientov alebo

zdravých darcov nebola príslušne hodnotená.

Zvýšenie hematopoetickej aktivity kostnej drene ako odpoveď na liečbu rastovým faktorom sa spája s

prechodnými pozitívnymi nálezmi na kostných snímkach. Túto skutočnosť je potrebné zvážiť pri

interpretácii výsledkov kostných snímok.

Tento liek obsahuje 30 mg sorbitolu v každej naplnenej injekčnej striekačke, čo zodpovedá 50 mg/ml.

Musí sa vziať do úvahy aditívny účinok súbežne podávaných liekov obsahujúcich sorbitol (alebo

fruktózu) a príjem sorbitolu (alebo fruktózy) v strave.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 6 mg dávke, t. j. v podstate zanedbateľné

množstvo sodíka.

4.5

Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na potenciálnu senzitivitu rýchlo sa deliacich myeloidných buniek na cytotoxickú

chemoterapiu, pegfilgrastim má byť podávaný minimálne 24 hodín po podaní cytotoxickej

chemoterapie. V klinických skúšaniach bol pegfilgrastim bezpečne podávaný 14 dní pred

chemoterapiou. Súčasné použitie pegfilgrastimu s niektorým chemoterapeutikom nebolo u pacientov

hodnotené. U zvierat viedlo súčasné podanie pegfilgrastimu a 5-fluorouracilu (5-FU) alebo iných

antimetabolitov k potenciácii myelosupresie.

Možné interakcie s inými hematopoetickými rastovými faktormi a cytokínmi neboli v klinických

skúšaniach špeciálne hodnotené.

Možnosť interakcií s lítiom, ktoré taktiež podporuje uvoľňovanie neutrofilov, nebola špeciálne

skúmaná. Nie sú k dispozícii dôkazy, že by takéto interakcie boli škodlivé.

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu neboli hodnotené u pacientov užívajúcich chemoterapiu spojenú

s oneskorenou myelosupresiou, napr. derivátmi nitrózomočoviny.

Špecifické interakčné alebo metabolické štúdie sa neuskutočnili, avšak klinické skúšania neindikovali

interakcie pegfilgrastimu s inými liekmi.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití pegfilgrastimu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Pegfilgrastim sa neodporúča

používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.

Dojčenie

Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní pegfilgrastimu/metabolitov do ľudského mlieka, riziko u

novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či

ukončiť/prerušiť liečbu pegfilgrastimom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu

liečby pre ženu.

Fertilita

Pegfilgrastim neovplyvnil reprodukčnú schopnosť ani fertilitu samcov alebo samíc pri kumulatívnych

týždenných dávkach približne 6 až 9-krát vyšších, ako je odporúčaná dávka u ľudí (na základe plochy

povrchu tela) (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pegfilgrastim nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať

stroje.

4.8

Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli bolesť v kostiach (veľmi častá [≥ 1/10]) a

muskuloskeletálna bolesť (častá [≥ 1/100 až < 1/10]). Bolesť v kostiach bola väčšinou miernej až

strednej intenzity, prechodnej povahy a u väčšiny pacientov bola kontrolovateľná štandardnými

analgetikami.

Reakcie hypersenzitívneho typu vrátane kožnej vyrážky, žihľavky, angioedému, dýchavičnosti,

erytému, sčervenania a hypotenzie sa vyskytli pri začiatočnej alebo následnej liečbe s pegfilgrastimom

(menej časté [≥ 1/1 000 až < 1/100]). Závažné alergické reakcie vrátane anafylaxie sa vyskytovali u

pacientov liečených pegfilgrastimom (menej časté) (pozri časť 4.4).

Syndróm kapilárneho presakovania, ktorý môže ohroziť život, ak sa oneskorí liečba, sa zaznamenal ako

menej častý (≥ 1/1 000 až < 1/100) po podaní faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov u pacientov s

rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu; pozri časť 4.4 a časť „Opis vybraných nežiaducich reakcií“

nižšie.

Splenomegália, zvyčajne asymptomatická, je menej častá.

Ruptúra sleziny, vrátane fatálnych prípadov, je po podaní pegfilgrastimu hlásená menej často (pozri

časť 4.4).

Zaznamenali sa menej časté pľúcne nežiaduce reakcie vrátane intersticiálnej pneumónie, pľúcneho

edému, pľúcnych infiltrátov a pľúcnej fibrózy. Menej často tieto prípady prerástli do respiračného

zlyhania alebo syndrómu ARDS, ktoré môžu byť smrteľné (pozri časť 4.4).

U pacientov, ktorí sú prenášačmi kosáčikovitej anémie, alebo ktorí majú kosáčikovitú anémiu sa

zaznamenali izolované prípady kríz kosáčikovitej anémie (menej často u pacientov, ktorí majú

kosáčikovitú anémiu) (pozri časť 4.4).

Súhrn nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Údaje uvedené v tabuľke nižšie opisujú nežiaduce reakcie hlásené z klinických skúšaní a spontánnych

hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.

Trieda

orgánových

systémov

podľa

MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi

časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000

až < 1/1 000)

Veľmi

zriedkavé

(< 1/10 000)

Poruchy

krvi a

lymfatického

systému

trombocytopénia

leukocytóza

kríza kosáčikovitej

anémie

splenomegália

ruptúra sleziny

Poruchy

imunitného

systému

hypersenzitívne

reakcie,

anafylaxia

Poruchy

metabolizmu

a výživy

zvýšenie hladín

kyseliny močovej

Poruchy

nervového

systému

bolesť

hlavy

Poruchy ciev

syndróm

kapilárneho

presakovania

aortitída

Poruchy

dýchacej

sústavy,

hrudníka a

mediastína

syndróm akútnej

respiračnej tiesne

pľúcne nežiaduce

reakcie

(intersticiálna

pneumónia, pľúcny

edém, pľúcne

infiltráty a pľúcna

fibróza)

hemoptýza

pľúcne

krvácanie

Poruchy

gastro-

intestinálneho

traktu

nauzea

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Sweetov syndróm

(akútna febrilná

dermatóza)

kožná vaskulitída

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Trieda

orgánových

systémov

podľa

MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi

časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000

až < 1/1 000)

Veľmi

zriedkavé

(< 1/10 000)

Poruchy

kostrovej a

svalovej

sústavy a

spojivového

tkaniva

bolesť v

kostiach

muskuloskeletálna

bolesť (myalgia,

artralgia, bolesť v

končatinách,

bolesť chrbta,

muskuloskeletálna

bolesť, bolesť

krku)

Poruchy

obličiek a

močových

ciest

glomerulonefritída

Celkové

poruchy a

reakcie v

mieste

podania

bolesť v mieste

vpichu

bolesť na hrudi,

ktorá nesúvisí so

srdcom,

reakcie v mieste

vpichu

Laboratórne

a funkčné

vyšetrenia

zvýšenie hladiny

laktát-

dehydrogenázy a

alkalickej

fosfatázy

prechodné zvýšenie

LFT pre ALT alebo

Pozri časť nižšie „Opis vybraných nežiaducich reakcií“.

Táto nežiaduca reakcia sa zistila po uvedení lieku na trh, nepozorovala sa však v randomizovaných,

kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých. Kategória frekvencie bola odhadovaná zo

štatistického výpočtu na základe 1 576 pacientov liečených pegfilgrastimom v deviatich

randomizovaných klinických skúšaniach.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Zaznamenali sa menej časté prípady Sweetovho syndrómu, hoci v niektorých prípadoch môže k ich

vzniku prispievať aj základné hematologické nádorové ochorenie.

U pacientov liečených pegfilgrastimom sa menej často zaznamenali prípady kožnej vaskulitídy.

Mechanizmus vaskulitídy u pacientov liečených pegfilgrastimom nie je známy.

Pri začiatočnej alebo následnej liečbe pegfilgrastimom sa objavili reakcie v mieste vpichu vrátane

erytému v mieste vpichu (menej časté), ako aj bolesť v mieste vpichu (časté).

Zaznamenali sa časté prípady leukocytózy (počet bielych krviniek [WBC] > 100 x 10

/l) (pozri

časť 4.4).

Vratný, mierny až stredný nárast hladiny kyseliny močovej a alkalickej fosfatázy bez pridružených

klinických účinkov sa vyskytoval menej často; vratný, mierny až stredný nárast hladiny

laktátdehydrogenázy bez pridružených klinických účinkov sa objavil menej často u pacientov

používajúcich pegfilgrastim po cytotoxickej chemoterapii.

Nevoľnosť a bolesť hlavy boli zaznamenané veľmi často u pacientov užívajúcich chemoterapiu.

U pacientov sa po podaní pegfilgrastimu následne po cytotoxickej chemoterapii pozorovalo menej často

zvýšenie funkčných pečeňových testov na alanínaminotransferázu (ALT) alebo

aspartátaminotransferázu (AST). Tieto zvýšenia boli prechodné a vrátili sa na pôvodné hodnoty.

Zaznamenali sa časté prípady trombocytopénie.

Po uvedení faktora stimulujúceho kolónie granulocytov na trh sa zaznamenali prípady syndrómu

kapilárneho presakovania. Zvyčajne sa vyskytovali u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením,

sepsou, u pacientov liečených kombinovanou chemoterapiou alebo podstupujúcich aferézu (pozri

časť 4.4).

Pediatrická populácia

Skúsenosti u detí sú obmedzené. V porovnaní so staršími deťmi vo veku 6 - 11 rokov (80 %)

a 12 - 21 rokov (67 %) a dospelými sa u mladších detí vo veku 0 - 5 rokov (92 %) pozoroval vyšší

výskyt závažných nežiaducich reakcií. Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola bolesť kostí (pozri

časti 5.1 a 5.2).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Jednorazové dávky 300 µg/kg boli subkutánne podávané obmedzenému počtu zdravých dobrovoľníkov

a pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc bez závažných nežiaducich reakcií. Nežiaduce

príhody boli podobné príhodám, ktoré sa pozorovali u jedincov, ktorým sa podávali nižšie dávky

pegfilgrastimu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulanciá, faktor stimulujúci kolónie; ATC kód: L03AA13

Ziextenzo je biologicky podobný liek. Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke

Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Ľudský faktor stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF) je glykoproteín, ktorý reguluje produkciu a

uvoľňovanie neutrofilov z kostnej drene. Pegfilgrastim je kovalentný konjugát rekombinantného

ľudského G-CSF (r-metHuG-CSF) a jednej 20 kd molekuly polyetylénglykolu (PEG). Pegfilgrastim je

vzhľadom na znížený renálny klírens trvácnejšou formou filgrastimu.

Mechanizmus účinku pegfilgrastimu a filgrastimu sa ukázal byť identický a vedie k značnému zvýšeniu

počtu periférnych krvných neutrofilov do 24 hodín, s miernym nárastom hladiny monocytov a/alebo

lymfocytov. Podobne ako v prípade filgrastimu, neutrofily produkované ako odpoveď na pegfilgrastim

vykazujú normálne alebo silnejšie funkcie ako bolo demonštrované v testoch chemotaktických a

fagocytárnych funkcií. Ako aj ostatné hematopoetické rastové faktory,

in vitro

vykazuje G-CSF

stimulujúce vlastnosti na ľudské endoteliálne bunky. G-CSF môže

in vitro

podporovať rast myeloidných

buniek, vrátane malígnych. Podobné efekty možno

in vitro

pozorovať na niektorých nemyeloidných

bunkách.

V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených pivotných štúdiách s pacientmi s vysoko rizikovým

karcinómom prsníka II – IV štádia, ktorí užívali myelosupresívnu chemoterapiu obsahujúcu doxorubicín

a docetaxel, znížilo podávanie pegfilgrastimu jedenkrát počas cyklu trvanie neutropénie a výskyt

febrilnej neutropénie podobne, ako to bolo pozorované v prípade denného podávania filgrastimu

(stredná hodnota 11 denných podaní). V prípade neprítomnosti podpory rastového faktora viedlo toto

obmedzenie k stredne dlho trvajúcej (5 až 7 dní) neutropénii stupňa 4 a 30 - 40 % výskytu febrilnej

neutropénie. V jednej štúdii (n = 157), kde bola podávaná stála dávka 6 mg pegfilgrastimu, sa v skupine

s pegfilgrastimom stredná dĺžka trvania neutropénie stupňa 4 pohybovala na úrovni 1,8 dňa v porovnaní

s 1,6 dňa v skupine s filgrastimom (rozdiel 0,23 dňa, 95 % interval spoľahlivosti – 0,15, 0,63). Počas

celej štúdie bol nárast febrilnej neutropénie 13 % u pacientov liečených pegfilgrastimom v porovnaní s

20 % u pacientov liečených filgrastimom (rozdiel 7 %, 95 % interval spoľahlivosti – 19 %, 5 %). V

druhej štúdii (n = 310), kde bola podávaná dávka upravená podľa hmotnosti (100 µg/kg), v skupine s

pegfilgrastimom bola stredná dĺžka trvania neutropénie stupňa 4 1,7 dňa v porovnaní s 1,8 dňa v

skupine s filgrastimom (rozdiel 0,03 dňa, 95 % interval spoľahlivosti – 0,36, 0,30). Celkový nárast

febrilnej neutropénie bol 9 % u pacientov liečených pegfilgrastimom v porovnaní s 18 % u pacientov

liečených filgrastimom (rozdiel 9 %, 95 % interval spoľahlivosti – 16,8 %, 1,1 %).

V placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii u pacientov s rakovinou prsníka bol hodnotený

účinok pegfilgrastimu na ovplyvnenie incidencie febrilnej neutropénie po podávaní

chemoterapeutického režimu s 10 – 20 % rizikom vzniku febrilnej neutropénie (docetaxel 100 mg/m

každé 3 týždne počas 4 cyklov). 928 pacientov bolo randomizovaných do skupiny dostávajúcej

jednorazovú dávku pegfilgrastimu alebo placeba približne 24 hodín (deň 2) po chemoterapii v každom

cykle. Incidencia febrilnej neutropénie bola nižšia u pacientov randomizovaných do skupiny

dostávajúcej pegfilgrastim v porovnaní s placebom (1 % verzus 17 %, p < 0,001). Výskyt hospitalizácie

a podanie i.v. antiinfektív v súvislosti s klinickou diagnózou febrilnej neutropénie bol nižší v skupine

pacientov s pegfilgrastimom v porovnaní s placebom (1 % verzus 14 %, p < 0,001; a 2 % verzus 10 %,

p < 0,001).

V malej (n = 83) randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii fázy II u pacientov dostávajúcich

chemoterapiu na

de novo

akútnu myeloidnú leukémiu sa porovnával pegfilgrastim (jednorazová dávka

6 mg) s filgrastimom, podávaných počas indukčnej chemoterapie. Stredný čas na regeneráciu z ťažkej

neutropénie bol stanovený na 22 dní u oboch liečebných skupín. Dlhodobé skúšky sa nevykonali (pozri

časť 4.4).

V multicentrickej, randomizovanej, otvorenej štúdii fázy II (n = 37) s pediatrickými pacientmi so

sarkómom, ktorí dostávali 100 μg/kg pegfilgrastimu po prvom cykle chemoterapie vinkristínom,

doxorubicínom a cyklofosfamidom (VAdriaC/IE), sa pozorovalo dlhšie trvanie závažnej neutropénie

(neutrofily < 0,5 x 10

) u mladších detí vo veku 0 – 5 rokov (8,9 dní) v porovnaní so staršími deťmi vo

veku 6 - 11 rokov (6 dní) a 12 - 21 rokov (3,7 dní) a dospelými. Okrem toho bol pozorovaný vyšší

výskyt febrilnej neutropénie u mladších detí vo veku 0 - 5 rokov (75 %) v porovnaní so staršími deťmi

vo veku 6 - 11 rokov (70 %) a 12 - 21 rokov (33 %) a dospelými (pozri časti 4.8 a 5.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po jednej subkutánnej dávke pegfilgrastimu sa maximálna sérová koncentrácia pegfilgrastimu dosiahne

16 až 120 hodín po podaní a sérové koncentrácie pegfilgrastimu pretrvávajú počas obdobia neutropénie

po myelosupresívnej chemoterapii. Vzhľadom na dávku je eliminácia pegfilgrastimu nelineárna; sérový

klírens pegfilgrastimu klesá s narastajúcou dávkou. Zdá sa, že pegfilgrastim je zväčša eliminovaný

neutrofilmi sprostredkovaným klírensom, ktorý je pri vyšších dávkach saturovaný. Sérová koncentrácia

pegfilgrastimu prudko klesá následkom obnovy neutrofilov, čo je v súlade s mechanizmom spätnej

regulácie klírensu (pozri obrázok 1).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653854/2018

EMEA/H/C/004802

Ziextenzo (pegfilgrastim)

Všeobecný prehľad o lieku Ziextenzo a prečo bol v EÚ povolený

Čo je liek Ziextenzo a na čo sa používa?

Liek Ziextenzo sa používa u pacientov s rakovinou ako pomoc pri neutropénii (nízkej hladine

neutrofilov, druhu bielych krviniek), čo je častý vedľajší účinok protirakovinovej liečby, v dôsledku čoho

pacienti môžu byť citliví na infekcie.

Liek sa podáva konkrétne na skrátenie trvania neutropénie a na prevenciu febrilnej neutropénie (ak je

neutropénia sprevádzaná horúčkou).

Liek Ziextenzo nie je určený na použitie u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou, čo je druh

rakoviny krvi, ani s myelodysplastickými syndrómami (ochorenia, pri ktorých sú produkované veľké

množstvá abnormálnych krvných buniek, čo môže vyústiť do leukémie).

Liek Ziextenzo je tzv. biologicky podobný liek. To znamená, že liek Ziextenzo je veľmi podobný inému

biologickému lieku (tzv. referenčnému lieku), ktorý je už v EÚ povolený. Referenčným liekom pre liek

Ziextenzo je liek Neulasta. Viac informácií o biologicky podobných liekoch sa nachádza tu

Ako sa liek Ziextenzo používa?

Výdaj lieku Ziextenzo je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má

skúsenosti s liečbou rakoviny alebo porúch krvi. Liek je dostupný vo forme naplnenej injekčnej

striekačky obsahujúcej injekčný roztok na podávanie pod kožu. Liek Ziextenzo sa podáva ako jedna 6

mg dávka pod kožu aspoň 24 hodín po skončení každého cyklu chemoterapie (liečby protirakovinovými

liekmi). Pacienti si liek môžu vpichovať sami, ak na to boli náležite zaškolení.

Viac informácií o používaní lieku Ziextenzo si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo

kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Akým spôsobom liek Ziextenzo účinkuje?

Liečivo lieku Ziextenzo, pegfilgrastim, sa skladá z filgrastimu, ktorý sa veľmi podobá ľudskému

proteínu nazývanému faktor stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF). Filgrastim účinkuje tak, že

Ziextenzo (pegfilgrastim)

EMA/653854/2018

strana 2/3

podporuje kostnú dreň, aby vytvárala viac bielych krviniek, čím zvyšuje počet bielych krviniek a lieči

neutropéniu.

Filgrastim sa nachádza aj v iných liekoch, ktoré sú už niekoľko rokov dostupné v Európskej únii (EÚ).

Filgrastim v lieku Ziextenzo je pegylovaný (naviazaný na chemickú látku s názvom polyetylénglykol).

To spomaľuje vylučovanie filgrastimu z tela a umožňuje menej časté podávanie lieku.

Aké prínosy lieku Ziextenzo boli preukázané v štúdiách?

V laboratórnych štúdiách, v ktorých sa porovnával liek Ziextenzo s liekom Neulasta, sa preukázalo, že

liečivo lieku Ziextenzo je veľmi podobné liečivu lieku Neulasta, pokiaľ ide o štruktúru, čistotu a

biologický účinok. V štúdiách sa takisto preukázalo, že pri podávaní lieku Ziextenzo sa vytvára v tele

podobná hladina liečiva ako pri podávaní lieku Neulasta.

V dvoch štúdiách zahŕňajúcich 624 pacientov, ktorí absolvovali chemoterapiu pred operáciou alebo

po operácii karcinómu prsníka, sa okrem toho preukázalo, že liek Ziextenzo je pri skrátení trvania

neutropénie rovnako účinný ako liek Neulasta. Pri oboch liekoch trvala neutropénia priemerne jeden

deň.

Keďže liek Ziextenzo je biologicky podobný liek, štúdie účinnosti a bezpečnosti pegfilgrastimu

vykonané s liekom Neulasta sa nemusia v prípade lieku Ziextenzo všetky opakovať.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Ziextenzo?

Bezpečnosť lieku Ziextenzo sa posúdila a na základe všetkých vykonaných štúdií sa vedľajšie účinky

lieku považujú za porovnateľné s účinkami referenčného lieku Neulasta. Najčastejší vedľajší účinok

lieku Ziextenzo (ktorý môže postihnúť viac ako 1 osobu z 10) je bolesť v kostiach. Často sa vyskytuje

aj bolesť vo svaloch. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Ziextenzo a

zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Prečo je liek Ziextenzo povolený v EÚ?

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že v súlade s požiadavkami EÚ pre biologicky podobné lieky má

liek Ziextenzo veľmi podobnú štruktúru, čistotu a biologický účinok ako liek Neulasta a v tele sa

distribuuje rovnakým spôsobom. V štúdii zahŕňajúcej pacientov s karcinómom prsníka podstupujúcich

chemoterapiu sa okrem toho preukázalo, že účinnosť lieku Ziextenzo pri skrátení trvania neutropénie je

rovnaká ako účinnosť lieku Neulasta.

Všetky tieto údaje sa považovali za dostatočné na vyvodenie záveru, že liek Ziextenzo sa bude správať

rovnakým spôsobom ako liek Neulasta pri schválených použitiach, pokiaľ ide o účinnosť a bezpečnosť.

Agentúra preto usúdila, že tak, ako v prípade lieku Neulasta, prínos lieku Ziextenzo je väčší než

identifikované riziká a že liek môže byť povolený na jeho používanie v EÚ.

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku

Ziextenzo?

Na bezpečné a účinné používanie lieku Ziextenzo boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku

a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki

pracovníci a pacienti dodržiavať.

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Ziextenzo sa neustále kontrolujú. Vedľajšie

účinky hlásené pri lieku Ziextenzo sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky

na ochranu pacientov.

Ziextenzo (pegfilgrastim)

EMA/653854/2018

strana 3/3

Ďalšie informácie o lieku Ziextenzo

Ďalšie informácie o lieku Ziextenzo sa nachádzajú na webovej stránke agentúry:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ziextenzo

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information